#1: "Verlossing door Jezus bloed"

Door broeder P. van der Lugt op 7 oktober 2018.
Trefwoorden: Bedrog, VERLOSSING, Tabernakel


#2: "Houdt vast!"

Door broeder H. Frinsel op 27 mei 2018.
Trefwoorden: Voorspoed, Vervolging, VERLOSSING


#3: "Het zilver van verlossing"

Door broeder P. van der Lugt op 15 april 2018.
Trefwoorden: Pesach, VERLOSSING


#4: "Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"

Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018.
Trefwoorden: Gaven, Innerlijk bewogen, VERLOSSING


#5: "Het leven op aarde"

Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018.
Trefwoorden: Ongerechtigheden, Vergeving, VERLOSSING


#6: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"In het boek Jozua is beschreven hoe de Israelieten door de Heere een groot deel van het land Kanaan hebben veroverd, maar niet het hele land was veroverd. De Israelieten sloten compromissen met de overgebleven bewoners. De Israelieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Israelieten bewaren voor afgodendienst. Het was versch[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, VERLOSSING, Oogsten


#7: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]uit haar lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht geven. We mogen Hem dagelijks danken voor onze VERLOSSING. We mogen gaan leren om uit geloof te leven. De Here Jezus Christus vroeg Jairus om op te zien op de onzichtbare wereld van God. Juist in de omstandigheden waar God ver weg lijkt, zegt Go[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#8: "Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"

Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017.
Trefwoorden: VERLOSSING, Vruchtdragen, Afleggen


#9: "Verlossing"

Door broeder P. van der Lugt op 18 september 2016.
Trefwoorden: Daniel, Trouw, VERLOSSING


#10: "Hoop op God!"

Door broeder P. van der Lugt op 3 januari 2016.
Trefwoorden: Korach, VERLOSSING, Genade


#11: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]r sprak Petrus tegen de Israelieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze VERLOSSING nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun VERLOSSING. Het was een intieme gebeurtenis. De Here Jezus zal op dezelfde [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#12: "Het Lam"

Door broeder P. van der Lugt op 22 maart 2015.
Trefwoorden: Pesach, Lam, VERLOSSING


#13: "Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"

Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015.
Trefwoorden: Woord van God, Schepping, VERLOSSING


#14: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...] De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om VERLOSSING, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israel te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze zonden. De wereld is in grote nood: God kan Zij[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#15: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"Als wij weten dat morgen onze droom werkelijkheid zal worden, dan leven wij heel anders. Wij leven nu in de verwachting van de VERLOSSING van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij z[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#16: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]n. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de houding van berouw en bekering van Zijn volk. Hij geeft VERLOSSING en roept Israel tenslotte op om Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Israel na de uittocht in de woestijn[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#17: "Verwachting na kerst"

Door broeder B. van der Bosch op 29 december 2013.
Trefwoorden: Vrees, Verwachting, VERLOSSING


#18: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte Jesaja troost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van VERLOSSING tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: VERLOSSING, Troost, Verzoening


#19: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]t eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn VERLOSSING. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De VERLOSSING van Israel was al lang van tevoren beloofd. Zoals God Israel, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn v[...]"
Trefwoorden: Zacharias, VERLOSSING, Lofzang


#20: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]s dankte God dat de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de VERLOSSING van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. Onze welvaart staat vaak centraal in ons leven. We zijn onze gerichtheid op het toekom[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#21: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent VERLOSSING. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de hemel door[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#22: "Wat bevrijding werkelijk betekend"

Door broeder A. Haverkamp op 5 mei 2013.
Trefwoorden: Bevrijding, VERLOSSING, Genade


#23: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...] Woord van God te eten (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is hoop in de Here Jezus Christus. Er komt een oordeel over de aarde, maar er is VERLOSSING, genade in Christus.[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#24: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (offers e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of VERLOSSING. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#25: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]Niet alleen bekering, maar ook wedergeboorte is nodig. In Christus hebben wij alle zegeningen ontvangen. In Hem hebben wij deel aan Gods vergeving en VERLOSSING. Veel mensen willen graag vergeving en het nieuwe leven, maar willen de oude mens niet opgeven. De oude mens is nog niet verbroken. Er heeft geen wedergeboorte plaatsgevonden. God zorgt v[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#26: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...] het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een VERLOSSINGsplan en Hij voert dat plan uit. De duivel probeert het plan van God tegen te werken. Er is daarom een lijdende kerk met prachtige, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God w[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#27: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]et onze zonden. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: VERLOSSING, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden en sterven. Hij zou als Graankorrel sterven. Hij heeft zwaar geleden onder onze z[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#28: "Een nieuwe schepping in Christus"

Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011.
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, VERLOSSING


#29: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]nze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, VERLOSSING is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#30: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]e landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de VERLOSSING. De VERLOSSING staat in de boekrol geschreven. Alleen het Lam mag de boekrol openen. Dan pas kan de VERLOSSING plaats vinden. Wij proberen al vanaf de schepping onze VERLOSSING te verdienen[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#31: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]of opvoeding, niet door onze eigen wil en niet door de wil van andere mensen. Alleen Christus is de weg tot behoud. Buiten de Here Jezus is er geen VERLOSSING. Alleen God komt toe alle eer in ons leven. Alles bestaat tot glorie van God. God wil tot Zijn eer komen in ons leven. [...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#32: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]d. De Here heeft Israel geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze VERLOSSING, bij het lijden van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een heilig God. Er is maar een Naam waardoor wij behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#33: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]ensen en laat hen horen hoe groot Gods liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oordelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar VERLOSSING in de Here Jezus. Gezegend zijn de mensen die het geluid van de bazuin kennen (niet alleen horen). Het geluid van de shofar klinkt nu door Zijn Woord tot ons, maar ook tot het volk Israel. [...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, VERLOSSING


#34: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"Schapen herkennen de stem en het geluid van de herder. Een herder kent alle schapen. Een herder moet veel weten en kunnen. Elke gemeente heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elk[...]"
Trefwoorden: Herder, VERLOSSING, Eeuwigheid


#35: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]n verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze VERLOSSING. Wij zijn vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt ons waarlijk vrij. Hij draagt ons dag aan dag. Hij wil dat wij leven uit genade, elke dag weer. Er zijn ook bew[...]"
Trefwoorden: VERLOSSING, Bevrijding, Hart


#36: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]15)
Bekering is een beslissing om te komen tot de Heere zoals je bent. Ik wil me zo overgeven omdat ik U nodig heb. In de Heere vind je rust en VERLOSSING. Al begrijp je het niet, voel je het niet: Rust in de Heere. [...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


#37: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]uren. Uit onszelf verlangen wij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons hart een verlangen naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze VERLOSSING, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbid[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 37 preken gevonden over: 'verlossing'.