#1: "De Zon der gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018.
Trefwoorden: Licht, Duisternis, Vrijheid


#2: "Christus als Rechter van de wereld"

Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: RECHTer, RECHT, Bazuin


#3: "Gericht blijven op de grootheid van God"

Door broeder J. Nugter op 10 juni 2018.
Trefwoorden: Grootheid, GeRECHTigheid, Tegenstelling


#4: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: RECHTvaardig, Leeuwenkuil, Redding


#5: "Het leven op aarde"

Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018.
Trefwoorden: OngeRECHTigheden, Vergeving, Verlossing


#6: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]lledig worden uitgevoerd. De Here Jezus Christus is naar deze aarde gekomen als mens. Hij is onze plaats gestorven; Hij is opgestaan en zit nu aan de RECHTer hand van God om voor ons te pleiten. Als wij tot de Here Jezus Christus zijn gekomen, dan begint God met Zijn plan in ons leven. Hij heeft ons een plaats bereid in het vaderhuis. We zullen ee[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#7: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]lgenoten geworden van de goddelijke natuur. Bij de zesde belofte was er sprake van een maaltijd, een uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de RECHTvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de RECHTvaardigen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de RECHTvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham t[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#8: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]raham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot geRECHTigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jezus kwam naar deze[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#9: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]eel brengen aan Ninevi? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als RECHTer. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum betekent troost. God zal RECHT spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#10: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...] de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn RECHTvaardigheidsgevoel, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Chr[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#11: "Geheimenis van de Godsvrucht"

Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017.
Trefwoorden: Geheimenis, GeRECHTvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid


#12: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige Rots
R = RECHTvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#13: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]d bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben gezien. Wij weten echter dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn RECHTvaardig, omdat God ons geRECHTvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De RECHTvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#14: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...] in Christus besneden (en niet maar een klein gedeelte van ons). Christus werd als een onrein lid weggesneden. Hij heeft al onze zonden, onze eigen geRECHTigheden op Zich genomen. In Christus zijn wij gestorven, begraven en weer opgestaan. En nu leven wij voor en in Christus. Houd de zonden voor dood: besteed er geen aandacht meer aan. Niets kan o[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#15: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]n deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Israel een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over het onRECHT en over de ballingschap. Wij kunnen in een geestelijke ballingschap teRECHT komen, maar God is trouw en wil Zich weer aan ons openbaren zoals Hij Zich openbaarde aan Daniel. De Heere zal Israel [...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#16: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]n God aan Simson de kracht geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan met het leven van Simson. Gods genade was groter dan Gods geRECHTigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toegewijd aan God maar Simson leidde een dubbelleven. Simson speelde heel bewust met vuur in zijn omgang met Delila. Waarom trapte Si[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#17: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]in afhankelijkheid van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar hoe gaan weermee om? Zijn we nog steeds afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om RECHT te doen ennederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzezonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waa[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#18: "Jahweh - Tsidkenu: de HEERE is Gerechtigheid"

Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Tsidkenu, GeRECHTigheid


#19: "Drie stadia van een christenleven"

Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014.
Trefwoorden: RECHTvaardiging, Heiliging, Verheerlijking


#20: "Op weg naar het Koninkrijk van God"

Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014.
Trefwoorden: Oorlog, Vrede, GeRECHTigheid


#21: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]veer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van 5 meter. De pilaren stonden bij de ingang van het heilige. Koper staat voor kracht, maar ook voor Gods geRECHTigheid (norm, wet). De Here Jezus Christus is onze geRECHTigheid. Op de pilaren lag een lelie. Lelies wijzen op Christus als Koning. Op de pilaren lagen ook granaatappels, die wijzen naar de He[...]"
Trefwoorden: GeRECHTigheid, Kracht, Hogepriester


#22: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]voor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Israel en voor onze medemens? Israel heeft acht voorRECHTen op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie gegeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van de verbonden. De Israelieten [...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#23: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods RECHTvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#24: "Het leven van Simson - Deel 3"

Door broeder J. Heijdeman op 17 augustus 2014.
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, OnRECHT, Wraak


#25: "Voorbede is belangrijk"

Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014.

"Bekijk de video-opname op de website van Dick Baarsen.[...]"
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van levend water


#26: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"Wij voelen Gods hart kloppen. God is gekrenkt door de afdwalingen van Israel. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods geRECHTigheid straft het onbekeerde Israel. Gods geRECHTigheid moest worden gehandhaafd, want God had een verbond gesloten met Israel. GeRECHTigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, GeRECHTigheid


#27: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]hristus heeft ons overgezet in Zijn Koninkrijk. De zeven onderdelen van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons geRECHTvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#28: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]rnedering in onze plaats vooraf. We hebben nu een positie in Christus ontvangen. Hij wordt verheerlijkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, geRECHTvaardigd en verheerlijkt in de gekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#29: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]n moeilijke beslissing van Daniel. We mogen God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De wereld is gevallen; daarom is de wereld vol van ongeRECHTigheid. Er is ons niet een leven zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van Daniel in Babel vertrouwt hij op God. God had een plan met Dan[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#30: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]een kruik wijst op broos, tijdelijk). God is Zijn volk aan het voorbereiden. De Opgang uit de hoogte (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze geRECHTigheid. Hij is Opgang uit de hoogte en Hij is mens op deze aarde geworden. God heeft Mozes, David, Johannes de doper en de Here Jezus Christus voorbereid in de woestijn. Hij bereid ons ook voor,[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#31: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]digen, komen we in de macht van de vorst van deze wereld. Wij hebben een Verlosser nodig. De naam Ehud betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (RECHTs wijst naar Christus, naar wijsheid) en een Benjaminiet (zoon van mijn RECHTerhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. He[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#32: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...] geboren worden, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij geRECHTigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gestorven en opgestaan. Ons lev[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#33: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]at we hebben verdiend. Het tweede hoofdstuk vormt een rontgenfoto van Israel. God klaagt Israel aan (Gods heiligheid). Israel wordt gestraft (Gods geRECHTigheid). Israel wordt vernieuwd en hersteld (Gods liefde). In het derde hoofdstuk wordt de verlossing van Gomer beschreven en Israel's herstel. God beschrijft Zijn plannen met betrekking tot de [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#34: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...] is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onRECHT van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. David vroeg om vergeving van zijn zonden, maar o[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#35: "Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"

Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: RECHTvaardiging, Dodenrijk, Vrede


#36: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]al zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus! God vergeeft al onze ongeRECHTigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wi[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#37: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]oordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn geRECHTvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.
[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#38: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]iden in het beloofde land. Rachab was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregister van de Here Jezus Christus. En door het geloof is zij geRECHTvaardigd (ondanks de beperkte kennis die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christus Zelf zal het land aan Israel teruggeven, maar eerst zal Israel door een grote benauwdheid heen gaan[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#39: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]ontrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onRECHTvaardige RECHTer staat in contrast met God, de RECHTvaardige RECHTer. Is God voor ons een RECHTvaardige RECHTer (in onze teleurstellingen)? Hij doet ons RECHT! God wil elk gebed wat Hem verheerli[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#40: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]n hebben. God gebruikt gebeurtenissen om ons te leren. Jacobus schreef dat we het voor enkel vreugde moeten houden als wij in velerlei verzoekingen teRECHT komen. God wil ons leren om op Christus alleen te zien. De Here Jezus Christus pleit voortdurend voor ons. Wij leren Gods nabijheid ervaren als we door een dal gaan. [...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#41: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]Leven we naar die rijkdom? Leven we uit vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de RECHTerhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de RECHTerhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de gemeente als [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#42: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...] jaren geopenbaard. 5. Jozefs vader (Jacob) gaat sterven. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God en in mensen), onRECHT, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in deze aspecten van het lijden. In de naamgeving van zijn zonen getuigde Jozef van zijn wandel met God: Manasse; God he[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#43: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]mst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die RECHT heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#44: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]d: dat is Jezus Christus. In Gods Woord kunnen we Gods wijsheid vinden. De Here Jezus Christus heeft volmaakt geleefd voor mij. Hij heeft al onze ongeRECHTigheden gebracht aan het kruis. Hij is opgestaan in kracht en leeft in ons![...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#45: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, RECHTvaardig en is de RECHTer, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#46: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"Het voorwerp van ons geloof maakt het verschil. De RECHTvaardige zal uit geloof leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de RECHTvaardige en in Hebr. 10 ligt de nadruk op leven). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen [...]"
Trefwoorden: Geloof, RECHTvaardig, Uit geloof leven


#47: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...] Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze RECHTvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de wereld. Hij [...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#48: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]od, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor geRECHTvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeu[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#49: "De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"

Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, Overgave


#50: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]s vol van genade en waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn geRECHTvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord en het subjectieve getuigenis in ons hart. [...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#51: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...] Asaf trok zeven eigenschappen van God in twijfel. Deze twijfels zijn ook voor ons herkenbaar. Onze gedachten en ons gevoel zeggen, dat de twijfels teRECHT zijn, maar Gods Woord zegt dat God genadig en barmhartig is. Als we vasthouden aan Gods Woord, dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan Gods daden in het verleden, dan k[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#52: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...] dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden RECHT op de dood, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze gebeden, Bijbelstudies ons behoud verdienen, maar alleen door genade. Alleen door het geloof hebben we toegang tot Gods genade en ni[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#53: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]essias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn geRECHTvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#54: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]s Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door genade worden we gerekend als RECHTvaardigen. In de eerste plaats gaat deze psalm over Jezus Christus. Hij is de RECHTvaardige. Hij is als een boom. Hij is ook de wortel, een loot, een twijgje van de afgehouwen tronk (het koninkri[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#55: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"Wat hebben we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God geRECHTvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. RECHTvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen RECHTvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet all[...]"
Trefwoorden: RECHTvaardiging, Bijbel, Beproeving


#56: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onRECHT, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhu[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#57: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]rming bewogen over de verloren wereld. Als wij een druppel van Christus' ontferming hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongeRECHTigheden zijn geweken en onze zonden zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een ontmoeting met God gehad. Hij had moeten zegge[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#58: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"Wij zijn een nieuwe schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de geRECHTigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, m[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, RECHTvaardiging


#59: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...] doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onRECHTvaardiger en handelen onRECHTvaardig, maar God zal een RECHTvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van hun[...]"
Trefwoorden: Israel, RECHTvaardiging


#60: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]e invloed op de omgeving. Wij kunnen ook teleurgesteld raken door onze omgeving en verbitterd raken. De Israelieten werden door God beproeft om Hem opRECHT te dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving groeien wij in het geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het midde[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#61: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...] regelmatig aan zijn discipelen. Hij zal weerkomen op aarde om Zijn zichtbare bediening voort te zetten. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus aan de RECHTerhand van God zit of staat; in de macht van God of op de troon van God. Alle macht in hemel en op aarde zijn aan de Here Jezus gegeven. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus bidt en pleit voor o[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#62: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"Wij kunnen niet tegen onRECHT. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze RECHTer, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom [...]"
Trefwoorden: Oordelen, OnRECHT


#63: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"Zoals Christus heilig is, zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is RECHTvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: RECHTvaardigheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn RECHTvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niet[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 63 preken gevonden over: 'recht'.