#1: "En als helpers falen?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 maart 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Simson, Wedergeboorte, Toewijding


#2: "Is er een helper als het fout gaat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Jefta, Spijsoffer


#3: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"In het boek Jozua is beschreven hoe de Isra?lieten door de Heere een groot deel van het land Kana?n hebben veroverd, maar niet het HELe land was veroverd. De Isra?lieten sloten compromissen met de overgebleven bewoners. De Isra?lieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Isra?lieten bewaren voor afgodendienst. Het was versch[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#4: "Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, HELden, Wederkomst


#5: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]n gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de HELft niet aangezegd, maar wij kunnen alles weten door het Woord van God. De vrouw uit het Hooglied kwam in de vertrekken en leerde daardoor Salomo kennen; wij kunnen de Here Jezus leren kennen. Hij n[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#6: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]zal God Zijn belofte volledig vervullen. God is het, die kiest, verlost, zorgt en thuis brengt. Isra?l heeft echter gezondigd. De Joodse mensen zijn HELaas vandaag de dag niet heiliger dan heidenen, maar God zal omwille van Zijn eigen heilige naam, Zich blijven ontfermen over het volk Isra?l. God blijft trouw. De toekomst van Isra?l, maar ook van [...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#7: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...] Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was HELaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor Go[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#8: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"Er is feest in de hemel als ??n zondaar zich bekeert: ??n schaap van de honderd, ??n scHELling van de tien en ??n zoon van de twee (Luk. 15). De waarde van ??n in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan ??n persoon: de kamerlin[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#9: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"We hebben de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het HELe Woord is voor ons maar niet het HELe Woord gaat over ons. De brief aan de Efezi?rs gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft k[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#10: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]s in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons kracht door Zijn Geest. Hij omHELst ons. Gelovigen zijn alsadelaars. Jonge adelaars beginnen een heerlijk leven in het nest, totdat zijn moeder het jonguit het nest duwt en het weer wordt opgevangen door zijn moeder om te leren vl[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#11: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]eien in onze identiteit in Jezus Christus, hoe meer we groeien naar onze bestemming (autoriteit). De Here Jezus Christus heeft ons bekleed met gezag. HELaas wordt vaak misbruik gemaakt van macht en wordt er gedaan alsof er geen gezag bestaat. We zijn geroepen tot Gods bestemming.[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#12: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]gen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons HELpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het geloof van[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#13: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]ksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De HELe toespraak gaat over het vervulde werk van de Here Jezus Christus. De Here Jezus is door ons maar ook voor ons gestorven. Als wij belijden dat wij de Here Jezus nodig hebben voor vergeving van on[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#14: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"[...]terug op zijn leven: de Almachtige heeft hem gezegend. God heeft gedaan wat Hij beloofde. In zijn leven heeft regelmatig geprobeerd God een handje te HELpen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan Abraham, Iza?k en Jakob als de Almachtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren engelen, die opklommen en ook weer terugkwamen bij Jakob. God,[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#15: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]geest toe om Saul angst aan te jagen. Samu?l kreeg vervolgens de opdracht om David te zalven, maar hij kreeg de opdracht stap voor stap en niet de geHELe opdracht in ??n keer. Vervolgens leerde God Samu?l naar het hart te kijken in plaats van het uiterlijk. God zocht geloof in het hart van de zonen van Isa?. David was anders. Hij werd niet uigenod[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#16: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]de verlamde lijkt de frustratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze medemens te HELpen? Op het woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de Here Jezus Christus niet meer maar ging naar de tempel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde man[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#17: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]heid, van zijn rijkdom en van zijn dienst aan God. Als wij bij de Heere zullen zijn, dan zullen we verbaasd zijn over de Heere en over de hemel: de HELft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn gezegend om bij de Heere te mogen zijn. De koningin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te zien. Veel mensen in Europa komen niet meer in b[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#18: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]raag wanneer het koninkrijk Gods zal beginnen, was een logische vraag, maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het evangelie moest eerst over de HELe aarde verteld worden. Door de Heilige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg als het Joodse volk zich zal bekeren. Dan zal voor het [...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#19: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"God gebruikt de natuur om Zijn Woord uit te leggen. Wij worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen denken dat wij veel zijn, maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er ieman[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, HEL


#20: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...] gesmeerd aan de dorpel van hun huizen. Buiten het geboortekanaal, buiten het slavenkamp van farao wordt Israel zichtbaar en wordt door God naar de ScHELfzee geleid. De vijand Egypte, satan, is echter dicht achter hen. Voor de rivier staat Israel voor de keus: terug of met de Heere naar de overkant. Nadat ze zich in de handen van de Heere over hadd[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#21: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]ijn Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te HELen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de rech[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#22: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...] om duidelijk te maken dat het niet gaat om de regels, maar om een persoonlijke relatie met God. Wij denken dat we alles goed kunnen regelen door een HELeboel regels. Door een relatie met God krijgen we een verlangen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand l[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#23: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"Het onderwerp is het lijden van een kind van God; om onze blik over het lijden te verruimen en Gods Woord en Geest HELpen ons het lijden te begrijpen. Het lijden blijft moeilijk, maar God wil dat wij het lijden anders beleven: het lijden laat ons bijzonder aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. J[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#24: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...] Here Jezus Christus heeft als Hogepriester Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog HELaas veel dode stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te geven voor een leven onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mogen geestelijk groeien door te verlangen naar he[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#25: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]a gaf haar zonen bijzondere namen. De namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. RacHEL werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het leve[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#26: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]j uitgeput. Haar ogen waren flets, teder. Zij keek met een zacht blik de wereld in. Er was uiterlijk en innerlijk een groot verschil tussen Lea en RacHEL. RacHEL zat vast aan de afgoden. Zij loog tegen haar vader om de afgodsbeeldjes. Later zullen de nakomelingen van RacHEL het initiatief nemen in de afgodendienst. Van Lea kunnen we niets lezen ove[...]"
Trefwoorden: Horen


#27: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]rst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we graag willen horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder HELdere definiering van de levensdoelen verdwaalt ieder mens, ook ieder christen en christengemeente! Als we onze levensdoelen vaststellen dan staan ons gevoel en ervaring niet meer centraal. De Bijbe[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#28: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]us afstand van wat de duivel zei. De Here Jezus richtte Zich op God. Omdat de Here Jezus alles heeft meegemaakt, maar zonder te zondigen, kan Hij ons HELpen. Voor verleidingen is er een lust en is er een keuze. Bij een verleiding hebben we een keuze. Is de verleiding een kans of een ramp? (Jac. 1:2) Praten we over onze verleidingen met God? Verle[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#29: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een HELe boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door genade worden we gerekend als rechtvaardig[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#30: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]t te voeren. Wij krijgen, net als Adam, de verantwoordelijkheid over een beperkt gebied en over ons lichaam. Wij hebben geen verantwoording over de geHELe aarde, want dan wordt onze aandacht afgetrokken van Christus. God vraagt aan ons om de onderlinge vrede na te jagen. [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#31: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...] zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medelijden). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het HELe gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Mozes, zoals God Noach redde. Mozes werd gevoed met de God van Abraham. Vervolgens[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#32: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"Wij krijgen hoop door wat in het Oude Testament is geschreven. De geHELe Bijbel gaat over wie God is. De geHELe Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworde[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#33: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"Na de vreugde bij de ScHELfzee moesten de Israelieten drie dagen door de woestijn reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het water bitter was. Tenslotte kwamen zij aan bij Elim waar voldoende water was. De Israelieten waren bevrijd van de uiterlijke slavernij, maar in de Israelieten zat nog steeds een verdrukker. Hun reactie op tegenslagen was n[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#34: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]r we kunnen ons ook overgeven aan de Here Jezus. Dan zijn wij bereid alles te verliezen en accepteren we alle bijbehorende consequenties. God wil ons HELpen tot de Here Jezus te gaan ( bijv. door het schrijven van een brief). Als we verandering in ons leven willen, dan moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is soeverein. We mo[...]"
Trefwoorden: Overgave


#35: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]is voor onze zonden gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem HELpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend geloof zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben andere mensen nodig om onze banden af te wikkelen. Na Pasen is de dood overwon[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#36: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]te om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huicHELachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze b[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#37: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...]Heilige Geest te ervaren. Wij hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om ons vrij te maken van verslaving, angst, etc. Geloven we dat God ons kan HELpen? Het is niet onze eigen kracht, maar de kracht van de Heilige Geest wil in ons werken. God laat situaties in ons leven toe, die heel moeilijk zijn voor ons. God wil ondanks deze situaties wer[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest


#38: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...]uit gaan, het betekent dingen achterlaten, het betekent volharding, het betekent geestelijk gezond. De neiging om te gehoorzamen aan het vlees blijft HELaas aanwezig. Het vlees zoekt de dingen op die goed zijn voor ons eigen ik, het wandelen door de Geest is gericht op Christus: "Wat zou de Here Jezus doen, hoe kan ik Hem dienen?" De wet doet de z[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 38 preken gevonden over: 'hel'.