#1: "Grote verzoendag toen en nu"

Door broeder J. Nugter op 6 oktober 2019.
Trefwoorden: Jom Kipoer, ZONDEN, Belangrijkste


#2: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun ZONDEN. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze ZONDEN belijden. Bekering betekent overgave en he[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#3: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...] (onschuldig bloed vergieten, leugens, roven etc.), door hun afgoderij (hoererij en tovenarij). Bij tweede komst van Christus zal God al de onbeleden ZONDEN openbaar maken. God zal al het onrecht in deze wereld rechtzetten. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#4: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze ZONDEN belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze ZONDEN. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de afgoden van[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#5: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]s mens in zijn geheel in Christus besneden (en niet maar een klein gedeelte van ons). Christus werd als een onrein lid weggesneden. Hij heeft al onze ZONDEN, onze eigen gerechtigheden op Zich genomen. In Christus zijn wij gestorven, begraven en weer opgestaan. En nu leven wij voor en in Christus. Houd de ZONDEN voor dood: besteed er geen aandacht m[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#6: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]nnes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze ZONDEN moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God en onze naaste liefhebben (Mat. 22:35-40). Wij worden opgeroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus n[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#7: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]ar het land Israel. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze ZONDEN belijden, dan werpt God onze ZONDEN in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dagen, maar we weten dat het beste nog komt! [...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#8: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...] God belooft niet alleen een nationaal herstel, maar ook een geestelijk herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doen over de ZONDEN. Israel zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst worden (dat is Rehoboth). God kan het leven van (Joodse) mensen veranderen. Hij zal het Joodse volk, maar ook zij[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#9: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]worden we geconfronteerd met veroordeling. Als wij kijken naar de Here Jezus Christus dan leven we uit genade. God heeft Zijn Zoon naar deze wereld geZONDEN, opdat Hij zou schitteren in deze wereld. God heeft ons alles/ alle genade aangeboden in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#10: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]e Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de ZONDEN. De Here Jezus Christus heeft Gods wil gedaan opdat ook wij Zijn wil zouden doen. Zijn wij bereid om Gods wil te doen? Kunnen we zeggen: "Hier ben ik God, doe wat U behaagd in mijn leven." [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#11: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]vaak allerlei redenen om niet te handelen naar Gods inzicht. Wij willen niet dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de ZONDEN op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als e[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#12: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]beeld en de mens is geschapen naar het beeld van God. De mens heeft de fysieke en mentale kenmerken van God. Het beeld in de mens is misvormd door de ZONDEN. De Here Jezus Christus is het beeld (van de zichtbare gestalte) van God al voor zijn menswording. Wij zijn naar Gods beeld geschapen en behoren ons daarom aan God te geven. Nu dragen wij het [...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#13: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]imson was verblind voor de zonde. Hij sliep letterlijk, maar ook figuurlijk. Waar slapen wij? Wordt ons leven een leven van rituelen? Durven we onze ZONDEN te bespreken met onze vrouw, onze man? Ga naar iemand uit de gemeente om de ZONDEN te belijden aan God! [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#14: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]s afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om recht te doen ennederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzeZONDEN door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#15: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]ten en gebed. En Esther vond genade in de ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de ZONDEN is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#16: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]zus Christus heeft de straf op Zich genomen.

2) God laat ook zijn lankmoedigheid zien. (We denken overal recht op te hebben en zien onze ZONDEN niet).

3) Efraim (dubbel vruchtbaar) droeg geen vrucht. Efraim moest gesnoeid worden. God zal het hart (met alle intenties) blootleggen.

4) God laat tenslotte de onweers[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#17: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]chtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, ZONDEN verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leid[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#18: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"[...]en door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van ZONDEN. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We mogen het licht laten schijnen vanaf een berg, en niet van onder een korenmaat. Elke dag mogen we door te zijn, te doen en te spreken Gods bood[...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#19: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...] ons openbaren; dan zijn wij niet vol meer van onszelf, maar vol van de Here Jezus Christus. Wij kunnen Gods heerlijkheid in ons leven blokkeren door ZONDEN. Laten we elke dag beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem zijn wij veilig. Wij zijn met Christus geborgen in God. Wij mogen Zijn he[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#20: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]e Jezus Christus. De Here Jezus is door ons maar ook voor ons gestorven. Als wij belijden dat wij de Here Jezus nodig hebben voor vergeving van onze ZONDEN, dan hebben wij deel aan Hem, dan zullen we de Heilige Geest ontvangen. Pinksteren is toewijding, overgave aan de Here Jezus Christus. Wij mogen Zijn gemeente vormen. [...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#21: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]lossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israel te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze ZONDEN. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de l[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#22: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]e tijdsgeest staat evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen ZONDEN net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe verwachting van de Here Jezus Christus vervlakt. Hij komt terug! De t[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#23: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]kunnen niet zoals Israel zeggen dat we alles doen wat God van ons vraagt: Christus kan het alleen door ons heen werken. God klaagt Israel aan voor de ZONDEN van nalatigheid ( geen troost, geen goedertierenheid, geen kennis van God), voor de ZONDEN van misdaden (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (priester[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#24: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]ring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's naam betekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser geZONDEN om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's naam betekent 'herinnerd door de Here'. God herinnert Zijn eed, Zijn verbonden. De Here is genadig. Hij heeft 400 jaar lang ge[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#25: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]ren beloofd. Zoals God Israel, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de ZONDEN van deze wereld. God heeft Zich verbonden met het volk Israel. Hij heeft verbonden gesloten met Israel. Aan de verbonden waren ook voorwaarden verbonden. Israel en ook wij kunnen niet aan die [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#26: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"Verschillende keren staat in het boek Richteren dat de Israelieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De ZONDEN van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorw[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#27: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"De stad Korinthe kende een goede economische groei. Er was ook sprake van veel ZONDEN in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De ZONDEN kunnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ond[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#28: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]s bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja geZONDEN. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zendin[...]"
Trefwoorden: Zending


#29: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]wil het onvergankelijke leven openbaren. Ons nieuwe leven is Christus zondigt niet. Het oude leven op deze aarde is nog steeds zondig. We moeten onze ZONDEN (in het oude leven) belijden. God is rechtvaardig. Hij heeft onze ZONDEN vergeven.[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#30: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]oor de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Israelieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan ZONDEN niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze ogen[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#31: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]. De Here Jezus riep de verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze ZONDEN vergeven en ons eeuwig leven gegeven. [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#32: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze ZONDEN. David vroeg om vergeving van zijn ZONDEN, maar ook om een ander hart. Wij zondigen omdat we zondaar zijn, dus hebben we een ander hart nodig. Ons oude, vernederd lichaam zal worden afgelegd al[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#33: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...] wederom geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkheid. We worden opgeroepen om te breken met deze wereld, met de ZONDEN. We worden opgeroepen om ons volkomen te onderwerpen aan Gods Woord. Wij zijn bekleed met Christus, omdat Christus zichtbaar wordt in deze wereld. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#34: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij geZONDEN om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#35: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...] lijken we op de Here Jezus Christus, dan geeft ons dat blijdschap en vrijmoedigheid. We worden verhinderd in de vervulling met de Heilige Geest door ZONDEN: leugen, bitterheid, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We worden opgeroepen om de ZONDEN af te leggen en om God te dienen in woord en werk. We zijn verzegeld met de Heilige Geest ook al[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#36: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]t het bloed niet van de moeder, maar van de vader. Er komt pas leven na de bevruchting door de man. Daarom kon de Here Jezus Christus als enige voor ZONDEN sterven. Het oordeel gaat ons voorbij als wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus Christus. Wij zijn niet meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze ZONDEN als we [...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#37: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...] ingaan. Mozes had niet tot de rots gesproken, maar hij had de rots geslagen. De rots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze ZONDEN. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#38: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]l zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn ZONDEN. Saul bood geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door geld en macht. David was niet gericht op geld en macht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht. Hij was daarin [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#39: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]rken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christus wordt een bruid bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle ZONDEN zijn vergeven en verzoend? Sarai, de moeder van het verbond en de wet. Verwachten wij het nog van het verbond of van de wet? Maria, de moeder van de Here Jezus. Verwachten wij het van het vo[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#40: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"Het evangelie is een blijde boodschap, maar het is voor mensen geen aantrekkelijke boodschap het evangelie confronteert ons met onze ZONDEN. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#41: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, heilige Zoon van God al onze ZONDEN op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het begin va[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#42: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]ls de apostel die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De liefde is uit God (en niet uit de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon geZONDEN als verzoening van onze ZONDEN. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat o[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#43: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]us Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de ZONDEN. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij heilig leven. Hij wil ons heiligen. Wij zijn niet meer onder het oo[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#44: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]hristenen verandert waardoor christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt geZONDENen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemde[...]"
Trefwoorden: Hoop


#45: "Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"

Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011.
Trefwoorden: Kruis, ZONDEN, Discipelschap


#46: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]en etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (geestelijke) naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de ZONDEN van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#47: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...] zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft Zijn genade getoond. Wij zijn beschadigd door de ZONDEN, maar Hij balsemt onze wonden. De Here heeft onze ZONDEN op Zich genomen. Simeon had God gezocht en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van d[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#48: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]d te sluiten met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en altijd bereid onze ZONDEN te vergeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#49: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...]bben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de toekomst er geen vreugde kan zijn, maar toch spreekt Gods Woord over vreugde in de Here. Ondanks onze ZONDEN vraagt God ons te verschijnen voor Hem in gejubel. Hij verlangt naar ons. Als Israel al zo veel redenen had om verheugd te zijn, hoeveel te meer redenen moet de gemeente dan hebben! In onze dro[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#50: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]eld. Als wij een druppel van Christus' ontferming hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze ZONDEN zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een ontmoeting met God gehad. Hij had moeten zeggen dat hij ten onder ging, maar dat[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#51: "Afscheid nemen van het oude"

Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010.
Trefwoorden: Vlees, ZONDEN, Nieuwe schepping


#52: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...] Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze ZONDEN op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de ZONDEN vast, maar wij mogen de ZONDEN los laten. De Here Jezus wil ons verlossen van onze ZONDEN. Hij is opgestaan en wil ons nieuw leven geven. Wij m[...]"
Trefwoorden: ZONDEN, Schuld, Rechtvaardiging


#53: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]rwerpen waren toegewijd aan de tempeldienst. Van nature zijn wij dood; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze ZONDEN scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij geloven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot geloof komen in de Here Jezus Christus. Wij zijn heilig en worden te[...]"
Trefwoorden: Heilig, ZONDEN


#54: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]od wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze ZONDEN. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in plaats van de bitterheid van Mara. [...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#55: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]rd gevangen gezet ten dage van het Paasfeest. God brak al onze banden en maakte ons waarlijk vrij. Zijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is voor onze ZONDEN gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend [...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#56: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...] laten groeien, werk, etc. Durven we ook de hoeveelheid, wat voldoende voor ons is, in de handen van onze God te leggen? God heeft besloten om onze ZONDEN niet meer in herinnering te brengen. Wij kunnen uit onszelf niet vergeven zoals God ons vergeven heeft. God wil ons beschermen tegen verzoekingen. Hij wil ons vasthouden. God wil ons verlossen [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#57: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...] goed zijn voor ons eigen ik, het wandelen door de Geest is gericht op Christus: "Wat zou de Here Jezus doen, hoe kan ik Hem dienen?" De wet doet de ZONDEN in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen denken als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wedergeboorte kunnen wij ons richten op Christus en kunnen wij stoppen [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 57 preken gevonden over: 'Zonden'.