#1: "De bediening volmaken"

Door broeder B. Romijn op 29 december 2019.
Trefwoorden: Bediening, Volheid, VERZOENING


#2: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...] de liefde van God is. We lezen niets over berouw van Salomo in zijn leven, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en VERZOENING heeft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is trouw. We mogen elke keer weer ons hart toewijden aan [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#3: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]gewijd aan het volk Isra?l. God belooft niet alleen een nationaal herstel, maar ook een geestelijk herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om VERZOENING te doen over de zonden. Isra?l zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst worden (dat is Rehoboth). God kan het leven van (Joodse) mensen veranderen. Hij zal he[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#4: "Jozef leeft. Jezus leeft!"

Door broeder A. Haverkamp op 5 april 2015.
Trefwoorden: Pasen, VERZOENING, Jozef


#5: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte Jesaja troost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, VERZOENING


#6: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]eeft ons met Zich verzoend. Wij konden het niet; alleen God! Wij hebben de opdracht om als gezanten van Christus te leven. We mogen de boodschap van VERZOENING uitdragen. De Here Jezus Christus heeft alle zonden op Zich genomen. Hij is de grootste Zondaar geworden. Hij heeft onze plaats ingenomen, opdat wij in Zijn plaats mogen staan. [...]"
Trefwoorden: Zending


#7: "Laat u met God verzoenen (kort fragment)"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.
Trefwoorden: VERZOENING


#8: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (offers e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, VERZOENING of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#9: "De feesten des HEEREN: Jom Kippoer"

Door broeder H. van de Lagemaat op 4 april 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Jom Kippoer, VERZOENING


#10: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"Het evangelie is een blijde boodschap, maar het is voor mensen geen aantrekkelijke boodschap het evangelie confronteert ons met onze zonden. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoe[...]"
Trefwoorden: Kruis, VERZOENING, Evangelie


#11: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]de ogen van de broers openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn vertrouwen op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde VERZOENING te bewerken, maar hij deed het op een verkeerde manier. Jacob vertrouwde alleen op het noodlot en zag Benjamin als enige zoon. Jacob besloot Benjamin niet te sturen en het voedsel uit Egypt[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#12: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]el die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De liefde is uit God (en niet uit de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als VERZOENING van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat onze zonden [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#13: "Hemelvaart / Jezus neemt ons tot Zich"

Door broeder S. van Groningen op 2 juni 2011.
Trefwoorden: VERZOENING, Wederkomst, Hemelvaart


#14: "Een nieuwe schepping in Christus"

Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011.
Trefwoorden: Fundament, VERZOENING, Verlossing


#15: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] geestelijke toestand van Israel. Wij leven in een tijd als van Elia: het gaat bergafwaarts. God zal uiteindelijk ingrijpen, maar er is nu redding en VERZOENING mogelijk. We leven nu in een tijd waarin de dialoog wordt aangegaan met andere godsdiensten. Wij worden voortdurend be?nvloed, maar het Woord van God is een spiegel. Gods genade is niet afh[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#16: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...] wij) kunnen dat niet. Alleen de Here Jezus kan en heeft het gedaan. De Here Jezus sloot een nieuw verbond met Israel. Het verbond gaat over vrede en VERZOENING in Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe verbond gaat over de erfenis: de Here Jezus Zelf. Voor de komst van de Here Jezus moest [...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#17: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]n niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de VERZOENING door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen delen in Zijn vreugde. Wij worden geen s[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#18: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...] Paasfeest. God brak al onze banden en maakte ons waarlijk vrij. Zijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is voor onze zonden gestorven tot een volkomen VERZOENING. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend geloof zijn gekomen, maar we zijn [...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


 

Gevonden:

Er zijn 18 preken gevonden over: 'Verzoening'.