#1: "Leven in de verwachting van de komst van de Heere"

Door broeder B. van Twillert op 1 december 2019.
Trefwoorden: VERWACHTING, Bekering, Liefde


#2: "Een verwachtingsvol nieuw jaar"

Door broeder B. van der Bosch op 30 december 2018.
Trefwoorden: Tijd, Toorn van God, Genade


#3: "Het oog omhoog"

Door broeder A. Haverkamp op 7 januari 2018.
Trefwoorden: VERWACHTING, Geest en vlees, Volharding


#4: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]n bij de mensen. Biddend met en voor de mensen om ons heen kunnen we getuigen van het karakter van God. We mogen leven als priesters met een levende VERWACHTING. We mogen onze vrijmoedigheid niet prijs geven. Ons getuigenis beschermt ons tegen de wereld. [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#5: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"Een definitie van het geloof is de hoop, de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het geloof is de vaste grond; het geloof is niet onzeker, maar is gefundeerd op Gods Woord. Bij godsdienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jez[...]"
Trefwoorden: VERWACHTING, Fundament, Zekerheid


#6: "De lofzang van Zacherias"

Door broeder D. van Wijck op 14 augustus 2016.
Trefwoorden: Profetie, VERWACHTING, Belofte


#7: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]wist dat hij zijn zorgen bij God kon brengen en dat de vrede van God over hem kwam. Paulus achtte zijn leven niet kostbaar voor hemzelf. Hij had geen VERWACHTINGen van de rijkdom van deze wereld. Hij kon zijn leven volkomen toevertrouwen aan God, want met Christus te zijn is het allerbeste.[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#8: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]ven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke VERWACHTING dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het evangelie betekent [...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#9: "De brief aan Filadelfia"

Door broeder B. van der Bosch op 24 augustus 2014.
Trefwoorden: Woord van God, Dienen, VERWACHTING


#10: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]aar tolereert geen zonden net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe VERWACHTING van de Here Jezus Christus vervlakt. Hij komt terug! De tijdsgeest kan alleen bestreden worden door Zijn Woord te bewaren, Zijn Naam te bewaren en Zijn bevel te bewaren Hem te verwachten. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#11: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"Als wij weten dat morgen onze droom werkelijkheid zal worden, dan leven wij heel anders. Wij leven nu in de VERWACHTING van de verlossing van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij z[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#12: "Verwachting na kerst"

Door broeder B. van der Bosch op 29 december 2013.
Trefwoorden: Vrees, VERWACHTING, Verlossing


#13: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]gswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in VERWACHTING en in vertrouwen op Hem.[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#14: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"De stad Korinthe kende een goede economische groei. Er was ook sprake van veel zonden in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De zonden kunnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ond[...]"
Trefwoorden: VERWACHTING, Ziekte, Leven voor Christus


#15: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen VERWACHTINGen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse VERWACHTING. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: VERWACHTING, Wedergeboorte, Beschikbaar


#16: "Het Wezen, de Wording, de Werking, het verWachten"

Door broeder J. Lukasse op 18 november 2012.
Trefwoorden: VERWACHTING


#17: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"De Joden hebben een aardse VERWACHTING van het koninkrijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipel[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#18: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]rekkelijke boodschap het evangelie confronteert ons met onze zonden. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge VERWACHTINGen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden en sterven. Hij zou als Graa[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#19: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"De bijbel staat vol van Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze pr[...]"
Trefwoorden: VERWACHTING, Wederkomst, Jezus komt


#20: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]in het heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastklampen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij als wij in de problemen zitten? Van wie is onze VERWACHTING?[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#21: "Vertrouwen op God"

Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, Zoeken, VERWACHTING


#22: "De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"

Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, VERWACHTING, Overgave


#23: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]avid werd achtervolgd door Saul. David raakte niet in paniek, maar draaide zich om tot God. David verwachtte zijn heil van God alleen. (David was 'in VERWACHTING'). David beleed dat God zij rots, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben onze eigen rots, waarop wij veilig denken te wonen. Maar onze eigen rots blijkt niet altijd veilig te zijn. We mog[...]"
Trefwoorden: David, VERWACHTING, Rots


 

Gevonden:

Er zijn 23 preken gevonden over: 'Verwachting'.