#1: "De eerste en de tweede dag"

Door broeder B. van Twillert op 19 februari 2020.
Uit de serie: "Gods eeuwig voornemen met de SCHEPPING ".
Trefwoorden: SCHEPPING


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]armhartig en groot van goedertierenheid. Jigdalia: de Heere is groot. Groot is de Heere, Hij is heilig en goed! God laat Zijn goedheid zien door Zijn SCHEPPING. Ma?seja: het werk van de Heere.[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Voor Hem leven"

Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017.
Trefwoorden: Nieuwe SCHEPPING, Levend water, Eersteling


#4: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige Rots
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, SCHEPPING, Vleesgeworden Woord


#5: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]eden. Het Woord van God (en niet onze ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de wereld geschapen en heeft natuurwetten in de SCHEPPING gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen natuurwetten. Het geloof in Gods Woord is een keuze van ons verstand. Het geloof wil niet zeggen dat we alles begrijpen. God gaat h[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#6: "Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Vaderhuis, SCHEPPING


#7: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]igenis naar de wereld toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) liefde de ander (levens)warmte te geven. God heeft orde, gezag gegeven in Zijn SCHEPPING, in alle relaties.[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#8: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]De brief aan de Efezi?rs gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe SCHEPPING) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan moeten we terug n[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#9: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]n, maar instrumenten van het evangelie zijn. Paulus koos er voor om de brief te beginnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe SCHEPPINGen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en het nieuwe leven groeit in ons. Kiezen wij om te leven vanuit het nieuwe leven? Paulus verlangde om de gem[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#10: "De derde dag, de opstandingsdag"

Door broeder G. Vochteloo op 28 juni 2015.
Trefwoorden: Opstanding, SCHEPPING, De derde dag


#11: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zic[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe SCHEPPING


#12: "Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"

Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015.
Trefwoorden: Woord van God, SCHEPPING, Verlossing


#13: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]od niet. Mozes kende God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de SCHEPPING zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het [...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, SCHEPPING, Grootheid


#14: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]orden gehandhaafd, want God had een verbond gesloten met Israel. Gerechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn SCHEPPING en met al het leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods karakter is g[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#15: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]room van de algemene opinie. De tijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de SCHEPPING, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de rol van de vrouw en van de man. Het Woord he[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#16: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]n wij heel anders. Wij leven nu in de verwachting van de verlossing van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De SCHEPPING van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij zijn nu al kinderen van God, maar dat is nog niet (altijd) zichtbaar. D[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#17: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]ft oog voor het nietige; het volk Israel, David en ook wij (volken zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de SCHEPPING van deze wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt ernaar dat het karakter van Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt. God h[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#18: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...] Hem te leven. We hebben een boodschap ontvangen voor deze wereld. We kennen elkaar niet meer naar het vlees, ons aards verleden. We zijn een nieuwe SCHEPPING. We leven niet om onze afkomst, maar om onze toekomst. Zending is een motief om te leven. God heeft ons met Zich verzoend. Wij konden het niet; alleen God! Wij hebben de opdracht om als gez[...]"
Trefwoorden: Zending


#19: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]milie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe SCHEPPING na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een nieuwe SCHEPPING na Zijn opstanding. David was herder. De Here Jezus Christus is de Goede Herder. Als Samu?l David moet zalven, dan zegt God "dez[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#20: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]d van vreugde. Het Christen-zijn betekent niet van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn vreugde ervaren. God wil door Zijn SCHEPPING, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreugde is alleen in Hem. De realiteit is echter[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#21: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]denken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe SCHEPPING in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de woestij[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#22: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]e onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de Eerstgeborene, Hij is de Voornaamste van het volk Israel, de gemeente en de SCHEPPING. [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#23: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]ere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna handelen. 2) Door het geloof geeft God ons een getuigenis. God schaamt Zich niet voor ons! 3) De SCHEPPING is alleen te verstaan vanuit Gods perspectief. We geloven in God, die de doden levend maakt en alles geschapen heeft. 4) Abel bracht een geloofsoffer. Zijn offer was geen religie. Henoch wan[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#24: "Leven in twee werelden"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011.
Trefwoorden: Koninkrijk van God, SCHEPPING, Bekering


#25: "Een nieuwe schepping in Christus"

Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011.
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing


#26: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]n wel de meest ingrijpende. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit z"n hoofd kent: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe SCHEPPING. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. " Maar niemand lijkt het recept hiervoor te kennen. En dat recept staat twee verzen ervoor. Nooit wordt dat genoemd. Het blijkt [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#27: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de SCHEPPING wachten op de verlossing. De verlossing staat in de boekrol geschreven. Alleen het Lam mag de boekrol openen. Dan pas kan de verlossing plaats vinden. Wij proberen al vanaf de SCHEPPING onze[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#28: "Jezus Christus is soeverein over alles"

Door broeder J. Brouwer op 20 februari 2011.
Trefwoorden: SCHEPPING, Soevereiniteit van God, Geloof


#29: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"Op de eerste en laatste bladzijde van de Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door g[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#30: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"We kunnen door omstandigheden onze vreugde kwijt raken, maar de vreugde in de Here is onze toevlucht. De SCHEPPING spreekt van Gods grootheid en Gods vreugde. Gods heeft alles gegeven om Zijn natuur mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle toekomst zullen hebben. Het lijkt alsof tussen de SCHEPPING en de toekomst er geen vreugd[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, SCHEPPING


#31: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]eerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de SCHEPPING te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Christus zal de SCHEPPINGsopdracht volmaakt uitvoeren. Adam werd vervolgens in een afgesloten gedeelte van de Hof van Eden geplaatst om[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#32: "Afscheid nemen van het oude"

Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010.
Trefwoorden: Vlees, Zonden, Nieuwe SCHEPPING


#33: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"Wij zijn een nieuwe SCHEPPING, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, m[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#34: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]wige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe SCHEPPING. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden schieten tekort om de wijsheid van God te beschrijven. God had[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#35: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]iskenning, vervolging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn SCHEPPING? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het christelijk geloof beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God v[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#36: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de Schepper hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de SCHEPPING. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De SCHEPPING is het we[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


 

Gevonden:

Er zijn 36 preken gevonden over: 'Schepping'.