Preken over: "Rechtvaardig"

"Leven door geloof - Introductie en overzicht"
Door broeder J. Nugter op 18 januari 2023
Uit de serie: "De Rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Geloof

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"[...]e weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de Rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen to[...]"

"De barmhartige Samaritaan"
Door broeder C. Stier op 2 mei 2021
Trefwoorden: Naaste, Barmhartigheid, Rechtvaardigen

"Vijf condities van een christen"
Door broeder J. Nugter op 15 november 2020
Trefwoorden: Betrouwbaar, Hoop, GeRechtvaardigd

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"
Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...] uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de Rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de Rechtvaardigen in deze wereld[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]nus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn Rechtvaardigheidsgevoel, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven[...]"

"Geheimenis van de Godsvrucht"
Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017
Trefwoorden: Geheimenis, GeRechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"[...]ing der Koningen<br/> E = Eeuwige Rots<br/> R = Rechtvaardige Raadsman<br/> S = Soevereine Heer<br/> T = Trouwe Herder<br/>[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]oord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn Rechtvaardig, omdat God ons geRechtvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De Rechtvaardige zal [...]"

"Drie stadia van een christenleven"
Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...] de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods Rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen. <br[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...] op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons geRechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Chris[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]jkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, geRechtvaardigd en verheerlijkt in de gekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...] onze zonden (in het oude leven) belijden. God is Rechtvaardig. Hij heeft onze zonden vergeven.[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"
Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Dodenrijk, Vrede

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]r/> 2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn geRechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.<br/> 3. er is geen scheiding mogelijk van de[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...] Here Jezus Christus. En door het geloof is zij geRechtvaardigd (ondanks de beperkte kennis die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christus[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]en vormt de basis voor de rest van de dag. De onRechtvaardige rechter staat in contrast met God, de Rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een recht[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, Rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeu[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]et voorwerp van ons geloof maakt het verschil. De Rechtvaardige zal uit geloof leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op [...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]n niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze Rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus o[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]ekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor geRechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, Go[...]"

"De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"
Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, Overgave

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]e Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn geRechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord [...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn geRechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog [...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]ddelozen, maar door genade worden we gerekend als Rechtvaardigen. In de eerste plaats gaat deze psalm over Jezus Christus. Hij is de Rechtvaardige. Hi[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...] beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God geRechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk,[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...] nog steeds fouten maken in ons leven. Wij zijn geRechtvaardigd door ons geloof. Hij ziet onze gezindheid. [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]jn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onRechtvaardiger en handelen onRechtvaardig, maar God zal een Rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn ops[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]s Iemand die Zelf mens is geweest. Hij zal daarom Rechtvaardig oordelen. [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is Rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: Rechtvaardigheid en liefde, b[...]"