#1: "De opstanding van de doden"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2019.
Trefwoorden: Dood, OPSTANDING


#2: "De spanning in het geloof"

Door broeder N. van de Berg op 21 april 2019.
Trefwoorden: Geloven, Wachten, OPSTANDING


#3: "De Here Jezus is opgestaan uit de doden"

Door broeder J. Nugter op 8 april 2018.
Trefwoorden: OPSTANDING, Dood, Opgewekt


#4: "Niemand kan zomaar aan de opstanding voorbij gaan"

Door broeder A. van den Berk op 1 april 2018.
Trefwoorden: Pasen, OPSTANDING, Zaaien


#5: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...] geofferd. Abraham wist niet hoe God zou voorzien (Moria), maar geloofde dat hij samen met Iza?k zou terugkeren. Abraham stelde zijn vertrouwen op de OPSTANDING uit de dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we mogen zeker weten dat er een OPSTANDING zal plaats vinden, dat er eeuwig leven klaar ligt voor ons.[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, OPSTANDING


#6: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie delen:
1) Strijden om de waarheid
2) Lijden aan de waarheid
3) Verblijden in de waarheid
[...]"
Trefwoorden: Waarheid, OPSTANDING, Hoop


#7: "Wat zoekt gij De Levende bij de doden?"

Door broeder A. Haverkamp op 3 april 2016.
Trefwoorden: OPSTANDING, Volbracht, Kruis


#8: "De opstanding van de Heere Jezus / De zweetdoek"

Door broeder P. van der Lugt op 27 maart 2016.
Trefwoorden: Pasen, Zweetdoek, OPSTANDING


#9: "De derde dag, de opstandingsdag"

Door broeder G. Vochteloo op 28 juni 2015.
Trefwoorden: OPSTANDING, Schepping, De derde dag


#10: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]t we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het lijden, de OPSTANDING, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat over het vervulde werk van de Here Jezus Christus. De Here Jezus is door ons maar ook voor ons ges[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#11: "Opstandingen"

Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2014.
Trefwoorden: OPSTANDING der doden, Hogepriester


#12: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]e dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we ??n zijn geworden in Zijn dood en Zijn OPSTANDING zichtbaar gemaakt in de doop. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtte voor God. Hij accepteerde de prijs voor zijn vlucht. Jona liet de storm razen. Hij was eerlijk. Hij accepteerde het lot voo[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#13: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]od. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! OPSTANDING heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan [...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#14: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]ereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe schepping na Zijn OPSTANDING. Bij Gods Zoon begint een nieuwe schepping na Zijn OPSTANDING. David was herder. De Here Jezus Christus is de Goede Herder. Als Samu?l David moet zalven, dan zegt God "deze is het". Na de d[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#15: "De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"

Door broeder B. van der Bosch op 31 maart 2013.
Trefwoorden: OPSTANDING van Christus, Pasen, Dienen


#16: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]s het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn OPSTANDING gesproken met Zijn discipelen over het koninkrijk Gods. De vraag wanneer het koninkrijk Gods zal beginnen, was een logische vraag, maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het evangelie[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#17: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]n. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij ge?dentificeerd met Christus leven, dood en OPSTANDING. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de doop. De doop is een beeld van wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met C[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#18: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de OPSTANDING van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is in alles de eerste geworden. Hij is de Eerstgeborene uit de dood. Hij is de Eerste met een nieuw lichaam. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#19: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]uit eigen kracht, maar Christus zal het dienen in ons uitwerken. Verhogen verwijst naar de kruisdood van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn OPSTANDING en hemelvaart. Na zijn verhoging trekt de Here Jezus ons tot Zich. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#20: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...] Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn OPSTANDING en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Ch[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#21: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de OPSTANDING. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#22: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"Inleiding op de preek: Waarom is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede antwoorden opschrijven op een bord, dan is dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, OPSTANDING, Geloof


#23: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...] Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en handelen onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn OPSTANDING uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van hun vijanden. Israel zal zeker en veilig wonen. Hij zal alle Joden op ??n dag terugbrengen naar het [...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#24: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]el gegaan. Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Hemelvaart betekent een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de OPSTANDING is de Here Jezus al naar de Vader gegaan om Zich als een rein offer te tonen. Maria mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar later mocht Thomas Hem wel aanraken. De Here Jezus was al in de [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


 

Gevonden:

Er zijn 24 preken gevonden over: 'Opstanding'.