#1: "Wandelen als kinderen van het licht"

Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019.
Trefwoorden: LIEFDE, Wandelen


#2: "Jezus volgen"

Door broeder B. van Twillert op 17 februari 2019.
Trefwoorden: LIEFDE, Volgen, Aangename geur


#3: "Van navolgers, voorbeelden worden"

Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018.
Trefwoorden: Hoop, LIEFDE, Kracht


#4: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...] worden. Er zijn veel offers gebracht op die plaats. De Here Jezus Christus heeft Zich Zelf als Lam laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn geLIEFDE laten offeren. God heeft Zijn hand niet teruggetrokken. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard. [...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#5: "Een stukje hemel op aarde"

Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017.
Trefwoorden: LIEFDE, Hemel, Zegen


#6: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]en zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare wereld van God. Geloven is vertrouwen dat God LIEFDE is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God vo[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#7: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]den van deze tijd? God's hart spreekt. God's hart huilt als ons hart afdwaalt van uit het licht in e duisternis. We weten dan niet meer hoe groot de LIEFDE van God is. We lezen niets over berouw van Salomo in zijn leven, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het kruis[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, LIEFDE


#8: "Het geheimenis van Christus"

Door broeder B. van der Bosch op 2 oktober 2016.
Trefwoorden: Wijsheid, Geheimenis, LIEFDE


#9: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]worteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods LIEFDE is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij volmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden en minder van onszelf. Besneden betekent dat het onreine gedeelte is weggesneden en dat er[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#10: "Blijf in Gods Liefde"

Door broeder B. van Twillert op 21 augustus 2016.
Trefwoorden: Schuld, LIEFDE, Vergeving


#11: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"Johannes wordt wel de apostel van de LIEFDE genoemd. Centraal thema in deze brief, die geschreven werd om dwaling te bestrijden omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, LIEFDE


#12: "Het gaat niet om mensen maar om God"

Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016.
Trefwoorden: Tempel, Uit LIEFDE, Geven


#13: "Het Evangelie in het Evangelie"

Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016.
Trefwoorden: Wedergeboorte, LIEFDE, Heilige Geest


#14: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]vrouw zich niet wil schikken onder het gezag van haar man, dan is dat geen getuigenis naar de wereld toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) LIEFDE de ander (levens)warmte te geven. God heeft orde, gezag gegeven in Zijn schepping, in alle relaties.[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#15: "En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen"

Door broeder A. Haverkamp op 27 december 2015.
Trefwoorden: Heerlijkheid van de Heere, God is LIEFDE, Ook voor u


#16: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...] op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn LIEFDE, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon geofferd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het bloed van Zijn Zoon. En nu leeft Chris[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#17: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geLIEFDE Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zonden. De Here Jezus Christus heeft Gods wi[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#18: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods LIEFDE. Als we LIEFDE tekort komen, dan moeten we terug naar de bron van de LIEFDE: God. God heeft alles, heel Zijn LIEFDE gegeven. Dit betekent dat wij onze knieen moeten buigen als we moeite hebben [...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#19: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]ten daarbij niet merken dat zij een persoonlijk geloof hadden. Zij wilde slaven van Jozef worden. Ze merkten niets van Jozefs vergevingsgezindheid en LIEFDE. Jozef stelde zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#20: "Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2015.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Edom, LIEFDE, Esau


#21: "Zoals een Vader Zijn kind draagt"

Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015.
Trefwoorden: Vader, LIEFDE, Dragen


#22: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]n God. Ondanks alle falen van Petrus verlangde de Here Jezus ernaar om de gemeenschap met hem te herstellen. Petrus heb jij mij lief met opofferende LIEFDE, meer dan de anderen? Petrus, heb jij me lief met een opofferende LIEFDE? Petrus, heb je mij lief? Petrus antwoordde dat zijn LIEFDE anders, zwakker is dan Jezus LIEFDE. Petrus kreeg de opdrach[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, LIEFDE


#23: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...] geloofde maar of hij Hem liefhad. Petrus antwoordde in alle ootmoedigheid. De Here Jezus Christus vroeg Petrus driemaal maar steeds naar een mindere LIEFDE. Wie is Christus voor mij? Hij heeft mij volmaakt lief. Hij wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toevertrouwen. Het gaat niet meer om wat we doen maa[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, LIEFDE


#24: "Liefde voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 5 oktober 2014.
Trefwoorden: Israel, LIEFDE, Pijn


#25: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]l, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze LIEFDE voor Israel en voor onze medemens? Israel heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie gegeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel heb[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#26: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"God heeft ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geLIEFDE Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#27: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods LIEFDE en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#28: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]hristus was niet om Israel te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze zonden. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote LIEFDE niet kwijt. De wereld wil Zijn LIEFDE niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#29: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]Naam boven alle naam. Door de tijdsgeest staat evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is LIEFDE, maar tolereert geen zonden net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe verwachting van de Here Jezus Christus ve[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#30: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"Van nature hebben wij geen LIEFDE voor God, maar God heeft van harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn LIEFDE. Hij heeft Zijn LIEFDE bevestigd in het lijden en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij on[...]"
Trefwoorden: LIEFDE


#31: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de LIEFDE van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#32: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]ukken zien we een openbaring van Gods hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de openbaring van Gods karakter (in de boodschap van Hosea). In LIEFDE riep God Zijn volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst, maar het hart ging niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd Israel aan. Wij kunnen niet zoa[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#33: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]wijd aan god te leven? Zijn wij bereid de weg van nederigheid te kiezen? Het gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat om ons hart. God wil met Zijn LIEFDE in onze harten schijnen.[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#34: "Wat is liefde"

Door broeder J. Spijkstra op 10 november 2013.
Trefwoorden: LIEFDE, Waarheid, Eeuwig


#35: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De LIEFDE van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus gestorven, begraven en opgestaan. We hebben nieuw leven ontvangen in Hem om voor Hem te leven. We hebb[...]"
Trefwoorden: Zending


#36: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"Gods LIEFDE is vol heiligheid en Gods heiligheid is vol LIEFDE. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit LIEFDE heeft Hij geleden voor ons. Ho[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#37: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]zus Christus is de Goede Herder. Als Samuel David moet zalven, dan zegt God "deze is het". Na de doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geLIEFDE Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor ons.[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#38: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]/> 2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de LIEFDE van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de LIEFDE van God in Christus Jezus.

Het tweede snoer:
1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.
2. wij zijn[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#39: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...] niet. We mogen ons verlangen god bekend maken en Hem vragen of Hij ons wil vullen met Zijn vreugde. Hij kan ons voortdurend wijzen op Zijn genade en LIEFDE.[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#40: "Met hoofd en hart trouw blijven aan God"

Door broeder C. Stier op 11 november 2012.
Trefwoorden: Trouw, LIEFDE, Wereldgezindheid


#41: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...] Epafroditus was ook een betrouwbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit LIEFDE voor zijn Heiland. Hij was bereid om te lijden. Hij was strijdbaar, maar ook bewogen met de gemeente. God en de Here Jezus Christus zijn bewogen met ons. Hij ontfermt Zich over ons. Epafroditu[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#42: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]. Hij gedenkt ons. Hij draagt ons dag aan dag in het hemelse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol LIEFDE. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van de Here Jezus Christus. Door genade behoren wij tot de getelden. Wij zijn samen met de gelovigen Joden een in Christus. We dien[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#43: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...] Die snel ons gebed verhoort. De bijbel geeft verschillende voorbeelden van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed:
De LIEFDE van God wil het beste voor u.
De wijsheid van God weet wat het beste voor u is.
De kracht van God kan het gebed verhoren.
God ontfermt Zich over de weduwen. Weduwen waren[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#44: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze LIEFDE laten zien, toch staat de wereld op tegen God. De wereld wil zich niet onderwerpen aan Gods Woord. De wereld wil zelf bepalen wat goed is. Er zijn verschillende stromingen vandaag die alles wat[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#45: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met de wet of met eindeloze discussies (over geslachtsregisters). Het einddoel van de vermaning is de LIEFDE. We moeten leren ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt geloof. God vraagt ons niet alles te begrijpen. De LIEFDE komt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een re[...]"
Trefwoorden: Vermaning, LIEFDE, Reinheid


#46: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...] is een moeilijke tekst voor gelovigen in wiens levens het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een LIEFDEvolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd waarom God gebeurtenissen in ons leven toelaat. De gebeu[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#47: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]aring van afwijzing. David voelde zich afgewezen, verlaten door zijn ouders, bijna vergeten bij de zalving tot koning. Toch kon David spreken over de LIEFDE van God. Stralen wij Gods LIEFDE uit? Weten onze kinderen ook dat wij van hen houden? Vragen we naar de mening van onze kinderen? We mogen alle dingen toevertrouwen aan God. Hij geeft ruimte i[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#48: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geLIEFDE'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geLIEFDE' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon van David) wordt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here Jezus Christus was Zoon, maar werd Knech[...]"
Trefwoorden: GeLIEFDE, Knecht, Pasen


#49: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]e eigen problemen niet oplossen. Laten we voor Hem buigen. De Here Jezus Christus is Schaap geworden om Zijn leven te geven voor Zijn schapen. Zijn LIEFDE gaat heel diep. Hij kwam om zijn schapen uit de schaapskooi te roepen (Joh. 10). De Here Jezus droeg de straf van het oordeel in onze plaats. We mogen naar Israel kijken om te weten hoe het l[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#50: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]ord
o Ik wil leven met Uw Woord
o Ik geloof U op Uw Woord.

Hij is de enige weg ten leven en niets kan mij scheiden van Zijn LIEFDE. [...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#51: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]d worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de LIEFDE voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here Jezus Christus. Wij weten niet wat wij ontvangen hebben tenzij Gods Geest het ons openbaart. De roeping van de Here Jezus (Hij heeft d[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#52: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]us had al zijn discipelen lief en in het bijzonder Johannes. Johannes staat nu bekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De LIEFDE is uit God (en niet uit de apostel der LIEFDE, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#53: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]assen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn LIEFDE in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de dood overwonnen aan het kruis. Hij zal de vija[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#54: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]nberispelijk voor Hem gesteld te worden. Wij kunnen dit niet begrijpen, maar we mogen geloven. God ziet ons volmaakt in Christus. Wij mogen door Gods LIEFDE Christus zien in elkaar. Door de gemeente wil God zijn grote genade tonen tot lof van Gods genade. Wij zijn verzegeld met Gods Geest. [...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#55: "Gods liefde"

Door broeder C.W. Buizert op 4 september 2011.
Trefwoorden: LIEFDE, Onvoorwaardelijke LIEFDE, Tuchtiging


#56: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...] van de zonen van Lea zocht zij God op. Zij was minder geliefd door Jacob. Wij vragen ons ook regelmatig af of God ons liefheeft. Wij denken dat Gods LIEFDE voorwaardelijk is, maar God heeft zijn LIEFDE onvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te geven. God had een bijzonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het v[...]"
Trefwoorden: Horen


#57: "Gods liefde voor Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 5 juni 2011.
Trefwoorden: Huwelijk, Tabernakel, Israel


#58: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...] dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods LIEFDE werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#59: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]rdrukkingen nodig om te leren volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt de opofferende LIEFDE van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de eeuwigheid. Wij zijn verzoend met Hem: het is weer zoals God het bedoeld had. [...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#60: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"Israel is Gods oogappel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest geLIEFDE personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geLIEFDE personen zijn door Zijn genade? Wij voelen ons vaak het zwarte schaap van de familie. Vaak was iemand anders in de familie de oogappel van onze ouders, maar wij zijn kostbaar in Gods ogen. Onze oogappels zijn zeer[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#61: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]e. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God een mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn LIEFDE door het volk van Israel uit Egypte te leiden. Er bestond een grote afstand tussen de Joden en de heidenen. Een verbond is een aantal afspraken tussen minstens twee partijen of mensen. God sloo[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#62: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...] Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een LIEFDEvolle God, maar ook een heilig God. Er is maar een Naam waardoor wij behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#63: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"In het begin van het leven van Mozes speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (LIEFDE), zijn zus (LIEFDE) en de dochter van Farao (medelijden). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Moz[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#64: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]e Shofar. De stem van God wordt vergeleken met het geluid van de shofar. De shofar, de stem van God alarmeert mensen en laat hen horen hoe groot Gods LIEFDE is en laat hen weten dat God eenmaal zal oordelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. Gezegend zijn de mensen die het geluid van de bazuin kennen [...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#65: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]an zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De LIEFDE verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God genezing e. d. Er is maar een weg, het smalle pad van Christus. Een leven met Hem betekent afwijzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#66: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ant heeft gezet. De wereld zelf bepaalt wat goed is en wat fout is. Het lijkt alsof God niet ziet wat er in de wereld gebeurd. God zwijgt nog in Zijn LIEFDE, maar binnenkort zal Hij spreken. De wereld keert zich steeds meer tegen Israel, maar de Koning van Israel komt. God heeft een plan met ons, met Israel en met de wereld. Het plan is de verheerl[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#67: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen bekleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geLIEFDEn! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geLIEFDEn. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#68: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]behouden zal worden. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. ook wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Door de Heilige Geest is de LIEFDE van God in ons hart uitgestort. Door de Heilige Geest hebben wij kracht ontvangen om te getuigen van de naam van Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#69: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]d de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op LIEFDE. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aarde zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te vertrouwen. Zijn ook wij bereid te gaan [...]"
Trefwoorden: Abraham, LIEFDE, Vertrouwen


#70: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]len in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mogen we maken op basis van Gods goedheid en genade en trouw, en op basis van de ervaring van Gods LIEFDE in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. Vervolgens krijgen we een visie op onze omgeving. Als wij vol van Hem zijn, dan willen wij dat ook de[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#71: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"De LIEFDEsuiting van de Here Jezus is door woorden en daden. Bij deze maaltijd was er geen slaaf aanwezig. Opmerkelijk. De discipelen stonden niet op. Wie op zou staan om de voeten van de anderen te wassen, zou zeggen: Ik ben de minste, ik tel nauwelijks mee. Here Jezus staat wel op en wast de voeten. Hij gaat door de knieen: uiterste vernede[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, LIEFDE


#72: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"Zoals Christus heilig is, zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol LIEFDE. Heiligheid brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en LIEFDE, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niet[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 72 preken gevonden over: 'Liefde'.