#1: "Pinksteren"

Door broeder D. Steenhuis op 20 mei 2018.
Trefwoorden: Wind, VLAMmend vuur, Vrijstad


#2: "De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"

Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018.
Trefwoorden: LAM, Grondlegging van de wereld, Lijdensweg


#3: "Zie het Lam van God"

Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018.
Trefwoorden: LAM van God, Gevallen wereld, Levend water


#4: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]zoon te offeren. Drie dagen trokken Abraham en zijn zoon Iza?k op voordat ze bij de berg Moria kwamen. Daarna greep God in en voorzag in een ram (het LAM) tot brandoffer. Hij laat niet varen het werk van Zijn handen! [...]"
Trefwoorden: Openbaring, LAM, Vader


#5: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]w hand terug". Op die plek zou later de tempel gebouwd worden. Er zijn veel offers gebracht op die plaats. De Here Jezus Christus heeft Zich Zelf als LAM laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn geliefde laten offeren. God heeft Zijn hand niet teruggetrokken. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard. [...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#6: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Isra?lieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: LAM, Aanbidding, Uittocht


#7: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]n, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons OfferLAM. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolm[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#8: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...] Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige Geest. Het gaat alleen om het kruis, het LAM dat net geslacht is. Het kruis laat zien wie de Here Jezus Christus is. Dat zien wij in de vertrekken van God. [...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#9: "De menorah"

Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2016.
Trefwoorden: Messias, Gods heerlijkheid, OlieLAMp


#10: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]d worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een LAM; net als een eerstgeboren zoon. Het LAM van God is onze plaats (in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: sterven of vrijgekocht worden door het LAM. Als we vrijgekocht zijn, dan mogen we [...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#11: "Openbaring van Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015.
Trefwoorden: LAM, Naam, Aanbidding


#12: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]terug in de toespraak van Petrus. Er werd een relatie gelegd tussen Pesach (schuld- en zondoffer) en de pinksterdag. Er werd voor elk beweegbrood een LAM geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons ?n tussen gelovigen onderling door de Heilige Geest. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#13: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...] liefde? Petrus, heb je mij lief? Petrus antwoordde dat zijn liefde anders, zwakker is dan Jezus liefde. Petrus kreeg de opdracht om de schapen en de LAMmeren van het huis Israel te hoeden.[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#14: "Het Lam"

Door broeder P. van der Lugt op 22 maart 2015.
Trefwoorden: Pesach, LAM, Verlossing


#15: "De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"

Door broeder N. Groot op 22 februari 2015.
Trefwoorden: Knecht, LAM, Welbehagen


#16: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]ons graag behouden. We kunnen niet onze ogen gesloten lopen, maar we kunnen wel voorkomen dat we 'iets' zien. Vervolgens kunnen we voorkomen dat een vLAMmetje een uitslaande brand wordt. We kunnen proberen onze zonden te verbergen, maar de zonde doet zijn werk verder in ons. We moeten leren schuilen bij de Here Jezus Christus. Ons leven op aarde be[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#17: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verLAMde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het leven van de verLAMde lijkt de frustratie van altijd te laat te kom[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#18: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]ade Isra?l verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons PaasLAM geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood o[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#19: "Betekenis van het bloed in de Bijbel"

Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, Leven, Bloed van het LAM


#20: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]orstellen en dat er alleen redding is dankzij het bloed. Het begint bij de plaag dat de Nijl; verandert in bloed en het eindigt bij het bloed van het LAMmetje gesmeerd aan de dorpel van hun huizen. Buiten het geboortekanaal, buiten het slavenkamp van farao wordt Israel zichtbaar en wordt door God naar de Schelfzee geleid. De vijand Egypte, satan, i[...]"
Trefwoorden: LAM, Bloed


#21: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in vuur en vLAM voor de heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer' . Als wij geroepen zijn, dan zouden we ook de heiligheid van de Here gezien hebben. Als[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#22: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als LAM te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als LAM. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, LAM, Leven


#23: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]ter zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft als Hogepriester Zichzelf als LAM ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas veel dode stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te geven voor een leven onder[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#24: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]hristus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastkLAMpen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij als wij in de problemen zitten? Van wie is onze verwachting?[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#25: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verlossing. De verlossing staat in de boekrol geschreven. Alleen het LAM mag de boekrol openen. Dan pas kan de verlossing plaats vinden. Wij proberen al vanaf de schepping onze verlossing te verdienen: door zondebesef, allerlei eigen werken etc. Maar God geeft een bede[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#26: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]Twee vleugels bedekken de voeten; een bede om bewaard te blijven op de wegen die ze gaan. Twee vleugels, waarmee ze vlogen, zijn een voortdurende procLAMatie van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God verwachten, dan kan Hij meer doen dan wij verwachten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude Testament, alleen de weg tot God is veranderd[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#27: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]n. In schril contrast met God die alles gaf en Jezus die Zichzelf gaf. Jezus reinigt de tempel. Ze vragen naar Zijn bevoegdheid. Hij is het echte PaasLAM!

Er zijn een paar Grieken die Hem willen zien Joh 12:24 zo behandelt Broeder Cor in vogelvlucht de hoofdstukken 12 t/m 17. Broeder Cor eindigt met 2 Thess. 2: 16,17. [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#28: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de Schepper hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het LAM, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#29: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]edigden zich. Durven wij onszelf te verootmoedigen? De Filistijnen trokken ten strijde tegen de Israelieten. Zij riepen God om hulp. Nadat Samuel een LAM heeft geofferd, antwoordde God en deed de Filistijnen de nederlaag lijden. Ons LAM, de Here Jezus, is geofferd en in Hem hebben wij de overwinning. De steen "EbenHaezer" herinnerde de Israelieten [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#30: "De bruiloft van het Lam "

Door broeder D. Steenhuis op 12 januari 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Bruiloft, LAM


 

Gevonden:

Er zijn 30 preken gevonden over: 'Lam'.