#1: "Waarom een Messiaans rijk?"

Door broeder C. Stier op 8 maart 2020.

"Meer info op: https://www.ISRAELendebijbel.nl/nl/messiaans[...]"
Trefwoorden: Vrederijk, Adam, ISRAEL


#2: "Een kostbare schat"

Door broeder D. van Wijck op 16 februari 2020.
Trefwoorden: ISRAEL, Priesters, Schat


#3: "Staan op Zijn beloften"

Door broeder B. Romijn op 9 februari 2020.
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Jozua, ISRAEL


#4: "Paulus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: ISRAEL, Profetie, Doop


#5: "De Heere Jezus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg


#6: "Wat gebeurt er dan met Israel?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: ISRAEL, Opname, Gemeente


#7: "Het Geheimenis"

Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019.
Trefwoorden: ISRAEL, Volken, Lichaam van Christus


#8: "De Heilige van Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018.
Trefwoorden: ISRAEL, Messias, Koning


#9: "Israel in de belangstelling"

Door broeder S. van Groningen op 29 april 2018.
Trefwoorden: Verbond, Bedekking, Aangezicht


#10: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"In het boek Jozua is beschreven hoe de Isra?lieten door de Heere een groot deel van het land Kana?n hebben veroverd, maar niet het hele land was veroverd. De Isra?lieten sloten compromissen met de overgebleven bewoners. De Isra?lieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Isra?lieten bewaren voor afgodendienst. Het was versch[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#11: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#12: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#13: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Isra?lieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#14: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#15: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"God wil een relatie met ons in plaats van prestatie door ons. Hoe is de balans in ons leven tussen prestatie en relatie? God wil een relatie in ons leven; God maakt geen verschil tussen ons priv?- en werkleven. Mozes had Zippora en hun twee zonen terug gestuurd naar zijn schoonvader nadat Mozes het te druk had met zijn bediening het volk Isra?l te[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#16: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"Naomi zocht een plaats van rust voor Ruth, omdat het haar wel zou gaan. Naomi wenste Ruth rust in het huis van haar man. Boaz is een beeld van God en Ruth is het beeld van Isra?l. Isra?l zal rust vinden bij God. Als er rust is, dan is er geen tegenstander, geen dreiging. Naomi woonde te midden van de vijanden van Isra?l. Ruth moest gaan liggen aan [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#17: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Isra?l. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Isra?l. Isra?l moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#18: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"God heeft er alles aan gedaan om Isra?l vruchtbaar te maken. Isra?l wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de [...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht


#19: "Wat is het verschil met Israel?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 maart 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Vluchtsteden, ISRAEL, Jozef


#20: "Er zal een nieuwe dag aanbreken"

Door broeder T. Stier op 11 december 2016.
Trefwoorden: ISRAEL, Messias, Licht


#21: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"De ballingschap ging nog lang duren, maar op termijn heeft Isra?l een goede toekomst. Isra?l moest zich gedragen in ballingschap. Isra?l moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Isra?l moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder on[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#22: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adona?, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#23: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"Wij mogen ook ons persoonlijk vasthouden aan de belofte dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan Isra?l gericht. God bemoeit zich nog steeds met Isra?l. Hij verkoos Isra?l, Hij verloste Isra?l, Hij zorgde voor Zijn volk Isra?l. Net als Isra?l kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God he[...]"
Trefwoorden: ISRAEL, Toekomst, Hoop


#24: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]elatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde ISRAEL onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar Isra?l heeft niet gewild. Als de vrouw zich niet wil schikken onder het gezag van haar man, dan is dat geen getuigenis naar de we[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#25: "In wie vinden wij onze identiteit"

Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016.
Trefwoorden: David, Identiteit, De God van Israël


#26: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...] te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van ISRAEL (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Mar[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#27: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]ft de heerschappij in ons leven. Als ons leven niet over rozen gaat, moeten we niet vergeten dat Hij ons ziet. God zag Mozes in de woestijn. God zag ISRAEL werken als slaven. God zag Hagar in de woestijn. God zag Elia onder de bremstuik, bang voor koning Achab. God zag ons vormeloze begin. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons ook roepen. Hij k[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#28: "Op die dag..."

Door broeder N. Groot op 2 augustus 2015.
Trefwoorden: ISRAEL, Herstel, Wederkomst


#29: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]tknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over heidenen in een tijd waarin ISRAEL in de benauwdheid was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#30: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]is. De Here Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen voor de gelovigen. Petrus sprak over 'deze Jezus die gij gekruisigd hebt'. De Here Jezus zal voor ISRAEL terugkomen als gekruisigde. Hij zal dan komen met grote macht en majesteit. De oordelen in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn hee[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#31: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]ak heel eenzaam en niet begrepen. Om die reden plegen veel mensen zelfmoord. Elia voelde zich ook erg eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. Elia had ISRAEL opgeroepen een keuze te maken tussen God en Ba?l. Elia vertrouwde op God en God antwoordde met vuur. ISRAEL besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia zag het niet meer zi[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#32: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]oonmoeder en vele anderen. In de brieven wordt een aantal zieken beschreven die niet werden genezen. Tijdens de periode van Christus op aarde ontving ISRAEL krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het evangelie van het koninkrijk Gods maakt plaats voor het evangelie van Gods genade. Petrus werd tot twee maal toe uit de gevange[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#33: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...] niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Perzie) . in de afgelopen week heeft ISRAEL het Purimfeest gevierd. Haman irriteerde zichaan de houding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De wer[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, ISRAEL


#34: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]fde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. ISRAEL en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn beloften,aan ISRAEL en aan ons. Nu zien wij het herstel van ISRAEL ontploo[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#35: "Jezus kwam voor Israel en de volken"

Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014.
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias


#36: "Liefde voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 5 oktober 2014.
Trefwoorden: ISRAEL, Liefde, Pijn


#37: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"De bouw van de twee pilaren in de tempel wordt uitvoerig beschreven. Niet alleen David, maar alle Isra?lieten hadden veel (materialen) gegeven voor de bouw van de tempel. Geven wij alles aan de Here Jezus Christus? De tempel en de tabernakel worden van binnen naar buiten beschreven. De pilaren waren ongeveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van [...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#38: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"Paulus had een bewogen hart voor zijn eigen volk Isra?l. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Isra?l blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Isra?l, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Isra?l te redden! Daarin is hi[...]"
Trefwoorden: Paulus, ISRAEL, Geloof


#39: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#40: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]van de dagelijkse sleur en het richten op hoe je God kan dienen. Verwachten is niet afwachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor ISRAEL. Bid intens en meelevend. God is met ons. We hebben een hoop in Christus! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#41: "Hart voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014.
Trefwoorden: ISRAEL, Gebed, Zegen


#42: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"Nadat Mozes 40 jaar opgeleid was in Egypte, moest hij 40 jaar de schapen weiden. Hij werd toen geroepen om ISRAEL te leiden, maar hij zei: 'Wie ben ik?' Hij voelde zich niet bekwaam, maar God maakte Mozes bekwaam. Onder veel tekenen werd Isra?l uitgeleid, maar nadat Mozes 40 dagen op de berg was geweest, aanbaden de Isra?lieten een gouden kalf in p[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#43: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"Wij voelen Gods hart kloppen. God is gekrenkt door de afdwalingen van ISRAEL. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods gerechtigheid straft het onbekeerde ISRAEL. Gods gerechtigheid moest worden gehandhaafd, want God had een verbond gesloten met ISRAEL. Gerechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#44: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"In Bethfag? (huis der vijgen) werden de discipelen gestuurd om een ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. D[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#45: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"We mogen naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Isra?l kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#46: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]de boek van de psalmen heeft overeenkomsten met het vijfde boek van Mozes; Deuteronomium. De psalm beschrijft in details Gods handelen met Zijn volk ISRAEL. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid in ons [...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, ISRAEL


#47: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]n volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst, maar het hart ging niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd ISRAEL aan. Wij kunnen niet zoals ISRAEL zeggen dat we alles doen wat God van ons vraagt: Christus kan het alleen door ons heen werken. God klaagt ISRAEL aan voor de zonden van nalatigheid ( geen troo[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#48: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]eel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woord zal zeker (nog volledig) vervuld worden. God is geweldig groot. Hij heeft oog voor het nietige; het volk ISRAEL, David en ook wij (volken zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de schepping van deze wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#49: "Israel heeft echt een zegen - plaats"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: ISRAEL, Zegen


#50: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"God gebruikt mensen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#51: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]vijand uit hun eigen land: de Filistijnen. Omdat de Isra?lieten de Filistijnen niet hadden verdreven, kregen de Filistijnen langzamerhand de macht in ISRAEL. Wij hebben misschien in eerste instantie veel opgeruimd in ons leven, maar wat er achtergebleven is, krijgt steeds meer invloed in ons leven. We zijn niet bereid om de resten in ons leven op t[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#52: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Isra?l deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Isra?l in de verdrukking. Als de Isra?lieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal G[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#53: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"Gods liefde is vol heiligheid en Gods heiligheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Ho[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#54: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"Er zijn drie crisissen gaande: een morele, een financi?le en een machtscrisis. De wortel van deze crisissen is de begeerte van de mens. Begeerte verwoest de wereld. Door de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Isra?lieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien,[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#55: "Geef Israel plaats in uw midden"

Door broeder C. Spek op 1 september 2013.
Trefwoorden: ISRAEL


#56: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...] oude, vernederd lichaam zal worden afgelegd als we opgenomen worden in het Vaderhuis. David bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; ISRAEL. Zijn gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We mogen weten dat we Gods Geest hebben ontvangen en dat Hij ons niet meer zal ve[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#57: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#58: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"Asaf was aangewezen als aanbiddingsleider. Hij mocht elke dag God aanbidden en het volk Isra?l daarin voorgaan. Toch kende Asaf strijd en had hij vijanden: de duivel, de wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#59: "Geen vermenging van wet en evangelie"

Door broeder T. Stier op 26 mei 2013.
Trefwoorden: ISRAEL, Genade, Wet


#60: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 3"

Door broeder T. Stier op 17 april 2013.
Uit de serie: "ISRAEL en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: ISRAEL, Toekomst


#61: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"

Door broeder C. Stier op 13 februari 2013.
Uit de serie: "ISRAEL en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: ISRAEL, Gemeente, Messias


#62: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]od volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige ISRAEL is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn eigen zoon Absalom en zijn raadsman Achitofel. De raad van Achitofel sto[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#63: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"

Door broeder C. Stier op 16 januari 2013.
Uit de serie: "ISRAEL en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: ISRAEL, Gemeente, Profetie


#64: "Uw Koninkrijk kome - Deel 3"

Door broeder F. ter Velde op 5 november 2012.
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, ISRAEL, Profetisch


#65: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Isra?l moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Isra?l v[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#66: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]f van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst sterven) kon ISRAEL het beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De wet was er totdat het zaad (dat is Christus) gekomen was. Daarna mocht Jozua (zijn naam betekent 'Hij is redding[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#67: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"De Filistijnen waren een voortdurende bedreiging voor ISRAEL. En nu hadden de Filistijnen een reus als strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk ISRAEL. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of ISRAEL en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en Dav[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#68: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]is een God van beloften. Als de mens in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan ISRAEL gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op de Pi[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, ISRAEL


#69: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]danks dat de baarmoeder van Sarai was afgestorven gaf God hen een zoon: God verbond Zich opnieuw aan Zijn beloftes. Sarai werd de moeder van het volk ISRAEL. Natuurlijk gezien was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Maria ervoor gekozen had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods ingrijpen we[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#70: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]uw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet aan te kijken. Weten wij hoe heilig God is? God kende het leed van de ISRAELieten, maar Hij kent ook ons leed. God daalde neer om Zijn volk te redden. Ook de Here Jezus is in eerste instantie gekomen om Zijn volk te redden. Mozes werd geroepen voor een nieuwe, moeilij[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#71: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]us. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de Eerstgeborene, Hij is de Voornaamste van het volk ISRAEL, de gemeente en de schepping. [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#72: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]l diep. Hij kwam om zijn schapen uit de schaapskooi te roepen (Joh. 10). De Here Jezus droeg de straf van het oordeel in onze plaats. We mogen naar ISRAEL kijken om te weten hoe het leven met Christus niet is. Zij hebben nog steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle wonderen geloofden de ISRAELieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, d[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#73: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]pdracht om Zijn Naam onder het volk bekend te gaan maken als De Heere, Jahweh, de God die doet wat Hij belooft, de Verbonds God. Tot nu toe kenden de ISRAELieten Hem alleen onder de Naam van Heere, maar nog niet als de God Die zichtbaar en actief Zich bezighoudt met Zijn volk. Bij de brandende braamstruik ligt het begin van het ontstaan van ISRAEL [...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#74: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]ze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, hemels brood in overvloed geven. God zal ook zorgen voor honger bij het volk ISRAEL opdat het volk ISRAEL geestelijk voedsel van hun Jozef, de Here Jezus Christus, zal ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#75: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"Ons sieraad is ons innerlijk leven voor God. ISRAEL was als een linnen gordel verkleefd aan God, maar de ziel van ISRAEL was niet verkleefd aan God. Ze luisterden niet naar Zijn Woord. De toorn van God kwam over hun. Zelfs na de wegvoering naar Babel zou ISRAEL nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zi[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#76: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]ezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in ISRAEL. Zij hadden de ster in het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij werden bevestigd in hun geloof. ( De Farizeeen verwachtten de Messias, maar niet een Messias die [...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#77: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige ISRAEL, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam ISRAEL verwijst naar de tweede komst als Koning van ISRAEL. 2 Sam. 7:12,19. De Messias zou uit David voortkomen[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#78: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"God heeft Zijn Woorden (Deuteronomium) gegeven om erna te luisteren en erna te leven. ISRAEL moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mogen leren, we mogen er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons leven. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, ISRAEL


#79: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]ere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk ISRAEL. Het volk ISRAEL is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het leven van de ISRAELieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het leven heeft gegeven.[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#80: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het handelen van God met ISRAEL wijzen daarop. ISRAEL is niet Gods volk, omdat ISRAEL God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met ISRAEL is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door ISRAEL heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zulle[...]"
Trefwoorden: ISRAEL, Wederkomst, Jezus Christus


#81: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...] hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat ISRAEL offerde aan de koperen slang. ISRAEL moest leren te vertrouwen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar ISRAEL ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen [...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#82: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]an wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor ISRAEL, maar door de verwerping van de Here Jezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot o[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#83: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]nvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te geven. God had een bijzonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk ISRAEL is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de naam van de Here aan. De Here had gezien en gehoord dat Lea minder geliefd werd. Zo zou Hij later [...]"
Trefwoorden: Horen


#84: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"Ondanks veel waarschuwingen bleef ISRAEL de afgoden dienen. Daarom werd ISRAEL afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en ondanks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#85: "Gods liefde voor Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 5 juni 2011.
Trefwoorden: Huwelijk, Tabernakel, ISRAEL


#86: "Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011.
Trefwoorden: Koning, ISRAEL, Hogepriester


#87: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...] door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk ISRAEL uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de tempel om de tempel te reinigen. Hij is, was, het Lam van God. Wij mogen tot Hem [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#88: "God zorgt voor zijn volk"

Door broeder D. Steenhuis op 14 februari 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: ISRAEL


#89: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]ntimidatie kenmerken hun leven. Deze eigenschappen verwijzen naar de antichrist. Hij zal zich richten tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van ISRAEL. De geschiedenis heeft geleerd dat de positie van de Joden de maatschappelijke ontwikkeling weerspiegelt. In onze maatschappij heeft de wetenschap het voor het zeggen. We kunnen niet alles begr[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, ISRAEL


#90: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"Vlak voordat ISRAEL Kana?n binnen trok heeft God beloofd, dat God ISRAEL nooit zou verlaten. God heeft ons ook beloofd nooit te zullen verlaten. We mogen God herinneren aan Zijn belofte. Jozua zou ISRAEL voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te strijden. De [...]"
Trefwoorden: ISRAEL, Trouw


#91: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]n, doen of nalaten. Wij worden be?nvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met ISRAEL. ISRAEL diende de Ba?l. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. ISRAEL was begonnen de Ba?l te dienen door de be?nvloeding van koning Achab, van de Kana?nieten die in het land woonden, door I[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#92: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]. Hij is ook de wortel, een loot, een twijgje van de afgehouwen tronk (het koninkrijk van David, de menselijke kant). Hij zal zijn als de Spruit voor ISRAEL (de Koninklijke kant). De Here Jezus geeft veel vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als ISRAEL). Als wij niet wandelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#93: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...]ar toch spreekt Gods Woord over vreugde in de Here. Ondanks onze zonden vraagt God ons te verschijnen voor Hem in gejubel. Hij verlangt naar ons. Als ISRAEL al zo veel redenen had om verheugd te zijn, hoeveel te meer redenen moet de gemeente dan hebben! In onze droefheid mogen we vluchten in de vreugde van de Here. De Here Jezus is gekomen om onze [...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#94: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"ISRAEL is Gods oogappel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest geliefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geliefde personen zijn door Zijn genade? Wij voelen ons vaak het zwarte schaap van de familie. Vaak was iemand anders in de familie de oogappel van onze ouders, maar wij zijn kostbaar in Gods ogen. Onze oogappels zijn zeer[...]"
Trefwoorden: ISRAEL, Oogappel, Vader


#95: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]worden snel heen en weer geslingerd door allerlei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de gemeente. God heeft een plan met de volken, met ISRAEL en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God ??n mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk van I[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, ISRAEL, Gemeente


#96: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]egeven; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen delen in Zijn vreugde. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft ISRAEL geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een liefdevoll[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#97: "Israel in de beklaagdenbank"

Door broeder D. Steenhuis op 13 september 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: ISRAEL


#98: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"Afgelopen week heeft de ISRAELische gemeenschap het Joods Nieuwjaar gevierd. Daarnaast vieren de Joden nog 3 keer Nieuwjaar. Ondanks de verschillende meningen over wat nu het echte joodse Nieuwjaar is, kunnen Joden daarmee leven. Zij denken niet op onze manier; iets hoeft niet alleen waar of niet waar te zijn. De Here heeft aan ISRAEL geboden om fe[...]"
Trefwoorden: ISRAEL, Messias, Verlossing


#99: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...] Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden schieten tekort om de wijsheid van God te beschrijven. God had een belofte gedaan aan ISRAEL. Hij heeft Zich aan die belofte gehouden, en Hij heeft ons Zijn ontferming geopenbaard. Gods wijsheid moet niet in ons verstand blijven, maar in ons hart komen. We moeten de tijd nemen voor God[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#100: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"Jeremia was, net als Paulus, een profeet voor ISRAEL en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat niet wilde luisterne. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en h[...]"
Trefwoorden: ISRAEL, Rechtvaardiging


#101: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]en van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van ISRAEL is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God als Schepper aan de kant heeft gezet. De wereld zelf bepaalt wat goed is en wat fout is. Het l[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#102: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van God reinigt ons elke dag. De ISRAELieten moesten het manna oprapen. Zij moesten bukken; wij moeten op de knieen om ons te laten voeden met het Woord van God. Het manna werd gegeten om kracht te ontvangen. Zo mogen wij kracht ontv[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#103: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"Na de vreugde bij de Schelfzee moesten de ISRAELieten drie dagen door de woestijn reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het water bitter was. Tenslotte kwamen zij aan bij Elim waar voldoende water was. De ISRAELieten waren bevrijd van de uiterlijke slavernij, maar in de ISRAELieten zat nog steeds een verdrukker. Hun reactie op tegenslagen was n[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#104: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan ISRAEL gegeven. Er kwamen toen 3000 ISRAELieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#105: "Het ontstaan van Israel"

Door broeder J. Nugter op 19 februari 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: ISRAEL


#106: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]wat er komen gaat. Ook onder de Joden leeft er veel angst. Het antisemitisme neemt toe. Antisemitisme is in de eerste plaats gericht tegen de God van ISRAEL. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de belegering van Jeruzalem door Sanherib. Daarnaast heeft de psalm ook een profetische boodschap. ISRAEL zal weer in grote benauwdh[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#107: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]ar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de ISRAELieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de ISRAELieten op om zich volkomen te bekeren en alleen God te dienen. Bekering betekent een [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#108: "Israel heeft toch ook beloften? "

Door broeder D. Steenhuis op 9 maart 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: ISRAEL


 

Gevonden:

Er zijn 108 preken gevonden over: 'Israel'.