#1: "De opstanding van de doden"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2019.
Trefwoorden: DOOD, Opstanding


#2: "De Here Jezus is opgestaan uit de doden"

Door broeder J. Nugter op 8 april 2018.
Trefwoorden: Opstanding, DOOD, Opgewekt


#3: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...] wist niet hoe God zou voorzien (Moria), maar geloofde dat hij samen met Iza?k zou terugkeren. Abraham stelde zijn vertrouwen op de opstanding uit de DOOD. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we mogen zeker weten dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er eeuwig leven klaar ligt voor ons. Ook nadat David [...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#4: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...] zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Isra?lieten dachten telkens aan de DOOD van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de DOOD van de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de zegen en [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#5: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...] gerechtigheden op Zich genomen. In Christus zijn wij gestorven, begraven en weer opgestaan. En nu leven wij voor en in Christus. Houd de zonden voor DOOD: besteed er geen aandacht meer aan. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, niets! Het bewijsstuk, dat tegen ons getuigde, is vernietigd. Christus is de nieuwe werkelijkheid. [...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#6: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]adden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de DOOD, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria geloofde de boodschap die de engel haar bracht. Door genade en door het geloof in de Here Jezus kunnen we in ge[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#7: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...] en we zullen met Hem leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de DOOD. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade geven om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afsche[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#8: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...] liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de DOOD van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om vergeving aan Jozef. Zij lieten daarbij niet merken dat zij een persoonlijk geloof hadden. Zij wilde slaven va[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#9: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]k Gods maakt plaats voor het evangelie van Gods genade. Petrus werd tot twee maal toe uit de gevangenis bevrijd, maar hij zou uiteindelijk eenmaal geDOOD, en niet bevrijd worden. De Here Jezus Christus heeft voor ons geleden. Hij kan daardoor volmaakt met ons meelijden. Als wij lijden dan lijdt Hij met ons mee. Petrus beleed dat de Heer de Zoon [...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#10: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]taren op. Zij vereerden op zelfgekozen wijze en op zelfgekozen plaatsen. Het oordeel van God komt door zorgen (Hosea 9:1,2), ballingschap (:3-9), de DOOD (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de vruchtbaarheid van Babel. Israel zocht hulp van Assyri?. God bracht Israel in ballingschap in Assyri?. De balling[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#11: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we ??n zijn geworden in Zijn DOOD en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doop. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtte voor God. Hij accepteerde de prijs voor zijn vlucht. Jona liet de storm razen. Hij was eerlijk. Hij accepteerd[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#12: "Wie komen er voor de grote witte troon?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, DOOD


#13: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...] ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de DOOD, maar we zijn nog niet opgestaan uit de DOOD. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstanding van Christus, we zijn geplaatst in de hemelse gewesten in Christus. We hebben zoveel ontvangen! [...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#14: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]oldoen. Ons hart moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de DOOD) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in vrijheid te dienen. Het gaat niet om onze ver[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#15: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]in Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige DOOD. Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond verzadigen met zegeningen (het goede zeggen en zien bij anderen).[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#16: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]e. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Isra?l verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de DOOD en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus he[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#17: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...] aanroepen. David hieuw het hoofd van Goliath af met het zwaard van Goliath. De Here Jezus Christus heeft de duivel met het wapen van de duivel (de DOOD) overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#18: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij ge?dentificeerd met Christus leven, DOOD en opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij de doop. De doop is een beeld van wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificat[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#19: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"Wij doen ons best om de eerste, de beste te zijn, maar we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de DOOD heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de DOOD is definitief overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de DOOD, Pasen


#20: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]ijn volgelingen. Het nageslacht zal Hem dienen niet uit eigen kracht, maar Christus zal het dienen in ons uitwerken. Verhogen verwijst naar de kruisDOOD van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn opstanding en hemelvaart. Na zijn verhoging trekt de Here Jezus ons tot Zich. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#21: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"Wij weten vaak niet wat wij moeten doen in bepaalde omstandigheden. Jacob was een man vol verdriet geworden na het bericht over de 'DOOD' van Jozef, terwijl de broers de waarheid hebben verzwegen. Zij werden direct aan hun leugen herinnerd toen ze voor Jozef stonden, maar God bekommerde Zich niet alleen over Jozef en Jacob, maar ook over de broers.[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#22: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...] liefde voor de wereld in ons hart leeft, dan is er geen ruimte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude mens niet, maar houdt de oude mens voor DOOD. Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#23: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]eerste plaats voor Israel en in de tweede plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. Hij kwam leven brengen door Zijn DOOD. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dezelfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal v[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#24: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de afgoden. Ook nu zijn er afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de DOOD


#25: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]de in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de DOOD overwonnen aan het kruis. Hij zal de vijand verslaan en de vijand aan ons onderwerpen. De Heere heeft de overwinning behaal, maar geeft ons ook verantwoording. Hij wil dat wij de wapenrusting (de[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#26: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]s mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en DOOD zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeuwig leven werd aan het licht gebracht... allemaal [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#27: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de DOOD, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze gebeden, Bijbelstudies ons behoud verdienen, maar alleen door genade. Alleen door het geloof hebben we toegang tot Gods genade en niet door onze[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#28: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]rdt gevuld met Kerst, maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de DOOD. Wij proberen te leven zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft Zijn genade getoond. Wij zijn beschadigd door de zonden, maar Hij balsem[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#29: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...] en in onze persoonlijke levens. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de DOOD overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#30: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]God niet ontmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegewijd aan de tempeldienst. Van nature zijn wij DOOD; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze zonden scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij geloven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gem[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#31: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ons, met Israel en met de wereld. Het plan is de verheerlijking van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige DOOD te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadeti[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#32: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]n 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de DOOD. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te sp[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#33: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]Zo kunnen wij tot levend geloof zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben andere mensen nodig om onze banden af te wikkelen. Na Pasen is de DOOD overwonnen. Petrus hoefde niet te sterven na Pasen. Hij werd bevrijd. Er was een gemeente die bad voor hem. Een engel kwam tot Petrus, maar sprak hem wel aan op zijn wil; hij moest opstaan; hij m[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#34: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]de. Hij kent al onze tranen. Ons verdriet mogen we in gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de DOOD niet gezien. Ook als wij sterven zullen wij de DOOD niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezus on[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 34 preken gevonden over: 'Dood'.