#1: "De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"

Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018.
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de wereld, Lijdensweg


#2: "Bekering"

Door broeder J.H. Meinema op 28 januari 2018.
Trefwoorden: Berouw, ZONDE, Naderen tot God


#3: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"God is edelmoedig: Hij heeft ons lief. Hij omarmt ons ZONDEr te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tege[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#4: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun ZONDEn. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze ZONDEn belijden. Bekering betekent overgave en he[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#5: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"God heeft de aarde en de mens geschapen om Zijn Zoon een bruid te bereiden. God en de mens (Adam en Eva) waren in gesprek over Zijn Bruid; door de ZONDEval en de zondvloed spreekt God spreekt God nog wel, maar er is geen sprake meer van een gesprek tussen God en de mensen. God laat niet varen het werk van Zijn handen. God sprak zeven keer met Abra[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#6: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]n in tenten; wij zijn vreemdelingen in deze wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons lichaam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijZONDEr zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden bij de opname van de gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat alle mensen behouden worden. De mens wil zijn ei[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#7: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]janden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van geweld en onrecht. Ninevi? 1/2 was het beeld van een wereld die leeft ZONDEr God. In een wereld die leeft ZONDEr God zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mogen wij schuilen. God is goed voor ons. God is na-ijverig op de vijanden van Israi? 1/2 l. God is[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#8: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]lgen, dat wil zeggen om bereid te zijn het leven te geven voor de Here Jezus Christus. Dee Here Jezus Christus vraagt van ons een radicale navolging ZONDEr ons te vergelijken met anderen. Anderen kunnen ons inziens meer gezegend worden door de Here Jezus Christus; wij ervaren soms meer lijden in ons leven dan anderen. [...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#9: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]ij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Israel moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats ZONDEr ons getuigenis te verbergen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bidden voor die over ons aangesteld zijn. In het oude testament waren de Israelieten in ba[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#10: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"Het was bijZONDEr dat een vreemde koningin dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijZONDEr wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Ho[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#11: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze ZONDEn belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze ZONDEn. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de afgoden van[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#12: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]e ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de wereld geschapen en heeft natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitZONDEringen maken op Zijn eigen natuurwetten. Het geloof in Gods Woord is een keuze van ons verstand. Het geloof wil niet zeggen dat we alles begrijpen. God gaat het geloof in ons leven meer en meer [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#13: "Wat is het bijzondere van de gemeente?"

Door broeder D. Steenhuis op 3 oktober 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente


#14: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]s mens in zijn geheel in Christus besneden (en niet maar een klein gedeelte van ons). Christus werd als een onrein lid weggesneden. Hij heeft al onze ZONDEn, onze eigen gerechtigheden op Zich genomen. In Christus zijn wij gestorven, begraven en weer opgestaan. En nu leven wij voor en in Christus. Houd de ZONDEn voor dood: besteed er geen aandacht m[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#15: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]nnes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze ZONDEn moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God en onze naaste liefhebben (Mat. 22:35-40). Wij worden opgeroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus n[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#16: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]ar het land Israel. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze ZONDEn belijden, dan werpt God onze ZONDEn in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dagen, maar we weten dat het beste nog komt! [...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#17: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...] God belooft niet alleen een nationaal herstel, maar ook een geestelijk herstel. De Here Jezus Christus is ook gekomen om verzoening te doen over de ZONDEn. Israel zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst worden (dat is Rehoboth). God kan het leven van (Joodse) mensen veranderen. Hij zal het Joodse volk, maar ook zij[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#18: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]egen op basis van verdienste, zoals de duivel dat heeft gedaan. Adam heeft het gezag ontvangen om het beeld van God, Christus, uit te dragen. Door de ZONDEval waren Adam en Eva niet langer beelddragers van God. De begeerte van de vrouw zal uitgaan naar de man; zij verwacht veilig en geborgen te zijn bij haar man en de man zal heersen over de vrouw[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#19: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"Door de ZONDEval kwam het kwaad, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#20: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]et nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de ZONDEval zijn wij in de macht van de ZONDE gekomen. De Here Jezus Christus is gekomen om ons te redden van de ZONDE. God heeft Hem een lichaam bereid. Hij heeft woorden van vrede en genade gesproken t[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#21: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]vaak allerlei redenen om niet te handelen naar Gods inzicht. Wij willen niet dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de ZONDEn op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als e[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#22: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]beeld en de mens is geschapen naar het beeld van God. De mens heeft de fysieke en mentale kenmerken van God. Het beeld in de mens is misvormd door de ZONDEn. De Here Jezus Christus is het beeld (van de zichtbare gestalte) van God al voor zijn menswording. Wij zijn naar Gods beeld geschapen en behoren ons daarom aan God te geven. Nu dragen wij het [...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#23: "Het leven van Simson - Deel 5"

Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015.
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, ZONDEr God, Sterven


#24: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]e Here Jezus geen wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen door ZONDEr dat zij Hem konden tegenhouden. De boodschap van de Here Jezus Christus was dat Hij ook was gekomen voor niet-joden. Het is een taak van de gemeente om zich te ontfermen over de vreemdeling[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#25: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"Een aantal discipelen gingen vissen, maar zij vingen niets. De Here Jezus Christus gaf hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit ZONDEr tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de ogen van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoor[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#26: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]ven. Simson speelde heel bewust met vuur in zijn omgang met Delila. Waarom trapte Simson telkens weer in de verleidingen van Delila? De macht van de ZONDE is groot. Simson was verblind voor de ZONDE. Hij sliep letterlijk, maar ook figuurlijk. Waar slapen wij? Wordt ons leven een leven van rituelen? Durven we onze ZONDEn te bespreken met onze vrou[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#27: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]s afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om recht te doen ennederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzeZONDEn door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#28: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]ten en gebed. En Esther vond genade in de ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de ZONDEn is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#29: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]d van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Israel en voor onze medemens? Israel heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Israel een bijZONDEr positie gegeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van de verbonden. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. [...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#30: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]zus Christus heeft de straf op Zich genomen.

2) God laat ook zijn lankmoedigheid zien. (We denken overal recht op te hebben en zien onze ZONDEn niet).

3) Efraim (dubbel vruchtbaar) droeg geen vrucht. Efraim moest gesnoeid worden. God zal het hart (met alle intenties) blootleggen.

4) God laat tenslotte de onweers[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#31: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]chtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, ZONDEn verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leid[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#32: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"[...]en door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van ZONDEn. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We mogen het licht laten schijnen vanaf een berg, en niet van onder een korenmaat. Elke dag mogen we door te zijn, te doen en te spreken Gods bood[...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#33: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...] ons openbaren; dan zijn wij niet vol meer van onszelf, maar vol van de Here Jezus Christus. Wij kunnen Gods heerlijkheid in ons leven blokkeren door ZONDEn. Laten we elke dag beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze Rots. Bij Hem zijn wij veilig. Wij zijn met Christus geborgen in God. Wij mogen Zijn he[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#34: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]st werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijZONDEre tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#35: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]aart van Christus is een voorafschaduwing van onze hemelvaart. Oorspronkelijk had de mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de ZONDEval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Jezus Chris[...]"
Trefwoorden: Hemel


#36: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]einiteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde ZONDEr God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de kennis van de ware God toevertrouwd. Kennis was niet alleen iets van het hoofd, maar ook van het hart. Israel verwierp Gods bescherming. Zij zoch[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#37: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]lossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israel te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze ZONDEn. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de l[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#38: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]e tijdsgeest staat evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen ZONDEn net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe verwachting van de Here Jezus Christus vervlakt. Hij komt terug! De t[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#39: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 7"

Door broeder G. de Koning op 14 februari 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Wet, ZONDE


#40: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]kunnen niet zoals Israel zeggen dat we alles doen wat God van ons vraagt: Christus kan het alleen door ons heen werken. God klaagt Israel aan voor de ZONDEn van nalatigheid ( geen troost, geen goedertierenheid, geen kennis van God), voor de ZONDEn van misdaden (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (priester[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#41: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]n; hij volgde God in vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten ZONDEr de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods belofte tegenhield door haar onvruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien ook vaak op de[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#42: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...] mogen God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De wereld is gevallen; daarom is de wereld vol van ongerechtigheid. Er is ons niet een leven ZONDEr moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van Daniel in Babel vertrouwt hij op God. God had een plan met Daniels leven, hoewel hij dat niet altijd[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#43: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...] zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de schepping van deze wereld. God had toen al een oplossing voor het ZONDEprobleem. Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt ernaar dat het karakter van Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt. God heeft verlossing beloofd in zijn Zoon Jezus Christus en dat verloss[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#44: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]ring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's naam betekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser geZONDEn om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's naam betekent 'herinnerd door de Here'. God herinnert Zijn eed, Zijn verbonden. De Here is genadig. Hij heeft 400 jaar lang ge[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#45: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]ren beloofd. Zoals God Israel, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de ZONDEn van deze wereld. God heeft Zich verbonden met het volk Israel. Hij heeft verbonden gesloten met Israel. Aan de verbonden waren ook voorwaarden verbonden. Israel en ook wij kunnen niet aan die [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#46: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"Verschillende keren staat in het boek Richteren dat de Israelieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De ZONDEn van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorw[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#47: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"De stad Korinthe kende een goede economische groei. Er was ook sprake van veel ZONDEn in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De ZONDEn kunnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ond[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#48: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]s bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja geZONDEn. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zendin[...]"
Trefwoorden: Zending


#49: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"

Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, ZONDE, Heiligheid


#50: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]wil het onvergankelijke leven openbaren. Ons nieuwe leven is Christus zondigt niet. Het oude leven op deze aarde is nog steeds zondig. We moeten onze ZONDEn (in het oude leven) belijden. God is rechtvaardig. Hij heeft onze ZONDEn vergeven.[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#51: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]oor de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Israelieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan ZONDEn niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze ogen[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#52: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]. De Here Jezus riep de verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze ZONDEn vergeven en ons eeuwig leven gegeven. [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#53: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze ZONDEn. David vroeg om vergeving van zijn ZONDEn, maar ook om een ander hart. Wij zondigen omdat we zondaar zijn, dus hebben we een ander hart nodig. Ons oude, vernederd lichaam zal worden afgelegd al[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#54: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"Wij hebben allemaal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. ZONDEr die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#55: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij geZONDEn om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#56: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...]ijn gedachten te richten op wie God is. Niet Asaf zelf maar God kwam weer centraal te staan in zijn gedachten. De Here Jezus Christus is voor ons tot ZONDE gemaakt. Hij is in de diepste put geweest voor ons. Hij is altijd bij ons wij zijn met Christus verborgen in God.[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#57: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...] lijken we op de Here Jezus Christus, dan geeft ons dat blijdschap en vrijmoedigheid. We worden verhinderd in de vervulling met de Heilige Geest door ZONDEn: leugen, bitterheid, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We worden opgeroepen om de ZONDEn af te leggen en om God te dienen in woord en werk. We zijn verzegeld met de Heilige Geest ook al[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#58: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]od laten zien dat alleen uit genade Israel verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de ZONDE. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, [...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#59: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (offers e.d.) vermeden, maar ZONDEr bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#60: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...] ingaan. Mozes had niet tot de rots gesproken, maar hij had de rots geslagen. De rots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze ZONDEn. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#61: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"God heeft ons gezegend met alle zegeningen in Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#62: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]l zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn ZONDEn. Saul bood geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door geld en macht. David was niet gericht op geld en macht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht. Hij was daarin [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#63: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"God is een God van beloften. Als de mens in ZONDE valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op d[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#64: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"ZONDEr gids op weg gaan in onbekend gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel betrouwbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het l[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#65: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de ZONDE stierf de levende relatie met God. Na de ZONDEval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#66: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God ZONDEr bang te zijn dat ze zomaar ZONDEr aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#67: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]us is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de ZONDEval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is[...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#68: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...] de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer vrucht dragen. Hij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons vertrouwen meer op Hem stellen. ZONDEr Hem kunnen wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de Trooster zal komen. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou sterven. Wij denken veel aan onszel[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#69: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"Het evangelie is een blijde boodschap, maar het is voor mensen geen aantrekkelijke boodschap het evangelie confronteert ons met onze ZONDEn. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#70: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]struik ligt het begin van het ontstaan van Israel als volk. Alles wat hierna gebeurt, is er opgericht om dit volk zichtbaar te laten zijn en dat ging ZONDEr enige moeite. De Heere zou haar dwars door de 10 plagen van Egypte heen uitredden, bevrijden en hen uiteindelijk in de vrijheid gaan stellen. In de tien plagen laat Hij zien dat de afgoden van [...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#71: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, heilige Zoon van God al onze ZONDEn op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het begin va[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#72: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"De Here Jezus Christus had al zijn discipelen lief en in het bijZONDEr Johannes. Johannes staat nu bekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De liefde is uit God (en niet uit de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon geZONDEn als verzoening van onze ZONDEn. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en va[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#73: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]Woord en Geest helpen ons het lijden te begrijpen. Het lijden blijft moeilijk, maar God wil dat wij het lijden anders beleven: het lijden laat ons bijZONDEr aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. Jozef wordt verleid door Potifars vrouw en beland in de gevangenis. 3. Jozef helpt de schenker en [...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#74: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]n Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet ZONDEr moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#75: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]us Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de ZONDEn. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij heilig leven. Hij wil ons heiligen. Wij zijn niet meer onder het oo[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#76: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]offer was geen religie. Henoch wandelde met God. De gemeente mag wandelen (dat is leren kennen) met God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus ZONDEr geloof kunnen we God niet behagen. We moeten geloven wie Hij is en vervolgens wat Hij doet. Zoeken wij God ernstig of zoeken wij God alleen bij ongelukken? Uit geloof moeten wij leven en uit ge[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#77: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"Lea gaf haar zonen bijZONDEre namen. De namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het le[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#78: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op dezelfde manier voorbij. Voordat we het in de gaten hebben is de dag weer voorbij ZONDEr dat er ons hebben laten veranderen door Gods Geest. We nemen ons dan voor om onszelf iets meer in te spannen om dichterbij God te komen. Vaak gaan we dan ons heiliger voordoen dan we werkelijk [...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#79: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]ilippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde ZONDEr vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te mak[...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#80: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...] Wij denken dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar God heeft zijn liefde onvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te geven. God had een bijZONDEr plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de naam van de Here aan. D[...]"
Trefwoorden: Horen


#81: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]hristenen verandert waardoor christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt geZONDEnen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemde[...]"
Trefwoorden: Hoop


#82: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"De mens was zeer goed geschapen, maar de mens is in ZONDE gevallen. Toch zocht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te luisteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uitei[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#83: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]antwoordde door een visioen aan Zacharia om Zerubbabel te bemoedigen. Zacharia zag een kandelaar, waarvan de olie werd aangevuld door twee olijfbomen ZONDEr dat er mensenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. W[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#84: "Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"

Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011.
Trefwoorden: Kruis, ZONDEn, Discipelschap


#85: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we graag willen horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. ZONDEr heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ieder mens, ook ieder christen en christengemeente! Als we onze levensdoelen vaststellen dan staan ons gevoel en ervaring niet meer centraal. D[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#86: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...] Alleen het Lam mag de boekrol openen. Dan pas kan de verlossing plaats vinden. Wij proberen al vanaf de schepping onze verlossing te verdienen: door ZONDEbesef, allerlei eigen werken etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (geestelijke) naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de ZONDEn van de werel[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#87: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]ns hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij proberen te leven ZONDEr God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft Zijn genade getoond. Wij zijn beschadigd door de ZONDEn, maar Hij balsemt onze wonden. De Here heeft[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#88: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]efd. De Here Jezus neemt rigoureus afstand van wat de duivel zei. De Here Jezus richtte Zich op God. Omdat de Here Jezus alles heeft meegemaakt, maar ZONDEr te zondigen, kan Hij ons helpen. Voor verleidingen is er een lust en is er een keuze. Bij een verleiding hebben we een keuze. Is de verleiding een kans of een ramp? (Jac. 1:2) Praten we over [...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#89: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]d te sluiten met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en altijd bereid onze ZONDEn te vergeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#90: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...] Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De engelen blijven God toezingen ZONDEr vermoeid te raken: zij zien voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van Gods grootheid. We hebben het nodig om God beter te leren kennen, niet a[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#91: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...]bben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de toekomst er geen vreugde kan zijn, maar toch spreekt Gods Woord over vreugde in de Here. Ondanks onze ZONDEn vraagt God ons te verschijnen voor Hem in gejubel. Hij verlangt naar ons. Als Israel al zo veel redenen had om verheugd te zijn, hoeveel te meer redenen moet de gemeente dan hebben! In onze dro[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#92: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]eld. Als wij een druppel van Christus' ontferming hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze ZONDEn zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een ontmoeting met God gehad. Hij had moeten zeggen dat hij ten onder ging, maar dat[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#93: "Afscheid nemen van het oude"

Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010.
Trefwoorden: Vlees, ZONDEn, Nieuwe schepping


#94: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de ZONDE leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze ZONDEn op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de ZONDEn vast, maar wij mogen de ZONDEn los laten. De Her[...]"
Trefwoorden: ZONDEn, Schuld, Rechtvaardiging


#95: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]. Heiligheid associeren wij met een stille, sombere sfeer. Maar heiligheid heeft met God te maken. God is indrukwekkend. We kunnen God niet ontmoeten ZONDEr bescherming. Voorwerpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegewijd aan de tempeldienst. Van nature zijn wij dood; afgescheiden van God. Maar nu zijn wij geheiligd. Wij moeten er[...]"
Trefwoorden: Heilig, ZONDEn


#96: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]od wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze ZONDEn. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in plaats van de bitterheid van Mara. [...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#97: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"Na de ZONDEval en de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften ZONDEr te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#98: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]rd gevangen gezet ten dage van het Paasfeest. God brak al onze banden en maakte ons waarlijk vrij. Zijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is voor onze ZONDEn gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend [...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#99: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...] laten groeien, werk, etc. Durven we ook de hoeveelheid, wat voldoende voor ons is, in de handen van onze God te leggen? God heeft besloten om onze ZONDEn niet meer in herinnering te brengen. Wij kunnen uit onszelf niet vergeven zoals God ons vergeven heeft. God wil ons beschermen tegen verzoekingen. Hij wil ons vasthouden. God wil ons verlossen [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#100: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...] de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de ZONDE in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We m[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#101: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...] goed zijn voor ons eigen ik, het wandelen door de Geest is gericht op Christus: "Wat zou de Here Jezus doen, hoe kan ik Hem dienen?" De wet doet de ZONDEn in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen denken als ons gezegd is dat niet te doen. Door de wedergeboorte kunnen wij ons richten op Christus en kunnen wij stoppen [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 101 preken gevonden over: 'Zonde'.