#1: "Habakuk 1 - Hij klaagt en vraagt"

Door broeder J. Brouwer op 9 september 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: ZIEN, Tijd, Zwijgen


#2: "Zien op de overste Leidsman"

Door broeder N. Groot op 19 november 2017.
Trefwoorden: Getuigen, Volharding, Wedergeboorte


#3: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]t gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We ZIEN niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, wij zijn overtuigd dat we een woning in de hemel hebben. We hebben een gebouw in de hemelen niet met handen gemaakt. Wij z[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#4: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"Christus is ons voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? ZIEN anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in he[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#5: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan ZIEN vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#6: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]e belofte van God aan Abraham. Abraham had Izaak lief; bij elke stap heeft Abraham als het ware zijn zoon geofferd. Abraham wist niet hoe God zou voorZIEN (Moria), maar geloofde dat hij samen met Izaak zou terugkeren. Abraham stelde zijn vertrouwen op de opstanding uit de dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, ma[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#7: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te ZIEN, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Israelieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#8: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]d is genadig, barmhartig en groot van goedertierenheid. Jigdalia: de Heere is groot. Groot is de Heere, Hij is heilig en goed! God laat Zijn goedheid ZIEN door Zijn schepping. Maaseja: het werk van de Heere.[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#9: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]et ons. God zegt daarom Zelf om Zijn aangezicht te zoeken. Hij verlangt er naar dat wij alle dagen van ons leven bij Hem wonen. Als we bij Hem wonen, ZIEN, ontdekken en onderzoeken wij de lieflijkheid van de Heere. Als we bij God schuilen, raken we niet zo snel uit balans: Hij zet ons op een rots. [...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#10: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]roeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf of naar zijn omstandigheden. Abraham zag het niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer ZIEN zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is ZIEN op de onzichtbare wereld van God. Geloven is vertrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de H[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#11: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"Na een turbulente week zocht Petrus de rust op door te gaan vissen. Na het vissen ZIEN Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij houden samen een maaltijd. Dit was de derde maaltijd in korte tijd. Tijdens de eerste maaltijd zei Petrus dat hij de Here Jezus niet zou verlaten, ook als de andere discipelen dat zouden doen. Bij de de[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#12: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]daardoor Salomo kennen; wij kunnen de Here Jezus leren kennen. Hij nodigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals Jesaja de Heerlijkheid van de Heere mocht ZIEN. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige Geest. Het gaat alleen om het kruis, het Lam [...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#13: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]et zeggen dat we alles begrijpen. God gaat het geloof in ons leven meer en meer bevestigen. Wij weten dat God bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben geZIEN. Wij weten echter dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn rechtvaardig, omdat God ons gerechtvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De rechtvaard[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#14: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"Door de terreuraanslagen in Europa komt er angst in onze samenleving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het profetisch Woord! We ZIEN dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zulle[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#15: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"Hoewel Jozef geen Bijbelstudies kon volgen of andere mensen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer ZIEN (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om verge[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#16: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]ardbeving of in het vuur, maar in zacht koelte. Elia stortte nog een keer zijn hart uit bij God. God antwoordde Elia om terug te gaan. God liet Elia ZIEN dat er nog zevenduizend Israelieten zijn God volgen. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia. Gods werk gaat door. God kent onze moeiten en zorgen. God dienen betekend een weg volgen van str[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#17: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]uda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn beloften,aan Israel en aan ons. Nu ZIEN wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zi[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#18: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God bevestigt ons door Zijn Woord. God zal tot Zijn doel komen. God heeft Zijn kracht laten ZIEN in de uittocht uit Egypte en heeft dat laten ZIEN toen Hij ons geroepen heeft uit deze wereld. God geeft ons kracht in de Here Jezus Christus. We kunnen tot God komen door de Here Jezus Christus [...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#19: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]t ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geliefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods ZIEN en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitZIEN naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze id[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#20: "Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"

Door broeder D. Steenhuis op 1 september 2014.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jire, Jahweh, Jezus Christus


#21: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...] en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid ZIEN. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). God streed [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#22: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten ZIEN wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het geloof van de Here Jezus Chri[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#23: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]e hen straffen, maar Mozes bad en bemiddelde tussen God en Israel. "Maak mij toch Uw weg bekend?" hoewel de Israelieten veel tekenen van God hadden geZIEN, kenden ze God niet. Mozes kende God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping ZIEN wij Gods heerlijkh[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#24: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten ZIEN dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat over het vervulde werk van de Here Jezus Christus. De Here Jezus is door o[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#25: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]cht om duidelijke keuzes te maken. Toch wilde hij een relatie met een ongelovig meisje. Hij deed wat goed was in eigen ogen. Zijn wij bereid om op te ZIEN naar God? Wat wil de Here God doen in ons leven? Wij zijn verantwoordelijk voor onze foute keuzes, maar God kan onze fout keuzes gebruiken in Zijn plan met ons leven tot Zijn eer. De ene dag ove[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#26: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]jn overgezet naar het koninkrijk van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een geestelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid door wat we ZIEN (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ZIENde de OnZIENlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te wor[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#27: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]en wonder nodig, erkent de feiten en maakt mensen Godgericht. In geestelijke duisternis zie je niet je eigen zondigheid en verlorenheid. In het Licht ZIEN we dat we verloren zijn en ervaren we dat we redding nodig hebben. Jezus zocht hem op en vroeg hem: "Gelooft u in de Zoon van God?". Hij heeft ons gezocht. Geloven is steeds opnieuw erkennen dat [...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#28: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]s de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten ZIEN in Zijn Woord en zal het laten ZIEN in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgew[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#29: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"In de eerste drie hoofdstukken ZIEN we een openbaring van Gods hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de openbaring van Gods karakter (in de boodschap van Hosea). In liefde riep God Zijn volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst, maar het hart ging niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd Israel[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#30: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]arai dacht dat zij Gods belofte tegenhield door haar onvruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij ZIEN ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De gevolgen van het besluit van Sarai en Abram waren verdriet en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. Vervolgens vluchtte Hagar, maar Go[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#31: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]t en roem voor ogen. Hij vestigt de aandacht op het hier en nu in plaats van op de toekomst. Hij wil niet dat wij de heerlijkheid van God in Christus ZIEN. Wij hebben alleen de Here Jezus Christus nodig en niemand anders. Alles is in Hem! De kennis, de heerlijkheid en de verlichting. Er is niets van ons bij; alles is door Hem! [...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#32: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]ezus Christus en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem ZIEN maar nu leven wij nog in verwachting en in vertrouwen op Hem.[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#33: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]at God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus ZIEN, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, eeuwigheid (Saul werd gezalfd uit een kruik; een kruik wijst op br[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#34: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"Verschillende keren staat in het boek Richteren dat de Israelieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade ZIEN. De zonden van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorw[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#35: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]het vuur geweest is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten ZIEN dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#36: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Woord van God is een spiegel. Het laat ZIEN wat van de oude mens is. De buik staat voor de oude mens. Het zwaard is bitter voor de buik, voor onze oude mens. De Here Jezus Christus hanteert zelf een scherp zwaard (het Woord van God). Het z[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#37: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]Achan kwamen ongeveer 36 Israelieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers ZIEN, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze ogen gesloten lopen, maar we kun[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#38: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]iet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David ZIEN. Het Woord van God is als een spiegel, het laat ZIEN hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. David vroeg om vergeving van zijn zonden, maar ook om een ander [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#39: "De Here zal erin voorzien"

Door broeder N. Groot op 23 juni 2013.
Trefwoorden: Vertrouwen, Redding, Luisteren


#40: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]ge dood. Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond verzadigen met zegeningen (het goede zeggen en ZIEN bij anderen).[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#41: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]ng tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israel moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten ZIEN dat alleen uit genade Israel verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn w[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#42: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]lft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn gezegend om bij de Heere te mogen zijn. De koningin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te ZIEN. Veel mensen in Europa komen niet meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jezus Christus geopenbaard is. Hij is meer dan Salomo! Heeft het zoeken van de Here Jezus Christus onze priorit[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#43: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]d worden. De aanleiding tot de psalm is niet bekend, maar de grondslagen van zijn leven lijken weg te zijn. De Heere is onze wonderbare Raadsman. Wij ZIEN op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de bergen, maar we mogen bij de Heere schuilen. Angst is [...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#44: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]lm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten ZIEN, toch staat de wereld op tegen God. De wereld wil zich niet onderwerpen aan Gods Woord. De wereld wil zelf bepalen wat goed is. Er zijn verschillende stromingen vandaag die alles wat met Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#45: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]listijnen een reus als strijder: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde ZIEN of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had bero[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#46: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]aam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het lichaam volgt gewoon de sturing van het hoofd. Christus is de getrouwe Getuige. Hij laat volkomen ZIEN wie God is. Hij getuigt van Zijn Vader. Zijn Woord is betrouwbaar. We hebben alles, de volheid, verkregen in Hem. We kunnen niet meer ontvangen, wel kunnen we meer van ons geven aan Hem. We mog[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#47: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...] van Sarai was afgestorven gaf God hen een zoon: God verbond Zich opnieuw aan Zijn beloftes. Sarai werd de moeder van het volk Israel. Natuurlijk geZIEN was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Maria ervoor gekozen had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods ingrijpen werd Maria toch zwanger. [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#48: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]acobus schreef dat we het voor enkel vreugde moeten houden als wij in velerlei verzoekingen terecht komen. God wil ons leren om op Christus alleen te ZIEN. De Here Jezus Christus pleit voortdurend voor ons. Wij leren Gods nabijheid ervaren als we door een dal gaan. [...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#49: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitZIEN hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkheid kunnen ZIEN[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#50: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]ood. Hij is de Eerste met een nieuw lichaam. Wij zullen ook het nieuwe leven en een nieuw lichaam ontvangen (nu hebben we er al deel aan) en elkaar ZIEN in alle volmaaktheid, volledigheid. De Here Jezus Christus leeft, Hij is opgestaan. Hij is de Oorsprong en de Eersteling. Hij staat aan het begin van alles en vooraan. Wij zijn veilig bij Hem. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#51: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]altijd bij ons, daarom kan Hij veel van ons vragen. "Ik ben, Die Ik ben" stuurt ons op weg en gaat met ons mee. We mogen de Here Jezus Christus laten ZIEN in het dagelijks leven. We mogen in opleiding zijn bij God, misschien voor Zijn schapen zorgen of een andere moeilijke taak uitvoeren voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#52: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...] ander, voor de gemeente? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen ZIEN, maar tot die tijd ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil een relatie met ons. Vervolgens bemoedigt de Here Jezus ons vlak voor zijn lijden met de woorden: "houdt goede moed: Ik heb de wereld o[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#53: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]elie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus ZIEN als genezer, wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden en sterven. Hij zou als Graankorrel sterven. Hij heeft zwaar geleden onder onze zonden. Hij heeft als mens zeer veel angst gehad [...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#54: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]ere zou haar dwars door de 10 plagen van Egypte heen uitredden, bevrijden en hen uiteindelijk in de vrijheid gaan stellen. In de tien plagen laat Hij ZIEN dat de afgoden van Egypte niets voorstellen en dat er alleen redding is dankzij het bloed. Het begint bij de plaag dat de Nijl; verandert in bloed en het eindigt bij het bloed van het lammetje ge[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#55: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]oers hadden niet geluisterd naar Jozef toen hij om genade smeekte, maar God gaf wel genade. God wilde de ogen van de broers openen. Jacob liet niet ZIEN dat hij zijn vertrouwen op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde verzoening te bewerken, maar hij deed het op een verkeerde manier. Jacob vertrouwde alleen op het [...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#56: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te ZIEN op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de gemeente als Hoofd. Hij is verbonden met ons. [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#57: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]s het lijden te begrijpen. Het lijden blijft moeilijk, maar God wil dat wij het lijden anders beleven: het lijden laat ons bijzonder aspecten van God ZIEN. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. Jozef wordt verleid door Potifars vrouw en beland in de gevangenis. 3. Jozef helpt de schenker en de bakker en die vergete[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#58: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten geZIEN en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij werden bevestigd in hun geloof. ( De Farizeeen verwachtten de Messias, maar niet een Messias die uit de hemel kwam). De Here leidt ons doo[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#59: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...] Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer' . Als wij geroepen zijn, dan zouden we ook de heiligheid van de Here geZIEN hebben. Als we een glimp van de heiligheid van de Here hebben geZIEN, dan kunnen we niet anders dan ons volledig overgeven aan de Here. De ontdekking van Gods heiligheid resulteert in "wee mij"[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#60: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...] (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster ZIEN. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de tweede komst als Koning van Israel. 2 [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#61: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te ZIEN is in het humanisme. Overal ZIEN we afbeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de geest van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in ons leven en niet alleen [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#62: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te ZIEN. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#63: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]worden opgeroepen tot woord en daad. Als we luisteren, dan zal het ons geestelijk goed gaan. Ook hier wordt de nadruk gelegd op horen, nauwlettend toeZIEN op en het toepassen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#64: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]r zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea ZIEN we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het leven van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heer[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#65: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]mde, geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer ZIENde te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. Saulus geloofde Gods Woord en liet zich dopen. Simon Petrus kreeg de opdracht om naar een aanvoerder van het vijandige leger te gaan, Cornelius. Petr[...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#66: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]zkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest leren te vertrouwen op God door in de woestijn op te ZIEN naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijvoorbeeld een bittere ervaring veel ruimte in o[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#67: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]r Hem gesteld te worden. Wij kunnen dit niet begrijpen, maar we mogen geloven. God ziet ons volmaakt in Christus. Wij mogen door Gods liefde Christus ZIEN in elkaar. Door de gemeente wil God zijn grote genade tonen tot lof van Gods genade. Wij zijn verzegeld met Gods Geest. [...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#68: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]an het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de naam van de Here aan. De Here had geZIEN en gehoord dat Lea minder geliefd werd. Zo zou Hij later ZIEN en horen dat Israel in Egypte werd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en priesters, die in de tempel zouden dienen. Zij hadd[...]"
Trefwoorden: Horen


#69: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...] Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook strijd in ons leven om de waarde van ons geloof te laten ZIEN. Zeggen we alleen met onze mond of ook met ons hart dat Jezus Christus Heer is? Er is hoop voor iedereen die gelooft. We mogen uit de hoop van Christus leven. [...]"
Trefwoorden: Hoop


#70: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]ijk moest Hij aan het kruis sterven. Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds ZIEN in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was ve[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#71: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]aar ook geestelijk. Er zijn bergen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons leven, maar bergen zullen vlak worden door de Geest van God. God zal erop toeZIEN. God gebruikt talenten van mensen, maar Gods werk is niet afhankelijk van mensen. God gebruikt mensen die zich volkomen aan Hem hebben overgegeven. Zonder God, de Heilige Geest, kunnen wij niets [...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#72: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]om kan de Here Jezus niet alleen mens zijn, maar is Hij ook God. God is onvergelijkbaar. We kunnen Hem alleen bewonderen. De Here Jezus heeft laten ZIEN wie de Vader is. De Vader is vol van genade en waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#73: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]ppelijke ontwikkeling weerspiegelt. In onze maatschappij heeft de wetenschap het voor het zeggen. We kunnen niet alles begrijpen, maar we mogen alles ZIEN door Gods ogen, door de ogen van Gods Woord. We ZIEN dat de plannen van Haman verhinderd werden, maar wel door NaziDuitsland zijn uitgevoerd. Er is nu veel verbittering bij de Joden. We mogen hen[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#74: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]vonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou ZIEN. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We ZIEN niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. I[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#75: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]outen en tekortkomingen, maar God wil graag vergeven. God is overvloedig in vergeving. De engelen blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij ZIEN voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van Gods grootheid. We hebben het nodig om God beter te leren kennen, niet alleen Zijn daden, maar vooral [...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#76: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...] ogen. Onze oogappels zijn zeer kwetsbaar. Israel is zeer kwetsbaar, maar God laat nooit varen het plan waaraan Hij begonnen is. God laat door Israel ZIEN wat het betekent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het licht van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God getrouw en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#77: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...] Jozef had geleerd zijn vijanden (Potifar's vrouw, wrok, bitterheid etc. ) van zich af te houden als een boogschutter. Jozef was iemand, die Gods voorZIENing kende. Hij leefde onder Gods bescherming. God weet onze grenzen. Hij weet wat wij aankunnen. Jozef diende God als zijn Herder. Nemen wij ons voor om niet te zondigen en nemen wij ons voor om o[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#78: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]re Jezus wordt de mens gered door het geloof. Het doel van het nieuwe verbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige wijsheid van Christus laten ZIEN aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft pla[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#79: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]volk Israel beefde bij het geluid, maar het volk Israel zal Gods barmhartigheid ervaren als zij zich tot God zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus ZIEN. De Messias zal Zijn volk vergaderen bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt vergeleken met het geluid van de shofar. De shofar, de stem van God alarmeert mensen en laat hen horen ho[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#80: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"We ZIEN niet meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. T[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#81: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]uw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te ZIEN. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aarde zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te v[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#82: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is soeverein. We moeten in nederigheid luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak ZIEN om te veranderen en we moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We ervaren rust na een periode van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige Geest. Rust be[...]"
Trefwoorden: Overgave


#83: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]chzelf gaf. Jezus reinigt de tempel. Ze vragen naar Zijn bevoegdheid. Hij is het echte Paaslam!

Er zijn een paar Grieken die Hem willen ZIEN Joh 12:24 zo behandelt Broeder Cor in vogelvlucht de hoofdstukken 12 t/m 17. Broeder Cor eindigt met 2 Thess. 2: 16,17. [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#84: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]r de gevolgen zijn:
Zegen ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)
Overwinning (1 Kron 5:20)
Redding, soms op een wijze die u niet had voorZIEN, vul dat niet voor God in (Ps 22:5)
Verkwikking, God weet wat u nodig heeft (Spr 28:25)
Overwinning van vrees (Ps 56:45)
Standvastigheid (Jer 26:3)
Onaantastbaarheid ([...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


#85: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"[...]r/> Jezus deed het VOOR ons en deed het ons VOOR.

Wat vraagt de Heer van ons vandaag?
Schoenen en sokken uit om te laten ZIEN wat er aan je kleeft, de liefde van de HEre Jezus laten ZIEN, je voor Hem verootmoedigen. [...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


#86: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de Schepper hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen ZIEN in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#87: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...] al onze tranen. Ons verdriet mogen we in gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet geZIEN. Ook als wij sterven zullen wij de dood niet ZIEN. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen [...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 87 preken gevonden over: 'Zien'.