#1: "Een betrouwbaar Woord!"

Door broeder B. Romijn op 16 juni 2019.
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Betrouwbaar, Bijbel


#2: "Het werkzame Woord"

Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018.

"1. Wij moeten de bijbel lezen,
2. overdenken en overpeinzen,
3. memoriseren,
4. en praktiseren.
[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Sabbatsrust, WOORD VAN GOD


#3: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]eente? Hoe is ons leven veranderd sinds we tot geloof zijn gekomen? Zijn we nog steeds bereid om ons leven te laten veranderen? Houden we ons aan het WOORD VAN GOD? Het WOORD VAN GOD kunnen wij niet veranderen, God wil ons veranderen. [...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#4: "Verblijdt u in Hem"

Door broeder G. Vochteloo op 26 november 2017.
Trefwoorden: Vreugde, Troost, WOORD VAN GOD


#5: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]emoedigen: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het WOORD VAN GOD. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, [...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#6: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...] Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het WOORD VAN GOD kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn rechtvaard[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#7: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]omst die ons te wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het WOORD VAN GOD naar het volk te brengen. We mogen de mensen in onze omgeving in gebed brengen bij onze God. We mogen ook God bekend maken bij de mensen. Biddend met en voor de mensen om ons heen kunnen[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#8: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...] Is er bij ons ook een verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de helft niet aangezegd, maar wij kunnen alles weten door het WOORD VAN GOD. De vrouw uit het Hooglied kwam in de vertrekken en leerde daardoor Salomo kennen; wij kunnen de Here Jezus leren kennen. Hij nodigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals Jesaja de Heerlijkh[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#9: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]n nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wilde het hart van Salomo. Salomo echter liet het WOORD VAN GOD los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de Here[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#10: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]ie men ziet. Geloven heeft vaak niets te maken met gevoel. Als wij God niet voelen, wilt dat niet zeggen dat ons geloof schipbreuk heeft geleden. Het WOORD VAN GOD (en niet onze ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de wereld geschapen en heeft natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zij[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#11: "Het geopende Woord en leven in vreugde voor God"

Door broeder J. Nugter op 11 september 2016.
Trefwoorden: Vreugde, WOORD VAN GOD, Verstand


#12: "In Christus zijn Gods beloften ja en amen"

Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016.
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, WOORD VAN GOD


#13: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...] rationele elementen. Gods Woord doet ons nadenken. Op basis van Gods Woord legde Filipus het evangelie uit: Jezus Christus. Vervolgens paste hij het WOORD VAN GOD toe. Als we het WOORD VAN GOD toepassen, dan komt er een reactie.[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#14: "Het scheppende, verlossende en eeuwige Woord"

Door broeder S. van Groningen op 1 februari 2015.
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Schepping, Verlossing


#15: "De brief aan Filadelfia"

Door broeder B. van der Bosch op 24 augustus 2014.
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Dienen, Verwachting


#16: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"Het Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke tekenen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de gemeente, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het gebed van Paulus in de brief aan de Efeziers gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om h[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, WOORD VAN GOD


#17: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]hild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is het WOORD VAN GOD. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we behoren ook te bidden voor elkaar.[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#18: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"De tijdsgeest drijft de wereld mee in een stroom van de algemene opinie. De tijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de [...]"
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Jezus Christus, Volharding


#19: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]et nieuwe testament begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete WOORD VAN GOD ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's naam betekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser ge[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#20: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar wijsheid) en een Benjaminiet (zoon van mijn rechterhand). Ehud had een WOORD VAN GOD: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het WOORD VAN GOD is een spiegel. Het laat zien wat van de oude mens is. De buik staat voor de oude mens. [...]"
Trefwoorden: Verlosser, WOORD VAN GOD, Tweesnijdend zwaard


#21: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het WOORD VAN GOD is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. David vroeg om vergeving van zijn zonden, maar ook om een ander hart. Wij [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#22: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"Prediking is pas goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het WOORD VAN GOD is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen z[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#23: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]igen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door het WOORD VAN GOD kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oordelen. W[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#24: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]pgeroepen om ons niet te laten meeslepen door allerlei wind van leer, maar ons te laten leiden door Gods Woord. Laten we ons geloof opbouwen door het WOORD VAN GOD, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#25: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]f hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen in Christus kunnen we vrucht dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met het WOORD VAN GOD. We blijven in Hem door voortdurend gebed, door een omgang met God, door ons hart open te leggen voor God. We blijven in Hem door gemeenschap met gelovigen. We blijven in Hem door Hem te[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#26: "Vrijheid en vrij zijn"

Door broeder W. Evers op 28 april 2013.
Trefwoorden: Vrijheid, Geloof, WOORD VAN GOD


#27: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]nbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn eigen zoon Absalom en zijn raadsman Achitofel. De raad van Achitofel stond bijna gelijk aan een WOORD VAN GOD. Raadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Her[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#28: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]oog bestaat uit ongeveer zeven kleuren. De bovenste kleur is rood, wat wijst naar het offer van de Here Jezus Christus. De regen is het beeld van het WOORD VAN GOD. De zon is het beeld van Christus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We behoren het WOORD VAN GOD te eten (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is hoop in de Here Jezus Chr[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#29: "De Waarheid maakt vrij"

Door broeder J. Heijdeman op 7 oktober 2012.
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Vrijheid, Discipelschap


#30: "Het wereldwijde Woord van de Heer"

Door broeder N. van de Berg op 15 juli 2012.
Trefwoorden: Blijdschap, WOORD VAN GOD


#31: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...] uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein hart staat voor een zuiver leven. Het bloed van de Here Jezus Christus en het WOORD VAN GOD reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens het WOORD VAN GOD. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#32: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het WOORD VAN GOD gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoeren. God heeft ons Zichzelf geopenbaard. Hij heeft alles geschapen. Wij zijn machteloos, [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#33: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]en weten dat de boze is overwonnen ( de strijd is gestreden). We hebben Gods Woord in de strijd. We mogen Gods Woord overdenken. De boze probeert het WOORD VAN GOD uit ons leven te weren. Het woord behoort deel te worden van ons leven in afwachting op Zijn komst. Maar als de liefde voor de wereld in ons hart leeft, dan is er geen ruimte voor de lie[...]"
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Wedergeboorte


#34: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"God heeft Zijn Woorden (Deuteronomium) gegeven om erna te luisteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mogen leren, we mogen er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons leven. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en[...]"
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Luisteren, Israel


#35: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]ius. Petrus kreeg de opdracht door een visioen om onrein voedsel te nemen, maar Petrus wilde zich aan Gods Woord houden. Toch gehoorzaamde Petrus het WOORD VAN GOD in het visioen. Cornelius hoorde het WOORD VAN GOD en hij (en zijn huis) liet zich dopen. God vraagt ons Zijn Woord te gehoorzamen. [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#36: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]el mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het WOORD VAN GOD. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze t[...]"
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Vaderhuis, Volharding


#37: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]od stuurde Elia naar Sarefat, wat lag in de bakermat van de baalgodsdienst. Daar werd Elia volledig afhankelijk van God. De weduwe luisterde naar het WOORD VAN GOD dat door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het leven van Elia, de weduwe en haar zoon. Als de zoon van de weduwe sterft, dan roept Elia de naam van de Here aan. De weduwe beleid dan[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#38: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]an de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wandelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: het WOORD VAN GOD. We mogen ademen: door gebed. Door het WOORD VAN GOD en gebed zullen we vruchten dragen in ons leven. God wil vreugde geven in het lezen van Zijn Woord. [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#39: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...] Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het WOORD VAN GOD. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God genezing e. d. Er is maar een weg, het smalle pad van Christus.[...]"
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Koning, Gezalfde


#40: "Woord van God is als honing"

Door broeder A. Haverkamp op 18 juli 2010.

"Eet en drink "Gods Woord"; het is voedsel voor uw ziel. Download hieronder de uitgebreide samenvatting van deze preek. [...]"
Trefwoorden: WOORD VAN GOD


#41: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]en beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het WOORD VAN GOD (Christus is het vleesgeworden Woord). Het WOORD VAN GOD is soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van [...]"
Trefwoorden: WOORD VAN GOD, Bijbel


#42: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...] de vrede van Christus. Vrede is de aanwezigheid van Christus in ons leven. De vrede stopt conflicten in ons leven. Ook mogen we ons bekleden met het WOORD VAN GOD. Het WOORD VAN GOD woont rijkelijk in ons om in wijsheid elkaar te onderwijzen. Tenslotte mogen wij ons bekleden met de naam van Christus. [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#43: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In het WOORD VAN GOD ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in plaats van de bitterheid van Mara. [...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#44: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"Wij kunnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#45: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]ippus begon zo zijn gesprek met de kamerling. Wij moeten minder verklaren maar meer vragen in onze gesprekken met ongelovigen. De kamerling las het WOORD VAN GOD. Filippus predikte de Here Jezus op basis van Gods Woord. Wij mogen ook de Here Jezus prediken (en niet onze eigen waarheid). Wij mogen het Woord uitleggen, maar ook toepassen. [...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, WOORD VAN GOD


 

Gevonden:

Er zijn 45 preken gevonden over: 'Woord van God'.