#1: "Een hand vol rust..."

Door broeder J. Heijdeman op 28 oktober 2018.
Trefwoorden: Rust, Stilte, VREDE


#2: "Leven in gemeenschap"

Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018.
Trefwoorden: Betrouwbaar, Verblijden, VREDE


#3: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...] vernietigen. Dan zal de Here Jezus Christus Zich opnieuw openbaren aan Israel. God gaat dan afrekening houden. De Here Jezus Christus zal regeren in VREDE voor duizend jaar. We zijn een tempel van God. We worden opgeroepen om de duivel, de zonden te weerstaan. We worden aangespoord om ons vast te houden aan Gods Woord. Gods plan met ons leven is [...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#4: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]ij ons zo lief heeft. De Here Jezus Christus heeft ons koningen en priesters gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig VREDErijk. Nu mogen we als priesters God vertellen wie de Here Jezus Christus is. Wij mogen samen met God de Here Jezus Christus aanbidden. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, z[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#5: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de VREDE van Jeruzalem, maar de VREDE van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israel. Israel moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#6: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]ns Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onVREDE. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naar volmaaktheid gegeven. De eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van VREDE. Christus is van eeuwi[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#7: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]ich gedragen in ballingschap. Israel moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Israel moest VREDE zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons getuigenis te verbergen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#8: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]oort. Ook zijn er mensen met een hart van goud. Ons hart kan God afwijzen, maar ook verlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil VREDE aan ons geven in ons hart. Salomo had een relatie met God. Hij had een nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wilde het hart van Salom[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#9: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]an ons openbaren zoals Hij Zich openbaarde aan Daniel. De Heere zal Israel voorgaan in hun terugkeer naar het land Israel. Micha profeteerde over het VREDErijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze zonden belijden, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der d[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#10: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...] macht van de zonde gekomen. De Here Jezus Christus is gekomen om ons te redden van de zonde. God heeft Hem een lichaam bereid. Hij heeft woorden van VREDE en genade gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de mensen gezegend. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetrokken. [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#11: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]ving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het profetisch Woord! We zien dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie wereldVREDE zal bewerkstellen. Die wereldVREDE blijkt dan een valse VREDE te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zullen met Hem leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Z[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#12: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]us is er geen onderscheid tussen gelovige joden en gelovige heidenen. Er moesten verschillende offers gebracht worden. Die offers (schuld-, zond- en VREDEoffer) wijzen op de Here Jezus Christus. Die offers komen terug in de toespraak van Petrus. Er werd een relatie gelegd tussen Pesach (schuld- en zondoffer) en de pinksterdag. Er werd voor elk bew[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, VREDEoffer, Wekenfeest


#13: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...] zieken beschreven die niet werden genezen. Tijdens de periode van Christus op aarde ontving Israel krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig VREDErijk. Het evangelie van het koninkrijk Gods maakt plaats voor het evangelie van Gods genade. Petrus werd tot twee maal toe uit de gevangenis bevrijd, maar hij zou uiteindelijk eenmaal gedood, en[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#14: "Jahweh - Shalom: de HEERE is vrede"

Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2015.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shalom, VREDE


#15: "De Koning van Sion komt"

Door broeder M. Ezinga op 28 december 2014.
Trefwoorden: VREDEvorst


#16: "Op weg naar het Koninkrijk van God"

Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014.
Trefwoorden: Oorlog, VREDE, Gerechtigheid


#17: "De priesterlijke zegen"

Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014.
Trefwoorden: Zegen, Genade, VREDE


#18: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]ijk. De zeven onderdelen van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze VREDE. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is het Woord van God. Tenslott[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#19: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]et beste met ons voor. De wereld is gevallen; daarom is de wereld vol van ongerechtigheid. Er is ons niet een leven zonder moeilijkheden voorzegd. De VREDE Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van Daniel in Babel vertrouwt hij op God. God had een plan met Daniels leven, hoewel hij dat niet altijd zo ervaarde. In Babel stond het [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#20: "Duizend jaren van vrede komen toch"

Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, 1000 jarig VREDErijk, Jozef


#21: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...] jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons VREDE geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We m[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#22: "Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"

Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Dodenrijk, VREDE


#23: "Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Banier, 1000 jarig VREDErijk, Jezus Christus


#24: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...]et God mij? Stopt God met barmhartig te zijn voor mij? Asaf was boos op God. God bracht Asafs gedachten terug bij Gods Woord. God heeft gedachten van VREDE over ons. De Here Jezus Christus is onze VREDE. Asaf besloot zijn gedachten te richten op wie God is. Niet Asaf zelf maar God kwam weer centraal te staan in zijn gedachten. De Here Jezus Christu[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#25: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...] bekeren. Dan zal voor het Joodse volk een Pinksterfeest aanbreken. Gods plan is uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hebben we nu al VREDE van God in onze harten? Kijken we uit naar de wederopstanding van alle dingen? [...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#26: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]vader. De Here Jezus Christus is zoals Zijn Vader. Abigail: mijn vader is vreugde. Uiteindelijk is God de bron van onze vreugde. Absolom: vader van VREDE. God is de Oorsprong, de Vader van de VREDE. God heeft VREDE tot stand gebracht door het bloed van de Here Jezus. Hij is de VREDEvorst. Hij is onze VREDE. Maacha: druk, persing. De VREDE heeft d[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#27: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...] niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de VREDEbrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#28: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]d Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol VREDE, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming, vol van ontferming, vol van goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd: dat is Jezus Christus. In Gods Woord kunnen we Gods wijsheid vinden. De Here Jez[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#29: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]od wacht nog totdat het getal van de gemeente vol is. Israel moet nog wachten en nog lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de VREDE van Israel. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons oordeel is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel gedragen. [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#30: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]nze benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en VREDE. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze probeert ons te laten twijfelen (zinken) aan Gods goedheid. Asaf trok zeven eigenschappen van God i[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#31: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]n niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben VREDE en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zulle[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#32: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]men van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben VREDE met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (toekomst). We mogen ook roemen in onze v[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#33: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...] (een ook wij) kunnen dat niet. Alleen de Here Jezus kan en heeft het gedaan. De Here Jezus sloot een nieuw verbond met Israel. Het verbond gaat over VREDE en verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe verbond gaat over de erfenis: de Here Jezus Zelf. Voor de komst van de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#34: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]haam. Wij hebben geen verantwoording over de gehele aarde, want dan wordt onze aandacht afgetrokken van Christus. God vraagt aan ons om de onderlinge VREDE na te jagen. [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#35: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert VREDE te stichten terwijl zij God als Schepper aan de kant heeft gezet. De wereld zelf bepaalt wat goed is en wat fout is. Het lijkt alsof God niet ziet wat er in de wereld gebeurd. God zwijgt nog in [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#36: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]n boos te worden). We mogen ons bekleden met de liefde. De liefde is de bron van alle eigenschappen van Christus. Verder mogen we ons bekleden met de VREDE van Christus. VREDE is de aanwezigheid van Christus in ons leven. De VREDE stopt conflicten in ons leven. Ook mogen we ons bekleden met het Woord van God. Het Woord van God woont rijkelijk in on[...]"
Trefwoorden: Christus, VREDE


#37: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]rden genezen Matt 20:29 t/m34.

Matt 26:6 t/m 12 en Joh 12: 1 t/m 7 Maria zalft de Here Jezus. De Here Jezus rijdt op een ezel. Hij, de VREDEvorst. De romeinen rijden op paarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verwachten, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal verlossen. Hij wil Jeruzalem VREDE aanbrengen en ons ook[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


 

Gevonden:

Er zijn 37 preken gevonden over: 'Vrede'.