#1: "Hallelujah!"

Door broeder P. van der Lugt op 19 januari 2020.
Trefwoorden: Hallelujah, AartsVADERs, Hoop


#2: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, VADERhuis


#3: "Wat doet de Gemeente daar?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, VADERhuis, Gouden stad


#4: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn VADER doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#5: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]fte werd stap voor stap uitgebreid. Toen God tegen Abram begon te spreken, was er geen sprake van een gesprek. De naam van Abraham betekent 'machtige VADER', maar hij moest wachten, totdat hij honderd jaar was om VADER te worden. Ook nadat Lot Abraham verliet, sprak Abraham. Hij laat niet varen het werk van Zijn handen. Bij de vierde belofte begon[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, VADER


#6: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]en samen met God de Here Jezus Christus aanbidden. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de gemeente opgenomen worden in het VADERhuis. Het is een openbaring van de Here Jezus Christus! [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#7: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonVADER van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#8: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]een relatie in ons leven; God maakt geen verschil tussen ons priv?- en werkleven. Mozes had Zippora en hun twee zonen terug gestuurd naar zijn schoonVADER nadat Mozes het te druk had met zijn bediening het volk Isra?l te leiden. Jethro kwam enige tijd later Zippora en hun twee zonen terug brengen bij Mozes. Vervolgens gaf Jethro Mozes een advies o[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#9: "Hoe ziet de toekomst van de gemeente er uit?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Toekomst, Gemeente, VADERhuis


#10: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]de Heere mocht zien. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de VADER en de eeuwige Geest. Het gaat alleen om het kruis, het Lam dat net geslacht is. Het kruis laat zien wie de Here Jezus Christus is. Dat zien wij in de vertrekken van God. [...]"
Trefwoorden: Vertrek, VADERhuis, Salomo


#11: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de VADER te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods liefde is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij volmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden [...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#12: "Hoe begon de gemeente en wanneer was dat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, VADERhuis, Schepping


#13: "Gebed om genade"

Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016.
Trefwoorden: Onze VADER, Toekomst, Arend


#14: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adona?, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de VADER. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#15: "Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016.
Trefwoorden: Hemelvaart, Olijfberg, VADERhuis


#16: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]ten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de VADER te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#17: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]ef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van VADER Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om vergeving aan Jozef. Zij lieten daarbij niet merken dat zij een persoonlijk geloof hadden. Zij wilde slaven van Jozef w[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#18: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de VADER bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest


#19: "Zoals een Vader Zijn kind draagt"

Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015.
Trefwoorden: VADER, Liefde, Dragen


#20: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...] het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, VADER". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze prestaties, van wat mensen denken/zeg[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#21: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]terug! De tijdsgeest kan alleen bestreden worden door Zijn Woord te bewaren, Zijn Naam te bewaren en Zijn bevel te bewaren Hem te verwachten. God, de VADER, zal Zijn Naam opnieuw aan ons openbaren. Hij zal ons een nieuwe naam geven.[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#22: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]moeten afwachten, maar we mogen doen wat we kunnen. Bezorgdheid is kleingeloof. God is bij ons zelfs in de grootste storm van ons leven. Onze Hemelse VADER weet wat wij nodig hebben. In alles zijn wij afhankelijk van Hem. We mogen dat voortdurend door gebed bij Hem bekend maken. God wil ons bewaren voor gedachten van bezorgdheid. Hij heeft het belo[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#23: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...] testament eindigt met de vloek. En het nieuwe testament begint met de oplossing: Christus is gekomen als Verlosser. Hij zal komen om het hart van de VADERs tot de kinderen terug te brengen. Het hart van de VADER ging en gaat voortdurend uit naar de Zoon. VADERs en moeders moeten volharden om voorbede te doen voor hun kinderen. De Here Jezus Chris[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#24: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]an, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen VADERs en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we ??n. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, eeuwigheid (Saul werd [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#25: "De gemeente gaat naar het Vaderhuis"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Gemeente, VADERhuis


#26: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]ij zondigen omdat we zondaar zijn, dus hebben we een ander hart nodig. Ons oude, vernederd lichaam zal worden afgelegd als we opgenomen worden in het VADERhuis. David bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We moge[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#27: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]tus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse VADER hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De problemen groeien ons boven het hoofd en de normen worden aangepast. Mensen accepteren geen gezag meer, ook[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#28: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...] de ranken is vrucht dragen. De vrucht van de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse VADER wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de VADER. De VADER wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#29: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...] wij kinderen van God. Vervolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We mogen God aanroepen als onze VADER.
3. wij zijn erfgenamen van God. De Erfgenaam is Christus Jezus. Wij mogen delen in Zijn erfenis.

Het derde snoer:
1. God schenkt ons in/met Christus alle dingen. Wij zij[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#30: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]jn geen zondaars, omdat we gezondigd hebben, maar omdat we geboren zijn uit zondaars. De Here Jezus Christus had een aardse moeder, maar geen aardse VADER. Een baby krijgt het bloed niet van de moeder, maar van de VADER. Er komt pas leven na de bevruchting door de man. Daarom kon de Here Jezus Christus als enige voor zonden sterven. Het oordeel[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#31: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]en niet om onze eer. God zorgt voor ons. We mogen wandelen in geloof. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn VADER. [...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#32: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]l. Dan zal God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de VADER en de Zoon in ons wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we geloven zoals de Schrift zegt. [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#33: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]ichaam en het lichaam volgt gewoon de sturing van het hoofd. Christus is de getrouwe Getuige. Hij laat volkomen zien wie God is. Hij getuigt van Zijn VADER. Zijn Woord is betrouwbaar. We hebben alles, de volheid, verkregen in Hem. We kunnen niet meer ontvangen, wel kunnen we meer van ons geven aan Hem. We mogen naar Hem toegroeien. Er is er maar [...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#34: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]rgeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van de VADER, die ons heeft uitverkoren voordat de wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de Heilige [...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#35: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]lijke tekst voor gelovigen in wiens levens het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle VADER. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd waarom God gebeurtenissen in ons leven toelaat. De gebeurtenissen sc[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#36: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"David was afgeweken, miskend, vervolgd door zijn schoonVADER, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. [...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#37: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]raambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de VADERen. Hij is trouw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet aan te kijken. Weten wij hoe heilig God is? God kende het leed van de Israelieten, maar Hij kent ook [...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#38: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"In de lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn VADER en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn VADER centraal. Het Johannes evangelie besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethseman?. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totda[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#39: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]t we kunnen vertrouwen. Ahinoam: mijn broeder is lieflijk. De Here Jezus Christus is onze geestelijke Broeder. Hij is lieflijk. Chileab: zoals zijn VADER. De Here Jezus Christus is zoals Zijn VADER. Abigail: mijn VADER is vreugde. Uiteindelijk is God de bron van onze vreugde. Absolom: VADER van vrede. God is de Oorsprong, de VADER van de vrede.[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#40: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]ezus Christus. Wij weten niet wat wij ontvangen hebben tenzij Gods Geest het ons openbaart. De roeping van de Here Jezus (Hij heeft de wil van Zijn VADER gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#41: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]it de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en VADERs in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn vergeven en we weten dat God onze VADER is. We zijn geborgen bij de VADER d[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#42: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]eland in de gevangenis. 3. Jozef helpt de schenker en de bakker en die vergeten hem. 4. Jozef wordt de 7 magere jaren geopenbaard. 5. Jozefs VADER (Jacob) gaat sterven. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God en in mensen), onrecht, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in de[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#43: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"Om de Here te dienen moeten we ontdekken hoe groot God is en hoe zwak wij zijn. Zowel de drie aartsVADERs, de drie grote oudtestamentische profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is Go[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#44: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"Jacob ging in opdracht van zijn VADER Isaac naar Laban. Jacob is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar naam betekend 'wilde koe', of 'bezorgd, uitgeput', komt door een list van haar VADER in een situatie die zij niet gewild heeft. Zij kwam in een strijd met haar zus om de gunst van Jacob. Van de strijd raakte zij uitgeput. Haar ogen waren [...]"
Trefwoorden: Horen


#45: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]uchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uiteindelijk moest Hij aan het kruis sterven. Hij heeft het werk van Zijn VADER volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de VADER. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch [...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#46: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]n dan een lang hoofdstuk lezen zonder iets te begrijpen. Als we Gods Woord proberen te begrijpen, dan ontdekken we Bijbelse principes voor het leven. VADERs behoren Gods Woord aan tafel uit te leggen. Als jongeren de Bijbel niet uitgelegd krijgen haken zij af en ontstaan er interne conflicten. Als we problemen ervaren in ons leven, dan zoeken we sn[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#47: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]chzelf in Zijn Woord stap voor stap. Aan Abraham openbaarde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn VADER bekend te maken. We geloven in God, de VADER, de Zoon en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God[...]"
Trefwoorden: VADER, Zoon, Heilige Geest


#48: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]en aan Gods daden in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het VADERhuis voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt zeer naar ons. Asaf zat niet meer in de benauwdheid, maar was er bovenuit getild (zweven), omdat hij God kon danken voor wie Hij is. God heeft ons gel[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#49: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...] Heiland een Jood is. Ondanks verbittering in ons leven mogen wij eeuwig en voortdurend bij Hem zijn. Wij hebben door Zijn offer vrije toegang tot de VADER. God houdt ons hart vast. [...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#50: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]eloofd heeft en alleen door het volmaakte offer van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven. We mogen in het VADERhuis wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het VADERhuis ligt veel meer klaar dan een gouden medaille. Is ons voornemen te volharden in het geloof?[...]"
Trefwoorden: Woord van God, VADERhuis, Volharding


#51: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]j worden voortdurend be?nvloed, maar het Woord van God is een spiegel. Gods genade is niet afhankelijk van onze positie. Wij zijn een geschenk van de VADER aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn VADER. Hij ziet uit naar dat moment! Wij moeten keuzes maken om weg te gaan van de verkeerde bronnen van invloed. We moeten ons niet laten[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#52: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]et licht van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God getrouw en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de VADER bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart diene[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, VADER


#53: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...] was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels VADERhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mogen we delen in Zijn heerlijkheid. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#54: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de VADER. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. Wij mogen ons bekleden met zeven eigenschappen van Christus. Zijn wij met ontferming bewogen over de me[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#55: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]ijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de VADER heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te spreken. De Israelieten ha[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#56: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de VADER van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts ??n persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#57: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"De Here Jezus was uit de hemel gekomen en is weer naar de hemel gegaan. Hij was op aarde gekomen om de wil van Zijn VADER te doen. Hemelvaart betekent een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de opstanding is de Here Jezus al naar de VADER gegaan om Zich als een rein offer te tonen. Maria mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar lat[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#58: "De Vader zoekt aanbidders"

Door broeder D. Steenhuis op 8 februari 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Afgoderij


#59: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"Wij kunnen negatief worden be?nvloed door elkaar en laten de Heilige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze VADER', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het 'Onze VADER' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Ge[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#60: "Vader en Zoon kennen is alles"

Door broeder D. Steenhuis op 14 september 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Antichrist, VADER, Zoon


#61: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]n dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de VADER te brengen. De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen tot geloof door het evangelie van Christus. De Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de kamerling. Hij[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 61 preken gevonden over: 'Vader'.