#1: "Indien u geproefd hebt dat de Heere goed is..."

Door broeder H. Huijzer op 4 augustus 2019.
Trefwoorden: Verbond, TROUW, Ontferming


#2: "Een betrouwbaar Woord!"

Door broeder B. Romijn op 16 juni 2019.
Trefwoorden: Woord van God, BeTROUWbaar, Bijbel


#3: "Habakuk 3 - Hij beeft en bidt"

Door broeder J. Brouwer op 12 mei 2019.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Ontzag, TROUW, Bidden


#4: "Hoop en Vertrouwen"

Door broeder W. Evers op 6 januari 2019.
Trefwoorden: Hoop, VerTROUWen


#5: "Habakuk 2 - Hij luistert en leert"

Door broeder J. Brouwer op 25 november 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Luisteren, Leren, TROUW


#6: "Leven in gemeenschap"

Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018.
Trefwoorden: BeTROUWbaar, Verblijden, Vrede


#7: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]te waren geroepen. Wij zijn uit deze wereld geroepen. Hoe leven wij nu? Waar gaat onze tijd en geld naar toe? God zal ons nooit verlaten. Hij blijft TROUW. Wij komen naar de dienst en wij genieten van de dienst en wij genieten van de dienst, maar laten wij ons leven verder heiligen? Zijn er struikelblokken in ons leven die wij niet bereid zijn om[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#8: "De worsteling van het geloof"

Door broeder H. Frinsel op 12 november 2017.
Trefwoorden: Tegenspoed, VerTROUWen, Jakob


#9: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]het sterfelijke zal verslinden. Moed en overtuiging geven verlangen om tot Gods eer te leven. We mogen vrucht dragen voor Hem. We worden geroepen om TROUW te zijn. [...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#10: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij verTROUWde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#11: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]r zichzelf of naar zijn omstandigheden. Abraham zag het niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te verTROUWen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare wereld van God. Geloven is verTROUWen dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen ??n vrouw ha[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#12: "Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"

Door broeder J. Brouwer op 15 januari 2017.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: VerTROUWen, Genade, Redder


#13: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige Rots
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = TROUWe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#14: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"Micha: wie is gelijk aan de Heere? Micha sprak over Gods goedertierenheid. Micha maakte het aanstaande oordeel van God bekend vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: TROUW, Eeuwigheid, Verlosser


#15: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...] en verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is TROUW. We mogen elke keer weer ons hart toewijden aan God. [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#16: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]ngenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons verTROUWen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Geloof heeft te maken met alle dingen die men ziet. Geloven heeft vaak niets te maken met gevoel. Als wij[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#17: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]n wandelen achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons leven aan God hebben toeverTROUWd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te houden voldoende te bidden etc[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#18: "Verlossing"

Door broeder P. van der Lugt op 18 september 2016.
Trefwoorden: Daniel, TROUW, Verlossing


#19: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]odschap van onheil. Micha profeteerde over het onrecht en over de ballingschap. Wij kunnen in een geestelijke ballingschap terecht komen, maar God is TROUW en wil Zich weer aan ons openbaren zoals Hij Zich openbaarde aan Dani?l. De Heere zal Isra?l voorgaan in hun terugkeer naar het land Isra?l. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#20: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...] vandaag de dag niet heiliger dan heidenen, maar God zal omwille van Zijn eigen heilige naam, Zich blijven ontfermen over het volk Isra?l. God blijft TROUW. De toekomst van Isra?l, maar ook van de gemeente hangt af van de TROUW van God en hangt niet af van mensen. God is heilig. Een bruidspaar spreekt tegen elkaar uit dat ze heilig zijn voor de an[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#21: "God trouw"

Door broeder N. van de Berg op 19 juni 2016.
Trefwoorden: TROUW, OnTROUW, GeTROUW


#22: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]am. Paulus achtte zijn leven niet kostbaar voor hemzelf. Hij had geen verwachtingen van de rijkdom van deze wereld. Hij kon zijn leven volkomen toeverTROUWen aan God, want met Christus te zijn is het allerbeste.[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#23: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"In de psalm gaat het over God, David en de vijand. De psalm begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. H[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#24: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...] wij onze knie?n moeten buigen als we moeite hebben om de ander lief te hebben. Als we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan verTROUWen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zoals God Zelf denkt. Als we vol zijn van Gods Geest, dan spreken we met elkaar met psalmen, gezangen en geestelijke l[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#25: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]en had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God verTROUWde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om vergeving aan Jozef. Zij lieten daarbij niet merken dat zij een persoonlijk[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#26: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...] zelfmoord. Elia voelde zich ook erg eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. Elia had Israel opgeroepen een keuze te maken tussen God en Ba?l. Elia verTROUWde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia zag het niet meer zitten; hij wilde sterven. Elia deed zijn beklag bij God nadat hij [...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, VerTROUWen


#27: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]de. Wie is Christus voor mij? Hij heeft mij volmaakt lief. Hij wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toeverTROUWen. Het gaat niet meer om wat we doen maar of we Hem liefhebben. [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#28: "Geloven, vertrouwen, aanbidden en danken"

Door broeder D. van Wijck op 12 april 2015.
Trefwoorden: VerTROUWen, Geloof, Josafat


#29: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"God belooft niet dat wij een voorspoedig leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij geTROUW is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Per[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#30: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zic[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#31: "Voornemens"

Door broeder J. Lukasse op 18 januari 2015.
Trefwoorden: Voornemens, TROUW, Belofte


#32: "God is goed"

Door broeder J.H. Meinema op 31 november 2014.
Trefwoorden: Beproeving, VerTROUWen op God, Asaf


#33: "Het geloof van Abraham"

Door broeder C. Stier op 28 september 2014.
Trefwoorden: Abraham, VerTROUWen op God, Geloof


#34: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]br/> 1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde verTROUWen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). God streed met Zijn liefde en Zijn rechtvaardigheid. De Here Jezus Christus heeft de straf op Zich genomen.

2) [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#35: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]apen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mogen Hem verTROUWen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luisteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) door te leren Jezus Christus te volgen en [...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, VerTROUWen


#36: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]akter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de kennis van de ware God toeverTROUWd. Kennis was niet alleen iets van het hoofd, maar ook van het hart. Israel verwierp Gods bescherming. Zij zochten bescherming bij andere volkeren. Israel richtte valse altaren op. Zij vereerden [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#37: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]e er dan opuit om ons onderuit te halen. Simson had een voorbeeld moeten zijn, maar hij maakte zoveel fouten. Toch ging God verder met Simson in Zijn TROUW. Wij leven vaak net als Simson. God blijft ook TROUW aan ons. Hij is goed. Zijn wij bereid om Hem radicaal te dienen?[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#38: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]t de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toeverTROUWd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#39: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]ons verlost ( Hij is onze Go?l!). Hij heeft de prijs betaald door het bloed van Zijn eigen Zoon. Hij heeft ons verlost van de tegenstander. Israel verTROUWt nu nog op zijn leger, maar er zal een tijd komen dat zij moet erkennen dat niet zijn leger, maar zijn God alleen kan verlossen. Dan zal de Here Jezus Christus verschijnen en de tegenstander ve[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#40: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]d, geen kennis van God), voor de zonden van misdaden (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (priesters van onTROUW, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeuren), maar op kor[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#41: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]alle sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in verTROUWen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods belofte tegenhield [...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#42: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]ugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (verTROUWen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun namen werden verv[...]"
Trefwoorden: Babel, TROUW


#43: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, VerTROUWen op God, Geloof


#44: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]t! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in verwachting en in verTROUWen op Hem.[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#45: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]ra?lieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Isra?lieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk TROUW. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Isra?lieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods handelen. Deze keer kwam de vijand uit hu[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#46: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]Isra?l opriep om zich te bekeren. Er was in die tijd slechts veel uiterlijke godsdienst. Het eerste hoofdstuk gaat over de overspelige vrouw en haar TROUWe echtgenoot. Het was een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervaarde dezelfde pijn. Het resultaat waren bittere vruchten wat terug te vinden is in de namen van de kinderen: Jizre?l, God verstroo[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#47: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]unnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toeverTROUWen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen ons volledig overgeven aan God. Het is goed om dicht bij God te zijn; dat geef[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#48: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]d, door een omgang met God, door ons hart open te leggen voor God. We blijven in Hem door gemeenschap met gelovigen. We blijven in Hem door Hem te verTROUWen, ook als Hij snoeit in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#49: "De Here zal erin voorzien"

Door broeder N. Groot op 23 juni 2013.
Trefwoorden: VerTROUWen, Redding, Luisteren


#50: "God heeft een tijd voor alle dingen"

Door broeder H. Frinsel op 2 juni 2013.

"Niet onze tijd, maar Zijn tijd.
Niet onze manieren, maar Zijn manier.
Niet onze wegen, maar Zijn weg.
Wij zijn beperkt, maar God overziet alle dingen over alle tijden.[...]"
Trefwoorden: Tijd, VerTROUWen, Evangelisatie


#51: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]de. God heeft een plan met ons leven. Vaak kunnen we achteraf zeggen waartoe dingen in ons leven hebben geleid. Voor de ander dingen mogen wij god verTROUWen; Hij is goed.
3. wij zijn door Hem meer dan overwinnaars in alles (verdrukking, benauwdheid, enz.).Wij worden niet gespaard voor de verdrukking etc., maar God maakt ons overwinnaars.[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#52: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote nood en toch verTROUWde hij op God. Wij mogen God volkomen verTROUWen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: VerTROUWen op God, Profetie, Antichrist


#53: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...]arom niet blij als hij aan God dacht. Asaf had vijf vragen waarin hij zijn twijfels uitte. Heeft God mij aanvaard? Heeft God mij lief? Is God nog wel TROUW? Vergeet God mij? Stopt God met barmhartig te zijn voor mij? Asaf was boos op God. God bracht Asafs gedachten terug bij Gods Woord. God heeft gedachten van vrede over ons. De Here Jezus Christus[...]"
Trefwoorden: VerTROUWen op God, Denken


#54: "Met hoofd en hart trouw blijven aan God"

Door broeder C. Stier op 11 november 2012.
Trefwoorden: TROUW, Liefde, Wereldgezindheid


#55: "Trouw blijven aan God in Babylon"

Door broeder P. van der Lugt op 4 november 2012.
Trefwoorden: Wereldgezindheid, Babylon, TROUW


#56: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...] medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de gemeente? Epafroditus was ook een beTROUWbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit liefde voor zijn Heiland. Hij was bereid om te lijden. Hij was strijdbaar, maa[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#57: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]d worden. Jezus Christus is ons fundament. Hij bidt en pleit voor ons als wij zien op de omstandigheden. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we verTROUWen op Hem! [...]"
Trefwoorden: Hoop, VerTROUWen, Fundament


#58: "Jefta's gelofte en hoe betrouwbaar zijn wij?"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2012.
Trefwoorden: BeTROUWbaar, Belofte, Jefta


#59: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]r: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun verTROUWen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zonden. Saul bo[...]"
Trefwoorden: Angst, VerTROUWen op God, Onderschatting


#60: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"Zonder gids op weg gaan in onbekend gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel beTROUWbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het l[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#61: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]k gezien was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Maria ervoor gekozen had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het TROUWen. Door Gods ingrijpen werd Maria toch zwanger. Zij gaf zich over aan de wil van God en de gevolgen van Zijn besluit te accepteren. In Maria werken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door d[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#62: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"David was afgeweken, miskend, vervolgd door zijn schoonvader, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn verTROUWen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. [...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#63: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...] Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is TROUW. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet aan te kijken. Weten wij hoe heilig God is? God kende het leed van de Israelieten, maar Hij kent ook ons leed. God da[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#64: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer vrucht dragen. Hij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons verTROUWen meer op Hem stellen. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de Trooster zal komen. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou sterve[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#65: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]an God om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te luisteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: geTROUW, geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst geloven voordat we kunnen verTROUWen. Ahinoam: mijn broeder is lieflijk. De Here Jezus Christus is onze geestelijke Broeder. H[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#66: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]r het Woord van God, de stem van de Herder gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we verTROUWen op Hem! Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Hem. [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#67: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]isterd naar Jozef toen hij om genade smeekte, maar God gaf wel genade. God wilde de ogen van de broers openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn verTROUWen op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde verzoening te bewerken, maar hij deed het op een verkeerde manier. Jacob verTROUWde alleen op het noodlot en zag Benjam[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#68: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]jn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit verTROUWen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de H[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, VerTROUWen op God


#69: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...] theologisch vraagstuk. Maar God moet openbaar worden in het leven van een mens. God wil ons laten ervaren dat Hij goed is. De Here Jezus test het verTROUWen van de blindgeborene door hem naar het bad van Siloam te sturen. Wij leven als het ware in een stad omringd door vijanden. Wij leven in de duisternis. Maar God heeft een tunnel gemaakt en la[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#70: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]ssaloncenzen hadden zich bekeerd van de afgoden. Ook nu zijn er afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, onTROUW, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus en Eur[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#71: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]bben niet ontvangen wat we wel hadden verdiend). De Here Jezus Christus kwam Zelf van boven. God heeft de regie in Zijn handen. Wij mogen volkomen verTROUWen op Zijn leiding in ons leven. We mogen met vast verTROUWen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven k[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#72: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God TROUW diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zulle[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#73: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest leren te verTROUWen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijvoorbe[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#74: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]llen de nakomelingen van Rachel het initiatief nemen in de afgodendienst. Van Lea kunnen we niets lezen over afgoden. Haar nakomelingen zijn de meest TROUWe in de dienst aan God. In de geboortes van de zonen van Lea zocht zij God op. Zij was minder geliefd door Jacob. Wij vragen ons ook regelmatig af of God ons liefheeft. Wij denken dat Gods liefde[...]"
Trefwoorden: Horen


#75: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"Ondanks veel waarschuwingen bleef Israel de afgoden dienen. Daarom werd Israel afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die TROUW bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en ondanks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#76: "Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"

Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011.
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap


#77: "Vertrouwen op God"

Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011.
Trefwoorden: VerTROUWen, Zoeken, Verwachting


#78: "De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"

Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011.
Trefwoorden: VerTROUWen, Verwachting, Overgave


#79: "De volharding van Jozef"

Door broeder N. Groot op 27 februari 2011.
Trefwoorden: Jozef, VerTROUWen, Hoop


#80: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]oen, heeft Abraham gelachen, maar Sara? heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mogen ons verTROUWen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboorte[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#81: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]orgen vragen: Here, wat wilt u dat ik doen zal deze dag? De geschiedenis van Israel in Kana?n begon bij Gilgal: Golgotha. Israel moet dan leren te verTROUWen op God in plaats van zelf te strijden of een akkoord te sluiten met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is TROUW en altijd ber[...]"
Trefwoorden: Israel, TROUW


#82: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...] Hij begonnen is. God laat door Israel zien wat het betekent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het licht van God tot ons gekomen. Ondanks de onTROUW van Israel bleef God geTROUW en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, l[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#83: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]iep Abram. God begon opnieuw met slechts ??n persoon. Door Abram wilde God alle families van de aarde zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te verTROUWen. Zijn ook wij bereid te gaan waartoe God ons roept? God kan ons pas gebruiken en zegenen als wij alles los laten en op Hem verTROUWen. God stuurt ook ons op weg zonder dat wij precies weten wa[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, VerTROUWen


#84: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]t onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons verTROUWen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf hij in de put had gezeten, was God met hem. Jozua (en zijn huis) besl[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#85: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"VerTROUWen betekend: continu?teit, bouwen op, schuilplaats hebben om naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, berusten en loslaten.

VerTROUWen in God staat haaks op het verTROUWen van de wereld. Daar wordt het verTROUWen opgezegd.
Waarom is de Heere God zo beTROUWbaar? Omdat Hij dat bewezen heeft:
Gen 3:15: Ik za[...]"
Trefwoorden: VerTROUWen, Bekering


#86: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...] Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig verTROUWen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze bel[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#87: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...]aam. Ze had alles geprobeerd om genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is verTROUWen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de Heilige Geest. Ook wij zijn van nature[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest


#88: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]d. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, verTROUWen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het licht op God, daa[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 88 preken gevonden over: 'Trouw'.