#1: "Laat uw hart niet in beroering raken..."

Door broeder N. Groot op 31 maart 2019.
Trefwoorden: Lijden, TROOSTer, Taak


#2: "Verblijdt u in Hem"

Door broeder G. Vochteloo op 26 november 2017.
Trefwoorden: Vreugde, TROOST, Woord van God


#3: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]te komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van verTROOSTing voor Juda. De naam van Nahum betekent TROOST. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van geweld en onrecht. Ninevi? 1/2 w[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: VerTROOSTing, Veroordeling, Almacht


#4: "De aanwezigheid van Christus"

Door broeder D. Baarsen op 30 juli 2017.
Trefwoorden: Aanwezigheid, Eenheid, TROOSTer


#5: "Vertroosting"

Door broeder A. van den Berk op 9 oktober 2016.
Trefwoorden: TROOST, Lofprijzing, Bemoediging


#6: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]nde te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedigde Paulus hen de Here Jezus Christus te blijven volgen. In het lijden ontvangen wij TROOST van God waarmee wij anderen weer kunnen TROOSTen. Op weg naar Jeruzalem waren er verschillende mensen die Paulus wilde weerhouden om naar Jeruzalem te gaan: mensen die beweerden een openbaring[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#7: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere TROOSTer geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: TROOSTer, Geest der Waarheid, Heilige Geest


#8: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]omende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "TROOST, TROOST mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn beloften,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wat overblee[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#9: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]iefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons TROOSTen en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#10: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]s bij ons in elke worsteling. Bij Hem zijn wij veilig. Hij geeft ons Zijn vreugde. Wij hebben een zalige hoop. God zal ons verheerlijken. Hij zal ons TROOSTen. Wij zullen de Here Jezus Christus ontmoeten. Ter voorbereiding op deze ontmoeting behoren we de Here Jezus Christus lief te hebben.[...]"
Trefwoorden: Liefde


#11: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]n dat we alles doen wat God van ons vraagt: Christus kan het alleen door ons heen werken. God klaagt Israel aan voor de zonden van nalatigheid ( geen TROOST, geen goedertierenheid, geen kennis van God), voor de zonden van misdaden (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (priesters van ontrouw, profeten van va[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#12: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte Jesaja TROOST en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Verlossing, TROOST, Verzoening


#13: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]t dingen in ons leven toe, opdat wij ons vertrouwen meer op Hem stellen. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de TROOSTer zal komen. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou sterven. Wij denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze gaven hebben wij o[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#14: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]et oordeel over Sodom en Gomorra wordt als een voorbeeld gebruikt voor het eindoordeel. Het oordeel is een waarschuwing voor de ongelovigen, maar een TROOST voor de gelovigen. Het onrecht zal recht worden gezet. God zal alles weer goed maken. Gods verordeningen zijn waarheid. Ze zijn niet aan verandering onderhevig. De Here Jezus is de Waarheid. Go[...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Troost'.