#1: "Johannes over Europa "

Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2020.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Beest, Lam, TROON


#2: "Kreupel aan beide voeten"

Door broeder G. Vochteloo op 14 juli 2019.

"Lied: Ik moet de Heiland bij mij hebben[...]"
Trefwoorden: Mefiboseth, TROON van David, Huis van David


#3: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...] Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de TROON van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrij[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#4: "Wie komen er voor de grote witte troon?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood


#5: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]n en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de TROON van ons leven te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn gevende, opofferende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons leven veran[...]"
Trefwoorden: Liefde


#6: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]digde in een catastrofe. De tweede optocht eindigde in het beoogde doel. David verlangde om de ark naar Jeruzalem te brengen. De ark (van God) was de TROON van God op aarde tijdens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de mensen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ark werd gezet op een n[...]"
Trefwoorden: Optocht


#7: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...]ngen zoals de toekomst van Isra?l kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de TROON zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op Zijn TROON. Hij komt woorden tekort. De Here Jezus Christus vinden we terug in de vier wezens (engelen). Hij is[...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, TROON van God


#8: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]aag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door de Here Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest hebben wij de vrijheid om tot de TROON van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en beter leren kennen en Hem reflecteren. Daarom verli[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#9: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]ad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Isra?lieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit paTROON is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Isra?lieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods handelen. Deze keer kwam de vijand uit hun eigen land:[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#10: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]?l David moet zalven, dan zegt God "deze is het". Na de doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geliefde Zoon". David ging op weg naar de TROON gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor ons.[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#11: "Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013.
Trefwoorden: Hemelvaart, Wederkomst, TROON


#12: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]vid geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn TROON, de TROON van de Messias zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij [...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#13: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...] zijn niet meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze zonden als we onze zonden belijden. We mogen met vrijmoedigheid gaan tot de TROON der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een mens gered worden. De Here Jezus Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven te geven voor ons. Een groot wonder![...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#14: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...] Jezus Christus is opgevaren naar de hemel waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de TROON. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de TROON van God. En hij zit op de TROON in veel mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware TROONopvolger. De duivel heeft geprobeerd [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, TROON, Jezus Christus


#15: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]ostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de TROON. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voor[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#16: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]boven geboren' of 'uit God geboren'. Van boven of vanaf het begin zoals het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, waardoor de toegang tot Gods TROON open lag. Wij hebben ontvangen wat wij niet hadden verdiend (en hebben niet ontvangen wat we wel hadden verdiend). De Here Jezus Christus kwam Zelf van boven. God heeft de regie in Zijn handen. [...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#17: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]veel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven TROON. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. Twee vleugels bedekken hun gezichten; zij zijn niet waa[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#18: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]Zijn zichtbare bediening voort te zetten. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus aan de rechterhand van God zit of staat; in de macht van God of op de TROON van God. Alle macht in hemel en op aarde zijn aan de Here Jezus gegeven. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus bidt en pleit voor ons. We moeten Hem vrezen want Hij heeft alle macht in de hemel [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#19: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]atie hebben met God. God is onveranderd. Hij is Heilig. De weg tot God is wel veranderd door de Here Jezus. God is een hemelse Vader, die boven alles TROONt, die alles overziet. God is heilig, Zijn Naam is heilig. Is ons leven ook geheiligd? Is Zijn Naam geheiligd in ons huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods hulp dagelijks no[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#20: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]overwinning, maar toch verlangden zij naar een aardse koning. Wij hebben ook de neiging om te verlangen naar een aardse koning. Wij zitten vaak op de TROON van ons hart. De Here Jezus is onze rots, die elke dag met ons wil gaan. Dankzij de weg die de Here Jezus heeft afgelegd, weten wij "tot hiertoe heeft Hij ons geholpen". [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#21: "De grote schare die niemand tellen kan"

Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2009.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Witte TROON


 

Gevonden:

Er zijn 21 preken gevonden over: 'Troon'.