#1: "Jeruzalem dat ik bemin"

Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019.
Trefwoorden: Plan, Geestelijke STRIJD, Tempel


#2: "De vervulling van het koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 13 december 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, STRIJD, Waakzaamheid


#3: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]n bewaren voor afgodendienst. Het was verschrikkelijk voor de Israelieten om de bewoners van het land uit te roeien en om broeders te verliezen in de STRIJD. De Israelieten gingen de afgoden dienen. God strafte de Israelieten niet direct, maar zond de Engels des Heere (de Here Jezus Christus) om te waarschuwen. De situatie veranderde echter niet. D[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#4: "Zending"

Door broeder A. van den Berk op 8 oktober 2017.
Trefwoorden: Zending, Visioen, STRIJD


#5: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie delen:
1) STRIJDen om de waarheid
2) Lijden aan de waarheid
3) Verblijden in de waarheid
[...]"
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop


#6: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"Johannes wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Centraal thema in deze brief, die geschreven werd om dwaling te beSTRIJDen omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#7: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke STRIJD gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God heeft Adam g[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#8: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]iezen wij ervoor om te investeren in relaties om het geloof te versterken? Wij hebben kennis nodig om de Here Jezus Christus te leren kennen. Ondanks STRIJD en moeilijkheden koos Paulus om ervoor om de Here Jezus Christus te leren kennen en wat Zijn doel is met het lichaam van de Here Jezus Christus. Paulus koos om verder te kijken dan het lijden v[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#9: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]od volgen. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia. Gods werk gaat door. God kent onze moeiten en zorgen. God dienen betekend een weg volgen van STRIJD, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mogen Gods aangezicht zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uit[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#10: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]n op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedSTRIJD waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) en door de onzichtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (va[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#11: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]oor Zijn Geest in de mens, zodat de mens een bron wordt waaruit een getuigenis kan klinken (op verschillende manieren). We kunnen proberen om zelf te STRIJDen tegen de oude mens, maar alleen Gods Geest kan ons veranderen. Hij kan veel meer doen dan wij denken of bidden. Daarom draait het niet om wat wij prettig vinden wat Gods Geest in ons doet. Al[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#12: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een geestelijke STRIJD en niet langer een STRIJD tegen allerlei vleselijke begeerten. In deze STRIJD mogen we ons bewust zijn van het feit dat we in Christus zijn. We worden opgeroepen om stand te houden. We hoeven g[...]"
Trefwoorden: STRIJD, Waarheid, Geloof


#13: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]erende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons leven verandert? Dragen wij vrucht? Het is vaak een STRIJD om ons leven te onderwerpen aan Gods heerschappij. Liefde is niet vragen, maar geven. God is bij ons in elke worsteling. Bij Hem zijn wij veilig. Hij geeft ons Zijn vreugde. Wij hebben een zali[...]"
Trefwoorden: Liefde


#14: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]ereld probeert onze aandacht te richten op aards geluk. De geest van Babel probeert alle godsdiensten samen te smelten. Er is een heftige geestelijke STRIJD gaande. Laten we ons elke dag vullen met Gods Woord om staande te blijven. We mogen elke dag alles van Hem verwachten. [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#15: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenSTRIJDig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind. De Here Jezus Christus heeft een uitgang ([...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#16: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...] zonden te verbergen, maar de zonde doet zijn werk verder in ons. We moeten leren schuilen bij de Here Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit STRIJD tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze STRIJD voeren, maar in de kracht van de Heilige Geest kunnen we de STRIJD voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met Christus. [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#17: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"Asaf was aangewezen als aanbiddingsleider. Hij mocht elke dag God aanbidden en het volk Israel daarin voorgaan. Toch kende Asaf STRIJD en had hij vijanden: de duivel, de wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de STRIJD kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, STRIJD, Leven


#18: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]eze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven STRIJDen. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met d[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#19: "Momenten uit het leven van Jozua"

Door broeder G. Vochteloo op 9 juni 2013.
Trefwoorden: Zegen, Redder, STRIJD


#20: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"Paulus voerde een STRIJD. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus Christus. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn Zoon, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt ee[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#21: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...] gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de gemeente? Epafroditus was ook een betrouwbaar medearbeider. Vervolgens was hij ook een STRIJDer. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit liefde voor zijn Heiland. Hij was bereid om te lijden. Hij was STRIJDbaar, maar ook bewogen met de gemeente. God en de Here Jezus[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, STRIJD, Bewogenheid


#22: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"De Filistijnen waren een voortdurende bedreiging voor Israel. En nu hadden de Filistijnen een reus als STRIJDer: Goliath. Veertig dagen lang tartte Goliath het volk Israel. Veertig staat voor een periode van beproeving. God wilde zien of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en Dav[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#23: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...] hemel waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en STRIJD nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft geprobeerd om Hem te verleiden in de woestijn o[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#24: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]chap dat onze zonden zijn vergeven, maar ook dat de Here Jezus Christus is opgestaan en leeft. Jongelingen mogen weten dat de boze is overwonnen ( de STRIJD is gestreden). We hebben Gods Woord in de STRIJD. We mogen Gods Woord overdenken. De boze probeert het Woord van God uit ons leven te weren. Het woord behoort deel te worden van ons leven in af[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#25: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]maar geeft ons ook verantwoording. Hij wil dat wij de wapenrusting (de Here Jezus Christus Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke STRIJD. Hij wil ons bemoedigen. Vijf keer wordt er geschreven 'Luister Israel'. De eerste twee keer wordt er opgeroepen tot gehoorzaamheid. De laatste twee keer gaat het over de geestelijke STRIJD. De[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#26: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...] haar naam betekend 'wilde koe', of 'bezorgd, uitgeput', komt door een list van haar vader in een situatie die zij niet gewild heeft. Zij kwam in een STRIJD met haar zus om de gunst van Jacob. Van de STRIJD raakte zij uitgeput. Haar ogen waren flets, teder. Zij keek met een zacht blik de wereld in. Er was uiterlijk en innerlijk een groot verschil t[...]"
Trefwoorden: Horen


#27: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...] gehoord en geloofd en hebben de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook STRIJD in ons leven om de waarde van ons geloof te laten zien. Zeggen we alleen met onze mond of ook met ons hart dat Jezus Christus Heer is? Er is hoop voor iedereen die gelooft. We mogen uit de hoop[...]"
Trefwoorden: Hoop


#28: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"Asaf had als bediening God te prijzen, toch ervoer ook hij geestelijke STRIJD. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteinde[...]"
Trefwoorden: STRIJD, Antichrist, Israel


#29: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...] Jozua zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te STRIJDen. De Here wil ons onderwijzen. Wij kunnen ons bezighouden met dingen van deze wereld, maar God wil ons onderwijzen uit Zijn Woord. Het leven van Israel in Kanaan is een (voor)beeld van het chr[...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#30: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]rak broeder Groot over geloofsverdieping aan de hand van de geschiedenis waarin Jozef werd verkocht door zijn broers. Deze keer sprak hij over geloofsSTRIJD. In de Bijbel worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 mensen weten wij hun begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet goed was, [...]"
Trefwoorden: Jozef, STRIJD


#31: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"Er is een STRIJD om de macht in deze wereld en in onze persoonlijke levens. De STRIJD is gericht tegen de Gezalfde. De STRIJD leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen h[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#32: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...] te dienen. Bekering betekent een totale overgave aan God. Na een volledige overgave zullen we God weer ervaren in ons leven, maar de problemen en de STRIJD blijven in ons leven. De Israelieten vernederden zich, verootmoedigden zich. Durven wij onszelf te verootmoedigen? De Filistijnen trokken ten STRIJDe tegen de Israelieten. Zij riepen God om hul[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 32 preken gevonden over: 'Strijd'.