#1: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]niets over berouw van Salomo in zijn leven, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en verzoening heeft bewerkt door te STERVEN aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is trouw. We mogen elke keer weer ons hart toewijden aan God. [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#2: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]an: mensen die beweerden een openbaring van God te hebben ontvangen; en zelf reisgenoten van Paulus probeerden het. Paulus was bereid te lijden en te STERVEN voor de naam van de Here Jezus Christus: Gods wil geschiede! Ook hadden mensen eerder geprobeerd de Here Jezus Christus te weerhouden van het lijden, maar Hij was gekomen om Gods wil te doen. [...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#3: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"Wij moeten voortdurend keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen STERVEN en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#4: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]est worden vrijgekocht door een lam; net als een eerstgeboren zoon. Het Lam van God is onze plaats (in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: STERVEN of vrijgekocht worden door het Lam. Als we vrijgekocht zijn, dan mogen we Hem dienen; dan morgen we Zijn juk dragen. [...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#5: "Het leven van Simson - Deel 5"

Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015.
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Zonder God, STERVEN


#6: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]rouwde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia zag het niet meer zitten; hij wilde STERVEN. Elia deed zijn beklag bij God nadat hij veertig dagen en nachten had gelopen. Elia was eenzaam en onbegrepen. God openbaarde Zich aan Elia maar niet in de stormwind, in de aardbeving of in he[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#7: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]nderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij willen het oude leven niet opgeven. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden STERVEN aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is altijd bij ons. Laten wij ons voortdurend richten op de Here Jezus Christus en niet op allerlei aar[...]"
Trefwoorden: Hemel


#8: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]ben wij geen liefde voor God, maar God heeft van harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en STERVEN van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij onszelf verlieze[...]"
Trefwoorden: Liefde


#9: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]ze welvaart staat vaak centraal in ons leven. We zijn onze gerichtheid op het toekomstige leven kwijt. God wil ons toerusten op de toekomst. Als het STERVEN van de Here Jezus Christus in ons lichaam zichtbaar wordt, dan wordt ook het leven van Hem openbaar. Het gaat er nu al om dat we bereid zijn om eeuwig bij Hem te leven. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#10: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...] deze aarde (de werken van het vlees); er is een vloek over de werken van de wet, maar Christus is een vloek voor ons geworden, omdat wij niet zouden STERVEN, maar eeuwig leven hebben in Hem. Alleen als wij opnieuw geboren worden, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, m[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#11: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis STERVEN. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze ogen gesloten lopen, maar we kunnen wel voorkomen dat we 'iets' zien. Vervolgens kunnen[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#12: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]den, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te volgen op de weg naar Golgatha. We moeten leren te STERVEN aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen in Christus kunnen we vrucht dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met het Woord van God. We b[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#13: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]loed niet van de moeder, maar van de vader. Er komt pas leven na de bevruchting door de man. Daarom kon de Here Jezus Christus als enige voor zonden STERVEN. Het oordeel gaat ons voorbij als wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus Christus. Wij zijn niet meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze zonden als we onze zo[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#14: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]s het ongeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst STERVEN) kon Israel het beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De wet was er totdat het zaad (dat is Christus) gekomen was. Daarna mocht Jozua (zijn naam betekent 'H[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#15: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]. Er is daarom een lijdende kerk met prachtige, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als we bereid zijn om met Christus te STERVEN. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons i[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#16: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]en wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de Trooster zal komen. Hij zei vlak voor Zijn lijden dat het beter is voor ons als Hij zou STERVEN. Wij denken veel aan onszelf, maar wat is beter voor de ander, voor de gemeente? Onze gaven hebben wij ontvangen om de ander te dienen. Daarna vertroost de Here Jezus ons dat wij Hem weer sp[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#17: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...] Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden en STERVEN. Hij zou als Graankorrel STERVEN. Hij heeft zwaar geleden onder onze zonden. Hij heeft als mens zeer veel angst gehad om te STERVEN aan het kruis. Zijn lijden is voor ons niet te begrijpen. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#18: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]nis. 3. Jozef helpt de schenker en de bakker en die vergeten hem. 4. Jozef wordt de 7 magere jaren geopenbaard. 5. Jozefs vader (Jacob) gaat STERVEN. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God en in mensen), onrecht, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in deze aspecten van het[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#19: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]Hem leren kennen in ons leven. We mogen alles van Hem verwachten. We moeten het niet van deze tijd verwachten, maar van de toekomstige tijd. Door het STERVEN van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastklampen aan Hem. Tot wat[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#20: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]n, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uiteindelijk moest Hij aan het kruis STERVEN. Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is bankroet. [...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#21: "Het lijden en sterven van onze Here Jezus"

Door broeder B. van der Bosch op 17 april 2011.
Trefwoorden: Lijden, STERVEN, Jezus Christus


#22: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]God gezocht en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te STERVEN voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te STERVEN voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben v[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#23: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]nnen. Elke gemeente heeft herders, oudsten met de Here Jezus als Opperherder. De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol STERVEN en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige wateren), ook in onze ziel. Hij [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#24: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]an de honing; het Woord van God. De buik is in de Bijbel een beeld van de oude mens. Het Woord van God is bitter voor de oude mens; de oude mens moet STERVEN, want wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#25: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]komen, maar we zijn nog verblind en hebben andere mensen nodig om onze banden af te wikkelen. Na Pasen is de dood overwonnen. Petrus hoefde niet te STERVEN na Pasen. Hij werd bevrijd. Er was een gemeente die bad voor hem. Een engel kwam tot Petrus, maar sprak hem wel aan op zijn wil; hij moest opstaan; hij moest bereid zijn om te gehoorzamen. God[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#26: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]ns verdriet mogen we in gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij STERVEN zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de Vade[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 26 preken gevonden over: 'Sterven'.