#1: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: RECHTVAARDIG, Leeuwenkuil, Redding


#2: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]lgenoten geworden van de goddelijke natuur. Bij de zesde belofte was er sprake van een maaltijd, een uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de RECHTVAARDIGen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de RECHTVAARDIGen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de RECHTVAARDIGe. Bij de zevende belofte zei Abraham t[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#3: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...] de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn RECHTVAARDIGheidsgevoel, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Chr[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#4: "Geheimenis van de Godsvrucht"

Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017.
Trefwoorden: Geheimenis, GeRECHTVAARDIGd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid


#5: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige Rots
R = RECHTVAARDIGe Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#6: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]d bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben gezien. Wij weten echter dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn RECHTVAARDIG, omdat God ons geRECHTVAARDIGd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De RECHTVAARDIGe zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#7: "Drie stadia van een christenleven"

Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014.
Trefwoorden: RECHTVAARDIGing, Heiliging, Verheerlijking


#8: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods RECHTVAARDIGheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#9: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]hristus heeft ons overgezet in Zijn Koninkrijk. De zeven onderdelen van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons geRECHTVAARDIGd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#10: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]rnedering in onze plaats vooraf. We hebben nu een positie in Christus ontvangen. Hij wordt verheerlijkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, geRECHTVAARDIGd en verheerlijkt in de gekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#11: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...] nieuwe leven is Christus zondigt niet. Het oude leven op deze aarde is nog steeds zondig. We moeten onze zonden (in het oude leven) belijden. God is RECHTVAARDIG. Hij heeft onze zonden vergeven.[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#12: "Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"

Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: RECHTVAARDIGing, Dodenrijk, Vrede


#13: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]oordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn geRECHTVAARDIGd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.
[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#14: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]iden in het beloofde land. Rachab was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregister van de Here Jezus Christus. En door het geloof is zij geRECHTVAARDIGd (ondanks de beperkte kennis die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christus Zelf zal het land aan Israel teruggeven, maar eerst zal Israel door een grote benauwdheid heen gaan[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#15: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]ontrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onRECHTVAARDIGe rechter staat in contrast met God, de RECHTVAARDIGe Rechter. Is God voor ons een RECHTVAARDIGe Rechter (in onze teleurstellingen)? Hij doet ons recht! God wil elk gebed wat Hem verheerli[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#16: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, RECHTVAARDIG en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#17: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"Het voorwerp van ons geloof maakt het verschil. De RECHTVAARDIGe zal uit geloof leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de RECHTVAARDIGe en in Hebr. 10 ligt de nadruk op leven). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen [...]"
Trefwoorden: Geloof, RECHTVAARDIG, Uit geloof leven


#18: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...] Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze RECHTVAARDIGe daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de wereld. Hij [...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#19: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]od, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor geRECHTVAARDIGd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeu[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#20: "De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"

Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, Overgave


#21: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]s vol van genade en waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn geRECHTVAARDIGd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord en het subjectieve getuigenis in ons hart. [...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#22: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]essias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn geRECHTVAARDIGd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#23: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]s Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door genade worden we gerekend als RECHTVAARDIGen. In de eerste plaats gaat deze psalm over Jezus Christus. Hij is de RECHTVAARDIGe. Hij is als een boom. Hij is ook de wortel, een loot, een twijgje van de afgehouwen tronk (het koninkri[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#24: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"Wat hebben we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God geRECHTVAARDIGd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. RECHTVAARDIGing is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen RECHTVAARDIGing door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet all[...]"
Trefwoorden: RECHTVAARDIGing, Bijbel, Beproeving


#25: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]ogen met vallen en struikelen leren te leven in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kunnen nog steeds fouten maken in ons leven. Wij zijn geRECHTVAARDIGd door ons geloof. Hij ziet onze gezindheid. [...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, RECHTVAARDIGing


#26: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...] doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onRECHTVAARDIGer en handelen onRECHTVAARDIG, maar God zal een RECHTVAARDIGe Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van hun[...]"
Trefwoorden: Israel, RECHTVAARDIGing


#27: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]s gebrekkig. God zal oordelen door Zijn zoon Jezus Christus. De Here Jezus zal de mensen oordelen als Iemand die Zelf mens is geweest. Hij zal daarom RECHTVAARDIG oordelen. [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#28: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"Zoals Christus heilig is, zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is RECHTVAARDIG, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: RECHTVAARDIGheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn RECHTVAARDIGheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niet[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 28 preken gevonden over: 'Rechtvaardig'.