Preken over: "Recht"

"God komt onze torens bekijken"
Door broeder N. van de Berg op 2 juni 2024
Trefwoorden: Babel, Opstand, GeRechtigheid

"Rechtszittingen in de hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 8 april 2024
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Rechtszitting, Hemel, Rechterstoel van Christus

"De rechterstoel van Christus en onze beloning"
Door broeder A. Haverkamp op 11 februari 2024
Trefwoorden: Rechterstoel, Veroordeeld, GeRechtvaardigd

"Habakuks lofzang en aanbidding"
Door broeder J. Nugter op 31 mei 2023
Uit de serie: "De Rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: Habakuk, Gebed, Vreugde

"Habakuks gebed"
Door broeder J. Nugter op 19 april 2023
Uit de serie: "De Rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: OnRecht, Onmatigheid, Ongeloof

"Habakuks tweede gesprek met God"
Door broeder J. Nugter op 22 maart 2023
Uit de serie: "De Rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: Habakuk, Hoogmoed, Rechtvaardiging

"Gods Woord aan het woord / Gerechtigheid van Jezus"
Door broeder A. van Andel op 26 februari 2023
Trefwoorden: Woord van God, Offers, Gods GeRechtigheid

"Habakuks eerste gesprek met God"
Door broeder J. Nugter op 15 februari 2023
Uit de serie: "De Rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: Habakuk

"Gods Woord dient recht gesneden te worden"
Door broeder J. Brouwer op 5 februari 2023
Trefwoorden: Schrift, Woord van God, Recht snijden

"Leven door geloof - Introductie en overzicht"
Door broeder J. Nugter op 18 januari 2023
Uit de serie: "De Rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Geloof

"God zal ten allen tijde voorzien"
Door broeder A. de Jongh op 17 juli 2022
Trefwoorden: GeRechtigheid, Verwachting, Dankbaarheid

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"[...]e weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de Rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen to[...]"

"Traditie en de werkelijkheid"
Door broeder D. Steenhuis op 7 maart 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Leraar der geRechtigheid, Olijfberg, Loofhuttenfeest

"Het Woord recht snijden"
Door broeder S. van Groningen op 7 november 2021
Trefwoorden: Waakzaamheid, Bedelingen, Eindtijd

"[...]kken daaromtrent, is het belangrijk om Gods Woord Recht te snijden, zodat we het juiste zicht houden op Christus Jezus. Hij die roept is getrouw![...]"

"De Leraar wordt Bruidegom"
Door broeder D. Steenhuis op 1 november 2021
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Leraar ter geRechtigheid, Bruidegom, Herstel

"Over de Romeinen-brief hoofdstuk 10"
Door broeder D. van Wijck op 3 oktober 2021
Trefwoorden: Zaligheid, GeRechtigheid, Geloof

"De barmhartige Samaritaan"
Door broeder C. Stier op 2 mei 2021
Trefwoorden: Naaste, Barmhartigheid, Rechtvaardigen

"De Heere Jezus: de Rechter"
Door broeder D. Steenhuis op 12 april 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Rechter, Rechterstoel van Christus, Schapen

"Hoe moet het nou verder?"
Door broeder H. Huijzer op 17 januari 2021
Trefwoorden: GeRechtigheid, Geloof, Noach

"De Bergrede - Deel 3"
Door broeder S. van Groningen op 18 november 2020
Uit de serie: "De Bergrede".
Trefwoorden: GeRechtigheid

"Vijf condities van een christen"
Door broeder J. Nugter op 15 november 2020
Trefwoorden: Betrouwbaar, Hoop, GeRechtvaardigd

"De Zon der gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018
Trefwoorden: Licht, Duisternis, Vrijheid

"Christus als Rechter van de wereld"
Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Rechter, Recht, Bazuin

"Gericht blijven op de grootheid van God"
Door broeder J. Nugter op 10 juni 2018
Trefwoorden: Grootheid, GeRechtigheid, Tegenstelling

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"
Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding

"Het leven op aarde"
Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018
Trefwoorden: OngeRechtigheden, Vergeving, Verlossing

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]aats gestorven; Hij is opgestaan en zit nu aan de Rechter hand van God om voor ons te pleiten. Als wij tot de Here Jezus Christus zijn gekomen, dan b[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...] uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de Rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de Rechtvaardigen in deze wereld[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot geRechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, gelo[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]ij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum betekent troost. God[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]nus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn Rechtvaardigheidsgevoel, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven[...]"

"Geheimenis van de Godsvrucht"
Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017
Trefwoorden: Geheimenis, GeRechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"[...]ing der Koningen<br/> E = Eeuwige Rots<br/> R = Rechtvaardige Raadsman<br/> S = Soevereine Heer<br/> T = Trouwe Herder<br/>[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]oord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn Rechtvaardig, omdat God ons geRechtvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De Rechtvaardige zal [...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]ggesneden. Hij heeft al onze zonden, onze eigen geRechtigheden op Zich genomen. In Christus zijn wij gestorven, begraven en weer opgestaan. En nu leve[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]oodschap van onheil. Micha profeteerde over het onRecht en over de ballingschap. Wij kunnen in een geestelijke ballingschap teRecht komen, maar God is[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]ven van Simson. Gods genade was groter dan Gods geRechtigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toegewijd aan God maar Simson lei[...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...]teeds afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om Recht te doen ennederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van [...]"

"Jahweh - Tsidkenu: de HEERE is Gerechtigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Tsidkenu, GeRechtigheid

"Drie stadia van een christenleven"
Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking

"Op weg naar het Koninkrijk van God"
Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014
Trefwoorden: Oorlog, Vrede, GeRechtigheid

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: GeRechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]ge. Koper staat voor kracht, maar ook voor Gods geRechtigheid (norm, wet). De Here Jezus Christus is onze geRechtigheid. Op de pilaren lag een lelie[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]rael en voor onze medemens? Israel heeft acht voorRechten op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie gegeven. God sluit met Israel al[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...] de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods Rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen. <br[...]"

"Het leven van Simson - Deel 3"
Door broeder J. Heijdeman op 17 augustus 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, OnRecht, Wraak

"Voorbede is belangrijk"
Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van levend water

"[...]deo-opname op de <a href='http://baarsen.com/SliedRecht/#5' target='_blank'>website van Dick Baarsen</a>.[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, GeRechtigheid

"[...]Israel. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods geRechtigheid straft het onbekeerde Israel. Gods geRechtigheid moest worden gehandhaafd, want God had [...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...] op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons geRechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Chris[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]jkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, geRechtvaardigd en verheerlijkt in de gekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]reld is gevallen; daarom is de wereld vol van ongeRechtigheid. Er is ons niet een leven zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvan[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]e (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze geRechtigheid. Hij is Opgang uit de hoogte en Hij is mens op deze aarde geworden. God heeft Mozes, Da[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]hud betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (Rechts wijst naar Christus, naar wijsheid) en een Benjaminiet (zoon van mijn Rechterhand). Ehud had [...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]ten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij geRechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze pla[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] (Gods heiligheid). Israel wordt gestraft (Gods geRechtigheid). Israel wordt vernieuwd en hersteld (Gods liefde). In het derde hoofdstuk wordt de ver[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...] De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onRecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is.[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"
Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Dodenrijk, Vrede

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...] zegeningen in Christus! God vergeeft al onze ongeRechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]r/> 2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn geRechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.<br/> 3. er is geen scheiding mogelijk van de[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...] Here Jezus Christus. En door het geloof is zij geRechtvaardigd (ondanks de beperkte kennis die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christus[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]en vormt de basis voor de rest van de dag. De onRechtvaardige Rechter staat in contrast met God, de Rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een Recht[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...] moeten houden als wij in velerlei verzoekingen teRecht komen. God wil ons leren om op Christus alleen te zien. De Here Jezus Christus pleit voortdure[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]d door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de Rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de Here Jez[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]leurstelling (in familie, in God en in mensen), onRecht, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in deze aspecten van h[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]winnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die Recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...] volmaakt geleefd voor mij. Hij heeft al onze ongeRechtigheden gebracht aan het kruis. Hij is opgestaan in kracht en leeft in ons![...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, Rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeu[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]et voorwerp van ons geloof maakt het verschil. De Rechtvaardige zal uit geloof leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op [...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]n niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze Rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus o[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]ekomen, de belofte is vervuld, we worden erdoor geRechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, Go[...]"

"De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"
Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, Overgave

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]e Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn geRechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord [...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]gedachten en ons gevoel zeggen, dat de twijfels teRecht zijn, maar Gods Woord zegt dat God genadig en barmhartig is. Als we vasthouden aan Gods Woor[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]te. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden Recht op de dood, maar ontvangen genade. We kunnen niet door onze gebeden, Bijbelstudies ons behoud [...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn geRechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog [...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]ddelozen, maar door genade worden we gerekend als Rechtvaardigen. In de eerste plaats gaat deze psalm over Jezus Christus. Hij is de Rechtvaardige. Hi[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...] beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God geRechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk,[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]jn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onRecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom he[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]en wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongeRechtigheden zijn geweken en onze zonden zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]eft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de geRechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons.[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]jn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onRechtvaardiger en handelen onRechtvaardig, maar God zal een Rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn ops[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...] De Israelieten werden door God beproeft om Hem opRecht te dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving groeien w[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]ten. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus aan de Rechterhand van God zit of staat; in de macht van God of op de troon van God. Alle macht in hemel en[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, OnRecht

"Wij kunnen niet tegen onRecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van God[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]zo zijn ook wij heilig. God is de Heilige. Hij is Rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: Rechtvaardigheid en liefde, b[...]"