#1: "In het verleden behaald resultaat...."

Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, HogePRIESTER


#2: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]sde belofte was er sprake van een maaltijd, een uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als PRIESTERs voor de rechtvaardigen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot drie keer toe 'Hier ben ik', terwijl het heel donk[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#3: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]de Vorst der aarde. Hij is boven alle dingen. Hij heeft Zijn leven gegeven, omdat Hij ons zo lief heeft. De Here Jezus Christus heeft ons koningen en PRIESTERs gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. Nu mogen we als PRIESTERs God vertellen wie de Here Jezus Christus is. Wij mogen samen met God de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#4: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]ze wereld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het geloof in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als HogePRIESTER, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heere met een schild bedekt. God is als een schild om ons heen. Wij hebben zelf het schild van het geloof ontvangen. Hanan: Hij is genadig[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#5: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]n vijanden te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als HogePRIESTER gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, stond de Here Jezus Christus op. Hij heeft alle onder controle. Hij ziet en kent onze omstandighed[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#6: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat door de hogePRIESTER de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#7: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]zijn de christenen verstrooid. Petrus wees deze christenen op de geweldige toekomst die ons te wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn PRIESTERs en PRIESTERs hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar het volk te brengen. We mogen de mensen in onze omgeving in gebed brengen bij onze God. We mogen ook G[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#8: "Jahweh geeft zuiver onderwijs"

Door broeder D. Steenhuis op 4 januari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: PRIESTER, Onderwijs, Levieten


#9: "Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"

Door broeder T. Stier op 14 december 2014.
Trefwoorden: Vervulling, Openbaring, HogePRIESTER


#10: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]id. Op de pilaren lag een lelie. Lelies wijzen op Christus als Koning. Op de pilaren lagen ook granaatappels, die wijzen naar de Here Jezus als HogePRIESTER. De pilaren kregen namen: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God bevestigt ons door Zijn Woord. God zal tot Zijn doel komen. God heeft Zijn kracht laten zien in de uittoc[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, HogePRIESTER


#11: "De priesterlijke zegen"

Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014.
Trefwoorden: Zegen, Genade, Vrede


#12: "Opstandingen"

Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2014.
Trefwoorden: Opstanding der doden, HogePRIESTER


#13: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...] goedertierenheid, geen kennis van God), voor de zonden van misdaden (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (PRIESTERs van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeur[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#14: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...], overvloed). David was een beeld van de Here Jezus Christus en Samuel een beeld van Johannes de Doper: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een PRIESTERlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij [...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#15: "Melchisedek"

Door broeder P. van der Lugt op 12 mei 2013.
Trefwoorden: Melchisedek, PRIESTER, Koning


#16: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]Here Jezus ons vlak voor zijn lijden met de woorden: "houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen". Tenslotte bidt de Here Jezus Christus het HogePRIESTERlijk gebed. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om een zegen en wij ontvangen een zegen omdat anderen God verheerlijken. Wij zijn horizontaal onderw[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#17: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...] Hij Zijn gordel niet meer om zijn lendenen; het werk voor God is volbracht. De Here Jezus Christus draagt een gordel om Zijn borst als Koning en HogePRIESTER. Wij zijn nu verkleefd aan het hart van Christus. We kunnen en mogen alleen maar roemen in de Here Jezus. Hij verlangt ernaar dat wij schitteren. Zijn wij bruikbaar voor de Here Jezus als sie[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, HogePRIESTER


#18: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...] vervuld, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft als HogePRIESTER Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas veel dode stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te geve[...]"
Trefwoorden: Huis, HogePRIESTER, Gemeente


#19: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]ezien en gehoord dat Lea minder geliefd werd. Zo zou Hij later zien en horen dat Israel in Egypte werd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en PRIESTERs, die in de tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, en ons beschikbaar stellen voor Zijn dienst. Hij heeft Zich gehecht aan ons. Hi[...]"
Trefwoorden: Horen


#20: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]rgegeven. Zonder God, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat eeuwigheidswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is PRIESTER en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#21: "Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011.
Trefwoorden: Koning, Israel, HogePRIESTER


#22: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]de voor Mozes, zoals God Noach redde. Mozes werd gevoed met de God van Abraham. Vervolgens werd hij opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte PRIESTERs. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was ee[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#23: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogePRIESTER. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Profeet en PRIESTER. Christus is de Bouwmee[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, HogePRIESTER, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 23 preken gevonden over: 'Priester'.