#1: "Wees positief met kerst (kort fragment)"

Door broeder F. ter Velde op 18 december 2017.
Trefwoorden: Kerst, Jezus komt


#2: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]hristus. Hoever gaat onze liefde voor Isra?l en voor onze medemens? Isra?l heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Isra?l een bijzonder POSITIE gegeven. God sluit met Isra?l allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van de verbonden. De Isra?lieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. Niet do[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#3: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]ing van Gods Zoon, Jezus Christus. Dit is Pasen!. Aan de verheerlijking ging een verschrikkelijke vernedering in onze plaats vooraf. We hebben nu een POSITIE in Christus ontvangen. Hij wordt verheerlijkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt in de gekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#4: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]d de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde tot het einde zijn POSITIE te handhaven. God liet een boze geest toe om Saul angst aan te jagen. Samu?l kreeg vervolgens de opdracht om David te zalven, maar hij kreeg de opdracht stap voor stap en niet de gehele opdra[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#5: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"Onze relatie met God is zeer sterk.

Het eerste snoer:
1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van [...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, POSITIE


#6: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]0:3,6). De drie wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de POSITIE van het Kind: de Koning der Joden en de POSITIE van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij we[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, POSITIE, Aanbidden


#7: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]t op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. Zijn kennis en zijn POSITIE en zijn daden konden hem niet redden. Wedergeboren is letterlijk 'van boven geboren' of 'uit God geboren'. Van boven of vanaf het begin zoals het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, w[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#8: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]staat er zo'n grote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een wonderbaar plan met Israel. De profetieen over Israel zullen in vervulling gaan. De POSITIE van Israel van nu is niet benijdenswaardig, maar God zal de POSITIE van Israel herstellen. God wacht nog totdat het getal van de gemeente vol is. Israel moet nog wachten en nog lijden. Daarom [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#9: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: POSITIE, Christus


#10: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"Download ook de uitgebreide samenvatting. Jack staat geruime tijd stil bij de POSITIE die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de POSITIE die hij op aarde in nam (slaaf of dienstknecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe "[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


#11: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]appen verwijzen naar de antichrist. Hij zal zich richten tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van Israel. De geschiedenis heeft geleerd dat de POSITIE van de Joden de maatschappelijke ontwikkeling weerspiegelt. In onze maatschappij heeft de wetenschap het voor het zeggen. We kunnen niet alles begrijpen, maar we mogen alles zien door Gods oge[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#12: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] aangegaan met andere godsdiensten. Wij worden voortdurend be?nvloed, maar het Woord van God is een spiegel. Gods genade is niet afhankelijk van onze POSITIE. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn Vader. Hij ziet uit naar dat moment! Wij moeten keuzes maken om weg te gaan van de verkeerde bronnen[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#13: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]jna goddelijk was, maar Christus heeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de engelen. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze POSITIE is in Christus. In die POSITIE mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Chr[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, POSITIE


#14: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]s levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een spiegel voor ons. Onze POSITIE is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinh[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#15: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het christelijk geloof beperkt zich teveel tot POSITIEf denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een POSITIEf antwoord. God is een God van wonderen, maar wij moeten keuzes maken op basis van Gods Woord. God openbaart [...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 15 preken gevonden over: 'Positie'.