#1: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"Na een turbulente week zocht PETRUS de rust op door te gaan vissen. Na het vissen zien PETRUS en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij houden samen een maaltijd. Dit was de derde maaltijd in korte tijd. Tijdens de eerste maaltijd zei PETRUS dat hij de Here Jezus niet zou verlaten, ook als de andere discipelen dat zouden doen. Bij de de[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#2: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]over ons aangesteld zijn. In het oude testament waren de Isra?lieten in ballingschap gevoerd. In het nieuwe testament zijn de christenen verstrooid. PETRUS wees deze christenen op de geweldige toekomst die ons te wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het Wo[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#3: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]llende offers gebracht worden. Die offers (schuld-, zond- en vredeoffer) wijzen op de Here Jezus Christus. Die offers komen terug in de toespraak van PETRUS. Er werd een relatie gelegd tussen Pesach (schuld- en zondoffer) en de pinksterdag. Er werd voor elk beweegbrood een lam geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht [...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#4: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"De eerste keer sprak een engel tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak PETRUS tegen de Isra?lieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetie?n vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#5: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"Tijdens het vissen werden PETRUS en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here Jezus Christus en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het vol[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#6: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...] van mensen) kregen de opdracht het evangelie te brengen aan alle mensen. De Here Jezus Christus zal voor de discipelen zorgen. De Here Jezus heeft PETRUS, maar ook ons, nogmaals gevraagd: 'heeft u mij waarlijk lief?" Een drievoudige vraag na een drievoudige verloochening. De Here Jezus Christus vroeg niet aan Simon of hij nog wel geloofde maar o[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#7: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]ucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. PETRUS heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. Vervolgens heeft PETRUS veel over het lijden geschreven in het perspectief van de eeuwige heerlijkheid. De Here Jezus Christus wil Zijn heerlijkhei[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#8: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...] heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. PETRUS haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#9: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]t aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en PETRUS Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van be[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#10: "De houding van een christen"

Door broeder J. Nugter op 20 januari 2012.
Uit de serie: "De eerste PETRUS-brief".
Trefwoorden: Houding, Christen


#11: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]jn. Zowel de drie aartsvaders, de drie grote oudtestamentische profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (PETRUS, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: gr[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#12: "De roeping van een christen tot eenheid"

Door broeder J. Nugter op 16 december 2011.
Uit de serie: "De eerste PETRUS-brief".
Trefwoorden: Roeping, Christen, Eenheid


#13: "De hoop van een christen"

Door broeder J. Nugter op 28 oktober 2011.
Uit de serie: "De eerste PETRUS-brief".
Trefwoorden: Hoop, Christen


#14: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]meente van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. Saulus geloofde Gods Woord en liet zich dopen. Simon PETRUS kreeg de opdracht om naar een aanvoerder van het vijandige leger te gaan, Cornelius. PETRUS kreeg de opdracht door een visioen om onrein voedsel te nemen, maar PETRUS wilde zich aan Gods Woord [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#15: "Eerste brief van Petrus: Inleiding"

Door broeder J. Nugter op 21 september 2011.
Uit de serie: "De eerste PETRUS-brief".
Trefwoorden: Brief, PETRUS


#16: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]anks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en ondanks dat koning Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook PETRUS ontkende de Here Jezus te kennen, toen zijn geloof op de proef werd gesteld. Wat gebeurt er met ons geloof als ons geloof op de proef wordt gesteld? We moeten op onze hoeden zijn voor de gouden[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#17: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]in vreemde talen. Tijdens de Pinksterdag kwamen de gaven van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeteren is spreken namens God. PETRUS gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van Joel. De beloften in deze profetie zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de toekomst vervuld worden, maar PETRUS gaf aan dat een ie[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#18: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"PETRUS werd gevangen gezet ten dage van het Paasfeest. God brak al onze banden en maakte ons waarlijk vrij. Zijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is voor onze zonden gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij to[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#19: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"[...]Here Jezus staat w?l op en wast de voeten. Hij gaat door de knieen: uiterste vernedering, door Zijn liefde; door het stof wil Hij gaan.

PETRUS moest eerst gehoorzamen voordat hij begreep wat de bedoeling was. PETRUS moest leren om de hulp van Zijn Meester te ontvangen. Dit is een belangrijke les in deze geschiedenis.

Rei[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


 

Gevonden:

Er zijn 19 preken gevonden over: 'Petrus'.