#1: "Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"

Door broeder D. Steenhuis op 5 november 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#2: "Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"

Door broeder N. Groot op 12 februari 2017.
Trefwoorden: PAULUS, Volmaaktheid, Boek des levens


#3: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]uwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had PAULUS geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met PAULUS en God zal PAULUS genade geven om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedi[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#4: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"We hebben de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efeziers gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft k[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#5: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"Wij moeten voortdurend keuzes maken. PAULUS leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven leven. PAULUS wist dat God nog een taak had op deze wereld. PAULUS zag winst in beide opties. Eerder leefde PAULUS (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. PAULUS leefde voor de Here Jezus Christus en wist[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#6: "Het is mij goed verdrukt te zijn geweest"

Door broeder A. Haverkamp op 12 juli 2015.
Trefwoorden: Verdrukking, Waarom, PAULUS


#7: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"PAULUS had een bewogen hart voor zijn eigen volk Israel. PAULUS ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. PAULUS had verdriet omdat Israel blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. PAULUS had zijn eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hi[...]"
Trefwoorden: PAULUS, Israel, Geloof


#8: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"Het Pinksterfeest ging gepaard met veel uiterlijke tekenen. Aan PAULUS is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de gemeente, dan zullen we de brieven van PAULUS moeten bestuderen. Het gebed van PAULUS in de brief aan de Efeziers gaat over de inwendige mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om h[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#9: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"

Door broeder G. de Koning op 11 april 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Zoon van God, Kind van God


#10: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 7"

Door broeder G. de Koning op 14 februari 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Wet, Zonde


#11: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"PAULUS kende vele zorgen. Iedereen heeft zijn eigen zorgen in deze gevallen wereld. Te midden van onze zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mogen de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons getuigenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door d[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#12: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]nnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. PAULUS heeft slechts drie sabbatten lang onderwijs gegeven aan de gemeente in Thessalonica. In zijn brief moest PAULUS nog een paar dingen verder uitleggen. PAULUS dankte God dat de thessalonicenzen z[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#13: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"

Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, Heiligheid


#14: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"PAULUS voerde een strijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus Christus. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn Zoon, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt ee[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#15: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"Epafroditus werd de broeder van PAULUS genoemd. In Christus zijn wij een. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van PAULUS. Hij was beschikbaar om de gemeente op te[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#16: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]elen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open voor correctie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in gebed gaan. PAULUS vraagt Timoteus anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met de wet of met eindeloze discussies (over geslachtsregisters). Het einddoel van de vermaning is de liefde. We moete[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#17: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"Zonder gids op weg gaan in onbekend gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel betrouwbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. PAULUS bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het lichaam en het l[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#18: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...] komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad PAULUS dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het gel[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#19: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]e moeite. Wij worden opgeroepen (Hebreeen 12:2) om ons te richten op de Here Jezus Christus. Hij wilde in Zijn lijden vruchtbaar zijn voor ons. Ook PAULUS wilde voor alles vruchtbaar zijn (2 Korinthe 12:7 tot 9) en daarna zijn lijden vergeten. Wat is onze eerste keus? Al onze moeiten vergeten of vruchtbaar zijn in onze ellende? [...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#20: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]l de drie aartsvaders, de drie grote oudtestamentische profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, PAULUS en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Z[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#21: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]ld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. PAULUS mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#22: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"Jeremia was, net als PAULUS, een profeet voor Israel en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat niet wilde luisterne. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en h[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


 

Gevonden:

Er zijn 22 preken gevonden over: 'Paulus'.