Preken over: "Ogen"

"Groeien in bewogenheid voor het verlorene"
Door broeder W. Evers op 24 mei 2020
Trefwoorden: Geestelijke groei, BewOgenheid

"Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"
Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018
Trefwoorden: Gaven, Innerlijk bewOgen, Verlossing

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]rd van God. Wij ervaren nu de lichte last van een Ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maa[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]den heen te gaan. Christus is ons voorbeeld. We mOgen Hem nadoen, zoals (vroeger) kinderen het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We [...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]esters voor de rechtvaardigen in deze wereld? We mOgen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot dri[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...] waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we mOgen zeker weten dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er eeuwig leven klaar ligt voor ons. [...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]s er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de Ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons gezien en wij mOgen Hem nu zien. De Here J[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]anja: de Heere hoort. God hoort onze gebeden. We mOgen al onze zorgen bij de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoo[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...] wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mOgen wij schuilen. God is goed voor ons. God is na-ijverig op de vijanden van Isra?? 1/2 l. God is[...]"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]ij wilde schuilen onder de vleugels van Boaz. We mOgen schuilen onder de vleugels van de Here Jezus Christus. In huis van God vinden wij rust. De Her[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]ogepriester de schoof van de eerstelingen werd bewOgen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon [...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]ezus Christus blijft verborgen voor de Joden. We mOgen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mOgen ook bidden voor de bekering van Isra?l. Chris[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]an is God voor ons. Hij wil ons kracht geven. We mOgen Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mOgen gaan leren om uit geloof te leven. De Here[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]ats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mOgen ons niet wereldvreemd gedragen. Isra?l moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mOgen bijdr[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]it zal wijken van Salomo. Gods hart is trouw. We mOgen elke keer weer ons hart toewijden aan God. [...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...], maar dit is een geloofswaardheid. Elke morgen mOgen we ons leven, ons lichaam brengen bij de Here Jezus Christus om die dag welgevallig te leven vo[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"Wij mOgen ook ons persoonlijk vasthouden aan de belofte dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan [...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]was geen geloof). Maria had genade gevonden in de Ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in ha[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]n ik God, doe wat U behaagd in mijn leven." Wij mOgen Christus ontmoeten als Hij de gemeente zal opnemen in Zijn heerlijkheid. [...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]rede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mOgen leven en we zullen met Hem leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]g. David bad tot zijn God om verlichting van zijn Ogen, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de geestelijke wapenrustin[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]on van de twee (Luk. 15). De waarde van ??n in de Ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een e[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...]orden door het Lam. Als we vrijgekocht zijn, dan mOgen we Hem dienen; dan morgen we Zijn juk dragen. [...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"Op de vijftigste dag moesten twee broden bewOgen worden. Op Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de eerstelingen bewOgen: de Here Jezus Christ[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mOgen Gods aangezicht zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met [...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...] dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de Ogen van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoorten. [...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]van de meeste mannen) werd veroorzaakt door zijn Ogen. Pornografie is een van de grootste verslavingen voor mannen. Als mannen mOgen we een verbond s[...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...]oren in afhankelijkheid van God goed te doen. We mOgen rijk zijn, maar hoe gaan weermee om? Zijn we nog steeds afhankelijk van God? De Heere vraagt on[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]sten en gebed. En Esther vond genade in de Ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de[...]"

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]oor de Here Jezus Christus (de twee pilaren). We mOgen elkaar aanmoedigen om rein te leven.[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"Paulus had een bewOgen hart voor zijn eigen volk Isra?l. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omd[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]or Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mOgen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij p[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]ere Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlOgen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlOgen geweest, maar de intensiteit van[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]ker dan de oorlog in het Midden Oosten. Maar wij mOgen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf ge[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...], afwezigheid van zonden. Dit licht, Zijn licht, mOgen wij verspreiden. We mOgen het licht laten schijnen vanaf een berg, en niet van onder een korenm[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mOgen zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het lijden geschreven in het perspectief van de eeuwige[...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]der heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mOgen Hem vertrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luisteren naar de stem van Here J[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]ijding, overgave aan de Here Jezus Christus. Wij mOgen Zijn gemeente vormen. [...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]weten wel dat wij de kracht van de Heilige Geest mOgen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? We mOgen eenvoudig vasthouden aan Gods Woord. De H[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]leegd. Ook Simson deed wat goed was in zijn eigen Ogen. Welke rot speelt God in ons leven? Is Hij de regisseur van ons leven? Simson was een Naziree?[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]dvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze Ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wi[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]j geen 'modder' nodig had, streek Hij slijk op de Ogen van de blinde en gaf hem de opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige Geest geho[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"Zoals toen vragen nu ook de theolOgen om een teken. De theolOgen moeten het doen met het teken van Jona: de Zoon des mensen in het hart van de aarde g[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mOgen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft [...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]goe God de situatie beoordeelde en hield dat voor Ogen.[...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"We mOgen naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Isra?l kwijt[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]eegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mOgen de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons getuigenis. Als wij God toestaan te d[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]Dat was een moeilijke beslissing van Daniel. We mOgen God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De wereld is gevallen; daarom is de wereld vo[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]n. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mOgen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mOgen genieten van wat God [...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...] en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mOgen we ons richten op de Here. De verlossing van Isra?l was al lang van tevoren beloofd. Zoals God[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]ek Richteren dat de Isra?lieten kwaad deden in de Ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Isra?lieten hadden gevolgen, maa[...]"

"Gigantische oorlogen en rampen"
Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]dracht om als gezanten van Christus te leven. We mOgen de boodschap van verzoening uitdragen. De Here Jezus Christus heeft alle zonden op Zich genomen[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]n bruid (leli?n te plukken). Bij het avondmaal mOgen we inzoomen op de Here Jezus Christus in Zijn lijden, vernedering en verheerlijking.[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]volk van Isra?l deed steeds wat goed was in eigen Ogen. Vervolgens kwam Isra?l in de verdrukking. Als de Isra?lieten dan tot God riepen, dan stuurde G[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]r God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze Ogen gesloten lopen, maar we kunnen wel voorkomen dat we 'iets' zien. Vervolgens kunnen we voorkomen[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]ad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We mOgen weten dat we Gods Geest hebben ontvangen en dat Hij ons niet meer zal verlaten. Als Israel een [...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]an hun leven buiten Gods leiding houden. Vrouwen mOgen bidden voor de mannen. We zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn ??n geest met Hem. Wij zijn ve[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]ven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mOgen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en to[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...] Jezus Christus kan vanmiddag nog terugkomen. We mOgen ons vasthouden aan deze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods Ogen nooit gezondigd.<br/> 3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van Christus. Niet en nie[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...] we willen wel, maar we kunnen het zelf niet. We mOgen ons verlangen god bekend maken en Hem vragen of Hij ons wil vullen met Zijn vreugde. Hij kan on[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]er grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mOgen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandighe[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...] ons leven over te geven aan de Here Jezus en we mOgen daar dagelijks om vragen.[...]"

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...]pt naar de redding, de vrijheid en het licht, zo mOgen wij de Here Jezus Christus aannemen. Paulus waarschuwt ons voor allerlei filosofie?n en overle[...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, BewOgenheid

"[...]eid om te lijden. Hij was strijdbaar, maar ook bewOgen met de gemeente. God en de Here Jezus Christus zijn bewOgen met ons. Hij ontfermt Zich over ons[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]t genade Isra?l verlost is van de slavernij. Wij mOgen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...] aan onze zonden als we onze zonden belijden. We mOgen met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...] aangezegd. Wij zijn gezegend om bij de Heere te mOgen zijn. De koningin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te zien. Veel mensen i[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]zal eenmaal Zijn volk beveiligen. Rachab was bewOgen om haar familie. Zij vroeg niet om de veiligheid van haarzelf, maar van haar familie. De verspi[...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]we onze post en vluchten naar de bergen, maar we mOgen bij de Heere schuilen. Angst is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzicht[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]haam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mOgen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons is. We[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]en, wel kunnen we meer van ons geven aan Hem. We mOgen naar Hem toegroeien. Er is er maar ??n belangrijk: Jezus Christus. Alle andere zaken zijn aan H[...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"[...]elvaart heeft Christus de troon bestegen. En wij mOgen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, want de Here Jezus zit op de troon! Hij [...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"[...]aan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mOgen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]dat we weten dat we verlost moeten worden en onze Ogen geopend moeten worden voor de Here Jezus Christus (wedergeboorte). [...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]uwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mOgen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar [...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"Wij mOgen God dienen op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brand[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mOgen weten, geloven dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mOgen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]r Christus zal het dienen in ons uitwerken. VerhOgen verwijst naar de kruisdood van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn opstanding en hemelva[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]de smeekte, maar God gaf wel genade. God wilde de Ogen van de broers openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn vertrouwen op God stelde na de terugk[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mOgen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Joha[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]ezus Christus is opgestaan en leeft. Jongelingen mOgen weten dat de boze is overwonnen ( de strijd is gestreden). We hebben Gods Woord in de strijd. W[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]ig. We kunnen niets van onszelf verwachten, maar mOgen alles van de Here verwachten. Wij worden gereinigd, ontzondigd door het offer van de Here Jez[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...] we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mOgen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mOgen de Here Jezus Ch[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]an boven. God heeft de regie in Zijn handen. Wij mOgen volkomen vertrouwen op Zijn leiding in ons leven. We mOgen met vast vertrouwen Hem navolgen. Go[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mOgen geestelijk groeien door te verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt'[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]sen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mOgen leren, we mOgen er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons leven. God Zelf sprak e[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]etekent 'aangevochten, moe gestreden' wat in haar Ogen terug te zien was. Niemand zag het verdriet van Lea, maar de Heere kwam voorbij. De Heere zag h[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]oord kunnen we Hem leren kennen in ons leven. We mOgen alles van Hem verwachten. We moeten het niet van deze tijd verwachten, maar van de toekomstige [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]ij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mOgen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. [...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]an Jacob. Van de strijd raakte zij uitgeput. Haar Ogen waren flets, teder. Zij keek met een zacht blik de wereld in. Er was uiterlijk en innerlijk een[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]den. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mOgen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart g[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]n ons geloof? Wij zijn uit onszelf zwak, maar we mOgen ons volkomen overgeven aan God. Hij is groot! Hij is altijd nabij ons. Het is nu nog genade tij[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]l te reinigen. Hij is, was, het Lam van God. Wij mOgen tot Hem komen om verlossing te ontvangen. We mOgen Hem eren. [...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]eigen rots blijkt niet altijd veilig te zijn. We mOgen ons richten op God: Hij is een veilige Rots. Vroeg of laat worden wij geconfronteerd met de r[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]r zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mOgen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beel[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...] en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mOgen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]nnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mOgen we kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt. Hij ve[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...] zeggen. We kunnen niet alles begrijpen, maar we mOgen alles zien door Gods Ogen, door de Ogen van Gods Woord. We zien dat de plannen van Haman verhin[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mOgen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte ti[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]eft ons ook beloofd nooit te zullen verlaten. We mOgen God herinneren aan Zijn belofte. Jozua zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaa[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]n, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mOgen water tot ons nemen: het Woord van God. We mOgen ademen: door gebed. Door het Woord van God en [...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]j hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mOgen roemen in de hoop (toekomst). We mOgen ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkinge[...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...]n moet de gemeente dan hebben! In onze droefheid mOgen we vluchten in de vreugde van de Here. De Here Jezus is gekomen om onze vreugde vol te maken. H[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"Israel is Gods oogappel en wij mOgen ook Gods oogappel zijn: meest geliefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geliefde personen zijn[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]eid. Onze positie is in Christus. In die positie mOgen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de scheppin[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mOgen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door [...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...] Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mOgen we delen in Zijn heerlijkheid. [...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]de wegen die ze gaan. Twee vleugels, waarmee ze vlOgen, zijn een voortdurende proclamatie van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God verwachten, dan[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...] Wij houden nog zo vaak de zonden vast, maar wij mOgen de zonden los laten. De Here Jezus wil ons verlossen van onze zonden. Hij is opgestaan en wil o[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]zus Christus gaan. Hij kan en wil ons redden. We mOgen ons volkomen overgeven aan de Here Jezus. Alles is volbracht, wij mOgen bij Hem schuilen. Alles[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"Wij hebben verlichte Ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuw[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]ar de Here Jezus wil ons onberispelijk maken. We mOgen elkaar bij Hem brengen, voor elkaar bidden. [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn beloften. Wij mOgen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtighe[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]odigd aan de tafel, die God heeft voorbereid. We mOgen gemeenschap hebben met God omdat wij verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij o[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]n weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mOgen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is so[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"We mOgen komen zoals we zijn, maar God heeft ons te lief om ons te laten zoals we waren. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen bekleedde nadat ze ge[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...] die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mOgen alles van Hem verwachten. [...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]n in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mOgen we maken op basis van Gods goedheid en genade en trouw, en op basis van de ervaring van Gods li[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]jd goed. Donkere wolken tussen ons en de zon. We mOgen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is. <br/> <br/> Men zegt dat indertijd tussen de 250. [...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]en niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mOgen bidden met onze eigen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]zijn voor Gods Geest (om de ene te bereiken). We mOgen in Gods kracht Zijn stem volgen. God heeft gekozen om gelovigen als instrument te gebruiken. Ge[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"God is de Schepper hij is groot en wij mOgen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beel[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]uwdheden, maar ook een hulp uit benauwdheden. We mOgen weten dat de Here Jezus onze Verlosser is. Hij is de Voleinder van ons geloof. [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]p dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mOgen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende rela[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]us. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mOgen alles van Hem verwachten. We mOgen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig [...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]eze aarde. Hij kent al onze tranen. Ons verdriet mOgen we in gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft [...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]j opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mOgen wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basi[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]et geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mOgen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen w[...]"