#1: "Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"

Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018.
Trefwoorden: Gaven, Innerlijk bewOGEN, Verlossing


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...] (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een OGENblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, wij zijn overtuigd dat we een woning in de hemel hebb[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]n; wij volgen de Here Jezus Christus en Hij heeft voor ons geleden. God geeft kracht om door het lijden heen te gaan. Christus is ons voorbeeld. We mOGEN Hem nadoen, zoals (vroeger) kinderen het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We horen het niet af te raffelen. God heeft ons alles gegeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zij[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#4: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]breid gesprek. Abraham pleitte toen voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de rechtvaardigen in deze wereld? We mOGEN pleiten op de Here Jezus Christus, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot drie keer toe 'Hier ben ik', terwijl het heel donker was in zijn leven. God vroeg hem zijn zoon te offe[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#5: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]erugkeren. Abraham stelde zijn vertrouwen op de opstanding uit de dood. Nu leven wij in deze wereld waarin moeilijkheden de realiteit zijn, maar we mOGEN zeker weten dat er een opstanding zal plaats vinden, dat er eeuwig leven klaar ligt voor ons. Ook nadat David had gezondigd door het volk Israel te laten tellen, riep God "het is genoeg, trek Uw[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#6: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...] Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de OGEN van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons gezien en wij mOGEN Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in deze wereld gekomen, in Bethlehem. Hij is onze Getuige. De Here Jezus Christus i[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#7: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]e Here Jezus Christus bad in de hof van Gethsemane dat niet Zijn wil, maar Gods wil geschiede. Jaazanja: de Heere hoort. God hoort onze gebeden. We mOGEN al onze zorgen bij de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het geloof in[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#8: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]nevi? 1/2 was het beeld van een wereld die leeft zonder God. In een wereld die leeft zonder God zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mOGEN wij schuilen. God is goed voor ons. God is na-ijverig op de vijanden van Israi? 1/2 l. God is geduldig, maar Zijn geduld heeft wel grenzen. Ninevi? 1/2 zou verwoest worden (terwijl zijn inwone[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#9: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]wilde Zijn vleugelen spreiden over Israel. Ruth vroeg Boaz om zijn vleugels over haar te spreiden. Zij wilde schuilen onder de vleugels van Boaz. We mOGEN schuilen onder de vleugels van de Here Jezus Christus. In huis van God vinden wij rust. De Here Jezus Christus, de grote Losser, is gekomen om ons toegang te geven tot de plaats van rust bij de [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#10: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]n Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat door de hogepriester de schoof van de eerstelingen werd bewOGEN, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn leven gegeven als spijsoffer, brandoffer [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#11: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]die God niet kennen. Joden worden vervolgd ook door het 'christelijke' westen. De naam van de Here Jezus Christus blijft verborgen voor de Joden. We mOGEN bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mOGEN ook bidden voor de bekering van Israel. Christus is de hoop van Israel, van de volken en van ons, Zijn gemeente. [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#12: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]w had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht geven. We mOGEN Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mOGEN gaan leren om uit geloof te leven. De Here Jezus Christus vroeg Jairus om op te zien op de onzichtbare wereld van God. Juist in de omstandigh[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#13: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]jn heeft Israel een goede toekomst. Israel moest zich gedragen in ballingschap. Israel moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mOGEN ons niet wereldvreemd gedragen. Israel moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mOGEN bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons getuigenis te verbergen. Israel moest bidden voo[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#14: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]ing heeft bewerkt door te sterven aan het kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is trouw. We mOGEN elke keer weer ons hart toewijden aan God. [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#15: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]iet omdat wij ons best doen. In Christus zij wij een nieuwe schepping. Ons lichaam is niet veranderd, maar dit is een geloofswaardheid. Elke morgen mOGEN we ons leven, ons lichaam brengen bij de Here Jezus Christus om die dag welgevallig te leven voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#16: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"Wij mOGEN ook ons persoonlijk vasthouden aan de belofte dat wij van God zijn. Hij zal bij ons zijn. Maar het tekstgedeelte is in eerste instantie aan Israel gericht. God bemoeit zich nog steeds met Israel. Hij verkoos Israel, Hij verloste Israel, Hij zorgde voor Zijn volk Israel. Net als Israel kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God he[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#17: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de OGEN van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria geloofde de boodschap die de engel haar bracht. Door genad[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#18: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]pdat ook wij Zijn wil zouden doen. Zijn wij bereid om Gods wil te doen? Kunnen we zeggen: "Hier ben ik God, doe wat U behaagd in mijn leven." Wij mOGEN Christus ontmoeten als Hij de gemeente zal opnemen in Zijn heerlijkheid. [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#19: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]rist, die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mOGEN leven en we zullen met Hem leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus [...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#20: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...]ft onze naam in Zijn had gegraveerd. Vervolgens gaat het protest in de psalm over in verootmoediging. David bad tot zijn God om verlichting van zijn OGEN, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de geestelijke wapenrusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mOGEN overwinnaars in Christus zijn. Tenslotte geeft David u[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#21: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]e hemel als een zondaar zich bekeert: een schaap van de honderd, een schelling van de tien en een zoon van de twee (Luk. 15). De waarde van een in de OGEN van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan een persoon: de kamerling. God gebruikt[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#22: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]m van God is onze plaats (in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: sterven of vrijgekocht worden door het Lam. Als we vrijgekocht zijn, dan mOGEN we Hem dienen; dan morgen we Zijn juk dragen. [...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#23: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"Op de vijftigste dag moesten twee broden bewOGEN worden. Op Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de eerstelingen bewOGEN: de Here Jezus Christus was als eersteling van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Here Jezus Christus. Pinksteren is e[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#24: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...] weg volgen van strijd, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mOGEN Gods aangezicht zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met ons herstellen en ons laten zien wat Hij ziet. [...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#25: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]n zij voerden de opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de OGEN van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoorten. De discipelen (vissers van mensen) kregen de opdracht het evangelie te brengen aan alle mensen. De H[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#26: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"De grootste verleiding van Simson (en van de meeste mannen) werd veroorzaakt door zijn OGEN. Pornografie is een van de grootste verslavingen voor mannen. Als mannen mOGEN we een verbond sluiten met onze OGEN om naar vrouwen te kijken zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de kracht geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#27: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...] rijkdomomgaan. Wij hebben de neiging om onafhankelijk, zelfstandig te leven en te werken. Webehoren in afhankelijkheid van God goed te doen. We mOGEN rijk zijn, maar hoe gaan weermee om? Zijn we nog steeds afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om recht te doen ennederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#28: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]aar eigen leven te sparen, maar ze zette haar leven op het spel nadat ze hadopgeroepen tot vasten en gebed. En Esther vond genade in de OGEN van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#29: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]pen heeft uit deze wereld. God geeft ons kracht in de Here Jezus Christus. We kunnen tot God komen door de Here Jezus Christus (de twee pilaren). We mOGEN elkaar aanmoedigen om rein te leven.[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#30: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"Paulus had een bewOGEN hart voor zijn eigen volk Israel. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Israel blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hi[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#31: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]ijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mOGEN uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze prestaties, van wat mensen denken/zeggen over ons[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#32: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlOGEN zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlOGEN geweest, maar de intensiteit van de oorlOGEN lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetieen vervuld en er moeten nog ongeveer 200 pro[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#33: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"Deze wereld lijkt de ernst van de situatie niet serieus te nemen. Sport is belangrijker dan de oorlog in het Midden Oosten. Maar wij mOGEN werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron.[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#34: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"[...]van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van zonden. Dit licht, Zijn licht, mOGEN wij verspreiden. We mOGEN het licht laten schijnen vanaf een berg, en niet van onder een korenmaat. Elke dag mOGEN we door te zijn, te doen en te spreken Gods boodschap doorgeven. Laten we het li[...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#35: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]chepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mOGEN zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het lijden geschreven in het perspectief van de eeuwige heerlijkheid. De Here Jezus Christus wil Zijn heerlijkheid in ons openbaren; dan zijn wij niet vol [...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#36: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...] Herder. Schapen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mOGEN Hem vertrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luisteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) door te leren Jezus Christus t[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#37: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]ze zonden, dan hebben wij deel aan Hem, dan zullen we de Heilige Geest ontvangen. Pinksteren is toewijding, overgave aan de Here Jezus Christus. Wij mOGEN Zijn gemeente vormen. [...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#38: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...] Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de Heilige Geest mOGEN ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? We mOGEN eenvoudig vasthouden aan Gods Woord. De Here Jezus Christus werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet beredeneren met ons verstand[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#39: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"Simson daalde (geestelijk) af naar Timna. We lezen nergens dat Simson God heeft geraadpleegd. Ook Simson deed wat goed was in zijn eigen OGEN. Welke rot speelt God in ons leven? Is Hij de regisseur van ons leven? Simson was een Nazireeer. Van hem werd verwacht om duidelijke keuzes te maken. Toch wilde hij een relatie met een ongelovig meisje. Hij [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#40: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]n geestelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze OGEN richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een geestelijke strijd en niet langer een strijd tegen allerlei vl[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#41: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]lgen van de Here Jezus gaat verder dan Bijbellezen en bidden. De Here Jezus zag de blinde. Hoewel Hij geen 'modder' nodig had, streek Hij slijk op de OGEN van de blinde en gaf hem de opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe OGEN bij de blinde. De wetgeleerden reageerd[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#42: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"Zoals toen vragen nu ook de theolOGEN om een teken. De theolOGEN moeten het doen met het teken van Jona: de Zoon des mensen in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doo[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#43: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]d kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mOGEN we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#44: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]n koninklijken waardigheid af tot eer van God, maar Michal was jaloers. Zij kwetste David. Hij wist goe God de situatie beoordeelde en hield dat voor OGEN.[...]"
Trefwoorden: Optocht


#45: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"We mOGEN naar de hemel opklimmen en vanuit de hemel naar de aarde kijken. We zijn het zicht op de eeuwigheidsdingen zoals de toekomst van Israel kwijt. Daarom moeten wij opklimmen naar de hemel. Johannes raakte toen in vervoering des Geestes. Hij zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#46: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]n. Iedereen heeft zijn eigen zorgen in deze gevallen wereld. Te midden van onze zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mOGEN de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons getuigenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door de Here Jezus Christus e[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#47: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]randering of het onderwijs dat hij moest volgen. Hij verzette zich wel tegen het voedsel van Babel. Dat was een moeilijke beslissing van Daniel. We mOGEN God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De wereld is gevallen; daarom is de wereld vol van ongerechtigheid. Er is ons niet een leven zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#48: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mOGEN schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mOGEN genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#49: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]ijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mOGEN we ons richten op de Here. De verlossing van Israel was al lang van tevoren beloofd. Zoals God Israel, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (met kracht). God h[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#50: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"Verschillende keren staat in het boek Richteren dat de Israelieten kwaad deden in de OGEN des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorw[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#51: "Gigantische oorlogen en rampen"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000


#52: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]ief om te leven. God heeft ons met Zich verzoend. Wij konden het niet; alleen God! Wij hebben de opdracht om als gezanten van Christus te leven. We mOGEN de boodschap van verzoening uitdragen. De Here Jezus Christus heeft alle zonden op Zich genomen. Hij is de grootste Zondaar geworden. Hij heeft onze plaats ingenomen, opdat wij in Zijn plaats mog[...]"
Trefwoorden: Zending


#53: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]vallen. De discipelen vielen in slaap op het moment dat de Here Jezus Christus op zoek ging naar Zijn bruid (lelien te plukken). Bij het avondmaal mOGEN we inzoomen op de Here Jezus Christus in Zijn lijden, vernedering en verheerlijking.[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#54: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]iedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen OGEN. Vervolgens kwam Israel in de verdrukking. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal God de grote Richter, de Verlosser sturen naar de Lijfberg om Israe[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#55: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze OGEN gesloten lopen, maar we kunnen wel voorkomen dat we 'iets' zien. Vervolgens kunnen we voorkomen dat een vlammetje een uitslaande brand wordt. We kunnen proberen onze zonden te verbergen, maar de [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, OGEN


#56: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...], maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We mOGEN weten dat we Gods Geest hebben ontvangen en dat Hij ons niet meer zal verlaten. Als Israel een nieuw hart zal ontvangen, dan zullen zij als evangelisten uittrekken in de wereld. Het gaat de Her[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#57: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]ouwen zijn net schietschijven. Ze geven zich eerder volledig aan God en kunnen moeilijker een stuk van hun leven buiten Gods leiding houden. Vrouwen mOGEN bidden voor de mannen. We zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn een geest met Hem. Wij zijn verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: een van geest. Niet alleen ons hart, maar ook heel o[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#58: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...] Door het Woord van God kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mOGEN alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mOGEN we voor altijd bij God zijn. We mOGEN ons volledig overgeven aan God. Het is goed om dicht [...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#59: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"De Here Jezus Christus kan vanmiddag nog terugkomen. We mOGEN ons vasthouden aan deze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven strijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet al[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#60: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]s zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods OGEN nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Het tweede snoer:
1.[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#61: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]lijden de weg voor ons geopend naar God, de bron van vreugde. Maar vaak ervaren we die vreugde niet; we willen wel, maar we kunnen het zelf niet. We mOGEN ons verlangen god bekend maken en Hem vragen of Hij ons wil vullen met Zijn vreugde. Hij kan ons voortdurend wijzen op Zijn genade en liefde.[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#62: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mOGEN God volkomen vertrouwen in onze zorgen en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#63: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...]en we op de Here Jezus Christus. Wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? We behoren rein te leven, ons leven over te geven aan de Here Jezus en we mOGEN daar dagelijks om vragen.[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#64: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]Hem. Zoals de mijnwerkers in Chili hopeloos vastzaten, maar toch in de aangebrachte lift zijn gestapt naar de redding, de vrijheid en het licht, zo mOGEN wij de Here Jezus Christus aannemen. Paulus waarschuwt ons voor allerlei filosofieen en overleveringen. We kunnen overtuigd zijn dat er nog veel moet gebeuren voordat we tot God kunnen komen, ma[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#65: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit liefde voor zijn Heiland. Hij was bereid om te lijden. Hij was strijdbaar, maar ook bewOGEN met de gemeente. God en de Here Jezus Christus zijn bewOGEN met ons. Hij ontfermt Zich over ons. Epafroditus was ook een zegen voor de gemeente. Zijn wij een zegen of een zucht voor de gemeente?[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, BewOGENheid


#66: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]ael moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Israel verlost is van de slavernij. Wij mOGEN gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we r[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#67: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]loed van de Here Jezus Christus. Wij zijn niet meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze zonden als we onze zonden belijden. We mOGEN met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een mens gered worden. De Here Jezus Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven te geven vo[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#68: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]re zullen zijn, dan zullen we verbaasd zijn over de Heere en over de hemel: de helft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn gezegend om bij de Heere te mOGEN zijn. De koningin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te zien. Veel mensen in Europa komen niet meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jezus Christus geopenbaard is.[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#69: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]rael teruggeven, maar eerst zal Israel door een grote benauwdheid heen gaan. De Here Jezus Christus zal eenmaal Zijn volk beveiligen. Rachab was bewOGEN om haar familie. Zij vroeg niet om de veiligheid van haarzelf, maar van haar familie. De verspieders stonden borg met hun leven voor haar veiligheid. De Here Jezus Christus heeft borg gestaan met[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#70: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...]chtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, dan verlaten we onze post en vluchten naar de bergen, maar we mOGEN bij de Heere schuilen. Angst is een slechte raadgever (Spreuken 29:25). Het maakt ons kortzichtig en doet ons vluchten, maar we mOGEN schuilen bij God! De grondslagen van het geloof worden op di[...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#71: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]worden als we bereid zijn om met Christus te sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mOGEN zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons is. We mOGEN Zijn geur verspreiden, maar alles wat niet deugt moet uit ons leven verwijderd worden. Het ga[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#72: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]n Woord is betrouwbaar. We hebben alles, de volheid, verkregen in Hem. We kunnen niet meer ontvangen, wel kunnen we meer van ons geven aan Hem. We mOGEN naar Hem toegroeien. Er is er maar een belangrijk: Jezus Christus. Alle andere zaken zijn aan Hem ondergeschikt. Jezus Christus is de bekwame Gids. Hij is de weg voorgegaan. Wij mOGEN Hem volge[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#73: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]t geprobeerd om Hem te verleiden in de woestijn om zo de troon in handen te krijgen. Maar bij de hemelvaart heeft Christus de troon bestegen. En wij mOGEN nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, want de Here Jezus zit op de troon! Hij zit daar als Gods Zoon, maar ook als de Zoon des mensen. Hij heeft overwonnen! Het gaat bij hemelva[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#74: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mOGEN voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#75: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]ij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de Heilige Geest omdat we weten dat we verlost moeten worden en onze OGEN geopend moeten worden voor de Here Jezus Christus (wedergeboorte). [...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#76: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]n schoonvader, verlaten door zijn ouders en verstoken van de tabernakel. Toch stelde hij zijn vertrouwen op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mOGEN we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkh[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#77: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"Wij mOGEN God dienen op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect v[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#78: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...] Christus met het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mOGEN weten, geloven dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen opdat die ranken nog meer vrucht dragen. Hij laat dingen in ons leven toe, opdat wij ons vertrouwen[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#79: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"De psalmist begint te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mOGEN we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoe[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#80: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]aar zijn in het leven van Zijn volgelingen. Het nageslacht zal Hem dienen niet uit eigen kracht, maar Christus zal het dienen in ons uitwerken. VerhOGEN verwijst naar de kruisdood van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn opstanding en hemelvaart. Na zijn verhoging trekt de Here Jezus ons tot Zich. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#81: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]ozef en Jacob, maar ook over de broers. De broers hadden niet geluisterd naar Jozef toen hij om genade smeekte, maar God gaf wel genade. God wilde de OGEN van de broers openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn vertrouwen op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde verzoening te bewerken, maar hij deed het op een verk[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#82: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]d als een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, heilige Zoon van God al onze zonden op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mOGEN elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus ziet aan het begin van het boek Openbaring, dan draagt Hij Zijn gordel niet meer [...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#83: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]te eten. We leven niet alleen in de wetenschap dat onze zonden zijn vergeven, maar ook dat de Here Jezus Christus is opgestaan en leeft. Jongelingen mOGEN weten dat de boze is overwonnen ( de strijd is gestreden). We hebben Gods Woord in de strijd. We mOGEN Gods Woord overdenken. De boze probeert het Woord van God uit ons leven te weren. Het woord [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#84: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]n het licht van Gods heiligheid zien we onze verdorvenheid: we zondigen met onze tong al zo regelmatig. We kunnen niets van onszelf verwachten, maar mOGEN alles van de Here verwachten. Wij worden gereinigd, ontzondigd door het offer van de Here Jezus Christus. Tenslotte vraagt de Here: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om ons leven beschikbaa[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#85: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]estelijke wapenrusting (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mOGEN de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mOGEN de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#86: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]n verdiend (en hebben niet ontvangen wat we wel hadden verdiend). De Here Jezus Christus kwam Zelf van boven. God heeft de regie in Zijn handen. Wij mOGEN volkomen vertrouwen op Zijn leiding in ons leven. We mOGEN met vast vertrouwen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mOGEN we altijd alles van Hem verwachten (gave[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#87: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]elaas veel dode stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te geven voor een leven onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mOGEN geestelijk groeien door te verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woon[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#88: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]mium) gegeven om erna te luisteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mOGEN leren, we mOGEN er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons leven. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en daad. Als we luisteren, dan zal [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#89: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]t leven van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het leven heeft gegeven. Haar naam betekent 'aangevochten, moe gestreden' wat in haar OGEN terug te zien was. Niemand zag het verdriet van Lea, maar de Heere kwam voorbij. De Heere zag haar verdriet (Ruben: ellende). Hij geeft haar leven. God heeft leven gegeven in Zijn Zoon Jezus Chri[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#90: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]ijke plaats in ons leven krijgen, maar de Gekruisigde is het belangrijkste in ons leven. Door Zijn Woord kunnen we Hem leren kennen in ons leven. We mOGEN alles van Hem verwachten. We moeten het niet van deze tijd verwachten, maar van de toekomstige tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij v[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#91: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...] We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mOGEN geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij zijn behouden en daarom zijn wij uitverkoren om onberispelijk voor Hem gesteld te worden. Wij ku[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#92: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]r vader in een situatie die zij niet gewild heeft. Zij kwam in een strijd met haar zus om de gunst van Jacob. Van de strijd raakte zij uitgeput. Haar OGEN waren flets, teder. Zij keek met een zacht blik de wereld in. Er was uiterlijk en innerlijk een groot verschil tussen Lea en Rachel. Rachel zat vast aan de afgoden. Zij loog tegen haar vader om d[...]"
Trefwoorden: Horen


#93: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]postelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mOGEN uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezu[...]"
Trefwoorden: Hoop


#94: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]afgodsbeelden (alcohol, geld, mobiele telefoons, laptop etc. ). Zijn wij standvastig, onwankelbaar in ons geloof? Wij zijn uit onszelf zwak, maar we mOGEN ons volkomen overgeven aan God. Hij is groot! Hij is altijd nabij ons. Het is nu nog genade tijd. We hebben nu nog tijd om onze afgoden op te ruimen. [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#95: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]issan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de tempel om de tempel te reinigen. Hij is, was, het Lam van God. Wij mOGEN tot Hem komen om verlossing te ontvangen. We mOGEN Hem eren. [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#96: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]jn burcht en zijn heil is. Wij hebben onze eigen rots, waarop wij veilig denken te wonen. Maar onze eigen rots blijkt niet altijd veilig te zijn. We mOGEN ons richten op God: Hij is een veilige Rots. Vroeg of laat worden wij geconfronteerd met de rots van de heilige God, maar er is een opening in die rots: Jezus Christus. Ons leven is verborgen m[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#97: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]t God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar Sarai heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaan wat Hij beloofd had. We mOGEN ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Z[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#98: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]e Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: een God in drie Wezens. We mOGEN God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen mens zijn, maar is Hij ook God. God is onvergelijkbaar. We ku[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#99: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...], dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan Gods daden in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mOGEN we kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt zeer naar ons. Asaf zat niet meer in de benauwdheid, maar was er bovenuit getild (zweven), [...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#100: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]de maatschappelijke ontwikkeling weerspiegelt. In onze maatschappij heeft de wetenschap het voor het zeggen. We kunnen niet alles begrijpen, maar we mOGEN alles zien door Gods OGEN, door de OGEN van Gods Woord. We zien dat de plannen van Haman verhinderd werden, maar wel door NaziDuitsland zijn uitgevoerd. Er is nu veel verbittering bij de Joden. W[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#101: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"Aan het begin van een nieuw jaar zijn er veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mOGEN luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#102: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"Vlak voordat Israel Kanaan binnen trok heeft God beloofd, dat God Israel nooit zou verlaten. God heeft ons ook beloofd nooit te zullen verlaten. We mOGEN God herinneren aan Zijn belofte. Jozua zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mOGEN Hem volgen. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te strijden. De [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#103: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]el vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wandelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mOGEN water tot ons nemen: het Woord van God. We mOGEN ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed zullen we vruchten dragen in ons leven. God wil vreugde geven in het lezen van Zijn Woord. [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#104: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]of. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mOGEN roemen in de hoop (toekomst). We mOGEN ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te leren volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#105: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...]Hij verlangt naar ons. Als Israel al zo veel redenen had om verheugd te zijn, hoeveel te meer redenen moet de gemeente dan hebben! In onze droefheid mOGEN we vluchten in de vreugde van de Here. De Here Jezus is gekomen om onze vreugde vol te maken. Hij is groot! We vergeten te genieten van de dingen, die we nu van God hebben ontvangen. De Here Jezu[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#106: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"Israel is Gods oogappel en wij mOGEN ook Gods oogappel zijn: meest geliefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geliefde personen zijn door Zijn genade? Wij voelen ons vaak het zwarte schaap van de familie. Vaak was iemand anders in de familie de oogappel van onze ouders, maar wij zijn kostbaar in Gods OGEN. Onze oogappels zijn zeer[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#107: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]ich vernederd. Hij is lager geworden dan de engelen. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die positie mOGEN we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Christus zal de scheppingsopdracht volmaakt[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#108: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"Het Loofhuttenfeest is een van de feesten van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mOGEN ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mOGEN H[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#109: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mOGEN we delen in Zijn heerlijkheid. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#110: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]g de Here te zien; nederigheid. Twee vleugels bedekken de voeten; een bede om bewaard te blijven op de wegen die ze gaan. Twee vleugels, waarmee ze vlOGEN, zijn een voortdurende proclamatie van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God verwachten, dan kan Hij meer doen dan wij verwachten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude Testament, al[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#111: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]eeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, maar wij mOGEN de zonden los laten. De Here Jezus wil ons verlossen van onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw leven geven. Wij mOGEN in Hem leven. Wij mOGEN met vallen en struikelen leren te leven in H[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#112: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]"Kust de Zoon'. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de Here Jezus Christus gaan. Hij kan en wil ons redden. We mOGEN ons volkomen overgeven aan de Here Jezus. Alles is volbracht, wij mOGEN bij Hem schuilen. Alles hebben we ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#113: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verlichte OGEN van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#114: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...]e gemeente heiligt, is het goed als we met elkaar meeleven. Wij moeten niet onberispelijk worden, maar de Here Jezus wil ons onberispelijk maken. We mOGEN elkaar bij Hem brengen, voor elkaar bidden. [...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#115: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]je, spruit), maar is ook de Schepper ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn plan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn beloften. Wij mOGEN bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te leven. Wij hebben nieuw leven [...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#116: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]eid). Als we de Herder wel hebben, dan hoeven wij niet bang te zijn in het sterven. Wij zijn dan genodigd aan de tafel, die God heeft voorbereid. We mOGEN gemeenschap hebben met God omdat wij verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons altijd volgen. We zullen in het huis des H[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#117: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mOGEN ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begr[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#118: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"We mOGEN komen zoals we zijn, maar God heeft ons te lief om ons te laten zoals we waren. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen bekleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#119: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]ebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mOGEN alles van Hem verwachten. [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#120: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]et bevelschrift van de koning. De Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mOGEN we maken op basis van Gods goedheid en genade en trouw, en op basis van de ervaring van Gods liefde in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. Ver[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#121: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"Het leven is moeilijk, 't Gaat niet altijd goed. Donkere wolken tussen ons en de zon. We mOGEN blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is.

Men zegt dat indertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 mensen in Jeruzalem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, maar door het Overjordaanse en via Jericho [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#122: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mOGEN bidden met onze eigen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het geloof hebben we een gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mOGEN door genade "Abba" zeggen, dat wi[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#123: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]urd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij had in Samaria). Ook wij moeten fijngevoelig zijn voor Gods Geest (om de ene te bereiken). We mOGEN in Gods kracht Zijn stem volgen. God heeft gekozen om gelovigen als instrument te gebruiken. Gelovigen mOGEN Gods boodschap doorgeven. De Here Jezus begint veel gesprekken met een vraag. Ook Fili[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#124: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de Schepper hij is groot en wij mOGEN Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#125: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]bben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden, maar ook een hulp uit benauwdheden. We mOGEN weten dat de Here Jezus onze Verlosser is. Hij is de Voleinder van ons geloof. [...]"
Trefwoorden: Verlosser


#126: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"De tekenen van de tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mOGEN weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#127: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]echtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mOGEN alles van Hem verwachten. We mOGEN alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hi[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#128: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"De Here kijkt met aandacht naar alle individuele mensen op deze aarde. Hij kent al onze tranen. Ons verdriet mOGEN we in gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij sterven zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt dan g[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


#129: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"Door de Geest van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mOGEN wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


#130: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]n verlangen naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mOGEN we rusten, vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel wordt de Heilige Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 130 preken gevonden over: 'Ogen'.