#1: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Israel aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, NAMEN


#2: "De namen spreken van de Here"

Door broeder P. van der Lugt op 27 november 2016.
Trefwoorden: De weg van de Here, David, Onderwijs


#3: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]eofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller NAMEN hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naar volmaaktheid gegeven. De eeuwigheid is [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#4: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]lelie. Lelies wijzen op Christus als Koning. Op de pilaren lagen ook granaatappels, die wijzen naar de Here Jezus als Hogepriester. De pilaren kregen NAMEN: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God bevestigt ons door Zijn Woord. God zal tot Zijn doel komen. God heeft Zijn kracht laten zien in de uittocht uit Egypte en heeft dat l[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#5: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...] jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De NAMEN van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun NAMEN werden vervangen door NAMEN die verwijzen naar de afgoden van Babel. Daniel wist wie hij mocht zijn voor God. Hij verzette zic[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#6: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...] echtgenoot. Het was een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervaarde dezelfde pijn. Het resultaat waren bittere vruchten wat terug te vinden is in de NAMEN van de kinderen: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen medelijden, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#7: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]ens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We mogen God aanroepen als onze Vader.
3. wij zijn erfgeNAMEN van God. De Erfgenaam is Christus Jezus. Wij mogen delen in Zijn erfenis.

Het derde snoer:
1. God schenkt ons in/met Christus alle dingen. Wij zijn geestelijk zeer rijk. We mog[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#8: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]mt Zich over de weduwen. Weduwen waren vaak arm, stonden minder in hun rechten. Wij hebben het recht om kind van God genoemd te worden. Wij zijn erfgeNAMEN met Christus. De Here Jezus Christus pleit voor ons. Wij zijn rijk in Hem. [...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#9: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"God kent ons bij onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#10: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"Lea gaf haar zonen bijzondere NAMEN. De NAMEN van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het le[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#11: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"Wat hebben we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgeNAMEN van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet all[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#12: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...] discipelen in vreemde talen. Tijdens de Pinksterdag kwamen de gaven van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeteren is spreken NAMENs God. Petrus gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van Joel. De beloften in deze profetie zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de toekomst vervuld worden, maar Petrus gaf aa[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Namen'.