#1: "Hosanna! "

Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019.

"Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de NAAM van de Heere, de Koning van IsraA<Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel


#2: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]ristus is ons voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze NAAM geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het [...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#3: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...] land, een zoon en een volk. De belofte werd stap voor stap uitgebreid. Toen God tegen Abram begon te spreken, was er geen sprake van een gesprek. De NAAM van Abraham betekent 'machtige vader', maar hij moest wachten, totdat hij honderd jaar was om vader te worden. Ook nadat Lot Abraham verliet, sprak Abraham. Hij laat niet varen het werk van Zijn [...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#4: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]worden wij opgeroepen aan de dood van de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn NAAM noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons ge[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#5: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]am als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De NAAM van Nahum betekent troost. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van geweld en onrecht. Ninevi? 1/2 was het beeld van een wer[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#6: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...] verloren schapen van Israel. Israel moet tot inkeer komen voordat de Here Jezus Christus kan ingrijpen en vrede kan brengen in Israel. Als Israel de NAAM de Here zal aanroepen, dan zal het koninkrijk Gods komen. Op dit moment zijn er nog steeds veel Joden die God niet kennen. Joden worden vervolgd ook door het 'christelijke' westen. De NAAM van de[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#7: "Abrams roeping"

Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017.

"Beloften van God aan Abram:
1. Land
2. Groot volk
3. Zegen
4. Grote NAAM
5. Tot zegen gesteld
6. Wie Abram zegent wordt gezegend; wie vervloekt wordt vervloekt
7. In Abram alle geslachten gezegend
[...]"
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht


#8: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]en, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De NAAM van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de NAAM aller namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#9: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]f is de vaste grond; het geloof is niet onzeker, maar is gefundeerd op Gods Woord. Bij godsdienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangeNAAM te worden. Wij geloven echter dat wij aangeNAAM gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervari[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#10: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adonai, is de NAAM van de Here Jezus Christus. Jaweh is de NAAM van God, de Vader. De NAAM van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Israel een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#11: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]. Israel heeft echter gezondigd. De Joodse mensen zijn helaas vandaag de dag niet heiliger dan heidenen, maar God zal omwille van Zijn eigen heilige NAAM, Zich blijven ontfermen over het volk Israel. God blijft trouw. De toekomst van Israel, maar ook van de gemeente hangt af van de trouw van God en hangt niet af van mensen. God is heilig. Een bru[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#12: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]rde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn NAAM aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon geofferd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het bloed van Zijn Zoon. En nu leeft Christus in ons. H[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#13: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]eweerden een openbaring van God te hebben ontvangen; en zelf reisgenoten van Paulus probeerden het. Paulus was bereid te lijden en te sterven voor de NAAM van de Here Jezus Christus: Gods wil geschiede! Ook hadden mensen eerder geprobeerd de Here Jezus Christus te weerhouden van het lijden, maar Hij was gekomen om Gods wil te doen. Hoewel Paulus w[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#14: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...]nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. Hij heeft onze NAAM in Zijn had gegraveerd. Vervolgens gaat het protest in de psalm over in verootmoediging. David bad tot zijn God om verlichting van zijn ogen, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wanke[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#15: "Openbaring van Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015.
Trefwoorden: Lam, NAAM, Aanbidding


#16: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]ijk, aan de rol van de vrouw en van de man. Het Woord heerst over de tijdsgeest en de tijdsgeest dienst niet te heersen over het Woord. 'U hebt Mijn NAAM niet verloochend.' Jezus: de NAAM boven alle NAAM. Door de tijdsgeest staat evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de NAAM van Jezus Christus. God is liefde, maar tol[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#17: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]ram waren verdriet en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. Vervolgens vluchtte Hagar, maar God zag als eerste om naar haar. God riep haar bij haar NAAM. Hij confronteerde Hagar met de waarheid. De waarheid maart vrij. God vroeg Hagar terug te gaan en zicht te vernederen als eerste. Hagar gehoorzaamde. De NAAM Ismael betekent 'God hoort'. God ho[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#18: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]n namen werden vervangen door namen die verwijzen naar de afgoden van Babel. Daniel wist wie hij mocht zijn voor God. Hij verzette zich niet tegen de NAAMsverandering of het onderwijs dat hij moest volgen. Hij verzette zich wel tegen het voedsel van Babel. Dat was een moeilijke beslissing van Daniel. We mogen God vertrouwen. God heeft het beste me[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#19: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]e kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes NAAM betekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's NAAM betekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser gezonden om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's NAAM betekent 'herin[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#20: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"God gebruikt mensen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn NAAM. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#21: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...] wereld. Israel heeft Eglon 18 jaar gediend. Als wij zondigen, komen we in de macht van de vorst van deze wereld. Wij hebben een Verlosser nodig. De NAAM Ehud betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar wijsheid) en een Benjaminiet (zoon van mijn rechterhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard br[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#22: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]ken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's NAAM betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat vanuit[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#23: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...](volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We mogen God aanroepen als onze Vader.
3. wij zijn erfgenamen van God. De ErfgeNAAM is Christus Jezus. Wij mogen delen in Zijn erfenis.

Het derde snoer:
1. God schenkt ons in/met Christus alle dingen. Wij zijn geestelijk zeer rijk. We mogen god danken voor wat [...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#24: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]van alles doen, maar bij God zijn. God verlangt ernaar dat wij Zijn vreugde ervaren. God wil door Zijn schepping, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn NAAM verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. Onze vreugde is alleen in Hem. De realiteit is echter dat wij niet altijd verlangen naar God. We bes[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#25: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"De koningin van Sjeba of de koningin uit het zuiden kwam waarschijnlijk uit Jemen of Ethopie. De koningin had gehoord dat koning Salomo de NAAM van de Heere verheerlijkte. De koningin kwam uit nieuwsgierigheid en wilde zelf onderwezen worden. Zij kwam met raadsels, levenslessen om hem op de proef te stellen. Zij was diep onder de indruk van Salomo'[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#26: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]and binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De wet was er totdat het zaad (dat is Christus) gekomen was. Daarna mocht Jozua (zijn NAAM betekent 'Hij is redding') het volk Israel leiden in het beloofde land. Rachab was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregister van de Here Jezus Christus. En door het geloof is zij ge[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#27: "De grote Naam van onze Here"

Door broeder P. van der Lugt op 22 juli 2012.
Trefwoorden: Salomo, Filippus, Doop


#28: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...] Zelf) moeten we aandoen. Israel zal weer in de benauwdheid komen zoals ten tijden van Saul. Israel zal zijn vertrouwen op God moeten stellen en de NAAM van de Heere aanroepen. David hieuw het hoofd van Goliath af met het zwaard van Goliath. De Here Jezus Christus heeft de duivel met het wapen van de duivel (de dood) overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#29: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...] bij de wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de NAAM van de Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de wereld is geschapen. We dopen ook in de NAAM van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de NAAM van[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#30: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]e zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. Mozes was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn NAAM. God roept ons ook bij onze NAAM: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trek[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#31: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"God kent ons bij onze NAAM. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids NAAM betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#32: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"Mozes krijgt van God de opdracht om Zijn NAAM onder het volk bekend te gaan maken als De Heere, Jahweh, de God die doet wat Hij belooft, de Verbonds God. Tot nu toe kenden de Israelieten Hem alleen onder de NAAM van Heere, maar nog niet als de God Die zichtbaar en actief Zich bezighoudt met Zijn volk. Bij de brandende braamstruik ligt het begin van[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#33: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]milie, in God en in mensen), onrecht, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in deze aspecten van het lijden. In de NAAMgeving van zijn zonen getuigde Jozef van zijn wandel met God: Manasse; God heeft al mijn moeite vergeten en Efraim; God heeft mij vruchtbaar doen worden. Jacob draaide de volgorde van zegeningen o[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#34: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De NAAM Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De NAAM Israel verwijst naar de tweede komst als Koning van Israel. 2 Sam. 7:12[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#35: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]. Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het leven van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het leven heeft gegeven. Haar NAAM betekent 'aangevochten, moe gestreden' wat in haar ogen terug te zien was. Niemand zag het verdriet van Lea, maar de Heere kwam voorbij. De Heere zag haar verdriet (Ruben: ellende). Hij geeft haa[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#36: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De NAAM Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#37: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"Jacob ging in opdracht van zijn vader Isaac naar Laban. Jacob is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar NAAM betekend 'wilde koe', of 'bezorgd, uitgeput', komt door een list van haar vader in een situatie die zij niet gewild heeft. Zij kwam in een strijd met haar zus om de gunst van Jacob. Van de strijd raakte zij uitgeput. Haar ogen waren [...]"
Trefwoorden: Horen


#38: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig leven als we geloven in de NAAM van de Here Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de dood, maar ontv[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#39: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]n God dat door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het leven van Elia, de weduwe en haar zoon. Als de zoon van de weduwe sterft, dan roept Elia de NAAM van de Here aan. De weduwe beleid dan dat de woorden van Elia waarheid zijn. God is goed voor ons. Zijn goedheid is niet afhankelijk van de geestelijke toestand van Israel. Wij leven in een tijd [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#40: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"Het Loofhuttenfeest is een van de feesten van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn NAAM. Wij mogen ons verheugen in de NAAM van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen H[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#41: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...] Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te leven. Wij hebben nieuw leven ontvangen omdat wij Zijn NAAM eren in ons leven. [...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#42: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]rust (rustige wateren), ook in onze ziel. Hij kan de trauma's in ons leven gebruiken om iets moois uit te werken. Hij wil ons leiden tot eer van Zijn NAAM (en niet van onze NAAM). Als we de Herder niet hebben, dan hebben we niets ( in de eeuwigheid). Als we de Herder wel hebben, dan hoeven wij niet bang te zijn in het sterven. Wij zijn dan genodigd[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#43: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]ekleden met het Woord van God. Het Woord van God woont rijkelijk in ons om in wijsheid elkaar te onderwijzen. Tenslotte mogen wij ons bekleden met de NAAM van Christus. [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#44: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]e van Joel. De beloften in deze profetie zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de toekomst vervuld worden, maar Petrus gaf aan dat een ieder die de NAAM van de Here aanroept behouden zal worden. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. ook wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Door de Heilige Geest is de liefde van God in ons ha[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#45: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]Heilig. De weg tot God is wel veranderd door de Here Jezus. God is een hemelse Vader, die boven alles troont, die alles overziet. God is heilig, Zijn NAAM is heilig. Is ons leven ook geheiligd? Is Zijn NAAM geheiligd in ons huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods hulp dagelijks nodig om Zijn NAAM te heiligen. Gods koninkrijk za[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#46: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de Schepper hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn NAAM, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


 

Gevonden:

Er zijn 46 preken gevonden over: 'Naam'.