Preken over: "Naam"

"Bevrijding in de breedste zin van het Woord"
Door broeder P. van der Lugt op 5 mei 2024
Trefwoorden: Bevrijding, Vrede, Naam

"Naaman genezen / Het geloof van een meisje"
Door broeder P. van der Lugt op 17 oktober 2021
Trefwoorden: Elisa, Genezing, Meisje

"De voorrang en verhevenheid van Christus"
Door broeder N. Groot op 25 juli 2021
Trefwoorden: ErfgeNaam, Schepper, Heerlijkheid

"Titus 3: De rijkdom die God ons geeft in Christus"
Door broeder C. van Aalsburg op 11 juli 2021
Trefwoorden: Zaligmaker, Gehoorzaamheid, ErfgeNaam

"Zicht op de Heere Jezus"
Door broeder T. van Ommen op 4 juli 2021
Trefwoorden: ErfgeNaam, Licht der wereld, Genadetijd

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]g als eerste om naar haar. God riep haar bij haar Naam. Hij confronteerde Hagar met de waarheid. De waarheid maakt vrij. God vroeg Hagar terug te gaan[...]"

"Hosanna!"
Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019
Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel

"Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van IsraA<<l![...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]epen om te worden als Christus. Wij zijn met onze Naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoa[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]e spreken, was er geen sprake van een gesprek. De Naam van Abraham betekent 'machtige vader', maar hij moest wachten, totdat hij honderd jaar was om v[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]ade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn Naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er altij[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...] had een boodschap van vertroosting voor Juda. De Naam van Nahum betekent troost. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/[...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]pen en vrede kan brengen in Israel. Als Israel de Naam de Here zal aanroepen, dan zal het koninkrijk Gods komen. Op dit moment zijn er nog steeds veel[...]"

"Abrams roeping"
Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht

"[...]br/> 2. Groot volk<br/> 3. Zegen<br/> 4. Grote Naam<br/> 5. Tot zegen gesteld<br/> 6. Wie Abram zegent wordt gezegend; wie vervloekt wordt vervlo[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]alem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De Naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De tijd is [...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]looft men niet, maar moet men werken om zich aangeNaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangeNaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"Heere, Adonai, is de Naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de Naam van God, de Vader. De Naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van M[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]enen, maar God zal omwille van Zijn eigen heilige Naam, Zich blijven ontfermen over het volk Israel. God blijft trouw. De toekomst van Israel, maar oo[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]e heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn Naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon ge[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]Paulus was bereid te lijden en te sterven voor de Naam van de Here Jezus Christus: Gods wil geschiede! Ook hadden mensen eerder geprobeerd de Here Jez[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]e vertellen. God vergeet ons niet. Hij heeft onze Naam in Zijn had gegraveerd. Vervolgens gaat het protest in de psalm over in verootmoediging. David[...]"

"Openbaring van Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]nst niet te heersen over het Woord. 'U hebt Mijn Naam niet verloochend.' Jezus: de Naam boven alle Naam. Door de tijdsgeest staat evangelisatie onder[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]g als eerste om naar haar. God riep haar bij haar Naam. Hij confronteerde Hagar met de waarheid. De waarheid maakt vrij. God vroeg Hagar terug te gaan[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]ht zijn voor God. Hij verzette zich niet tegen de Naamsverandering of het onderwijs dat hij moest volgen. Hij verzette zich wel tegen het voedsel van [...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]a ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes Naam betekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's Naam betekent 'de eed van God'. God heeft een Verlos[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]en in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn Naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon,[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] deze wereld. Wij hebben een Verlosser nodig. De Naam Ehud betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar wijsheid) e[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]dstukken gaan over het karakter van God. Hosea's Naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden v[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]er.<br/> 3. wij zijn erfgenamen van God. De ErfgeNaam is Christus Jezus. Wij mogen delen in Zijn erfenis.<br/><br/> Het derde snoer:<br/> 1. God sc[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]jn schepping, Zijn volk, Zijn gemeente, etc. Zijn Naam verheerlijken. Ons doel is om Hem te verheerlijken. God vraagt van ons om Hem lief te hebben. O[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]pie. De koningin had gehoord dat koning Salomo de Naam van de Heere verheerlijkte. De koningin kwam uit nieuwsgierigheid en wilde zelf onderwezen word[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]s Christus) gekomen was. Daarna mocht Jozua (zijn Naam betekent 'Hij is redding') het volk Israel leiden in het beloofde land. Rachab was een hoer, [...]"

"De grote Naam van onze Here"
Door broeder P. van der Lugt op 22 juli 2012
Trefwoorden: Salomo, Filippus, Doop

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]l zal zijn vertrouwen op God moeten stellen en de Naam van de Heere aanroepen. David hieuw het hoofd van Goliath af met het zwaard van Goliath. De H[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...] werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de Naam van de Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de wereld is geschapen. We dopen ook in de Naam[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]it het brandende braambos riep God Mozes bij zijn Naam. God roept ons ook bij onze Naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Z[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"God kent ons bij onze Naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"Mozes krijgt van God de opdracht om Zijn Naam onder het volk bekend te gaan maken als De Heere, Jahweh, de God die doet wat Hij belooft, de Verbonds G[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]erkennen in deze aspecten van het lijden. In de Naamgeving van zijn zonen getuigde Jozef van zijn wandel met God: Manasse; God heeft al mijn moeite [...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]uld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De Naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naa[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]n dat de Heere haar het leven heeft gegeven. Haar Naam betekent 'aangevochten, moe gestreden' wat in haar ogen terug te zien was. Niemand zag het verd[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...] aan de gelovigen, heiligen in Christus Jezus. De Naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan [...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar Naam betekend 'wilde koe', of 'bezorgd, uitgeput', komt door een list van haar vader in een situatie[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]ijbel hebben we eeuwig leven als we geloven in de Naam van de Here Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet do[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]s de zoon van de weduwe sterft, dan roept Elia de Naam van de Here aan. De weduwe beleid dan dat de woorden van Elia waarheid zijn. God is goed voor o[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]t wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzo[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]. Wij hebben nieuw leven ontvangen omdat wij Zijn Naam eren in ons leven. [...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]it te werken. Hij wil ons leiden tot eer van Zijn Naam (en niet van onze Naam). Als we de Herder niet hebben, dan hebben we niets ( in de eeuwigheid).[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]erwijzen. Tenslotte mogen wij ons bekleden met de Naam van Christus. [...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...] worden, maar Petrus gaf aan dat een ieder die de Naam van de Here aanroept behouden zal worden. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. ook wij z[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]s troont, die alles overziet. God is heilig, Zijn Naam is heilig. Is ons leven ook geheiligd? Is Zijn Naam geheiligd in ons huwelijk, ons gezin, ons a[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...] en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn Naam, Zijn wezen zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de are[...]"