#1: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van MOZES. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#2: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]Hoe is de balans in ons leven tussen prestatie en relatie? God wil een relatie in ons leven; God maakt geen verschil tussen ons priv?- en werkleven. MOZES had Zippora en hun twee zonen terug gestuurd naar zijn schoonvader nadat MOZES het te druk had met zijn bediening het volk Isra?l te leiden. Jethro kwam enige tijd later Zippora en hun twee zone[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#3: "Het aangezicht van God"

Door broeder H. Huijzer op 24 april 2016.
Trefwoorden: Aangezicht, MOZES, Relatie


#4: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]leeft Christus in ons. Hij heeft de heerschappij in ons leven. Als ons leven niet over rozen gaat, moeten we niet vergeten dat Hij ons ziet. God zag MOZES in de woestijn. God zag Israel werken als slaven. God zag Hagar in de woestijn. God zag Elia onder de bremstuik, bang voor koning Achab. God zag ons vormeloze begin. God ziet ons niet alleen, H[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#5: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"Nadat MOZES 40 jaar opgeleid was in Egypte, moest hij 40 jaar de schapen weiden. Hij werd toen geroepen om Israel te leiden, maar hij zei: 'Wie ben ik?' Hij voelde zich niet bekwaam, maar God maakte MOZES bekwaam. Onder veel tekenen werd Isra?l uitgeleid, maar nadat MOZES 40 dagen op de berg was geweest, aanbaden de Isra?lieten een gouden kalf in p[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#6: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]ar het koninkrijk van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een geestelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). MOZES bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is [...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#7: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"Het vijfde boek van de psalmen heeft overeenkomsten met het vijfde boek van MOZES; Deuteronomium. De psalm beschrijft in details Gods handelen met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#8: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...] de hoogte (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze gerechtigheid. Hij is Opgang uit de hoogte en Hij is mens op deze aarde geworden. God heeft MOZES, David, Johannes de doper en de Here Jezus Christus voorbereid in de woestijn. Hij bereid ons ook voor, omdat Christus meer (zichtbaar) wordt in ons en wij minder worden. [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#9: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]ts die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft MOZES en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te[...]"
Trefwoorden: Zending


#10: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]ats is waar het vuur geweest is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan MOZES laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als MOZES in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#11: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"MOZES werd de knecht des Heere genoemd. Hij was de meest zachtmoedige man. Hij mocht met God spreken, maar hij mocht niet het beloofde land ingaan. MOZES had niet tot de rots gesproken, maar hij had de rots geslagen. De rots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit d[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, MOZES


#12: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"Wij mogen God dienen op de plek waar we zijn, zelfs als wij 80 jaar zijn. MOZES was goed opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God MOZES bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. MOZES uitte respect v[...]"
Trefwoorden: MOZES, Dienstbaar, Eerbied


#13: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"MOZES krijgt van God de opdracht om Zijn Naam onder het volk bekend te gaan maken als De Heere, Jahweh, de God die doet wat Hij belooft, de Verbonds God. Tot nu toe kenden de Israelieten Hem alleen onder de Naam van Heere, maar nog niet als de God Die zichtbaar en actief Zich bezighoudt met Zijn volk. Bij de brandende braamstruik ligt het begin van[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#14: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"God openbaart Zichzelf in Zijn Woord stap voor stap. Aan Abraham openbaarde God Zich nog niet als Here, maar aan MOZES wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft d[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#15: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"In het begin van het leven van MOZES speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medelijden). Door het geloof heeft zijn moeder MOZES verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest MOZES in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Moz[...]"
Trefwoorden: MOZES, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#16: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...] om Hem oprecht te dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving groeien wij in het geloof. God gaf onderwijs aan MOZES over hout als MOZES tot God bad. God wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#17: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]rouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan MOZES, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Profeet en Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon van het hu[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Mozes'.