#1: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]an God. Drie tegenstelling die ons bemoedigen: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke MENS wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het o[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#2: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]et begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om MENSen te verlossen van hun zonden. De MENSen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden belijden. Beke[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#3: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"God heeft de aarde en de MENS geschapen om Zijn Zoon een bruid te bereiden. God en de MENS (Adam en Eva) waren in gesprek over Zijn Bruid; door de zondeval en de zondvloed spreekt God spreekt God nog wel, maar er is geen sprake meer van een gesprek tussen God en de MENSen. God laat niet varen het werk van Zijn handen. God sprak zeven keer met Abra[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#4: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]men gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jezus kwam naar deze wereld (climax), maar de MENSen hebben Hem gekruisigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepstem van God. Hij stelde zich volkomen beschikbaar. Izaak was Abrahams enige zoon van de belofte van God aan Abraham. Abraham ha[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#5: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden bij de opname van de gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat alle MENSen behouden worden. De MENS wil zijn eigen weg uit stippelen, maar de Here Jezus Christus bad in de hof van Gethsemane dat niet Zijn wil, maar Gods wil geschiede. Jaazanja: de Heere hoort. God ho[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#6: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]elijk, zijn rechtvaardigheidsgevoel, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke MENSen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, stond de[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#7: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]em te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare wereld van God. Geloven is vertrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer MENSen bij de Here Jezus Christus, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht geven.[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#8: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]zelf kunnen verbeteren, maar dat de Here Jezus Christus ons kan veranderen naar Zijn beeld. De Here Jezus Christus had Petrus geroepen om visser van MENSen te worden, maar nu riep de Here Jezus Christus Petrus op om herder van de schapen te worden. De goede Herder zette Zijn leven in voor Zijn schapen. Vervolgens riep de Here Jezus Christus Petrus[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#9: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...] toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar het volk te brengen. We mogen de MENSen in onze omgeving in gebed brengen bij onze God. We mogen ook God bekend maken bij de MENSen. Biddend met en voor de MENSen om ons heen kunnen we getuigen van het karakter van God. We mogen lev[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#10: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"Salomo was geliefd door God. Hij kende het hart van Salomo. Het hart brengt van nature slechte dingen voort. Ook zijn er MENSen met een hart van goud. Ons hart kan God afwijzen, maar ook verlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil vrede aan ons geven in ons hart. Salomo had een relatie met God. Hij had een nederig hart. Hij h[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#11: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]onszelf. Besneden betekent dat het onreine gedeelte is weggesneden en dat er bloed heeft gevloeid. In Christus zijn wij allen besneden. Wij zijn als MENS in zijn geheel in Christus besneden (en niet maar een klein gedeelte van ons). Christus werd als een onrein lid weggesneden. Hij heeft al onze zonden, onze eigen gerechtigheden op Zich genomen. I[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#12: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]verdrukking zal God Zijn belofte volledig vervullen. God is het, die kiest, verlost, zorgt en thuis brengt. Israel heeft echter gezondigd. De Joodse MENSen zijn helaas vandaag de dag niet heiliger dan heidenen, maar God zal omwille van Zijn eigen heilige naam, Zich blijven ontfermen over het volk Israel. God blijft trouw. De toekomst van Israel, m[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#13: "Het gaat niet om mensen maar om God"

Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016.
Trefwoorden: Tempel, Uit liefde, Geven


#14: "Wat is de mens"

Door broeder J. Nugter op 8 mei 2016.
Trefwoorden: Scharlaken, Doorn, Kroon


#15: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]n wij ontzag voor het gezag van God en Zijn Woord? De duivel wil gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk MENSen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d.[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#16: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]de zondeval kwam het kwaad, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de MENS kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vruch[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#17: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]de zonde. God heeft Hem een lichaam bereid. Hij heeft woorden van vrede en genade gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de MENSen gezegend. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te d[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#18: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]e blijven volgen. In het lijden ontvangen wij troost van God waarmee wij anderen weer kunnen troosten. Op weg naar Jeruzalem waren er verschillende MENSen die Paulus wilde weerhouden om naar Jeruzalem te gaan: MENSen die beweerden een openbaring van God te hebben ontvangen; en zelf reisgenoten van Paulus probeerden het. Paulus was bereid te lijde[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#19: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]isteren naar God en het initiatief laten aan God centraal. God gebruikt ook natuurlijke elementen. God stuurde Filipus, maar niet een engel. God wil MENSen gebruiken om het evangelie te verkondigen. Filipus begon het gesprek met de kamerling met een vraag. Veel gesprekken van en met de Here Jezus Christus beginnen met een vraag. Filipus had geleer[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#20: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]d gaat over ons. De brief aan de Efeziers gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige MENS ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan [...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#21: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"Hoewel Jozef geen Bijbelstudies kon volgen of andere MENSen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om verge[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#22: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...] is koppig en eigenwijs. In hoeverre lijken wij op een ezel? Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Een ezel is vaker slimmer dan een MENS. We kennen Gods Woord, maar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te handelen naar Gods inzicht. Wij willen niet dienen, maar wij willen gediend worden door God. MENSen zoeken bewust de zonden[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#23: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]lijk naar Zijn tegenstanders. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met wijsheid: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een beeld en de MENS is geschapen naar het beeld van God. De MENS heeft de fysieke en mentale kenmerken van God. Het beeld in de MENS is misvormd door de zonden. De Here Jezus Christus is het beeld (van de zichtbare [...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#24: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]s binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Here Jezus Christus. Pinksteren is een oogstfeest. Op de pinksterdag was er sprake van twee groepen MENSen: joden en jodengenoten d.w.z. heidenen die het joodse geloof hadden aangenomen. Beide groepen behoren tot hetzelfde tarwegraan: de Here Jezus Christus. De beweegbroden waren identiek: in Christ[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#25: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"MENSen voelen zich vaak heel eenzaam en niet begrepen. Om die reden plegen veel MENSen zelfmoord. Elia voelde zich ook erg eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. Elia had Israel opgeroepen een keuze te maken tussen God en Baal. Elia vertrouwde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#26: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]maar zij vingen niets. De Here Jezus Christus gaf hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van MENSen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de ogen van MENSen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoorten. De discipelen (vissers van MENSe[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#27: "Voornemens"

Door broeder J. Lukasse op 18 januari 2015.
Trefwoorden: VoorneMENS, Trouw, Belofte


#28: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]lus had zijn eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Israel en voor onze medeMENS? Israel heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie gegeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van d[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#29: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in de Here Jezus Christus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze prestaties, van wat MENSen denken/zeggen over ons of van wat we bezitten. Hoe meer we groeien in intimiteit, hoe meer we groeien in onze identiteit in Jezus Christus, hoe meer we groeien naar onze bestemming (autoriteit)[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#30: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de MENSen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#31: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]eten over de gemeente, dan zullen we de brieven van Paulus moeten bestuderen. Het gebed van Paulus in de brief aan de Efeziers gaat over de inwendige MENS, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om het werk van God door Zijn Geest in de MENS, zodat de MENS een bron wordt waaruit een getuigenis kan klinken (op verschillende manieren). We kunnen [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#32: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"De hemelvaart van Christus is een voorafschaduwing van onze hemelvaart. Oorspronkelijk had de MENS een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de MENS totaal veranderd. De MENS probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Je[...]"
Trefwoorden: Hemel


#33: "En dan woont God bij de mensen"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, Eeuwigheid


#34: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]f. Ongeloof heeft niet genoeg aan een wonder. Het verwerpt feiten. Ongeloof is zelfgericht. Geloof heeft geen wonder nodig, erkent de feiten en maakt MENSen Godgericht. In geestelijke duisternis zie je niet je eigen zondigheid en verlorenheid. In het Licht zien we dat we verloren zijn en ervaren we dat we redding nodig hebben. Jezus zocht hem op en[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#35: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"Zoals toen vragen nu ook de theologen om een teken. De theologen moeten het doen met het teken van Jona: de Zoon des MENSen in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doo[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#36: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]t te heersen over het Woord. 'U hebt Mijn naam niet verloochend.' Jezus: de Naam boven alle naam. Door de tijdsgeest staat evangelisatie onder druk. MENSen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen zonden net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#37: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]gen. De ark (van God) was de troon van God op aarde tijdens het oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de MENSen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ark werd gezet op een nieuwe wagen. De ark dreigde van de wagen te glijden, maar Uzza hield de ark tegen. Zelfs het verzoendeksel kon Uzza niet [...]"
Trefwoorden: Optocht


#38: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]e toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij zijn nu al kinderen van God, maar dat is nog niet (altijd) zichtbaar. De bedoeling van de schepping (en de MENSen) is de verheerlijking van Gods majesteit. De schepping is echter nog onderworpen aan de vruchteloosheid. Er zal een einde komen aan ons lijden. De kinderen van God zuchten. Wij hebben als Eer[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#39: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]de houding van berouw en bekering van Zijn volk. Hij geeft verlossing en roept Israel tenslotte op om Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen MENSen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Israel na de uittocht in de woestijn. Israel moest leren om van het brood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar z[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#40: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"God heeft de aarde en het heelal met alle sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel MENS. Abram had een ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sarai d[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#41: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]etekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op MENSen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, m[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#42: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de MENSen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#43: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]m een tempel van God. Nehemia moest de tempel reinigen, heiligen. Ook wij behoren een geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt MENSen, die Hij geroepen heeft. De tweede komst van Christus wordt direct na de aankondiging van de eerste komst aangekondigd. Het oude testament eindigt met de vloek. En het nieuwe testament begint[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#44: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]gt ernaar dat het karakter van Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt. God heeft verlossing beloofd in zijn Zoon Jezus Christus en dat verlossingswerk is imMENS groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in verwachting en in vertrouwen op Hem.[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#45: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]olk aan het voorbereiden. De Opgang uit de hoogte (spruit) wijst ook op de Messias. Hij is onze gerechtigheid. Hij is Opgang uit de hoogte en Hij is MENS op deze aarde geworden. God heeft Mozes, David, Johannes de doper en de Here Jezus Christus voorbereid in de woestijn. Hij bereid ons ook voor, omdat Christus meer (zichtbaar) wordt in ons en wi[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#46: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"God gebruikt MENSen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#47: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...] allen geroepen om getuigen te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medeMENS. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De lie[...]"
Trefwoorden: Zending


#48: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]n God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Woord van God is een spiegel. Het laat zien wat van de oude MENS is. De buik staat voor de oude MENS. Het zwaard is bitter voor de buik, voor onze oude MENS. De Here Jezus Christus hanteert zelf een scherp zwaard (het Woord van God). Het zwaard was omgord aan [...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#49: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...] liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de hemel door God tot MENSen wordt gezegd. Hosea was de laatste profeet, die Israel opriep om zich te bekeren. Er was in die tijd slechts veel uiterlijke godsdienst. Het eerste hoofdstuk gaat over de overspelige vrouw en [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#50: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"Er zijn drie crisissen gaande: een morele, een financiele en een machtscrisis. De wortel van deze crisissen is de begeerte van de MENS. Begeerte verwoest de wereld. Door de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Israelieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien,[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#51: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]ven van de verlamde lijkt de frustratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze medeMENS te helpen? Op het woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de Here Jezus Christus niet meer maar ging naar de tempel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verl[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#52: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"De Here Jezus Christus kan vanmiddag nog terugkomen. We mogen ons vasthouden aan deze hoop. Veel MENSen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven strijden. Veel MENSen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet al[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#53: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]d en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Absalom veel MENSen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oordelen. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#54: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"Door de zondvloed was er veel veranderd, maar de gedachten van de MENSen waren nog steeds hetzelfde. God gaf daarom een aantal instellingen door. De MENS is naar Gods beeld geschapen, daarom is de straf op een moord zwaar. God heeft beloofd dat de aarde niet meer zal geoordeeld worden door een zondvloed, maar de aarde zal wel weer geoordeeld worde[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#55: "God verandert mensen naar Zijn beeld"

Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012.
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, Afleggen


#56: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]zonden als we onze zonden belijden. We mogen met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een MENS gered worden. De Here Jezus Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven te geven voor ons. Een groot wonder![...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#57: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]nog niet aangezegd. Wij zijn gezegend om bij de Heere te mogen zijn. De koningin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te zien. Veel MENSen in Europa komen niet meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jezus Christus geopenbaard is. Hij is meer dan Salomo! Heeft het zoeken van de Here Jezus Christus onze prioriteit? Maken [...]"
Trefwoorden: Sjeba


#58: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"God heeft ons gezegend met alle zegeningen in Christus. Veel MENSen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#59: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]ht soms lang met het verhoren van ons gebed; dat staat in contrast met God Die snel ons gebed verhoort. De bijbel geeft verschillende voorbeelden van MENSen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed:
De liefde van God wil het beste voor u.
De wijsheid van God weet wat het beste voor u is.
De kracht van God kan h[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#60: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...] leven van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de MENSen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen God. De wereld wil zich niet onderwerpen aan Gods Woord. [...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#61: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]ul zondigde en David zondige ook als koning van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zonden. Saul bood geld en macht aan. MENSen worden voortdurend verleid door geld en macht. David was niet gericht op geld en macht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht. Hij was daarin een beeld van de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#62: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"God is een God van beloften. Als de MENS in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op d[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#63: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]m uitermate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel MENSenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft geprobeerd om Hem te verleiden in de woestijn om zo de troon in handen te krijgen. Maar bij de hemelvaart heeft Chris[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#64: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"Het evangelie is een blijde boodschap, maar het is voor MENSen geen aantrekkelijke boodschap het evangelie confronteert ons met onze zonden. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#65: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindgeborene Christus kennen. De Here Jezus zag een MENS. De discipelen zagen een theologisch vraagstuk. Maar God moet openbaar worden in het leven van een MENS. God wil ons laten ervaren dat Hij goed is. De Here Jezus test het vertrouwen van de blindg[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#66: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]in afwachting op Zijn komst. Maar als de liefde voor de wereld in ons hart leeft, dan is er geen ruimte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude MENS niet, maar houdt de oude MENS voor dood. Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#67: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]de 7 magere jaren geopenbaard. 5. Jozefs vader (Jacob) gaat sterven. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God en in MENSen), onrecht, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in deze aspecten van het lijden. In de naamgeving van zijn zonen getuigde Jozef van zijn wandel met God: Mana[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#68: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]redebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar MENSen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de tweede komst als Koning van Israel. 2 Sam. 7:12,19. De Messias zou uit David voortkomen. Lukas 1:31 [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#69: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]llo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte MENS, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons wapenen tegen de geest van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#70: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"De MENS is schuldig bij God. De MENS zelf kan de prijs niet betalen. Nicodemus ('wij kunnen het maken') wilde graag met de Here Jezus Christus spreken. De Here Jezus Christus kende het hart van Nicodemus en reageerde niet op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. [...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#71: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]geven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonden. Het doel van God is om MENSen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij heilig leven. Hij wil ons heiligen. Wij zijn niet meer onder het oordeel, want onze zonden zijn vo[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#72: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"De gemeente is een geestelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de MENSen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#73: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de MENSen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#74: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"De MENS was zeer goed geschapen, maar de MENS is in zonde gevallen. Toch zocht God de MENS op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te luisteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de MENS toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de MENSen. Uitei[...]"
Trefwoorden: MENS, Genade, Bloed


#75: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]r een visioen aan Zacharia om Zerubbabel te bemoedigen. Zacharia zag een kandelaar, waarvan de olie werd aangevuld door twee olijfbomen zonder dat er MENSenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn comple[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#76: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"[...]t God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe "Wie zich vernederd zal verhoogd worden" en de problemen die de MENS heeft om zich te vernederen. Wanneer het woord "Genade" valt vertelt Jack dat hij dat zo wonderlijk vindt dat hij het onbegrijpelijk vindt. Voor hem is Jezus, Here Jezus, Hij is zijn He[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


#77: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"MENSen houden steeds meer van zichzelf. We leven in een tijd waarin de MENS zichzelf centraal stelt. Ook in de gemeente zijn er MENSen, die allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen horen wat we graag willen horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ied[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#78: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"Veel MENSen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verl[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#79: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]en ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. MENSen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboorte. God zal lachen om de ondergang van de volken, maar God zal ook lachen om het overblijfsel van Zijn volk, dat zich zal bekeren tot God. I[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#80: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]ezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen MENS zijn, maar is Hij ook God. God is onvergelijkbaar. We kunnen Hem alleen bewonderen. De Here Jezus heeft laten zien wie de Vader is. De Vader is vol van genade en waarheid. Wij zijn gezegend, om[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#81: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"Aan het begin van een nieuw jaar zijn er veel MENSen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. MENSen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#82: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]leen door het geloof hebben we toegang tot Gods genade en niet door onze ouders of opvoeding, niet door onze eigen wil en niet door de wil van andere MENSen. Alleen Christus is de weg tot behoud. Buiten de Here Jezus is er geen verlossing. Alleen God komt toe alle eer in ons leven. Alles bestaat tot glorie van God. God wil tot Zijn eer komen in[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#83: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]of er niets veranderd is, maar wie heeft Hem gezocht en gevonden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. MENSen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij proberen te leven zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en [...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#84: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]stus. Hij is de Rechtvaardige. Hij is als een boom. Hij is ook de wortel, een loot, een twijgje van de afgehouwen tronk (het koninkrijk van David, de MENSelijke kant). Hij zal zijn als de Spruit voor Israel (de Koninklijke kant). De Here Jezus geeft veel vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wandelen als goddelo[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#85: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]enis waarin Jozef werd verkocht door zijn broers. Deze keer sprak hij over geloofsstrijd. In de Bijbel worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 MENSen weten wij hun begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet goed was, bijvoorbeeld Saul, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend keuzes[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#86: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]te. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God een MENS: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk van Israel uit Egypte te leiden. Er bestond een grote afstand tussen de Joden en de heidenen. Een verbond is een [...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#87: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"Deze psalm beschrijft de MENS als koning van de aarde zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze tijd. Het is een profetische psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de hemel en Zijn majesteit tonen aan de hemel. Hij zal heersen ook over alle dieren. Niet de me[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#88: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]jn volk vergaderen bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt vergeleken met het geluid van de shofar. De shofar, de stem van God alarmeert MENSen en laat hen horen hoe groot Gods liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oordelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. Gezegend zijn de men[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#89: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"We zien niet meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan MENSen, dan is er een ontzagwekkende heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan MENSen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. T[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#90: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...] Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. MENSen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde v[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#91: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De MENSen zijn onrechtvaardiger en handelen onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen ver[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#92: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]ekomen in lijden en Hij zal komen in heerlijkheid. Intussen leven wij van de honing; het Woord van God. De buik is in de Bijbel een beeld van de oude MENS. Het Woord van God is bitter voor de oude MENS; de oude MENS moet sterven, want wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#93: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]hristus zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. Wij mogen ons bekleden met zeven eigenschappen van Christus. Zijn wij met ontferming bewogen over de MENSen om ons heen? Alle (andere) eigenschappen hangen nauw met elkaar samen (geduld is het vermogen veel te verdragen in plaats van boos te worden). We mogen ons bekleden met de liefde. De liefde is [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#94: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]it Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 MENSen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heil[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#95: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]ar we naartoe gaan. God wil ons leren te vertrouwen en te hopen tegen beter weten in. Door ons vertrouwen op God kunnen we tot zegen zijn voor andere MENSen. God is liefde. God riep Abram uit liefde en noemde Zichzelf Vriend van Abram. God leerde Abram opofferende liefde voor zijn omgeving. Abram bemiddelde voor Lot bij God. Hebben wij onze naasten[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#96: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]ijn opgelost. Rust betekent dat we ondanks alle moeite, toch zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week nadenken over hoe wij zijn omgegaan met de MENSen om ons heen. Zijn we hoogmoedig geweest? Laten we bereid zijn om elkaar in nederigheid te vergeven. [...]"
Trefwoorden: Overgave


#97: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...] Hij zal gaan oordelen. Wij weten lang niet alles, dus ons oordeel is gebrekkig. God zal oordelen door Zijn zoon Jezus Christus. De Here Jezus zal de MENSen oordelen als Iemand die Zelf MENS is geweest. Hij zal daarom rechtvaardig oordelen. [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#98: "Tekenen van de Zoon des mensen"

Door broeder D. Steenhuis op 19 april 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Zoon des MENSen, Tekenen


#99: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]rij? De Here Jezus is voor onze zonden gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere MENSen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend geloof zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben andere MENSen nodig om onze banden af te wikkelen. Na Pasen[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#100: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]wolken tussen ons en de zon. We mogen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is.

Men zegt dat indertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 MENSen in Jeruzalem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, maar door het Overjordaanse en via Jericho (Palmstad) op naar de berg Sion.

In Mark 1[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#101: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"De Here kijkt met aandacht naar alle individuele MENSen op deze aarde. Hij kent al onze tranen. Ons verdriet mogen we in gebed brengen bij God. Hij wil ons antwoorden door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij sterven zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons lichaam wordt dan g[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 101 preken gevonden over: 'Mens'.