#1: "Verblijd u altijd in de Heere"

Door broeder H. Huijzer op 23 juni 2019.
Trefwoorden: Loofhuttenfeest, VerbLIJDEN


#2: "Laat uw hart niet in beroering raken..."

Door broeder N. Groot op 31 maart 2019.
Trefwoorden: LIJDEN, Trooster, Taak


#3: "Leven in gemeenschap"

Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018.
Trefwoorden: Betrouwbaar, VerbLIJDEN, Vrede


#4: "De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"

Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018.
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de wereld, LIJDENsweg


#5: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]er te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te LIJDEN. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tegenstelling die ons bemoedigen: het uiterlijk vervalt, maar[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#6: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]t licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het LIJDEN in het leven hoort bij het leven met Christus. We hebben niet de keuze om het LIJDEN te vermijden; wij volgen de Here Jezus Christus en Hij heeft voor ons geleden. God geeft kracht om door het [...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#7: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...] mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden beLIJDEN. Bekering betekent overgave en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet dit zien. Zij mocht komen tot Christus zoals ze was, zonder voorwaarden vooraf. Gods plan is en zal v[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#8: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]ervolgens door een vuur. Nahum moest dit profeteren terwijl er geen sprake was van enig verval. Het vraagt ook van ons moed om Gods Woord hardop te beLIJDEN. Ninevi? 1/2 zou veroverd worden door een groot leger. Ninevi? 1/2 zou vallen door hun onrecht (onschuldig bloed vergieten, leugens, roven etc.), door hun afgoderij (hoererij en tovenarij). [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#9: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]Jezus Christus. Op het moment dat door de hogepriester de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De LIJDENsweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn leven gegeven als spijsoffer, brandoffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsoffer b[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#10: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]e navolging zonder ons te vergelijken met anderen. Anderen kunnen ons inziens meer gezegend worden door de Here Jezus Christus; wij ervaren soms meer LIJDEN in ons leven dan anderen. [...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#11: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie delen:
1) Strijden om de waarheid
2) LIJDEN aan de waarheid
3) VerbLIJDEN in de waarheid
[...]"
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop


#12: "Het lijden van de Here Jezus"

Door broeder J. Nugter op 26 maart 2017.
Trefwoorden: Aren plukken, Wet, Sabbat


#13: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]n liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze zonden beLIJDEN en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de afgoden van deze tij[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#14: "Een God van mede-lijden"

Door broeder T. Stier op 4 september 2016.
Trefwoorden: MedeLIJDEN, Engel, Horeb


#15: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]ijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten beLIJDEN en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God en onze naaste liefhebben (Mat. 22:35-40). Wij worden opgeroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus na te volgen en i[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#16: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]nd Israel. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze zonden beLIJDEN, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dagen, maar we weten dat het beste nog komt! [...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#17: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]ij de mensen gezegend. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het LIJDEN kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer,[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#18: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]n in Zijn handen. De Here Jezus Christus heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond LIJDEN te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade geven om in het LIJDEN staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedigde Paulus hen de Here Jezus Christus[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#19: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]oor om de Here Jezus Christus te leren kennen en wat Zijn doel is met het lichaam van de Here Jezus Christus. Paulus koos om verder te kijken dan het LIJDEN van deze tijd. De Here heeft alles in Zijn hand. Paulus koos ervoor om de sprekers die zijn leven moeilijk maakten, broeders te noemen. Niet op basis van hun gedrag, maar op basis van genade. D[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#20: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]rna gaat het om het actief deelnemen aan het volgen van de Here Jezus Christus. Toen Petrus begon met het volgen van de Here, was er geen sprake van LIJDEN. De Here Jezus Christus genas zijn schoonmoeder en vele anderen. In de brieven wordt een aantal zieken beschreven die niet werden genezen. Tijdens de periode van Christus op aarde ontving Israe[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#21: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]Wordt ons leven een leven van rituelen? Durven we onze zonden te bespreken met onze vrouw, onze man? Ga naar iemand uit de gemeente om de zonden te beLIJDEN aan God! [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#22: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zic[...]"
Trefwoorden: Jesaja, LIJDEN, Nieuwe schepping


#23: "De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"

Door broeder N. Groot op 22 februari 2015.
Trefwoorden: Knecht, Lam, Welbehagen


#24: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]heid van Zijn genade zien. Israels eigen kracht (en ook onze kracht) zal tekort schieten. We hebben Gods genade nodig. Bekeren betekent onze zonden beLIJDEN en Gods genade (in alles) aanvaarden. (Waarom willen wij zo graag indruk maken met de allernieuwste auto etc.?) Israel zal ten zegen zijn zoals God het bedoeld had.

Wij zullen dubbe[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#25: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...] zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door LIJDEN mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het geloof van de Here Jezus Christus heeft ons behouden. [...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#26: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]eft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het LIJDEN geschreven in het perspectief van de eeuwige heerlijkheid. De Here Jezus Christus wil Zijn heerlijkheid in ons openbaren; dan zijn wij niet vol meer van onszelf, maar vol van de Here Jezus Chri[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#27: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...] rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het LIJDEN, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat over het vervulde werk van de Here Jezus Christus. De Here Jezus is door ons maar ook v[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#28: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]nature hebben wij geen liefde voor God, maar God heeft van harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het LIJDEN en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij onszel[...]"
Trefwoorden: Liefde


#29: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...] in Jeruzalem en onder de mensen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ark werd gezet op een nieuwe wagen. De ark dreigde van de wagen te gLIJDEN, maar Uzza hield de ark tegen. Zelfs het verzoendeksel kon Uzza niet redden: hij stierf. David begreep Gods ingrijpen niet, maar de inzettingen van God waren genegeerd. Passen wij ons denken aa[...]"
Trefwoorden: Optocht


#30: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"Als wij weten dat morgen onze droom werkelijkheid zal worden, dan leven wij heel anders. Wij leven nu in de verwachting van de verlossing van het LIJDEN op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het LIJDEN van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij z[...]"
Trefwoorden: LIJDEN, Bevrijding, Zuchten


#31: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]hristus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, beLIJDENis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in vrijheid te dienen. Het gaat niet om onze verlossing, onze vergeving, maar het gaat om God. We mogen Hem[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#32: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"Wij zijn allen geroepen om getuigen te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medeLIJDEN met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie.[...]"
Trefwoorden: Zending


#33: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]ere te buigen (2 Sam. 15). De Here Jezus Christus is gaan staan op de laats van de weerbarstige zoon op een steenworp afstand. Op het moment van Zijn LIJDEN kunnen we in slaap vallen. De discipelen vielen in slaap op het moment dat de Here Jezus Christus op zoek ging naar Zijn bruid (lelien te plukken). Bij het avondmaal mogen we inzoomen op de H[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#34: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...] openbaren. Ons nieuwe leven is Christus zondigt niet. Het oude leven op deze aarde is nog steeds zondig. We moeten onze zonden (in het oude leven) beLIJDEN. God is rechtvaardig. Hij heeft onze zonden vergeven.[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#35: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]en bittere vruchten wat terug te vinden is in de namen van de kinderen: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen medeLIJDEN, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar toch de triompf van Gods genade: zes specifieke zegeningen in de toekomst. Genade: het tegenovergest[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#36: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"[...]om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verbLIJDEN. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#37: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]altijd verlangen naar God. We beseffen vaak niet hoe groot het wonder is dat God ons gered heeft in Zijn Zoon. De Here Jezus Christus heeft door zijn LIJDEN de weg voor ons geopend naar God, de bron van vreugde. Maar vaak ervaren we die vreugde niet; we willen wel, maar we kunnen het zelf niet. We mogen ons verlangen god bekend maken en Hem vragen [...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#38: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...]od, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. Hij was vol zelfmedeLIJDEN. Hij had een scheef beeld van God en werd daarom niet blij als hij aan God dacht. Asaf had vijf vragen waarin hij zijn twijfels uitte. Heeft God mij aanvaard? Heeft God mij lief? Is God nog wel[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#39: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]der. Vervolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit liefde voor zijn Heiland. Hij was bereid om te LIJDEN. Hij was strijdbaar, maar ook bewogen met de gemeente. God en de Here Jezus Christus zijn bewogen met ons. Hij ontfermt Zich over ons. Epafroditus was ook een zegen voor de gemeente. Zijn wij [...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#40: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]achter het bloed van de Here Jezus Christus. Wij zijn niet meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze zonden als we onze zonden beLIJDEN. We mogen met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een mens gered worden. De Here Jezus Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#41: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]krijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias LIJDEN. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipelen over het koninkrijk Gods. De vraag wanneer het ko[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#42: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...] iemand verloren gaat. Hij heeft een verlossingsplan en Hij voert dat plan uit. De duivel probeert het plan van God tegen te werken. Er is daarom een LIJDENde kerk met prachtige, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als we bereid zijn om met Christus te sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontva[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#43: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

""God laat alle dingen meewerken ten goede" is een moeilijke tekst voor gelovigen in wiens levens het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd waarom God geb[...]"
Trefwoorden: Verlies, LIJDEN


#44: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"In de LIJDENsweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes evangelie besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethsemane. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totda[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#45: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]an de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou LIJDEN en sterven. Hij zou als Graankorrel sterven. Hij heeft zwaar geleden onder onze zonden. Hij heeft als mens zeer veel angst gehad om te sterven aan het kruis. Zijn LIJDEN is voor ons niet te beg[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#46: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"Het onderwerp is het LIJDEN van een kind van God; om onze blik over het LIJDEN te verruimen en Gods Woord en Geest helpen ons het LIJDEN te begrijpen. Het LIJDEN blijft moeilijk, maar God wil dat wij het LIJDEN anders beleven: het LIJDEN laat ons bijzonder aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. J[...]"
Trefwoorden: Jozef, LIJDEN, Moeite


#47: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]s met woorden en daden: goud (de heerlijkheid van de Koning), wierook (lieflijke, aangename geur voor de Here), mirre (aangename geur, relatie en het LIJDEN). Gods Positie Ster wijst ons op onze positie: zondig. Maar als we Hem aanbidden dan wijst Gods Positie Ster erop dat onze positie is in Christus. [...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#48: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"Lea gaf haar zonen bijzondere namen. De namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het le[...]"
Trefwoorden: Zoon, LIJDEN, Verdriet


#49: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]enijdenswaardig, maar God zal de positie van Israel herstellen. God wacht nog totdat het getal van de gemeente vol is. Israel moet nog wachten en nog LIJDEN. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons oordeel is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#50: "Het lijden en sterven van onze Here Jezus"

Door broeder B. van der Bosch op 17 april 2011.
Trefwoorden: LIJDEN, Sterven, Jezus Christus


#51: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]maar ook van het Woord. Water is het beeld van de drieenige God. Als wij graven in het Woord, dan vinden wij regelmatig schatten en mogen wij ons verbLIJDEN. Het is niet mijn geloof in de echtheid van mijn geloof, waardoor ik behouden wordt, maar mijn geloof in Jezus. [...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#52: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]niet bekend wat de oplossing was van de problemen van Asaf. De psalm begint zeer ikgericht. In onze benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedeLIJDEN. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze pro[...]"
Trefwoorden: ZelfmedeLIJDEN, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#53: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...]ij is groot! We vergeten te genieten van de dingen, die we nu van God hebben ontvangen. De Here Jezus keek naar de vreugde, die op Hem wachtte na het LIJDEN. We kunnen kiezen om te vluchten in de vreugde in de Here of om in onze droefheid te blijven. [...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#54: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]ael geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het LIJDEN van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een heilig God. Er is maar een Naam waardoor wij behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#55: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"In het begin van het leven van Mozes speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medeLIJDEN). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Moz[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#56: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]ij inzicht, verlichte ogen van het hart. Simson verscheurde de leeuw. De leeuw is een beeld van Christus. Zijn komst is verscheurd; hij is gekomen in LIJDEN en Hij zal komen in heerlijkheid. Intussen leven wij van de honing; het Woord van God. De buik is in de Bijbel een beeld van de oude mens. Het Woord van God is bitter voor de oude mens; de oude[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#57: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"Het LIJDEN van de tegenwoordige tijd is het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij LIJDEN door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, rampen, etc. LIJDEN kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God LIJDEN toe in zijn schepping? Het LIJDEN past niet in onze cu[...]"
Trefwoorden: LIJDEN, Soevereiniteit van God


#58: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]s het volk in grote benauwdheid zal zijn. Geen onstuimige wateren, maar een rivier van levend water (het profetische Woord) waarin wij ons kunnen verbLIJDEN. We doen de Here en ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wandelen. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden, maa[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#59: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]tekenen van de tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit beLIJDEN als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op om [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#60: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]ezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze beLIJDENis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Profeet en Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon van het huis en het huis van Gods Zoon zijn wij. Wij wor[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 60 preken gevonden over: 'Lijden'.