#1: "Paulus over de Gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: LICHAAM van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus


#2: "Wat doet de Gemeente daar?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: LICHAAM van Christus, Vaderhuis, Gouden stad


#3: "Het Geheimenis"

Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019.
Trefwoorden: Israel, Volken, LICHAAM van Christus


#4: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]istanti?ren van deze wereld. We behoren als het ware te leven in tenten; wij zijn vreemdelingen in deze wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons LICHAAM is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzonder zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden bij de opname van de gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#5: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]s. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het LICHAAM van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat door de hogepriester de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op al[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#6: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]rtrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen ??n vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar LICHAAM. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht geven. We mogen Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mogen gaan leren om uit geloof te leven. De[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#7: "De organisatie van de gemeente"

Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: LICHAAM van Christus, Huis van God, Kudde


#8: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. In Christus zij wij een nieuwe schepping. Ons LICHAAM is niet veranderd, maar dit is een geloofswaardheid. Elke morgen mogen we ons leven, ons LICHAAM brengen bij de Here Jezus Christus om die dag welgevallig te leven voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#9: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]ohannes heeft het hier over de opname van de gemeente; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus opgewekt worden in een verheerlijkt LICHAAM; de dan nog levende gelovigen veranderd worden met ook een verheerlijkt LICHAAM en beide groepen zo tezamen opgenomen worden de Here tegemoet in de lucht (1 Kor. 15:50-54; 1 Thess. 4:15-17).[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#10: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]edden. Door de zondeval zijn wij in de macht van de zonde gekomen. De Here Jezus Christus is gekomen om ons te redden van de zonde. God heeft Hem een LICHAAM bereid. Hij heeft woorden van vrede en genade gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de mensen gezegend. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd ge[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#11: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]Christus te leren kennen. Ondanks strijd en moeilijkheden koos Paulus om ervoor om de Here Jezus Christus te leren kennen en wat Zijn doel is met het LICHAAM van de Here Jezus Christus. Paulus koos om verder te kijken dan het lijden van deze tijd. De Here heeft alles in Zijn hand. Paulus koos ervoor om de sprekers die zijn leven moeilijk maakten, b[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#12: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]eeld geschapen en behoren ons daarom aan God te geven. Nu dragen wij het beeld van Adam, maar we zullen het beeld van Here Jezus Christus dragen. Ons LICHAAM zal gelijkvormig worden aan het LICHAAM van de Here Jezus Christus. Nu al is de Here Jezus Christus bezig om ons geestelijk te vormen. [...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#13: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]zuchten. Wij hebben als Eersteling de Heilige Geest ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verlost van ons LICHAAM. Ons zuchten zal veranderen in gejuich. De Heilige Geest zucht ook. Als wij niet kunnen bidden (door het lijden), dan zal de Heilige Geest voor ons bidden. De Here Jezus Christus pleit en bi[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#14: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]eeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het LICHAAM. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstanding van Christus, we zij[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#15: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]kleine letters) genoemd. God wordt in het oude testament HEERE (met hoofdletters) genoemd. Plotseling zou de Here in de tempel verschijnen. Nu is ons LICHAAM een tempel van God. Nehemia moest de tempel reinigen, heiligen. Ook wij behoren een geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede k[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#16: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"God gebruikt mensen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn LICHAAM (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#17: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...] thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de verlossing van ons LICHAAM. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. Onze welvaart staat vaak centraal in ons leven. We zijn onze gerichtheid op het toekomstige leven kwijt. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#18: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]om vergeving van zijn zonden, maar ook om een ander hart. Wij zondigen omdat we zondaar zijn, dus hebben we een ander hart nodig. Ons oude, vernederd LICHAAM zal worden afgelegd als we opgenomen worden in het Vaderhuis. David bad niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de profetie in Ezechiel 36. Ve[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#19: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar niet alles is nuttig. We kunnen verslaafd zijn aan voedsel, maar ons LICHAAM is voor de Here en de Here voor het LICHAAM. Onze lichamen zijn leden van het LICHAAM van Christus. We behoren onze lichamen niet weg te geven aan een ander. Mannen zijn net taarten. Zij kunne[...]"
Trefwoorden: Beleving, LICHAAM, Tempel


#20: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...] Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons LICHAAM, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en scheurde het voorhangsel. Wij zijn geen zondaars, omdat w[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#21: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]iende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als we bereid zijn om met Christus te sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en LICHAAM. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons is. We mogen Zijn geur verspreiden, maar alles wat ni[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#22: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]us bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd, de bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn LICHAAM. Het hoofd geeft sturing aan het LICHAAM en het LICHAAM volgt gewoon de sturing van het hoofd. Christus is de getrouwe Getuige. Hij laat volkomen zien wie God is. Hij getuigt van Zijn Vader. Z[...]"
Trefwoorden: LICHAAM van Christus, Getuigen, Gids


#23: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]e Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is in alles de eerste geworden. Hij is de Eerstgeborene uit de dood. Hij is de Eerste met een nieuw LICHAAM. Wij zullen ook het nieuwe leven en een nieuw LICHAAM ontvangen (nu hebben we er al deel aan) en elkaar zien in alle volmaaktheid, volledigheid. De Here Jezus Christus leeft, Hij is opgest[...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#24: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, ons LICHAAM vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertellen van Gods genade (evangelisatie), dankzegging en lofprijzing zijn ook offers aan God. [...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#25: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]ere Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven. We mogen in het Vaderhuis wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards LICHAAM. In het Vaderhuis ligt veel meer klaar dan een gouden medaille. Is ons voornemen te volharden in het geloof?[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#26: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]e Hof van Eden geplaatst om de opdracht van God uit te voeren. Wij krijgen, net als Adam, de verantwoordelijkheid over een beperkt gebied en over ons LICHAAM. Wij hebben geen verantwoording over de gehele aarde, want dan wordt onze aandacht afgetrokken van Christus. God vraagt aan ons om de onderlinge vrede na te jagen. [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#27: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]et verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij gezegend met alle zegeningen. We zullen delen in Zijn heerlijkheid naar het LICHAAM als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de Heilige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed e[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#28: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]d. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij sterven zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons LICHAAM wordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw LICHAAM ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de Vader te brengen. De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen tot geloof door het eva[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 28 preken gevonden over: 'Lichaam'.