#1: "Het avondmaal van de bruiloft van het Lam"

Door broeder S. van Groningen op 24 maart 2019.
Trefwoorden: Avondmaal, Bruid, KRUIS van Golgotha


#2: "Opname voor de grote verdrukking?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Verdrukking, KRUISwoorden


#3: "Wat betekend kerst in de bijbel."

Door broeder B. van Twillert op 9 december 2018.
Trefwoorden: Christelijk, KRUIS, Israël


#4: "Het kruis na het kruis"

Door broeder B. van der Bosch op 22 juli 2018.
Trefwoorden:


#5: "Vast staan in de vrijheid van het evangelie"

Door broeder N. (Niels) Wemmers op 4 maart 2018.
Trefwoorden: Vrijheid, KRUIS, Christus


#6: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jezus kwam naar deze wereld (climax), maar de mensen hebben Hem geKRUISigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepstem van God. Hij stelde zich volkomen beschikbaar. Izaak was Abrahams enige zoon van de belofte van God aan Abraham. Abraham had Izaak lief; bij el[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#7: "Schijnen als lichtende sterren"

Door broeder A. Haverkamp op 4 december 2016.
Trefwoorden: Heilig, Licht, KRUIS


#8: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige Geest. Het gaat alleen om het KRUIS, het Lam dat net geslacht is. Het KRUIS laat zien wie de Here Jezus Christus is. Dat zien wij in de vertrekken van God. [...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#9: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]w van Salomo in zijn leven, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het KRUIS. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is trouw. We mogen elke keer weer ons hart toewijden aan God. [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#10: "Wat zoekt gij De Levende bij de doden?"

Door broeder A. Haverkamp op 3 april 2016.
Trefwoorden: Opstanding, Volbracht, KRUIS


#11: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]rlossing. Het was een intieme gebeurtenis. De Here Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen voor de gelovigen. Petrus sprak over 'deze Jezus die gij geKRUISigd hebt'. De Here Jezus zal voor Israel terugkomen als geKRUISigde. Hij zal dan komen met grote macht en majesteit. De oordelen in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geld[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#12: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...] ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het KRUIS is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#13: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]n de hemel. Dit is de betekenis van Hemelvaartsdag. Toch zijn er velen in de gemeente die nog steeds aards gericht zijn en leven als vijanden van het KRUIS. Er is geen onderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij willen het oude leven niet opgeven. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden sterven aan ons eigen ik en ons[...]"
Trefwoorden: Hemel


#14: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]bben nu een positie in Christus ontvangen. Hij wordt verheerlijkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt in de geKRUISigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#15: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...]ons leven? Als wij Hem willen volgen, dan moeten wij:
1. onszelf verloochenen; niet ons eigen ik is meer belangrijk, maar Christus.
2. Zijn KRUIS dagelijks opnemen; Christus staat centraal, Hij geeft Zijn genade.
3. Hem volgen; achter Hem aan en niet Hem vooruit.

Haten in vers 26 wil zeggen: niet steunen op. Christus behoo[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, KRUIS dragen, Jezus volgen


#16: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]ve prijs van een slaaf. De Here Jezus Christus werd verraden voor de volle prijs van een slaaf. Gods liefde en gerechtigheid ontmoeten elkaar aan het KRUIS.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#17: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het KRUIS sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze ogen gesloten lopen, maar we kunnen wel voorkomen dat we 'iets' zien. Vervolgens [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#18: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...], maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de geKRUISigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israelieten werden gered door een blik op de koperen slang zijn [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#19: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]tot God kunnen komen, maar deze gedachten zijn hoogmoedige gedachten. Wij zijn besneden in Christus. De besnijdenis van Christus vond plaats aan het KRUIS. Alleen als we met Christus zijn bekleed kunnen we voor God verschijnen. Christus heeft het bewijsstuk, wat tegen ons getuigde, weggedaan. [...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#20: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"God heeft ons gezegend met alle zegeningen in Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goe[...]"
Trefwoorden: KRUIS, Zegen, Rijkdom


#21: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]n sterven. Hij zou als Graankorrel sterven. Hij heeft zwaar geleden onder onze zonden. Hij heeft als mens zeer veel angst gehad om te sterven aan het KRUIS. Zijn lijden is voor ons niet te begrijpen. Wij kunnen de Here Jezus Christus alleen dienen als we ons eigen leven op de tweede plaats zetten. De Here Jezus staat op de eerste plaats. Het lijd[...]"
Trefwoorden: KRUIS, Verzoening, Evangelie


#22: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]ods Woord kunnen we Gods wijsheid vinden. De Here Jezus Christus heeft volmaakt geleefd voor mij. Hij heeft al onze ongerechtigheden gebracht aan het KRUIS. Hij is opgestaan in kracht en leeft in ons![...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#23: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]t. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de dood overwonnen aan het KRUIS. Hij zal de vijand verslaan en de vijand aan ons onderwerpen. De Heere heeft de overwinning behaal, maar geeft ons ook verantwoording. Hij wil dat wij de wapenrusting (de Here Jezus Christus Zel[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#24: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...] lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons oordeel is op het KRUIS voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel gedragen. [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#25: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]eren slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijvoorbeeld een bittere ervaring veel ruimte in ons leven. Zelfs het KRUIS kan een te belangrijke plaats in ons leven krijgen, maar de GeKRUISigde is het belangrijkste in ons leven. Door Zijn Woord kunnen we Hem leren kennen in ons leven. We mogen alles van Hem verwach[...]"
Trefwoorden: Opruimen, KRUIS, Vrijmoedigheid


#26: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]isteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uiteindelijk moest Hij aan het KRUIS sterven. Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is bank[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#27: "Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"

Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011.
Trefwoorden: KRUIS, Zonden, Discipelschap


#28: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"Inleiding op de preek: Waarom is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede antwoorden opschrijven op een bord, dan is dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde [...]"
Trefwoorden: KRUISiging, Opstanding, Geloof


#29: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]n voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het KRUIS. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen een[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#30: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]erleidingen met een geestelijk volwassene. De Here Jezus heeft de verleidingen doorstaan. Hij heeft de macht van de verleidingen doorbroken aan het KRUIS van Golgotha. [...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#31: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]jd om de macht in deze wereld en in onze persoonlijke levens. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het KRUIS hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite m[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#32: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]es over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het KRUIS. De Here Jezus stief voor onze zonden. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in plaats van de bitterh[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


 

Gevonden:

Er zijn 32 preken gevonden over: 'Kruis'.