#1: "Van navolgers, voorbeelden worden"

Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018.
Trefwoorden: Hoop, Liefde, KRACHT


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]lief. Hij omarmt ons zonder te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de KRACHT om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben KRACHT uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tegenstelling die ons bemoedigen: het[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]et leven met Christus. We hebben niet de keuze om het lijden te vermijden; wij volgen de Here Jezus Christus en Hij heeft voor ons geleden. God geeft KRACHT om door het lijden heen te gaan. Christus is ons voorbeeld. We mogen Hem nadoen, zoals (vroeger) kinderen het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We horen het niet af te raffele[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#4: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]ar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons KRACHT geven. We mogen Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mogen gaan leren om uit geloof te leven. De Here Jezus Christus vroeg Jairus om op te zien op de onzichtbare wereld van God. Juis[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#5: "Geduldig wachten op de Heere"

Door broeder J. Heijdeman op 10 april 2016.
Trefwoorden: Hopen, KRACHT, Soevereiniteit van God


#6: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft KRACHT uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan moeten we terug naar de bron van de liefde: God. God heeft alles, hee[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#7: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]er en vele anderen. In de brieven wordt een aantal zieken beschreven die niet werden genezen. Tijdens de periode van Christus op aarde ontving Israel KRACHTen van de toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het evangelie van het koninkrijk Gods maakt plaats voor het evangelie van Gods genade. Petrus werd tot twee maal toe uit de gevangenis bev[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#8: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]rslavingen voor mannen. Als mannen mogen we een verbond sluiten met onze ogen om naar vrouwen te kijken zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de KRACHT geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan met het leven van Simson. Gods genade was groter dan Gods gerechtigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toe[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#9: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]dt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons KRACHT door Zijn Geest. Hij omhelst ons. Gelovigen zijn alsadelaars. Jonge adelaars beginnen een heerlijk leven in het nest, totdat zijn moeder het jonguit het nest duwt en het weer wordt opgevangen d[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#10: "Geloofd zij God met diepst ontzag"

Door broeder H. Huijzer op 7 december 2014.
Trefwoorden: KRACHT, Heil, Verheerlijking


#11: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]hreven. De pilaren waren ongeveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van 5 meter. De pilaren stonden bij de ingang van het heilige. Koper staat voor KRACHT, maar ook voor Gods gerechtigheid (norm, wet). De Here Jezus Christus is onze gerechtigheid. Op de pilaren lag een lelie. Lelies wijzen op Christus als Koning. Op de pilaren lagen ook granaat[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, KRACHT, Hogepriester


#12: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]rden. God zal het hart (met alle intenties) blootleggen.

4) God laat tenslotte de onweerstaanbaarheid van Zijn genade zien. Israels eigen KRACHT (en ook onze KRACHT) zal tekort schieten. We hebben Gods genade nodig. Bekeren betekent onze zonden belijden en Gods genade (in alles) aanvaarden. (Waarom willen wij zo graag indruk maken met [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#13: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...] gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de KRACHT van de Heilige Geest mogen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? We mogen eenvoudig vasthouden aan Gods Woord. De Here Jezus Christus werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#14: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"Paulus kende vele zorgen. Iedereen heeft zijn eigen zorgen in deze gevallen wereld. Te midden van onze zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mogen de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons getuigenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door d[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#15: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]id worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen KRACHT). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun namen werden vervangen door namen [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#16: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]t eindigt met de aankondiging van de komst van Elia. Het nieuwe testament begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de KRACHT van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's naam[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#17: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]verlossing van Israel was al lang van tevoren beloofd. Zoals God Israel, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (met KRACHT). God heeft ook ons bevrijd van de zonden van deze wereld. God heeft Zich verbonden met het volk Israel. Hij heeft verbonden gesloten met Israel. Aan de verbonden waren ook voorwaarden verbond[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#18: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]od had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de KRACHT van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind. De Here Jezus Christus heeft een uitgang (Zijn heengaan) gemaakt, maar wij kunnen op zo'n moment in slaap vallen. De Here Jez[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#19: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]chuilen bij de Here Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze strijd voeren, maar in de KRACHT van de Heilige Geest kunnen we de strijd voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met Christus. [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#20: "De antwoorden van God in moeite en verdriet"

Door broeder J. Heijdeman op 7 april 2013.

""De HERE Here is mijn KRACHT" - Habakuk 3:19[...]"
Trefwoorden: Vragen aan God, Nood, Verdriet


#21: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]n benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oordelen. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de KRACHT van Christus, die alles overwonnen heeft.[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#22: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]n op de verhoring van hun gebed:
De liefde van God wil het beste voor u.
De wijsheid van God weet wat het beste voor u is.
De KRACHT van God kan het gebed verhoren.
God ontfermt Zich over de weduwen. Weduwen waren vaak arm, stonden minder in hun rechten. Wij hebben het recht om kind van God genoemd te worden. Wij zijn[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#23: "Dank God te allen tijden"

Door broeder C. Spek op 10 juni 2012.
Trefwoorden: KRACHT, Grootheid van God, Toekomst


#24: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]p de eerste plaats. Het lijden van Christus zal altijd zichtbaar zijn in het leven van Zijn volgelingen. Het nageslacht zal Hem dienen niet uit eigen KRACHT, maar Christus zal het dienen in ons uitwerken. Verhogen verwijst naar de kruisdood van de Here Jezus Christus, maar ook naar zijn opstanding en hemelvaart. Na zijn verhoging trekt de Here Je[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#25: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]r zwaar op ons. God zoekt een gelegenheid in ons leven om zich aan ons te openbaren. God weet van het verdriet en de pijn in ons leven. God geeft ons KRACHT om de omstandigheden aan te kunnen. Uiteindelijk liet Jacob Benjamin gaan, nadat Juda zich als borg opstelde. Wij hebben een volmaakte borg: de Here Jezus Christus. Door de laatste keuze van [...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#26: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...](Hij heeft de wil van Zijn Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn KRACHT is om levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#27: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]Tenslotte vraagt de Here: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om ons leven beschikbaar te stellen voor Hem? Niet onze zwakheden maar onze vermeende KRACHT en wijsheid maken het moeilijk om bruikbaar te zijn voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#28: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]7 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen KRACHT willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de tweede komst als Koning van Israel. 2 Sam. 7:12,19. De Messias zou uit David voortkomen. Lukas 1:31 tot 33. De Messias zal e[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#29: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]jsheid vinden. De Here Jezus Christus heeft volmaakt geleefd voor mij. Hij heeft al onze ongerechtigheden gebracht aan het kruis. Hij is opgestaan in KRACHT en leeft in ons![...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#30: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]de nadruk gelegd op horen, nauwlettend toezien op en het toepassen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze KRACHT. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#31: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"Zoals bij de verandering van water naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, KRACHT vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te lat[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#32: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...] kandelaar, waarvan de olie werd aangevuld door twee olijfbomen zonder dat er mensenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen KRACHT, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn bergen[...]"
Trefwoorden: KRACHT, Geweld, Geest


#33: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]wij aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons KRACHT om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze probeert ons te laten twijfelen (zinken) aan Gods goedheid. Asaf trok zeven eigenschappen van God in twijfel. Deze twijf[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#34: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]lieten moesten het manna oprapen. Zij moesten bukken; wij moeten op de knieen om ons te laten voeden met het Woord van God. Het manna werd gegeten om KRACHT te ontvangen. Zo mogen wij KRACHT ontvangen door het Woord. Wij krijgen het Woord van God voor de tijd dat wij op aarde leven, zoals de Israelieten het manna ontvingen totdat zij in het beloofd[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#35: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]d de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met KRACHT uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te spreken. De Israelieten hadden het Woord ontvangen [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#36: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]ven. Zijn waarheid alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de KRACHT van Zijn Heilige Geest. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verlossing. Wij zijn vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#37: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]eenzame weg (weg van de bediening die hij had in Samaria). Ook wij moeten fijngevoelig zijn voor Gods Geest (om de ene te bereiken). We mogen in Gods KRACHT Zijn stem volgen. God heeft gekozen om gelovigen als instrument te gebruiken. Gelovigen mogen Gods boodschap doorgeven. De Here Jezus begint veel gesprekken met een vraag. Ook Filippus begon zo[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#38: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]et huis van Gods Zoon zijn wij. Wij worden aangespoord om te volharden. Wij moeten vasthouden aan wat ons geleerd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe KRACHT door geloof en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn beloftes. We mogen vrijmoedig staan op Zijn beloften. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#39: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...] vertrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de KRACHT van de Heilige Geest. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om rein te worden en de KRACHT van de Heilige Geest te ervaren. Wij hebben de KRACHT van de Heilige Geest[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, KRACHT, Heilige Geest


 

Gevonden:

Er zijn 39 preken gevonden over: 'Kracht'.