#1: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]tus en Hij heeft voor ons geleden. God geeft kracht om door het lijden heen te gaan. Christus is ons voorbeeld. We mogen Hem nadoen, zoals (vroeger) KINDeren het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We horen het niet af te raffelen. God heeft ons alles gegeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zijn behouden door geloof, maar verl[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#2: "Gewoonte"

Door broeder G. Vochteloo op 19 februari 2017.
Trefwoorden: KIND, Gewoonte, Groeien


#3: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]n ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor KINDeren, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus wa[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#4: "De kinderkoning"

Door broeder N. Groot op 29 mei 2016.
Trefwoorden: Zoeken, Begin, Voorbeeld


#5: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]ld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen KINDeren); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#6: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"Het leven van een KIND van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daar[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#7: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]zus Christus ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn KINDeren.[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#8: "Zoals een Vader Zijn kind draagt"

Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015.
Trefwoorden: Vader, Liefde, Dragen


#9: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]en van de verbonden. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. Niet door de afstamming maar door geloof zijn de Israelieten KINDeren van Abraham. Ook goede werken geven geen recht op de toegang tot de beloften. Ook wij kunnen niet gered worden door goede werken, maar door geloof alleen.[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#10: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"

Door broeder G. de Koning op 11 april 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Zoon van God, KIND van God


#11: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]jkheid zal worden, dan leven wij heel anders. Wij leven nu in de verwachting van de verlossing van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij KINDeren van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij zijn nu al KINDeren van God, maar dat is nog[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#12: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]digt met de vloek. En het nieuwe testament begint met de oplossing: Christus is gekomen als Verlosser. Hij zal komen om het hart van de vaders tot de KINDeren terug te brengen. Het hart van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de Zoon. Vaders en moeders moeten volharden om voorbede te doen voor hun KINDeren. De Here Jezus Christus zal komen [...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#13: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]l God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en KINDeren) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, eeuwigheid (Saul werd gezalfd ui[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#14: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]Het was een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervaarde dezelfde pijn. Het resultaat waren bittere vruchten wat terug te vinden is in de namen van de KINDeren: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen medelijden, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar toch de trio[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#15: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...] Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Het tweede snoer:
1. Gods Geest getuigt dat wij KINDeren van God zijn.
2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij KINDeren van God. Vervolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We [...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, KIND van God, Positie


#16: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...] God kan het gebed verhoren.
God ontfermt Zich over de weduwen. Weduwen waren vaak arm, stonden minder in hun rechten. Wij hebben het recht om KIND van God genoemd te worden. Wij zijn erfgenamen met Christus. De Here Jezus Christus pleit voor ons. Wij zijn rijk in Hem. [...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#17: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, KINDeren


#18: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd KINDeren mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: KINDeren, Voorbede, Het nieuwe verbond


#19: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]en door zijn ouders, bijna vergeten bij de zalving tot koning. Toch kon David spreken over de liefde van God. Stralen wij Gods liefde uit? Weten onze KINDeren ook dat wij van hen houden? Vragen we naar de mening van onze KINDeren? We mogen alle dingen toevertrouwen aan God. Hij geeft ruimte in ons hart zelfs als onze KINDeren een andere weg kiezen[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#20: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]fde is uit God (en niet uit de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op KINDeren, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we KINDeren in het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn vergeven en we weten dat God onze Vader is. We zij[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#21: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"Het onderwerp is het lijden van een KIND van God; om onze blik over het lijden te verruimen en Gods Woord en Geest helpen ons het lijden te begrijpen. Het lijden blijft moeilijk, maar God wil dat wij het lijden anders beleven: het lijden laat ons bijzonder aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. J[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#22: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het KIND: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het KIND: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij werden bevestigd i[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#23: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]hart, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze KINDeren erin onderwijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de dood overwonnen aan het kruis. Hij zal de vijand verslaan en de vijand aan ons onderwerpen. De He[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#24: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]ten bij te wonen. God spreekt tijdens de samenkomsten. Onze aanwezigheid in de gemeente inspireert andere gelovigen. Wij zijn een voorbeeld voor onze KINDeren in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op dezelfde manier voorbij. Voordat we het in de gaten hebben is de dag weer voorbij zonder dat er ons hebben laten verande[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#25: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]rden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan Gods daden in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we KINDeren van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt zeer naar ons. Asaf zat niet meer in de benauwdheid, maar was er bovenuit getild (zweven), omdat hi[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#26: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]on had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het KIND in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoeken. Vandaag nog kunt u v[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#27: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]r Israel is het licht van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God getrouw en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk KIND door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewi[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#28: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]edde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een KIND van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


 

Gevonden:

Er zijn 28 preken gevonden over: 'Kind'.