#1: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...] Hooglied kwam in de vertrekken en leerde daardoor Salomo kennen; wij kunnen de Here Jezus leren kennen. Hij nodigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals JESAJA de Heerlijkheid van de Heere mocht zien. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige Gee[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#2: "God gedenkt ons"

Door broeder G. Vochteloo op 5 juni 2016.

"Overige bijbelteksten: - Matthe?s 6:26 - Matthe?s 10:42 - Lukas 21:1-4 - Hebree?n 6:10 - JESAJA 43:25 - Hebree?n 8:12[...]"
Trefwoorden: Bidden, Beloften, Gedenkt


#3: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft JESAJA geprofeteerd over de tijd waarin JESAJA leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft JESAJA geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van JESAJA geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei JESAJA: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zic[...]"
Trefwoorden: JESAJA, Lijden, Nieuwe schepping


#4: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte JESAJA troost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door JESAJA, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#5: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]d voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en JESAJA gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in [...]"
Trefwoorden: Zending


#6: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"[...]t de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (JESAJA 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (JESAJA 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in JESAJA".
Trefwoorden: Jezus Christus


#7: "Jesaja - hoofdstuk 42 t/m 53"

Door broeder D. Steenhuis op 8 april 2013.
Uit de serie: "Christus in JESAJA".
Trefwoorden: Jezus Christus, Knecht


#8: "Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"

Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013.
Uit de serie: "Christus in JESAJA".
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Dodenrijk, Vrede


#9: "Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2013.
Uit de serie: "Christus in JESAJA".
Trefwoorden: Banier, 1000 jarig vrederijk, Jezus Christus


#10: "Jesaja - hoofdstuk 1 t/m 5"

Door broeder D. Steenhuis op 7 januari 2013.
Uit de serie: "Christus in JESAJA".
Trefwoorden: Glorie van God, Sion, Christus


#11: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"De Here leidt de weg van Jozef en zijn gezin en de weg van de drie wijzen ( JESAJA 60:3,6). De drie wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#12: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"Om de Here te dienen moeten we ontdekken hoe groot God is en hoe zwak wij zijn. Zowel de drie aartsvaders, de drie grote oudtestamentische profeten (JESAJA, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is Go[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#13: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]t meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende heiligheid en vreze. JESAJA zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. Twee vleugel[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#14: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de kamerling. Hij zocht God (in zijn verdriet). God antwoordde hem door Zijn Woord (JESAJA). Filippus vertelde hem het evangelie: Jezus Christus. De Here Jezus ziet ons. Hij ziet de mensen met hun leed en verdriet. Hij ziet onze tranen. De kamerling herkende zijn verdriet in Jesa[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Jesaja'.