#1: "Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"

Door broeder S. van Groningen op 20 oktober 2019.
Trefwoorden: Tijdsgeest, Verleiding, Geheimenis


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]t 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distanti?ren van deze wereld. We behoren als het ware te leven in tenten; wij zijn vreemdelingen in deze wereld. IN CHRISTUS zijn wij heel anders. Ons lichaam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzonder zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden bij de opname van de gemeente[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]rust. De Here Jezus Christus, de grote Losser, is gekomen om ons toegang te geven tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust IN CHRISTUS Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als we denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God ervaren. Wij [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#4: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"[...]iet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of IN CHRISTUS? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de ware Wijnstok; wij zijn de ranken. Als wij in Hem blijven, dragen wij veel vrucht. "S[...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht


#5: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...] Juda om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er is nu overwinning mogelijk IN CHRISTUS Jezus. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#6: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]dsdienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en IN CHRISTUS Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van onze ervaringen. God heeft ons geschapen met geloof. Geloof heeft te maken met alle dingen die men z[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#7: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]r de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn IN CHRISTUS gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods liefde is[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#8: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]n te treden. Eens zal de bazuin klinken en zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal de hoop van de ware christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige IN CHRISTUS: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de grote verdrukking) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de opname van de gemeente; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in C[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#9: "Eenheid in Hem, en veilig geborgen"

Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, IN CHRISTUS


#10: "In Christus zijn Gods beloften ja en amen"

Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016.
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, Woord van God


#11: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]den, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is IN CHRISTUS naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval zijn wij in de macht van de zonde gekomen. De Here Jezus Christus is gekomen om ons te redden van de zonde. God heeft Hem een lich[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#12: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...]dat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de geestelijke wapenrusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars IN CHRISTUS zijn. Tenslotte geeft David uiting van het geloof in hem. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij weet alles van onze nood. Wij zijn onderweg; we zijn nog in de diepte, maar onderweg naar d[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#13: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]enen die het joodse geloof hadden aangenomen. Beide groepen behoren tot hetzelfde tarwegraan: de Here Jezus Christus. De beweegbroden waren identiek: IN CHRISTUS is er geen onderscheid tussen gelovige joden en gelovige heidenen. Er moesten verschillende offers gebracht worden. Die offers (schuld-, zond- en vredeoffer) wijzen op de Here Jezus Chris[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#14: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here Jezus Christus komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. IN CHRISTUS Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Isra?l, maar Isra?l was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyri? (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#15: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]wachten is niet afwachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid intens en meelevend. God is met ons. We hebben een hoop IN CHRISTUS! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#16: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...] De ballingschap brengt de dood. Overvloed had Israel overmoedig en trots gemaakt. Wij hebben hetzelfde hart als de Isra?lieten. We kunnen God vinden IN CHRISTUS Jezus, in Gods Woord. Gods Geest kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#17: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...] is een geestelijke strijd en niet langer een strijd tegen allerlei vleselijke begeerten. In deze strijd mogen we ons bewust zijn van het feit dat we IN CHRISTUS zijn. We worden opgeroepen om stand te houden. We hoeven geen land te veroveren, want Christus heeft ons overgezet in Zijn Koninkrijk. De zeven onderdelen van de wapenrusting wijzen allen [...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#18: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]Gods Zoon, Jezus Christus. Dit is Pasen!. Aan de verheerlijking ging een verschrikkelijke vernedering in onze plaats vooraf. We hebben nu een positie IN CHRISTUS ontvangen. Hij wordt verheerlijkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt in de gekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#19: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]r we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstanding van Christus, we zijn geplaatst in de hemelse gewesten IN CHRISTUS. We hebben zoveel ontvangen! Onze gedachten stellen weinig voor. Zij zijn aards gericht. We houden ons vaak bezig met de schaduw van de werkelijkheid en niet met de werkelijkheid zelf : C[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#20: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...] ons welvaart en roem voor ogen. Hij vestigt de aandacht op het hier en nu in plaats van op de toekomst. Hij wil niet dat wij de heerlijkheid van God IN CHRISTUS zien. Wij hebben alleen de Here Jezus Christus nodig en niemand anders. Alles is in Hem! De kennis, de heerlijkheid en de verlichting. Er is niets van ons bij; alles is door Hem! [...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#21: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte Jesaja troost en redding bekend; God is genadig! En IN CHRISTUS klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#22: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...] leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden IN CHRISTUS, dan worden we ??n. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst op kracht, eeuwigheid (Saul werd gezalfd uit een kruik; een kruik wijst op broos, tijdelijk). God is Zijn vo[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#23: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn IN CHRISTUS gestorven, begraven en opgestaan. We hebben nieuw leven ontvangen in Hem om voor Hem te leven. We hebben een boodschap ontvangen voor deze wereld. We kennen elkaar niet meer naar het vlee[...]"
Trefwoorden: Zending


#24: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]aar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij IN CHRISTUS zijn, dan wij in Hem gestorven en opgestaan. Ons leven is met Christus verborgen in God. Christus wil het onvergankelijke leven openbaren. Ons nieuwe leven is Christus zondigt niet. Het ou[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#25: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven strijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we IN CHRISTUS hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die li[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#26: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]volgen op de weg naar Golgatha. We moeten leren te sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen IN CHRISTUS kunnen we vrucht dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met het Woord van God. We blijven in Hem door voortdurend gebed, door een omgang met God, door ons hart open te leggen voor Go[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#27: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...] zijn troon, de troon van de Messias zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen IN CHRISTUS! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij kroont ons met goedheid en barmhartighei[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#28: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"Onze relatie met God is zeer sterk.

Het eerste snoer:
1. er is geen veroordeling voor hen die IN CHRISTUS zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van [...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#29: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]ten (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is hoop in de Here Jezus Christus. Er komt een oordeel over de aarde, maar er is verlossing, genade IN CHRISTUS.[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#30: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]nnen overtuigd zijn dat er nog veel moet gebeuren voordat we tot God kunnen komen, maar deze gedachten zijn hoogmoedige gedachten. Wij zijn besneden IN CHRISTUS. De besnijdenis van Christus vond plaats aan het kruis. Alleen als we met Christus zijn bekleed kunnen we voor God verschijnen. Christus heeft het bewijsstuk, wat tegen ons getuigde, wegge[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#31: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"Epafroditus werd de broeder van Paulus genoemd. IN CHRISTUS zijn wij ??n. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de gemeente op te[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#32: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...] we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping IN CHRISTUS. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de woestijn, maar Am[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#33: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]et Zijn leven voor ons. Wij hoeven niet meer te twijfelen aan ons behoud. God ziet ons heil wat niet aan onze buitenkant zit, maar aan de binnenkant (IN CHRISTUS). [...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#34: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"God heeft ons gezegend met alle zegeningen IN CHRISTUS. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet ge?nteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goe[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#35: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt IN CHRISTUS Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eind[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#36: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...] de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God IN CHRISTUS een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is in alles de eerste[...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#37: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]ordeeld in onze plaats. Abital: mijn vader is dauw. Dauw betekent vruchtbaarheid, zegen, voorspoed. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen IN CHRISTUS. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de Eerstgeborene, Hij is de Voornaamste van het volk Israel, de gemeente en de schepping. [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#38: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]ngrijpen en Zijn volk bruikbaar zal maken. De gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen IN CHRISTUS kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, heilige Zoon van God al onze zonden op[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#39: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]en het lijden). Gods Positie Ster wijst ons op onze positie: zondig. Maar als we Hem aanbidden dan wijst Gods Positie Ster erop dat onze positie is IN CHRISTUS. [...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#40: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen IN CHRISTUS Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#41: "Een nieuwe schepping in Christus"

Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011.
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing


#42: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]eekt er ?? 1/2 ?? 1/2 n. En wel de meest ingrijpende. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit z"n hoofd kent: "Zo is dan wie IN CHRISTUS is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. " Maar niemand lijkt het recept hiervoor te kennen. En dat recept staat twee verzen ervoor. Nooit word[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#43: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"Wat hebben we er aan om de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn IN CHRISTUS voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet all[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#44: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]n dat niet. Alleen de Here Jezus kan en heeft het gedaan. De Here Jezus sloot een nieuw verbond met Israel. Het verbond gaat over vrede en verzoening IN CHRISTUS Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe verbond gaat over de erfenis: de Here Jezus Zelf. Voor de komst van de Here Jezus moest de mens ger[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#45: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]jk was, maar Christus heeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de engelen. Uiteindelijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is IN CHRISTUS. In die positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Christus zal d[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#46: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles IN CHRISTUS, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, maar wij mogen de zon[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#47: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...] liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die IN CHRISTUS zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De gemeente zal worden opge[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#48: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. IN CHRISTUS zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. Wij mogen ons bekleden met zeven eigenschappen van Christus. Zijn wij met ontferming bewogen over de mensen om ons heen? Alle (andere) eigenschappe[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#49: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"Kunnen wij rusten in de soevereiniteit van God in ons leven? Waar ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% IN CHRISTUS? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf [...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


 

Gevonden:

Er zijn 49 preken gevonden over: 'In Christus'.