Preken over: "In Christus"

"De volheid en overweldigende rijkdom in Christus"
Door broeder H. Schouten op 7 januari 2024
Trefwoorden: Rijkdom, Heerlijkheid, Erfenis

"In Christus ben je rijk"
Door broeder J. Schep op 17 december 2023
Trefwoorden: Wonderlijk, Raadsman, Vredevorst

"Dankbaarheid"
Door broeder W. Evers op 11 juni 2023
Trefwoorden: Dankbaarheid, Positie In Christus, Apart gezet

"Ik ben in Christus en Christus is in mij"
Door broeder J. Schep op 21 september 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: In Christus, Veilig geborgen, Geliefd

"Titus 3: De rijkdom die God ons geeft in Christus"
Door broeder C. van Aalsburg op 11 juli 2021
Trefwoorden: Zaligmaker, Gehoorzaamheid, Erfgenaam

"Zoeken en bedenken wat boven is"
Door broeder N. Groot op 26 juli 2020
Trefwoorden: Positie In Christus, Plaats In Christus, Wandelen

"Geliefd en geworteld in Christus, ook in deze tijd"
Door broeder S. van Groningen op 20 oktober 2019
Trefwoorden: Tijdsgeest, Verleiding, Geheimenis

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]in tenten; wij zijn vreemdelingen in deze wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons lichaam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzo[...]"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...] rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust In Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echte[...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...] als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of In Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De He[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]d: ons zondig hart. Er is nu overwinning mogelijk In Christus Jezus. [...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en In Christus Jezus. Wij geloven, denken of stellen ons vertrouwen in dagelijkse dingen op basis van [...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn In Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets doen om God, de [...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...] christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige In Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de grote verdrukking) geopenbaard zal worden. Johanne[...]"

"Eenheid in Hem, en veilig geborgen"
Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Eenheid, In Christus

"In Christus zijn Gods beloften ja en amen"
Door broeder G. Vochteloo op 28 februari 2016
Trefwoorden: Beloften, Christus Jezus, Woord van God

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...] reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is In Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval zijn wij in de macht van de zo[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]s Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars In Christus zijn. Tenslotte geeft David uiting van het geloof in hem. God heeft ons leven in Zijn h[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]e Jezus Christus. De beweegbroden waren identiek: In Christus is er geen onderscheid tussen gelovige joden en gelovige heidenen. Er moesten verschill[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...] Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen. <br/><br/> 1) God laat Zijn bar[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...] en meelevend. God is met ons. We hebben een hoop In Christus! [...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]fde hart als de Israelieten. We kunnen God vinden In Christus Jezus, in Gods Woord. Gods Geest kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]rijd mogen we ons bewust zijn van het feit dat we In Christus zijn. We worden opgeroepen om stand te houden. We hoeven geen land te veroveren, want Ch[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]g in onze plaats vooraf. We hebben nu een positie In Christus ontvangen. Hij wordt verheerlijkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaa[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]hristus, we zijn geplaatst in de hemelse gewesten In Christus. We hebben zoveel ontvangen! Onze gedachten stellen weinig voor. Zij zijn aards gericht[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]mst. Hij wil niet dat wij de heerlijkheid van God In Christus zien. Wij hebben alleen de Here Jezus Christus nodig en niemand anders. Alles is in Hem![...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]saja troost en redding bekend; God is genadig! En In Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden In Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De hoorn wijst op krach[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]tort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn In Christus gestorven, begraven en opgestaan. We hebben nieuw leven ontvangen in Hem om voor Hem te [...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]us is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij In Christus zijn, dan wij in Hem gestorven en opgestaan. Ons leven is met Christus verborgen in God.[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]rijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we In Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here J[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen In Christus kunnen we vrucht dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met het Woord van God. We [...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]eeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen In Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]er:<br/> 1. er is geen veroordeling voor hen die In Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.<br/> 2. er is geen besc[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]deel over de aarde, maar er is verlossing, genade In Christus.[...]"

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...]en zijn hoogmoedige gedachten. Wij zijn besneden In Christus. De besnijdenis van Christus vond plaats aan het kruis. Alleen als we met Christus zijn [...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"Epafroditus werd de broeder van Paulus genoemd. In Christus zijn wij een. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters.[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...] is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping In Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vi[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...] aan onze buitenkant zit, maar aan de binnenkant (In Christus). [...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"God heeft ons gezegend met alle zegeningen In Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresse[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]rael gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt In Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal [...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]pper van al het leven. Na de zondeval heeft God In Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de opstanding[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen In Christus. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jez[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen In Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan G[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...] wijst Gods Positie Ster erop dat onze positie is In Christus. [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"De brief is gericht aan de gelovigen, heiligen In Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij[...]"

"Een nieuwe schepping in Christus"
Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]reen uit z&quot;n hoofd kent: &quot;Zo is dan wie In Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. &quot; [...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]n? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn In Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is n[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]Israel. Het verbond gaat over vrede en verzoening In Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de heidenen. Het nieuwe[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]ristus gekroond met heerlijkheid. Onze positie is In Christus. In die positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]erechtigheid van Christus in ons. We hebben alles In Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]rdelen, maar er is geen veroordeling voor hen die In Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is n[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]an de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. Wij mogen ons bekleden met zeven eigenschappen [...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% In Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons vertrouwen[...]"