Preken over: "Horen"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]beeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We Horen het niet af te raffelen. God heeft ons alles gegeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zij[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]ijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij beHoren ons te distantieren van deze wereld. We beHoren als het ware te leven in tenten; wij zijn vree[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...] moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en beHoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. [...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]e Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld beHoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]derijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij beHoren ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze zonden belijden, dan werpt God onze zonden in de d[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]wording. Wij zijn naar Gods beeld geschapen en beHoren ons daarom aan God te geven. Nu dragen wij het beeld van Adam, maar we zullen het beeld van He[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...] joodse geloof hadden aangenomen. Beide groepen beHoren tot hetzelfde tarwegraan: de Here Jezus Christus. De beweegbroden waren identiek: in Christus [...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...]kelijk, zelfstandig te leven en te werken. WebeHoren in afhankelijkheid van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar hoe gaan weermee om? Zijn we[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]r,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk beHoren. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) [...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we beHoren ook te bidden voor elkaar.[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]ontmoeten. Ter voorbereiding op deze ontmoeting beHoren we de Here Jezus Christus lief te hebben.[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]eds zijn wat Gods bedoeling is in ons leven. We beHoren puur uit Gods genade te leven. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door Gods Geest leren[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]hoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan beHoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij [...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]mia moest de tempel reinigen, heiligen. Ook wij beHoren een geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen he[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]men zijn leden van het lichaam van Christus. We beHoren onze lichamen niet weg te geven aan een ander. Mannen zijn net taarten. Zij kunnen makkelijk e[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]s. Wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? We beHoren rein te leven, ons leven over te geven aan de Here Jezus en we mogen daar dagelijks om vragen.[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]tus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We beHoren het Woord van God te eten (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is hoop in de Here Jez[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...] in Christus. We gedenken dat we rein en heilig beHoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. [...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...] recht! God wil elk gebed wat Hem verheerlijkt verHoren. God wacht soms lang met het verHoren van ons gebed; dat staat in contrast met God Die snel [...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]moeten we erkennen dat God anderen gebruikt. We beHoren ons als de minste op te stellen. We beHoren te luisteren naar de vermaning. God belooft nabij [...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...] God, de stem van de Herder gaan luisteren. Wij beHoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we vertrouwen op Hem![...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]ulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij beHoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]en in het geloof. Als jongelingen in het geloof beHoren wij vast voedsel te eten. We leven niet alleen in de wetenschap dat onze zonden zijn vergeven,[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]kocht en betaald door het bloed van het Lam. We beHoren elke morgen tegen de Here Jezus Christus te zeggen 'hier ben ik, doe u met mij vandaag wat u w[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]ijk goed gaan. Ook hier wordt de nadruk gelegd op Horen, nauwlettend toezien op en het toepassen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons hart, me[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kre[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]Lea minder geliefd werd. Zo zou Hij later zien en Horen dat Israel in Egypte werd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en priesters, die in de [...]"

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...]st hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen Horen wat we graag willen Horen anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder h[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]rlei verleidingen. We moeten alles toetsen wat we Horen. We hebben Christus nodig. We hebben nodig om geestelijk te groeien. Onze tijd wordt in beslag[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]far, de stem van God alarmeert mensen en laat hen Horen hoe groot Gods liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oordelen. Gods stem klinkt ook [...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]ept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen Horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. Als we we[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij Horen als gerechtvaardigden te leven. Wij hebben nieuw leven ontvangen omdat wij Zijn Naam eren in o[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]eid alles te verliezen en accepteren we alle bijbeHorende consequenties. God wil ons helpen tot de Here Jezus te gaan ( bijv. door het schrijven van e[...]"