#1: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]den heen te gaan. Christus is ons voorbeeld. We mogen Hem nadoen, zoals (vroeger) kinderen het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We HOREN het niet af te raffelen. God heeft ons alles gegeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zijn behouden door geloof, maar verlangen we er na dat God zal zeggen 'goed gedaan'. [...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]schaapsherder en hij diende de God van Israel. Wij leven ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij beHOREN ons te distantieren van deze wereld. We beHOREN als het ware te leven in tenten; wij zijn vreemdelingen in deze wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons lichaam is de tent waarin wij nu nog[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]eilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en beHOREN wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat door de hogepriester de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Je[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#4: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...] Centraal thema in deze brief, die geschreven werd om dwaling te bestrijden omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld beHOREN te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#5: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]. De Heere zal Israel voorgaan in hun terugkeer naar het land Israel. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij beHOREN ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze zonden belijden, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dagen, maar we weten dat het beste nog komt! [...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#6: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]de zonden. De Here Jezus Christus is het beeld (van de zichtbare gestalte) van God al voor zijn menswording. Wij zijn naar Gods beeld geschapen en beHOREN ons daarom aan God te geven. Nu dragen wij het beeld van Adam, maar we zullen het beeld van Here Jezus Christus dragen. Ons lichaam zal gelijkvormig worden aan het lichaam van de Here Jezus Chri[...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#7: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...] de pinksterdag was er sprake van twee groepen mensen: joden en jodengenoten d.w.z. heidenen die het joodse geloof hadden aangenomen. Beide groepen beHOREN tot hetzelfde tarwegraan: de Here Jezus Christus. De beweegbroden waren identiek: in Christus is er geen onderscheid tussen gelovige joden en gelovige heidenen. Er moesten verschillende offers [...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#8: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]t levend geloof wordt zichtbaar in hoe wij met onze rijkdomomgaan. Wij hebben de neiging om onafhankelijk, zelfstandig te leven en te werken. WebeHOREN in afhankelijkheid van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar hoe gaan weermee om? Zijn we nog steeds afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om recht te doen ennederig te zijn. Er is geen [...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#9: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]irriteerde zichaan de houding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk beHOREN. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods belofte, datalle volken in Israel gezegend zullen worden. Mordechai en Est[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#10: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]et zwaard des Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we beHOREN ook te bidden voor elkaar.[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#11: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]een zalige hoop. God zal ons verheerlijken. Hij zal ons troosten. Wij zullen de Here Jezus Christus ontmoeten. Ter voorbereiding op deze ontmoeting beHOREN we de Here Jezus Christus lief te hebben.[...]"
Trefwoorden: Liefde


#12: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]eid zelf : Christus. Regels lijken erg geestelijk, maar behagen slechts ons vlees. Het doel moet steeds zijn wat Gods bedoeling is in ons leven. We beHOREN puur uit Gods genade te leven. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door Gods Geest leren we God kennen. Hier op aarde zijn we vreemdelingen, maar we zijn huisgenoten van God! [...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#13: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"We kunnen naar het Woord luisteren, maar het Woord niet gehoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan beHOREN we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt G[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#14: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]enoemd. Plotseling zou de Here in de tempel verschijnen. Nu is ons lichaam een tempel van God. Nehemia moest de tempel reinigen, heiligen. Ook wij beHOREN een geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede komst van Christus wordt direct na de aankondiging van de eerste komst aangekondigd.[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#15: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]verslaafd zijn aan voedsel, maar ons lichaam is voor de Here en de Here voor het lichaam. Onze lichamen zijn leden van het lichaam van Christus. We beHOREN onze lichamen niet weg te geven aan een ander. Mannen zijn net taarten. Zij kunnen makkelijk een taartpunt buiten Gods leiding houden. Vrouwen zijn net schietschijven. Ze geven zich eerder volle[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#16: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...]de vruchten van de Heilige Geest, dan loven en danken we God, dan lijken we op de Here Jezus Christus. Wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? We beHOREN rein te leven, ons leven over te geven aan de Here Jezus en we mogen daar dagelijks om vragen.[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#17: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]n de Here Jezus Christus. De regen is het beeld van het Woord van God. De zon is het beeld van Christus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We beHOREN het Woord van God te eten (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is hoop in de Here Jezus Christus. Er komt een oordeel over de aarde, maar er is verlossing, genade in Christus.[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#18: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig beHOREN te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de woestijn, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog [...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#19: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]vaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Rechter (in onze teleurstellingen)? Hij doet ons recht! God wil elk gebed wat Hem verheerlijkt verHOREN. God wacht soms lang met het verHOREN van ons gebed; dat staat in contrast met God Die snel ons gebed verhoort. De bijbel geeft verschillende voorbeelden van mensen die lang moesten wachten op[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#20: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]. Een ongeveinsd geloof begint met de erkenning dat wij God nodig hebben. Als we vermaant worden, moeten we erkennen dat God anderen gebruikt. We beHOREN ons als de minste op te stellen. We beHOREN te luisteren naar de vermaning. God belooft nabij ons te zijn als we ons laten vermanen. [...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#21: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]Messias aanvaard. Ondanks alle wonderen geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaan luisteren. Wij beHOREN ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we vertrouwen op Hem! Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Hem. [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#22: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]de. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij beHOREN steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here Jezus Christus. W[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#23: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]ties). Het Vaderschap van God is voor eeuwig. Als ons geloof gaat groeien, dan worden we jongelingen in het geloof. Als jongelingen in het geloof beHOREN wij vast voedsel te eten. We leven niet alleen in de wetenschap dat onze zonden zijn vergeven, maar ook dat de Here Jezus Christus is opgestaan en leeft. Jongelingen mogen weten dat de boze is o[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#24: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]ordeel, want onze zonden zijn volkomen vergeven, maar onze werken worden wel beoordeeld. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van het Lam. We beHOREN elke morgen tegen de Here Jezus Christus te zeggen 'hier ben ik, doe u met mij vandaag wat u wilt'. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, want de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Al[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#25: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]hes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en daad. Als we luisteren, dan zal het ons geestelijk goed gaan. Ook hier wordt de nadruk gelegd op HOREN, nauwlettend toezien op en het toepassen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#26: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"HOREN naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#27: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...] Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de naam van de Here aan. De Here had gezien en gehoord dat Lea minder geliefd werd. Zo zou Hij later zien en HOREN dat Israel in Egypte werd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en priesters, die in de tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons hechten aan de Here, [...]"
Trefwoorden: HOREN


#28: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...] in een tijd waarin de mens zichzelf centraal stelt. Ook in de gemeente zijn er mensen, die allereerst hun eigen behoeftes centraal zetten. We willen HOREN wat we graag willen HOREN anders lopen we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ieder mens, ook ieder christen en christengemeente![...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#29: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]t wie we mogen gaan in alle rampen van deze tijd. We hebben volharding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles toetsen wat we HOREN. We hebben Christus nodig. We hebben nodig om geestelijk te groeien. Onze tijd wordt in beslag genomen door allerlei bezigheden. We beginnen te twijfelen door allerlei kritische vragen. We heb[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#30: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt vergeleken met het geluid van de shofar. De shofar, de stem van God alarmeert mensen en laat hen HOREN hoe groot Gods liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oordelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. Gezegend zijn de mensen die het geluid [...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#31: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]jzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer water bij de wijn te doen. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen HOREN we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de Here Jezus Christus gaan. Hij ka[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#32: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]ften. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij HOREN als gerechtvaardigden te leven. Wij hebben nieuw leven ontvangen omdat wij Zijn Naam eren in ons leven. [...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#33: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...] onderwerpen met God bespreken, maar we kunnen ons ook overgeven aan de Here Jezus. Dan zijn wij bereid alles te verliezen en accepteren we alle bijbeHORENde consequenties. God wil ons helpen tot de Here Jezus te gaan ( bijv. door het schrijven van een brief). Als we verandering in ons leven willen, dan moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen [...]"
Trefwoorden: Overgave


 

Gevonden:

Er zijn 33 preken gevonden over: 'Horen'.