#1: "Het Woord des Heeren is tot ons gekomen"

Door broeder F. ter Velde op 17 december 2017.
Trefwoorden: Advent, Zelfbeeld, Grote Verdrukking


#2: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...] gemeente? Hoe is ons leven veranderd sinds we tot geloof zijn gekomen? Zijn we nog steeds bereid om ons leven te laten veranderen? Houden we ons aan HET WOORD van God? HET WOORD van God kunnen wij niet veranderen, God wil ons veranderen. [...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#3: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]ns bemoedigen: het uiterlijk vervalt, maar het innerlijk (de Geest van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en HET WOORD van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We wet[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#4: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]est. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij HET WOORD van God kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn rechtv[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#5: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"HET WOORD 'geloof' komen wij voor het eerst in de Bijbel tegen als Abraham in de put zat. God vroeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf of naar zijn omstandigheden. Abraham zag het niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#6: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige Rots
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#7: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]toekomst die ons te wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en HET WOORD van God naar het volk te brengen. We mogen de mensen in onze omgeving in gebed brengen bij onze God. We mogen ook God bekend maken bij de mensen. Biddend met en voor de mensen om ons heen ku[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#8: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]aan. Is er bij ons ook een verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de helft niet aangezegd, maar wij kunnen alles weten door HET WOORD van God. De vrouw uit het Hooglied kwam in de vertrekken en leerde daardoor Salomo kennen; wij kunnen de Here Jezus leren kennen. Hij nodigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals Jesaja de Heerl[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#9: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]d een nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wilde het hart van Salomo. Salomo echter liet HET WOORD van God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#10: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]en die men ziet. Geloven heeft vaak niets te maken met gevoel. Als wij God niet voelen, wilt dat niet zeggen dat ons geloof schipbreuk heeft geleden. HET WOORD van God (en niet onze ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de wereld geschapen en heeft natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#11: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...] God rationele elementen. Gods Woord doet ons nadenken. Op basis van Gods Woord legde Filipus het evangelie uit: Jezus Christus. Vervolgens paste hij HET WOORD van God toe. Als we HET WOORD van God toepassen, dan komt er een reactie.[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#12: "De verzoeking in de woestijn"

Door broeder D. van Wijck op 4 oktober 2015.
Trefwoorden: Verzoeking, HET WOORD, Verleidingen


#13: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]n schild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is HET WOORD van God. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we behoren ook te bidden voor elkaar.[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#14: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]ijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het begin was HET WOORD, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de rol van de vrouw en van de man. HET WOORD heerst over de tijdsgeest en de tij[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#15: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...] verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede groep wijst naar het volk Israel in de periode van ballingschap. Israel moest leren om naar HET WOORD en de raad van God te luisteren. God zal Zijn volk weer bij elkaar brengen. De derde groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin ze onzichtbaar in de wereld proberen te zijn. Isr[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#16: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"We kunnen naar HET WOORD luisteren, maar HET WOORD niet gehoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan behoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt G[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#17: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]n Benjaminiet (zoon van mijn rechterhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. HET WOORD van God is een spiegel. Het laat zien wat van de oude mens is. De buik staat voor de oude mens. Het zwaard is bitter voor de buik, voor onze oude mens. De Here Jezus Christus hanteert zelf e[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#18: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]lijkt de frustratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze medemens te helpen? Op HET WOORD van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de Here Jezus Christus niet meer maar ging naar de tempel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde man op om te ge[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#19: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]ed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. HET WOORD van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. David vroeg om vergeving van zijn zonden, maar ook om een ander hart. [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#20: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"Prediking is pas goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. HET WOORD van God is niet alleen kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen z[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#21: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]elovigen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door HET WOORD van God kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oordele[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#22: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]en opgeroepen om ons niet te laten meeslepen door allerlei wind van leer, maar ons te laten leiden door Gods Woord. Laten we ons geloof opbouwen door HET WOORD van God, het gebed en de Heilige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#23: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]szelf hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen in Christus kunnen we vrucht dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met HET WOORD van God. We blijven in Hem door voortdurend gebed, door een omgang met God, door ons hart open te leggen voor God. We blijven in Hem door gemeenschap met gelovigen. We blijven in Hem door He[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#24: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]De boog bestaat uit ongeveer zeven kleuren. De bovenste kleur is rood, wat wijst naar het offer van de Here Jezus Christus. De regen is het beeld van HET WOORD van God. De zon is het beeld van Christus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We behoren HET WOORD van God te eten (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is hoop in de Here Jezus[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#25: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]komt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein hart staat voor een zuiver leven. Het bloed van de Here Jezus Christus en HET WOORD van God reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens HET WOORD van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christ[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#26: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]dan mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel HET WOORD van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoeren. God heeft ons Zichzelf geopenbaard. Hij heeft alles geschapen. Wij zijn machtelo[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#27: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...] mogen weten dat de boze is overwonnen ( de strijd is gestreden). We hebben Gods Woord in de strijd. We mogen Gods Woord overdenken. De boze probeert HET WOORD van God uit ons leven te weren. HET WOORD behoort deel te worden van ons leven in afwachting op Zijn komst. Maar als de liefde voor de wereld in ons hart leeft, dan is er geen ruimte voor de[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#28: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]ven voor een leven onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mogen geestelijk groeien door te verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). HET WOORD 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een [...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#29: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]ht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over HET WOORD spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de dood overwonnen aan het kruis. Hij zal de vijand verslaan en de vijand aan ons onderwerpen. De Heere heeft de overwinning behaal, maar geef[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#30: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]kking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde HET WOORD en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. Saulus geloof[...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#31: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"[...] gaat in op dit Bijbelse principe "Wie zich vernederd zal verhoogd worden" en de problemen die de mens heeft om zich te vernederen. Wanneer HET WOORD "Genade" valt vertelt Jack dat hij dat zo wonderlijk vindt dat hij het onbegrijpelijk vindt. Voor hem is Jezus, Here Jezus, Hij is zijn Heer en niet zijn vriend. Met een vriend ove[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


#32: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...] om. Hij is de levende God. Isaac had een put met levend water! Water in is het Hebreeuws een meervoud. Water is het beeld van de Geest, maar ook van HET WOORD. Water is het beeld van de drieenige God. Als wij graven in HET WOORD, dan vinden wij regelmatig schatten en mogen wij ons verblijden. Het is niet mijn geloof in de echtheid van mijn geloo[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#33: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]er heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in HET WOORD en het subjectieve getuigenis in ons hart. [...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#34: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]r veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door HET WOORD van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van de[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#35: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"God spreekt door heel HET WOORD, de Bijbel. Elk woord van de Bijbel is door God geinspireerd. Door HET WOORD kunnen we God leren kennen en weten we hoe we kunnen leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig leven als we geloven in de naam van de H[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#36: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]b. God stuurde Elia naar Sarefat, wat lag in de bakermat van de baalgodsdienst. Daar werd Elia volledig afhankelijk van God. De weduwe luisterde naar HET WOORD van God dat door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het leven van Elia, de weduwe en haar zoon. Als de zoon van de weduwe sterft, dan roept Elia de naam van de Here aan. De weduwe beleid[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#37: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]en van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wandelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: HET WOORD van God. We mogen ademen: door gebed. Door HET WOORD van God en gebed zullen we vruchten dragen in ons leven. God wil vreugde geven in het lezen van Zijn Woord. [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#38: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...] als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met HET WOORD van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God genezing e. d. Er is maar een weg, het smalle pad van Chris[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#39: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met HET WOORD van God (Christus is het vleesgeworden Woord). HET WOORD van God is soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#40: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...] met de vrede van Christus. Vrede is de aanwezigheid van Christus in ons leven. De vrede stopt conflicten in ons leven. Ook mogen we ons bekleden met HET WOORD van God. HET WOORD van God woont rijkelijk in ons om in wijsheid elkaar te onderwijzen. Tenslotte mogen wij ons bekleden met de naam van Christus. [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#41: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In HET WOORD van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in plaats van de bitterheid van Mara. [...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#42: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]kondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heilige Geest. De discipelen begonnen bestaande talen te spreken. De Israelieten hadden HET WOORD ontvangen in hun eigen taal, maar God sprak nu door de discipelen in vreemde talen. Tijdens de Pinksterdag kwamen de gaven van het spreken in vreemde talen en profeteren tot uiting. Profeter[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#43: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"Wij kunnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#44: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...] Filippus begon zo zijn gesprek met de kamerling. Wij moeten minder verklaren maar meer vragen in onze gesprekken met ongelovigen. De kamerling las HET WOORD van God. Filippus predikte de Here Jezus op basis van Gods Woord. Wij mogen ook de Here Jezus prediken (en niet onze eigen waarheid). Wij mogen HET WOORD uitleggen, maar ook toepassen. [...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


 

Gevonden:

Er zijn 44 preken gevonden over: 'Het Woord'.