#1: "Zeven fotos van de Heere Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 23 februari 2020.
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Hemelse gewesten, Wapenrusting


#2: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: Hemelvaart, HEILIGE GEEST, Vaderhuis


#3: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]en diaken die aangesteld was om te zorgen voor de weduwen. Hij diende de gemeente in het eenvoudige. Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de HEILIGE GEEST. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ond[...]"
Trefwoorden: Stefanus, HEILIGE GEEST, Vervolging


#4: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"De HEILIGE GEEST is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de HEILIGE GEEST in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de HEILIGE GEEST en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, HEILIGE GEEST, Spijsoffer


#5: "Charismatische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Gave van de Geest, Geest der Waarheid


#6: "Eenheid in Hem, en veilig geborgen"

Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016.
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Eenheid, In Christus


#7: "Ontstaan van de Gemeente"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016.
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Profetie, Pinksteren


#8: "Het Evangelie in het Evangelie"

Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016.
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, HEILIGE GEEST


#9: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]ia had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de HEILIGE GEEST. Maria geloofde de boodschap die de engel haar bracht. Door genade en door het geloof in de Here Jezus kunnen we in gemeenschap met God leven. Zolang wij naar de wet kijken, worden we [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#10: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, HEILIGE GEEST


#11: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]k beweegbrood een lam geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons ?n tussen gelovigen onderling door de HEILIGE GEEST. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de waarheid. [...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#12: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]oor een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De HEILIGE GEEST wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken foute[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#13: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]ods Geest in ons doet. Alle werkingen waarvan men zegt dat het manifestaties van Gods Geest zijn, moeten getoetst worden aan Gods Woord. We kunnen de HEILIGE GEEST bedroeven door bitterheid, woede, toorn etc., maar we kunnen ons voeden door het lezen van Gods Woord. We hoeven niet twijfelen of we deel hebben aan Gods Geest: wij zijn verzegeld. Ons[...]"
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Verzegeling, Woord van God


#14: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"De Here Jezus Christus had beloofd de HEILIGE GEEST uit te storten. De HEILIGE GEEST werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de HEILIGE GEEST als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvange[...]"
Trefwoorden: Gave van de HEILIGE GEEST, Belofte, Gemeente


#15: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...] alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de HEILIGE GEEST. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de HEILIGE GEEST mogen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? W[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, HEILIGE GEEST, Getuigen


#16: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...] blinde. Hoewel Hij geen 'modder' nodig had, streek Hij slijk op de ogen van de blinde en gaf hem de opdracht om zich te wassen. Door het werk van de HEILIGE GEEST gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe ogen bij de blinde. De wetgeleerden reageerden met ongeloof. Ongeloof heeft niet genoeg aan een wonder. Het verwerpt feiten. O[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#17: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De HEILIGE GEEST zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#18: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...] is echter nog onderworpen aan de vruchteloosheid. Er zal een einde komen aan ons lijden. De kinderen van God zuchten. Wij hebben als Eersteling de HEILIGE GEEST ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verlost van ons lichaam. Ons zuchten zal veranderen in gejuich. De HEILIGE GEEST zucht ook. Als wij nie[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#19: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]igenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door de Here Jezus Christus en geleid door de HEILIGE GEEST hebben wij de vrijheid om tot de troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en bete[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#20: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...] Here Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze strijd voeren, maar in de kracht van de HEILIGE GEEST kunnen we de strijd voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met Christus. [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#21: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...] wij gered door het geloof in de gekruisigde Christus. Het denken van deze wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de HEILIGE GEEST worden we wederom geboren. De HEILIGE GEEST is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkheid. We worden opgeroepen om te breken met deze wereld, met de zonden. We worden opgeroepe[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#22: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]t Hem. Wij zijn verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: ??n van geest. Niet alleen ons hart, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de HEILIGE GEEST. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#23: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]meeslepen door allerlei wind van leer, maar ons te laten leiden door Gods Woord. Laten we ons geloof opbouwen door het Woord van God, het gebed en de HEILIGE GEEST. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#24: "Wat wij niet kunnen; dat doet God"

Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013.
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Pinksteren, Geest van Christus


#25: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]tofel stond bijna gelijk aan een Woord van God. Raadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn HEILIGE GEEST aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#26: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te leven onder invloed van de HEILIGE GEEST. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de HEILIGE GEEST. Op het Pinksterfeest werken de christenen gedoopt en vervuld met de HEILIGE GEEST. De doop in de HEILIGE GEEST is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De vervullin[...]"
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Vervulling, Vrucht van de geest


#27: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]ver voor God kunnen staan volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een relatie met God en door de werking van de HEILIGE GEEST krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof begint met de erkenning dat wij God nodig hebben. Als we vermaant worden, [...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#28: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]l beginnen, was een logische vraag, maar eerst moest er een heilstijd aanbreken. Het evangelie moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de HEILIGE GEEST moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg als het Joodse volk zich zal bekeren. Dan zal voor het Joodse volk een Pinksterfeest aanbr[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#29: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]e eindvervulling zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de HEILIGE GEEST ontvangen. Door de HEILIGE GEEST komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de HEILIGE GEEST kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we geloven zoals de Schrift zegt. [...]"
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Belofte, Israel


#30: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]e wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de HEILIGE GEEST omdat we weten dat we verlost moeten worden en onze ogen geopend moeten worden voor de Here Jezus Christus (wedergeboorte). [...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#31: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...] Christus is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij hebben het evangelie gehoord en geloofd en hebben de HEILIGE GEEST ontvangen. Wij zijn wedergeboren om met Christus in de hemel te leven. Wij hebben hoop, maar er is ook strijd in ons leven om de waarde van ons geloof te laten zien. Zeggen we alleen met[...]"
Trefwoorden: Hoop


#32: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]aren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de HEILIGE GEEST. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn bergen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons leven, maar bergen zullen vlak worden door de Geest van God[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#33: "Hoe de Heilige Geest in u werkt"

Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011.
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Pinksteren, Volgen


#34: "Pinksteren"

Door broeder B. van der Bosch op 12 juni 2011.
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, HEILIGE GEEST


#35: "Alarm in de kerk; de Geest komt"

Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: HEILIGE GEEST


#36: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]ch nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de HEILIGE GEEST: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen mens zijn, maar is[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, HEILIGE GEEST


#37: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]e ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de HEILIGE GEEST ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woor[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#38: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]en verliezen het zicht op de tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de HEILIGE GEEST. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#39: "Over de Heilige Geest / Pinksteren"

Door broeder J. Nugter op 28 mei 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Pinksteren


#40: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de HEILIGE GEEST uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, HEILIGE GEEST, Pinksteren


#41: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...] alle macht in de hemel en op aarde. We hebben een vreze (geen angst) nodig die ons aanzet om Hem te dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de HEILIGE GEEST uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij C[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#42: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We ervaren rust na een periode van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de HEILIGE GEEST. Rust betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat we ondanks alle moeite, toch zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week nadenken over hoe wij zijn[...]"
Trefwoorden: Overgave


#43: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de HEILIGE GEEST onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn soevereine wil en dat onze heerlijkheid naar geest en lichaam niet in de tegenwoordige, maar in de [...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#44: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]id alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn HEILIGE GEEST. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verlossing. Wij zijn vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt ons waarlijk vr[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#45: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"Wij kunnen negatief worden be?nvloed door elkaar en laten de HEILIGE GEEST niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Ge[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#46: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...]t de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de HEILIGE GEEST. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om rein te worden en de kracht van de HEILIGE GEEST te ervaren. Wij hebben de kracht van de HEILIGE GEEST nodig om ons [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de HEILIGE GEEST".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, HEILIGE GEEST


#47: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]n en nu hebben we de opdracht om ons voortdurend te laten vullen (vol maken) met Gods Geest. Soms zijn er dingen in ons leven die vervulling met de HEILIGE GEEST tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we vervuld zijn met Gods Geest dan maken we God groot en dan zijn we elkaar onderdanig. Als we vol zijn van[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de HEILIGE GEEST".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


#48: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...]w geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De HEILIGE GEEST zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten, het betekent vo[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de HEILIGE GEEST".
Trefwoorden: HEILIGE GEEST, Rust, Gehoorzaamheid


#49: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]s we voor de eerste keer geboren worden dan bestaan we uit vlees, als we voor de tweede keer geboren worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de HEILIGE GEEST ons leven en wij kunnen de HEILIGE GEEST niet besturen. Uit onszelf verlangen wij niet naar God. De HEILIGE GEEST bewerkt in ons hart een verlangen naar God. De HEILIGE GEEST overtuigt[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de HEILIGE GEEST".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 49 preken gevonden over: 'Heilige Geest'.