#1: "Is het goed met uw ziel?"

Door broeder B. van der Bosch op 15 september 2019.
Trefwoorden: Ziel, HEIL, Rots


#2: "Kreupel aan beide voeten"

Door broeder G. Vochteloo op 14 juli 2019.

"Lied: Ik moet de HEILand bij mij hebben[...]"
Trefwoorden: Mefiboseth, Troon van David, Huis van David


#3: "Christus werkt vanuit de hemel"

Door broeder B. van der Bosch op 9 juni 2019.
Trefwoorden: Hemelvaart, HEILige Geest, Vaderhuis


#4: "Ingegaan in het Heiligdom"

Door broeder S. van Groningen op 30 mei 2019.

"Overige gebruikte bijbelteksten:

Johannes 19:38-42
Johannes 20:6-7
Handelingen 1:7-12
Hebreeen 9:4
Hebreeen 9:21-28
Romeinen 8
[...]"
Trefwoorden: Hogepriester, Linnen doeken, Hemelvaart


#5: "Loof den HEERE, want Hij is goed"

Door broeder P. van der Lugt op 10 maart 2019.
Trefwoorden: Lofprijs, HEIL, Hosanna


#6: "Vorm geen ongelijk span!"

Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019.
Trefwoorden: Reinigen, Relatie, GeHEILigd


#7: "Christus als de Alfa en Omega"

Door broeder B. van Twillert op 12 december 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Alfa, Omega, HEILige stad


#8: "De Heilige van Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018.
Trefwoorden: Israel, Messias, Koning


#9: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]it verlaten. Hij blijft trouw. Wij komen naar de dienst en wij genieten van de dienst en wij genieten van de dienst, maar laten wij ons leven verder HEILigen? Zijn er struikelblokken in ons leven die wij niet bereid zijn om op te ruimen? Wat we zaaien, dat zullen we ook oogsten! Hoe gaan we om met Gods Woord als gemeente? Hoe is ons leven verander[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#10: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]of ontvangen. Hanan: Hij is genadig. God is genadig, barmhartig en groot van goedertierenheid. Jigdalia: de Heere is groot. Groot is de Heere, Hij is HEILig en goed! God laat Zijn goedheid zien door Zijn schepping. Ma?seja: het werk van de Heere.[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#11: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]en diaken die aangesteld was om te zorgen voor de weduwen. Hij diende de gemeente in het eenvoudige. Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de HEILige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ond[...]"
Trefwoorden: Stefanus, HEILige Geest, Vervolging


#12: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"De HEILige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de HEILige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de HEILige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, HEILige Geest, Spijsoffer


#13: "Charismatische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: HEILige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid


#14: "De heilige en koninklijke weg"

Door broeder B. van der Bosch op 1 januari 2017.
Trefwoorden: Vrijgekocht, Levenswandel, De weg van de Here


#15: "Schijnen als lichtende sterren"

Door broeder A. Haverkamp op 4 december 2016.
Trefwoorden: HEILig, Licht, Kruis


#16: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van HEIL, maar ook een boodschap van onHEIL. Micha profeteerde over het onrecht en over de ballingschap. Wij kunnen in een geestelijke ballingschap terecht komen, maar God is trouw en wil Zich weer aan on[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#17: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]ig vervullen. God is het, die kiest, verlost, zorgt en thuis brengt. Isra?l heeft echter gezondigd. De Joodse mensen zijn helaas vandaag de dag niet HEILiger dan heidenen, maar God zal omwille van Zijn eigen HEILige naam, Zich blijven ontfermen over het volk Isra?l. God blijft trouw. De toekomst van Isra?l, maar ook van de gemeente hangt af van de[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#18: "Eenheid in Hem, en veilig geborgen"

Door broeder D. Baarsen op 22 mei 2016.
Trefwoorden: HEILige Geest, Eenheid, In Christus


#19: "Ontstaan van de Gemeente"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016.
Trefwoorden: HEILige Geest, Profetie, Pinksteren


#20: "Het Evangelie in het Evangelie"

Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016.
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, HEILige Geest


#21: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]ia had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de HEILige Geest. Maria geloofde de boodschap die de engel haar bracht. Door genade en door het geloof in de Here Jezus kunnen we in gemeenschap met God leven. Zolang wij naar de wet kijken, worden we [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#22: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]voren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geHEILigd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zonden. De Here Jezus Christus heeft Gods wil gedaan opdat ook wij Zijn wil zouden doen. Z[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#23: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, HEILige Geest


#24: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]k beweegbrood een lam geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons ?n tussen gelovigen onderling door de HEILige Geest. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de waarheid. [...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#25: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]svinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons HEIL, onze verlossing. Toen Peterus sprak over 'deze Jezus' ging het over de terugkomst van de Here Jezus Christus als hersteller van het koninkrijk Israel. Hij zal weer Koning zijn. De joden zijn he[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#26: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]dat ze hadopgeroepen tot vasten en gebed. En Esther vond genade in de ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn HEILigdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#27: "Geloofd zij God met diepst ontzag"

Door broeder H. Huijzer op 7 december 2014.
Trefwoorden: Kracht, HEIL, Verheerlijking


#28: "Jahweh - M'Kaddish: de HEERE heiligt"

Door broeder D. Steenhuis op 1 december 2014.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, HEILig, HEILiging


#29: "Drie stadia van een christenleven"

Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014.
Trefwoorden: Rechtvaardiging, HEILiging, Verheerlijking


#30: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]an binnen naar buiten beschreven. De pilaren waren ongeveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van 5 meter. De pilaren stonden bij de ingang van het HEILige. Koper staat voor kracht, maar ook voor Gods gerechtigheid (norm, wet). De Here Jezus Christus is onze gerechtigheid. Op de pilaren lag een lelie. Lelies wijzen op Christus als Koning. Op de[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#31: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]oor een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (van zorgen, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De HEILige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken foute[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#32: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]ods Geest in ons doet. Alle werkingen waarvan men zegt dat het manifestaties van Gods Geest zijn, moeten getoetst worden aan Gods Woord. We kunnen de HEILige Geest bedroeven door bitterheid, woede, toorn etc., maar we kunnen ons voeden door het lezen van Gods Woord. We hoeven niet twijfelen of we deel hebben aan Gods Geest: wij zijn verzegeld. Ons[...]"
Trefwoorden: HEILige Geest, Verzegeling, Woord van God


#33: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"De Here Jezus Christus had beloofd de HEILige Geest uit te storten. De HEILige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de HEILige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvange[...]"
Trefwoorden: Gave van de HEILige Geest, Belofte, Gemeente


#34: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...] alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de HEILige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de HEILige Geest mogen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? W[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, HEILige Geest, Getuigen


#35: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...] blinde. Hoewel Hij geen 'modder' nodig had, streek Hij slijk op de ogen van de blinde en gaf hem de opdracht om zich te wassen. Door het werk van de HEILige Geest gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus Christus schiep nieuwe ogen bij de blinde. De wetgeleerden reageerden met ongeloof. Ongeloof heeft niet genoeg aan een wonder. Het verwerpt feiten. O[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#36: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De HEILige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#37: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...] is echter nog onderworpen aan de vruchteloosheid. Er zal een einde komen aan ons lijden. De kinderen van God zuchten. Wij hebben als Eersteling de HEILige Geest ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zijn nog niet verlost van ons lichaam. Ons zuchten zal veranderen in gejuich. De HEILige Geest zucht ook. Als wij nie[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#38: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...](dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volledig te herstellen vanwege hun onwil en vanwege hun onbeleden zonden en hun onHEILig handelen. God wordt niet moe om ons te roepen, om Zijn HEILige liefde in ons leven te kunnen openbaren. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#39: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]igenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door de Here Jezus Christus en geleid door de HEILige Geest hebben wij de vrijheid om tot de troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en bete[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#40: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...](met hoofdletters) genoemd. Plotseling zou de Here in de tempel verschijnen. Nu is ons lichaam een tempel van God. Nehemia moest de tempel reinigen, HEILigen. Ook wij behoren een geHEILigd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede komst van Christus wordt direct na de aankondiging van de eerste[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#41: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]n komen er compromissen in ons leven en in het leven van de gemeente. In Zura (nederlaag), bij een onvruchtbare vrouw, begon God te werken door iets HEILigs te verwekken. Zijn wij bereid om HEILig, toegewijd aan god te leven? Zijn wij bereid de weg van nederigheid te kiezen? Het gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat om ons hart. God wil met Z[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#42: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]est is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij HEILig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind. De Here Jez[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#43: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"

Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, HEILigheid


#44: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"Gods liefde is vol HEILigheid en Gods HEILigheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Ho[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#45: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...] Here Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze strijd voeren, maar in de kracht van de HEILige Geest kunnen we de strijd voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met Christus. [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#46: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...] wij gered door het geloof in de gekruisigde Christus. Het denken van deze wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de HEILige Geest worden we wederom geboren. De HEILige Geest is onze garantie van ons HEIL, de hemelse heerlijkheid. We worden opgeroepen om te breken met deze wereld, met de zonden. We worden opgeroepe[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#47: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]t Hem. Wij zijn verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: ??n van geest. Niet alleen ons hart, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de HEILige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#48: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]op het leven van de ongelovigen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods HEILigdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods HEILigdom binnengaan. In Zijn HEILigdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen.[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#49: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]meeslepen door allerlei wind van leer, maar ons te laten leiden door Gods Woord. Laten we ons geloof opbouwen door het Woord van God, het gebed en de HEILige Geest. De Here Jezus Christus kan ons voor struikelen behoeden. Hij komt! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#50: "Wat wij niet kunnen; dat doet God"

Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013.
Trefwoorden: HEILige Geest, Pinksteren, Geest van Christus


#51: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 3"

Door broeder T. Stier op 17 april 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in HEILshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Toekomst


#52: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]erk.

Het eerste snoer:
1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn HEIL.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van Christus. Niet en niemand kan o[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#53: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"

Door broeder C. Stier op 13 februari 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in HEILshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Messias


#54: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]tofel stond bijna gelijk aan een Woord van God. Raadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn HEILige Geest aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#55: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te leven onder invloed van de HEILige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de HEILige Geest. Op het Pinksterfeest werken de christenen gedoopt en vervuld met de HEILige Geest. De doop in de HEILige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De vervullin[...]"
Trefwoorden: HEILige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#56: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"

Door broeder C. Stier op 16 januari 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in HEILshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Profetie


#57: "God verandert mensen naar Zijn beeld"

Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012.
Trefwoorden: LevensHEILiging, Verandering, Afleggen


#58: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun HEILand. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de gemeente? Epafroditus was ook een betrouwbaar medearbe[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#59: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"Vanavond was het Joodse Nieuwjaar wat ingeleid werd door het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de HEILigheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de HEILige God? Isra?l moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit genade Isra?l v[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#60: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]or haar veiligheid. De Here Jezus Christus heeft borg gestaan met Zijn leven voor ons. Wij hoeven niet meer te twijfelen aan ons behoud. God ziet ons HEIL wat niet aan onze buitenkant zit, maar aan de binnenkant (in Christus). [...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#61: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]. Hij zal zeker regeren over deze wereld. God roept iedereen om gehoor te geven aan Zijn oproep om Hem te dienen, om zich in Hem te verheugen en om HEILig ontzag te hebben voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#62: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]ver voor God kunnen staan volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een relatie met God en door de werking van de HEILige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof begint met de erkenning dat wij God nodig hebben. Als we vermaant worden, [...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#63: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...] verwachten van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben de Here Jezus Christus nodig. Alleen in Hem worden wij gereinigd en geHEILigd. Niet de wapenuitrusting van Saul, maar de geestelijke wapenuitrusting (dat is Christus Zelf) moeten we aandoen. Israel zal weer in de benauwdheid komen zoals ten tijden van Saul. Israel zal[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#64: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]oken met Zijn discipelen over het koninkrijk Gods. De vraag wanneer het koninkrijk Gods zal beginnen, was een logische vraag, maar eerst moest er een HEILstijd aanbreken. Het evangelie moest eerst over de hele aarde verteld worden. Door de HEILige Geest moest eerst de gemeente gevormd worden. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg [...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#65: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]e eindvervulling zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de HEILige Geest ontvangen. Door de HEILige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de HEILige Geest kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we geloven zoals de Schrift zegt. [...]"
Trefwoorden: HEILige Geest, Belofte, Israel


#66: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]e wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de HEILige Geest omdat we weten dat we verlost moeten worden en onze ogen geopend moeten worden voor de Here Jezus Christus (wedergeboorte). [...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#67: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]mde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet aan te kijken. Weten wij hoe HEILig God is? God kende het leed van de Israelieten, maar Hij kent ook ons leed. God daalde neer om Zijn volk te redden. Ook de Here Jezus is in eerste instantie gekomen om Zijn volk te redden. Mo[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#68: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]ld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een HEILig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, HEILige Zoon van God al onze zonden op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onz[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#69: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...] de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de HEILigheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'HEILig, HEILig, HEILig is de Heer' . Als wij geroepen zijn, dan zouden we ook de HEILigheid van de Here gezien hebben. Als we een glim[...]"
Trefwoorden: HEILigheid, Verdorvenheid, Reiniging


#70: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij HEILig leven. Hij wil ons HEILigen. Wij zijn niet meer onder het oordeel, want onze zonden zijn volkomen vergeven, maar onze werken worden wel beoordeeld. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed va[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#71: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]ijk groeien door te verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geHEILigd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertelle[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#72: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]ns hebben laten veranderen door Gods Geest. We nemen ons dan voor om onszelf iets meer in te spannen om dichterbij God te komen. Vaak gaan we dan ons HEILiger voordoen dan we werkelijk zijn. Maar God weet en kent ons hart. Hij roept ons op een voorraad aan te leggen waaruit wij goede dingen kunnen halen. Aan het begin van de dag kunnen we een voorr[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#73: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]komstige tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het HEILigdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastklampen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij als wij in de problemen zitten? Van wie is onze verwachting?[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#74: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"De brief is gericht aan de gelovigen, HEILigen in Christus Jezus. De naam Christus verwijst naar de opstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping va[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#75: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...] is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geHEILigd) om naar Gods beeld te leven en te leven onder het (vergoten) bloed van de Here Jezus. Zonder Christus is het leven zinloos, maar wij hebben hoop gekregen doordat wij wedergeboren zijn. Wij he[...]"
Trefwoorden: Hoop


#76: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]aren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de HEILige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn bergen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons leven, maar bergen zullen vlak worden door de Geest van God[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#77: "Hoe de Heilige Geest in u werkt"

Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011.
Trefwoorden: HEILige Geest, Pinksteren, Volgen


#78: "Pinksteren"

Door broeder B. van der Bosch op 12 juni 2011.
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, HEILige Geest


#79: "Alarm in de kerk; de Geest komt"

Door broeder D. Steenhuis op 11 april 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: HEILige Geest


#80: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]j opgeroepen om hetzelfde te doen. David werd achtervolgd door Saul. David raakte niet in paniek, maar draaide zich om tot God. David verwachtte zijn HEIL van God alleen. (David was 'in verwachting'). David beleed dat God zij rots, zijn burcht en zijn HEIL is. Wij hebben onze eigen rots, waarop wij veilig denken te wonen. Maar onze eigen rots blijk[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#81: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]ch nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de HEILige Geest: ??n God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen mens zijn, maar is[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, HEILige Geest


#82: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]erden, maar wel door NaziDuitsland zijn uitgevoerd. Er is nu veel verbittering bij de Joden. We mogen hen vertellen dat wij ze liefhebben, omdat onze HEILand een Jood is. Ondanks verbittering in ons leven mogen wij eeuwig en voortdurend bij Hem zijn. Wij hebben door Zijn offer vrije toegang tot de Vader. God houdt ons hart vast. [...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#83: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]en na 40 jaar in de woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een HEILig God. Er is maar ??n Naam waardoor wij behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#84: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"We zien niet meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende HEILigheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. T[...]"
Trefwoorden: Ontzag, HEILigheid van God, Genade


#85: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"Er is een strijd om de macht in deze wereld en in onze persoonlijke levens. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de HEILand aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen h[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#86: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]e ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de HEILige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woor[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#87: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"God wil dat wij een HEILig leven leiden. Wij hebben allemaal een idee wat HEILig leven is: we nemen elkaar de maat. HEILigheid associeren wij met een stille, sombere sfeer. Maar HEILigheid heeft met God te maken. God is indrukwekkend. We kunnen God niet ontmoeten zonder bescherming. Voorwerpen in de tempel waren HEILig: deze voorwerpen waren toegew[...]"
Trefwoorden: HEILig, Zonden


#88: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]e God heeft voorbereid. We mogen gemeenschap hebben met God omdat wij verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. HEIL en goedertierenheid zullen ons altijd volgen. We zullen in het huis des Heren verblijven tot in eeuwigheid. [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#89: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]en verliezen het zicht op de tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de HEILige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#90: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]d heeft ons te lief om ons te laten zoals we waren. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen bekleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend HEILig en Hij noemt ons uitverkoren HEILigen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de U[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#91: "Over de Heilige Geest / Pinksteren"

Door broeder J. Nugter op 28 mei 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: HEILige Geest, Pinksteren


#92: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de HEILige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, HEILige Geest, Pinksteren


#93: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...] alle macht in de hemel en op aarde. We hebben een vreze (geen angst) nodig die ons aanzet om Hem te dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de HEILige Geest uitgestort kon worden in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij C[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#94: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We ervaren rust na een periode van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de HEILige Geest. Rust betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat we ondanks alle moeite, toch zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week nadenken over hoe wij zijn[...]"
Trefwoorden: Overgave


#95: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de HEILige Geest onderworpen zijn aan Gods soevereiniteit, God hoort elk gebed en beantwoordt naar zijn soevereine wil en dat onze heerlijkheid naar geest en lichaam niet in de tegenwoordige, maar in de [...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#96: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]id alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn HEILige Geest. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verlossing. Wij zijn vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt ons waarlijk vr[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#97: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"Wij kunnen negatief worden be?nvloed door elkaar en laten de HEILige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'onze Vader', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Ge[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#98: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"Zoals Christus HEILig is, zo zijn ook wij HEILig. God is de HEILige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. HEILigheid brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar HEILigen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niet[...]"
Trefwoorden: HEILigheid, Hogepriester, Hemel


#99: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"[...]t de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de kracht van de HEILige Geest. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om rein te worden en de kracht van de HEILige Geest te ervaren. Wij hebben de kracht van de HEILige Geest nodig om ons [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de HEILige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, HEILige Geest


#100: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]n en nu hebben we de opdracht om ons voortdurend te laten vullen (vol maken) met Gods Geest. Soms zijn er dingen in ons leven die vervulling met de HEILige Geest tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we vervuld zijn met Gods Geest dan maken we God groot en dan zijn we elkaar onderdanig. Als we vol zijn van[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de HEILige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


#101: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...]w geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De HEILige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten, het betekent vo[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de HEILige Geest".
Trefwoorden: HEILige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


#102: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]s we voor de eerste keer geboren worden dan bestaan we uit vlees, als we voor de tweede keer geboren worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de HEILige Geest ons leven en wij kunnen de HEILige Geest niet besturen. Uit onszelf verlangen wij niet naar God. De HEILige Geest bewerkt in ons hart een verlangen naar God. De HEILige Geest overtuigt[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de HEILige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 102 preken gevonden over: 'Heil'.