#1: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]erlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van HEERLIJKHEID. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, wij zijn overtuigd dat we een woning in de hemel hebben. We hebben een gebouw in de hemelen niet met hand[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#2: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...] Christus zijn gekomen, dan begint God met Zijn plan in ons leven. Hij heeft ons een plaats bereid in het vaderhuis. We zullen eeuwig met Hem zijn in HEERLIJKHEID. Na de opname zal de antichrist openbaar worden. Er breekt een periode van zeven jaren aan waarin grote rampen over de aarde komen. De wereld zal Israel proberen te vernietigen. Dan zal d[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#3: "Geheimenis van de Godsvrucht"

Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017.
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in HEERLIJKHEID


#4: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]kwam in de vertrekken en leerde daardoor Salomo kennen; wij kunnen de Here Jezus leren kennen. Hij nodigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals Jesaja de HEERLIJKHEID van de Heere mocht zien. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zullen zijn bij de Vader en de eeuwige Geest. Het ga[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#5: "Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"

Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016.
Trefwoorden: Hemelvaart, Olijfberg, Vaderhuis


#6: "De menorah"

Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2016.
Trefwoorden: Messias, Gods HEERLIJKHEID, Olielamp


#7: "En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen"

Door broeder A. Haverkamp op 27 december 2015.
Trefwoorden: HEERLIJKHEID van de Heere, God is liefde, Ook voor u


#8: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]er komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de HEERLIJKHEID van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon geofferd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het blo[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#9: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...] te doen? Kunnen we zeggen: "Hier ben ik God, doe wat U behaagd in mijn leven." Wij mogen Christus ontmoeten als Hij de gemeente zal opnemen in Zijn HEERLIJKHEID. [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#10: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]komen met grote macht en majesteit. De oordelen in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn HEERLIJKHEID. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons heil, onze verlossing. Toen Peterus sprak over 'deze Jezus' ging het over de terugkomst van de Here Jezus Christ[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#11: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...], maar zag niet dat de Here Jezus moest lijden. Later schreef Petrus dat we niet verbaasd moeten zijn over het lijden in ons leven. Het is lijden tot HEERLIJKHEID. Petrus ontkende dat hij ooit de Here Jezus zou verlaten, maar hij moest later erkennen dat hij in alles afhankelijk is van de genade van God. Ondanks alle falen van Petrus verlangde de [...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#12: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]n gezien, kenden ze God niet. Mozes kende God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw HEERLIJKHEID". In de schepping zien wij Gods HEERLIJKHEID terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de HEERLIJKHEID van God mogen zien. Vervolgens heeft [...]"
Trefwoorden: HEERLIJKHEID, Schepping, Grootheid


#13: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]hebben aan Gods Geest: wij zijn verzegeld. Ons leven is verborgen met Christus in God. Als Christus zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen in HEERLIJKHEID. Als wij vol van Gods Woord zijn, dan zijn wij vol van Gods Geest. Dan wordt de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar in ons.[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#14: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]g van het lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de HEERLIJKHEID van onze toekomst, wat alles zal overtreffen. Wij zijn nu al kinderen van God, maar dat is nog niet (altijd) zichtbaar. De bedoeling van de schepping (en de mensen) is de verheerlijking v[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#15: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]egen). Ook klaagt God de leiders (priesters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de HEERLIJKHEID van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volledig te herstellen vanwege hun onwil en vanwege hun onbeleden [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#16: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]leid door de Heilige Geest hebben wij de vrijheid om tot de troon van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van HEERLIJKHEID tot HEERLIJKHEID. We mogen God steeds meer en beter leren kennen en Hem reflecteren. Daarom verliezen we de moed niet. In ons getuigenis gaat het niet om ons, maar om Jezus Christus alle[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#17: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]tbaar wordt. God heeft verlossing beloofd in zijn Zoon Jezus Christus en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn HEERLIJKHEID gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in verwachting en in vertrouwen op Hem.[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#18: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]chten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse HEERLIJKHEID. We worden opgeroepen om te breken met deze wereld, met de zonden. We worden opgeroepen om ons volkomen te onderwerpen aan Gods Woord. Wij zijn bekleed met Christus, omdat Christus zicht[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#19: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]wij niet in Christus. Als we gericht zijn op aardse rijkdom, dan zijn wij arm in Christus. In Christus hebben wij de hoop op de erfenis: de hemelse HEERLIJKHEID. Hij verlangt naar ons, om ons bij Hem te hebben. [...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#20: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De gemeente is de plaats waar we Gods HEERLIJKHEID kunnen zien (ondanks de beperkingen van broeders en zusters). In Gods gemeente vinden we veiligheid en geborgenheid. God laat ons zien wie Hij is. Wij hebben allemaal wel een ervaring v[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#21: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]re leidt ons door zijn 'navigatiesysteem' (Zijn woord en Zijn Geest) tot Christus. De wijzen aanbaden het kind Jezus met woorden en daden: goud (de HEERLIJKHEID van de Koning), wierook (lieflijke, aangename geur voor de Here), mirre (aangename geur, relatie en het lijden). Gods Positie Ster wijst ons op onze positie: zondig. Maar als we Hem aan[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#22: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]estament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn HEERLIJKHEID. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere HEERLIJKHEID) in de tempel brengen. De Here Je[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#23: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"De mens was zeer goed geschapen, maar de mens is in zonde gevallen. Toch zocht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in HEERLIJKHEID, maar Hij verliet de HEERLIJKHEID voor ons. God vraagt om naar Hem te luisteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uitei[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#24: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]mmen, totdat hij bijna goddelijk was, maar Christus heeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de engelen. Uiteindelijk is Christus gekroond met HEERLIJKHEID. Onze positie is in Christus. In die positie mogen we delen in Zijn HEERLIJKHEID! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een beeld [...]"
Trefwoorden: Profetie, HEERLIJKHEID, Positie


#25: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...] leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mogen we delen in Zijn HEERLIJKHEID. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#26: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]ekken de voeten; een bede om bewaard te blijven op de wegen die ze gaan. Twee vleugels, waarmee ze vlogen, zijn een voortdurende proclamatie van Gods HEERLIJKHEID. Als wij alles van God verwachten, dan kan Hij meer doen dan wij verwachten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude Testament, alleen de weg tot God is veranderd. Wij hebben gena[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#27: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]van het hart. Simson verscheurde de leeuw. De leeuw is een beeld van Christus. Zijn komst is verscheurd; hij is gekomen in lijden en Hij zal komen in HEERLIJKHEID. Intussen leven wij van de honing; het Woord van God. De buik is in de Bijbel een beeld van de oude mens. Het Woord van God is bitter voor de oude mens; de oude mens moet sterven, want wi[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#28: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"Het lijden van de tegenwoordige tijd is het niet waard om vergeleken te worden met de HEERLIJKHEID die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cu[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 28 preken gevonden over: 'Heerlijkheid'.