#1: "De zekerheid van het geloof"

Door broeder J. Nugter op 7 april 2019.
Trefwoorden: HART, Geloof, Zekerheid


#2: "Laat uw hart niet in beroering raken..."

Door broeder N. Groot op 31 maart 2019.
Trefwoorden: Lijden, Trooster, Taak


#3: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]een schild bedekt. God is als een schild om ons heen. Wij hebben zelf het schild van het geloof ontvangen. Hanan: Hij is genadig. God is genadig, barmHARTig en groot van goedertierenheid. Jigdalia: de Heere is groot. Groot is de Heere, Hij is heilig en goed! God laat Zijn goedheid zien door Zijn schepping. Maaseja: het werk van de Heere.[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#4: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]e Jezus Christus komen als Leeuw van Juda om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig HART. Er is nu overwinning mogelijk in Christus Jezus. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#5: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"Salomo was geliefd door God. Hij kende het HART van Salomo. Het HART brengt van nature slechte dingen voort. Ook zijn er mensen met een HART van goud. Ons HART kan God afwijzen, maar ook verlangen naar God. God vraagt ons HART aan Hem te geven. God wil vrede aan ons geven in ons HART. Salomo had een relatie met God. Hij had een nederig HART. Hij h[...]"
Trefwoorden: HART, Salomo, Liefde


#6: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]Wij weten dat God bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben gezien. Wij weten echter dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons HART. Wij zijn rechtvaardig, omdat God ons gerechtvaardigd heeft in Zijn Zoon Jezus Christus. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#7: "Joel - Jahweh is God - Deel 2"

Door broeder J. Brouwer op 10 januari 2016.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: BarmHARTigheid, Oordeel, Sprinkhanen


#8: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]te. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons HART woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan moeten we terug naar de bron van de liefde: God. God heeft alles, heel Zijn liefde gegeven. Dit beteken[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#9: "Je hart bewaren voor geweld"

Door broeder D. Baarsen op 19 juli 2015.
Trefwoorden: Geweld, HART, Zoeken


#10: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]repen. God openbaarde Zich aan Elia maar niet in de stormwind, in de aardbeving of in het vuur, maar in zacht koelte. Elia stortte nog een keer zijn HART uit bij God. God antwoordde Elia om terug te gaan. God liet Elia zien dat er nog zevenduizend Israelieten zijn God volgen. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia. Gods werk gaat door. God k[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#11: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"Paulus had een bewogen HART voor zijn eigen volk Israel. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Israel blind was voor de Here Jezus Christus. Er is een belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hi[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#12: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmHARTigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar als wij het moeilijk hebben?). [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: BarmHARTigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#13: "Hart voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014.
Trefwoorden: Israel, Gebed, Zegen


#14: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]e hemelvaart. Oorspronkelijk had de mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het HART van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Jezus Christus ons deelgenoot te maken van hemelse zegeninge[...]"
Trefwoorden: Hemel


#15: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]omen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet beredeneren met ons verstand, maar God is zo groot. We mogen het geloven en weten dat die grote God in ons HART woont. We mogen hem elke dag weer verwachten want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag mogen we Hem eensgezind aanbidden.[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#16: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"Wij voelen Gods HART kloppen. God is gekrenkt door de afdwalingen van Israel. Er was veel uiterlijke godsdienst. Gods gerechtigheid straft het onbekeerde Israel. Gods gerechtigheid moest worden gehandhaafd, want God had een verbond gesloten met Israel. Gerechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#17: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"Zoals toen vragen nu ook de theologen om een teken. De theologen moeten het doen met het teken van Jona: de Zoon des mensen in het HART van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doo[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#18: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...] gestuurd om een ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons HART geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem bi[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#19: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"Van nature hebben wij geen liefde voor God, maar God heeft van HARTe lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij on[...]"
Trefwoorden: Liefde


#20: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"In de eerste drie hoofdstukken zien we een openbaring van Gods HART. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de openbaring van Gods karakter (in de boodschap van Hosea). In liefde riep God Zijn volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst, maar het HART ging niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd Israel[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#21: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...] wij dat doen, beantwoordt God dat met wedergeboorte in ons leven. God wil dat wij Hem volgen: dit betekent dat wij geheel ons leven (niet alleen ons HART) aan Hem hebben gegeven. Is hij de Here van ons leven? Als wij Hem willen volgen, dan moeten wij:
1. onszelf verloochenen; niet ons eigen ik is meer belangrijk, maar Christus.
2. Zijn [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#22: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]d. Het oude testament eindigt met de vloek. En het nieuwe testament begint met de oplossing: Christus is gekomen als Verlosser. Hij zal komen om het HART van de vaders tot de kinderen terug te brengen. Het HART van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de Zoon. Vaders en moeders moeten volharden om voorbede te doen voor hun kinderen. De Here[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#23: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]heeft verbonden gesloten met Israel. Aan de verbonden waren ook voorwaarden verbonden. Israel en ook wij kunnen niet aan die voorwaarden voldoen. Ons HART moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, belij[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#24: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]bereid om heilig, toegewijd aan god te leven? Zijn wij bereid de weg van nederigheid te kiezen? Het gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat om ons HART. God wil met Zijn liefde in onze HARTen schijnen.[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#25: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...] langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De zonden kunnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze HARTen uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang onderwijs gegeven aan de gemeente in Thessalonica. In zijn brief moest Paulus nog een paar dingen verder [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#26: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]onden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde van God is in ons HART uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus gestorven, begraven en opgestaan. We hebben nieuw leven ontvangen in Hem om voor Hem te leven. We hebben een boodschap ontvange[...]"
Trefwoorden: Zending


#27: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...] heiligheid en Gods heiligheid is vol liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods HART. De overige hoofdstukken gaan over het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, e[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods HART, Gods Karakter


#28: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...] opdracht om David te zalven, maar hij kreeg de opdracht stap voor stap en niet de gehele opdracht in een keer. Vervolgens leerde God Samuel naar het HART te kijken in plaats van het uiterlijk. God zocht geloof in het HART van de zonen van Isai. David was anders. Hij werd niet uigenodigd, maar hij werd wel gezalfd. Saul werd gezalfd uit een kruik ([...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#29: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]n Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmHARTigheid maar er was veel onbarmHARTigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het leven van de ve[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#30: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"Ons geestelijk HART is de bron van ons geestelijk leven. Ons HART is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons HART is. God overtuigt ons door Zijn Geest [...]"
Trefwoorden: HART, Reiniging


#31: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...]We zijn leden van Zijn lichaam. Wij zijn een geest met Hem. Wij zijn verbonden met Hem in het meest persoonlijke deel: een van geest. Niet alleen ons HART, maar ook heel ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God wil Zich verheerlijken in ons lichaam. [...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#32: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]rucht dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met het Woord van God. We blijven in Hem door voortdurend gebed, door een omgang met God, door ons HART open te leggen voor God. We blijven in Hem door gemeenschap met gelovigen. We blijven in Hem door Hem te vertrouwen, ook als Hij snoeit in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#33: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"[...]j, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van HART. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus


#34: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]htigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij kroont ons met goedheid en barmHARTigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond verzadigen met zegeningen (het goede zeggen en zien bij anderen).[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#35: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"Welke gedachten beheersen ons dagelijks leven? God kent onze gedachten en ons HART. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf was verantwoordelijk voor het voorgaan in het loven en prijzen van God, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. H[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#36: "Met hoofd en hart trouw blijven aan God"

Door broeder C. Stier op 11 november 2012.
Trefwoorden: Trouw, Liefde, Wereldgezindheid


#37: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]tus draagt ons op Zijn schouders. Hij gedenkt ons. Hij draagt ons dag aan dag in het hemelse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn HART: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van de Here Jezus Christus. Door genade behoren wij tot de getelden. Wij zijn samen met de gelovige[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#38: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]niet geinteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het HART van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons, maar in Christus hebben wij een nieuwe natuur ontvangen. Niet alleen bekering, maar ook wedergeboorte is nodig. In Christus[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#39: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]s de liefde. We moeten leren ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt geloof. God vraagt ons niet alles te begrijpen. De liefde komt uit een rein HART, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein HART staat voor een zuiver leven. Het bloed van de Here Jezus Christus en het Woord van God reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een z[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#40: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...] het Joodse volk een Pinksterfeest aanbreken. Gods plan is uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hebben we nu al vrede van God in onze HARTen? Kijken we uit naar de wederopstanding van alle dingen? [...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#41: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]kinderen ook dat wij van hen houden? Vragen we naar de mening van onze kinderen? We mogen alle dingen toevertrouwen aan God. Hij geeft ruimte in ons HART zelfs als onze kinderen een andere weg kiezen. Hij geeft ons opofferende liefde in ons HART. De Here Jezus Christus heeft uitgeroepen: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?", opdat w[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#42: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]nen; het werk voor God is volbracht. De Here Jezus Christus draagt een gordel om Zijn borst als Koning en Hogepriester. Wij zijn nu verkleefd aan het HART van Christus. We kunnen en mogen alleen maar roemen in de Here Jezus. Hij verlangt ernaar dat wij schitteren. Zijn wij bruikbaar voor de Here Jezus als sieraad? [...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#43: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...] van God uit ons leven te weren. Het woord behoort deel te worden van ons leven in afwachting op Zijn komst. Maar als de liefde voor de wereld in ons HART leeft, dan is er geen ruimte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude mens niet, maar houdt de oude mens voor dood. Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen als Christus. Wi[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#44: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]s zelf kan de prijs niet betalen. Nicodemus ('wij kunnen het maken') wilde graag met de Here Jezus Christus spreken. De Here Jezus Christus kende het HART van Nicodemus en reageerde niet op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. Zijn kennis en zijn positie en zijn[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#45: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...] geestelijk goed gaan. Ook hier wordt de nadruk gelegd op horen, nauwlettend toezien op en het toepassen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons HART, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in ons HART uitgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woor[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#46: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]m onszelf iets meer in te spannen om dichterbij God te komen. Vaak gaan we dan ons heiliger voordoen dan we werkelijk zijn. Maar God weet en kent ons HART. Hij roept ons op een voorraad aan te leggen waaruit wij goede dingen kunnen halen. Aan het begin van de dag kunnen we een voorraad aanleggen. We kunnen eenvoudige dingen gebruiken om onszelf te [...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#47: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]e leven. Wij hebben hoop, maar er is ook strijd in ons leven om de waarde van ons geloof te laten zien. Zeggen we alleen met onze mond of ook met ons HART dat Jezus Christus Heer is? Er is hoop voor iedereen die gelooft. We mogen uit de hoop van Christus leven. [...]"
Trefwoorden: Hoop


#48: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]ij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uiteindelijk moest Hij aan het kruis sterven. Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu beHARTigt Hij onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons v[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#49: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord en het subjectieve getuigenis in ons HART. [...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#50: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]twijfels zijn ook voor ons herkenbaar. Onze gedachten en ons gevoel zeggen, dat de twijfels terecht zijn, maar Gods Woord zegt dat God genadig en barmHARTig is. Als we vasthouden aan Gods Woord, dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan Gods daden in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen [...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#51: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"Asaf had als bediening God te prijzen, toch ervoer ook hij geestelijke strijd. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein HART hebben. Het gaat God om ons HART. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteinde[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#52: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]n gekomen en zijn weer gegaan. Het lijkt of er niets veranderd is, maar wie heeft Hem gezocht en gevonden? Onze maag wordt gevuld met Kerst, maar ons HART blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij proberen te leven zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrij[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#53: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]en volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt de opofferende liefde van Christus in ons HART uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de eeuwigheid. Wij zijn verzoend met Hem: het is weer zoals God het bedoeld had. [...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#54: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...] heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmHARTigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd HART dienen, dan rust Zijn oog op ons. [...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#55: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]nieuwe verbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige wijsheid van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je HART: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de grote verdrukking heeft plaats gevonden, wordt de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar.[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#56: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]t God Zijn volk wilde ontmoeten. God openbaarde Zich in vuur en in een wolk. Het volk Israel beefde bij het geluid, maar het volk Israel zal Gods barmHARTigheid ervaren als zij zich tot God zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus zien. De Messias zal Zijn volk vergaderen bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt vergeleken met het gelui[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#57: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verlichte ogen van het HART gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#58: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]ld van het Woord van God. De Bijbel nodigt ons uit zoveel mogelijk honing te eten. Door het Woord van God krijgen wij inzicht, verlichte ogen van het HART. Simson verscheurde de leeuw. De leeuw is een beeld van Christus. Zijn komst is verscheurd; hij is gekomen in lijden en Hij zal komen in heerlijkheid. Intussen leven wij van de honing; het Woord [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#59: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]iet alleen in de toekomst, maar ook nu al. ook wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Door de Heilige Geest is de liefde van God in ons HART uitgestort. Door de Heilige Geest hebben wij kracht ontvangen om te getuigen van de naam van Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#60: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]en een vreze (geen angst) nodig die ons aanzet om Hem te dienen hier op aarde. Hemelvaart betekent dat de Heilige Geest uitgestort kon worden in onze HARTen. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mogen[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#61: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]pstaan; hij moest bereid zijn om te gehoorzamen. God deed toen de rest. Wij kunnen ook gebonden zijn al zijn wij tot geloof gekomen. Wij hebben ons HART, maar nog niet ons leven, gegeven. Zijn waarheid alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, HART


#62: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]rwachten, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal verlossen. Hij wil Jeruzalem vrede aanbrengen en ons ook.

Wij moeten niets meer, ons HART openen, Hem toelaten. Hem als het ware alles laten doen!

Jezus gaat naar het tempelplein, er is een vrijmarkt op het Tempelplein, er wordt gehandeld, afgedongen. In schril contrast [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#63: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]licht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons HART, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mogen bidden met onze eigen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het geloof hebben we e[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#64: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]aar toch verlangden zij naar een aardse koning. Wij hebben ook de neiging om te verlangen naar een aardse koning. Wij zitten vaak op de troon van ons HART. De Here Jezus is onze rots, die elke dag met ons wil gaan. Dankzij de weg die de Here Jezus heeft afgelegd, weten wij "tot hiertoe heeft Hij ons geholpen". [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


#65: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]den door Zijn Woord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet gezien. Ook als wij sterven zullen wij de dood niet zien. Wij komen dan dicht bij het HART van God. Ons lichaam wordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de Vader te brengen. De Here zag de mensen in Samaria. Zij kwamen tot g[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


#66: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]t de Heilige Geest ons leven en wij kunnen de Heilige Geest niet besturen. Uit onszelf verlangen wij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons HART een verlangen naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we rusten, vertrouwen in Hem. Als we[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 66 preken gevonden over: 'Hart'.