#1: "Groeien als een palmboom"

Door broeder A. van den Berk op 13 oktober 2019.
Trefwoorden: Vrucht dragen, Dalelpalm, Ouderdom


#2: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"Het geloof van Abraham GROEIde tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. God vroeg Abraham om zich volkomen toe te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#3: "Gewoonte"

Door broeder G. Vochteloo op 19 februari 2017.
Trefwoorden: Kind, Gewoonte, GROEIen


#4: "Gered om te groeien"

Door broeder B. Romijn op 12 juni 2016.
Trefwoorden: Vrucht, Gehoorzaamheid, Zekerheid


#5: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]at hij de gemeenteleden zag als nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en het nieuwe leven GROEIt in ons. Kiezen wij om te leven vanuit het nieuwe leven? Paulus verlangde om de gemeente te ontmoeten om het geloof te versterken. Kiezen wij ervoor om te investeren in relaties om het geloof te[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#6: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...] het weer wordt opgevangen door zijn moeder om te leren vliegen. Zomoeten gelovigen ervaren wat het is om uit geloof te leven; om het geloof te laten GROEIen enons te laten vormen. God draagt ons![...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#7: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...]ristus. Hij probeert onze identiteit te laten afhangen van onze prestaties, van wat mensen denken/zeggen over ons of van wat we bezitten. Hoe meer we GROEIen in intimiteit, hoe meer we GROEIen in onze identiteit in Jezus Christus, hoe meer we GROEIen naar onze bestemming (autoriteit). De Here Jezus Christus heeft ons bekleed met gezag. Helaas wordt[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#8: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"De kerk is na Pinksteren enorm geGROEId door het doorgeven van het evangelie en door het uitleven van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van [...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#9: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...] zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij GROEIen in geloven in Jezus Christus als Goede Herder. Schapen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mogen[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, GROEIen, Vertrouwen


#10: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"De stad Korinthe kende een goede economische GROEI. Er was ook sprake van veel zonden in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De zonden kunnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ond[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#11: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]us verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De problemen GROEIen ons boven het hoofd en de normen worden aangepast. Mensen accepteren geen gezag meer, ook het gezag van God niet. We worden opgeroepen om ons niet te laten meeslepen door allerlei wind van lee[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#12: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"De bedoeling van ons leven, van de ranken is vrucht dragen. De vrucht van de Geest moet GROEIen in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook [...]"
Trefwoorden: GROEI, Leven, Vrucht dragen


#13: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]
1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.
2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij kinderen van God. Vervolgens GROEIen wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We mogen God aanroepen als onze Vader.
3. wij zijn erfgenamen van God. De Erfgenaam is Christus Jezus. Wij mog[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#14: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]wbaar. We hebben alles, de volheid, verkregen in Hem. We kunnen niet meer ontvangen, wel kunnen we meer van ons geven aan Hem. We mogen naar Hem toeGROEIen. Er is er maar een belangrijk: Jezus Christus. Alle andere zaken zijn aan Hem ondergeschikt. Jezus Christus is de bekwame Gids. Hij is de weg voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Wij worden sne[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#15: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]tvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te GROEIen in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De GROEI wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here Jezus Christus. Wij weten niet wat wij o[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#16: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]nze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( niet op basis van prestaties). Het Vaderschap van God is voor eeuwig. Als ons geloof gaat GROEIen, dan worden we jongelingen in het geloof. Als jongelingen in het geloof behoren wij vast voedsel te eten. We leven niet alleen in de wetenschap dat onze zonden zijn vergeven, maar ook dat de H[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#17: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te geven voor een leven onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mogen geestelijk GROEIen door te verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bes[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#18: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]arding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles toetsen wat we horen. We hebben Christus nodig. We hebben nodig om geestelijk te GROEIen. Onze tijd wordt in beslag genomen door allerlei bezigheden. We beginnen te twijfelen door allerlei kritische vragen. We hebben nodig om bezig te zijn met Gods Woord en vervolgens te doen wa[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#19: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]se was er gevaar voor dwaalleren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onze geestelijke GROEI, maar om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Een beeld is een exacte afbeelding van het origineel. Naast de afbeelding werden vroeger ook persoonlijke ke[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#20: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]men in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te leren volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid GROEIt de hoop en wordt de opofferende liefde van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de eeuwigheid. Wij zijn verzoend met Hem: het is weer zoals God het bedoeld ha[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#21: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]rd raken. De Israelieten werden door God beproeft om Hem oprecht te dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving GROEIen wij in het geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op he[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#22: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...] dagelijks nodig om Zijn Naam te heiligen. Gods koninkrijk zal komen en tot die tijd geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen GROEIen naar geestelijke volwassenheid, zodat ons leven volledig overgegeven is in de handen van God. In heel ons leven zijn wij afhankelijk van God: onze gezondheid, het klimaat om ons voedsel te l[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 22 preken gevonden over: 'Groei'.