Preken over: "Geven"

"Leiding-gevenden sterven ook"
Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Aaron, Staf van Aaron, Edon

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"[...]us 3:16-17:<br/> Heel de Schrift is door God ingeGeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rec[...]"

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, Geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben [...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]en het niet af te raffelen. God heeft ons alles geGeven om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zijn behouden door geloof, maar verlangen we er na dat G[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...] de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven Geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...] Hij is boven alle dingen. Hij heeft Zijn leven geGeven, omdat Hij ons zo lief heeft. De Here Jezus Christus heeft ons koningen en priesters gemaakt. [...]"

"Vermenigvuldigen door te delen"
Door broeder J. Heijdeman op 3 september 2017
Trefwoorden: Problemen, Geven, Delen

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]us, de grote Losser, is gekomen om ons toegang te Geven tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]r in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te verGeven. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezu[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]ederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn leven geGeven als spijsoffer, brandoffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsoffer bij het bewe[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]g hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht Geven. We mogen Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mogen gaan leren om uit geloof te leve[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]en, dat wil zeggen om bereid te zijn het leven te Geven voor de Here Jezus Christus. Dee Here Jezus Christus vraagt van ons een radicale navolging zo[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...] heeft de eeuw, het verlangen naar volmaaktheid geGeven. De eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van eeuwigheid. Hij zal on[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]wachting. We mogen onze vrijmoedigheid niet prijs Geven. Ons getuigenis beschermt ons tegen de wereld. [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]erlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te Geven. God wil vrede aan ons Geven in ons hart. Salomo had een relatie met God. Hij had een nederig[...]"

"Het gaat niet om mensen maar om God"
Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016
Trefwoorden: Tempel, Uit liefde, Geven

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]n in de levens van mensen. God heeft Adam gezag geGeven. Adam heeft dat gezag zichzelf niet toegeeigend of heeft dat gezag gekregen op basis van verdi[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...] was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade Geven om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedigde Paulu[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...] liefde: God. God heeft alles, heel Zijn liefde geGeven. Dit betekent dat wij onze knieen moeten buigen als we moeite hebben om de ander lief te hebbe[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...]ture onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer Geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als een eerstgeboren zoon. [...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...] beeld geschapen en behoren ons daarom aan God te Geven. Nu dragen wij het beeld van Adam, maar we zullen het beeld van Here Jezus Christus dragen. On[...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"[...]de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster Geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]ntfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormGeven door BLESS: Bidden, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]ls God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de kracht Geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan met het leven van Simson. Gods genade[...]"

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...] maar alle Israelieten hadden veel (materialen) geGeven voor de bouw van de tempel. Geven wij alles aan de Here Jezus Christus? De tempel en de tabern[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...] volken. God heeft Israel een bijzonder positie geGeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]kerk is na Pinksteren enorm gegroeid door het doorGeven van het evangelie en door het uitleven van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zij[...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...] herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven geGeven voor de schapen. We mogen Hem vertrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luiste[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]e gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest geGeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we [...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...] aan Zijn Woord. Zij willen het oude leven niet opGeven. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden sterven aan ons eigen ik en on[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof geGeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]omen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart Geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]uw aan ons openbaren. Hij zal ons een nieuwe naam Geven.[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]en. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn Gevende, opofferende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoel[...]"

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"[...]lmachtige, verweet Jakob niet. Hij wilde Jakob verGeven. God beloofde altijd bij Jakob te zijn. (Luz: amandelboom.) God waakt over Zijn Woord om dat [...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]de God. We mogen genieten van wat God ons heeft geGeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin va[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]ons leven (niet alleen ons hart) aan Hem hebben geGeven. Is hij de Here van ons leven? Als wij Hem willen volgen, dan moeten wij:<br> 1. onszelf ver[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]lus heeft slechts drie sabbatten lang onderwijs geGeven aan de gemeente in Thessalonica. In zijn brief moest Paulus nog een paar dingen verder uitlegg[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...] werken van het vlees en ook de werken van de wet Geven geen zin aan het leven. Er is een vloek over deze aarde (de werken van het vlees); er is een v[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]s wil onze ziel genezen. Hij heeft onze zonden verGeven en ons eeuwig leven geGeven. [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]igde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon geGeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israelieten werden [...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]an Christus. We behoren onze lichamen niet weg te Geven aan een ander. Mannen zijn net taarten. Zij kunnen makkelijk een taartpunt buiten Gods leiding[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]m binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede Geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]ijk. We mogen god danken voor wat Hij ons heeft geGeven. Hij heeft ons vergeving geschonken.<br/> 2. God doet alle dingen meewerken ten goede. God he[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]ods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons geGeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de dis[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]eest? We behoren rein te leven, ons leven over te Geven aan de Here Jezus en we mogen daar dagelijks om vragen.[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...] Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven te Geven voor ons. Een groot wonder![...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...] Jezus Christus? Hebben wij nog respect voor Hem? Geven wij alles wat wij hebben? De koningin van Sjeba ging uiteindelijk verrijkt teug naar huis. [...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...] Jezus Christus Zelf zal het land aan Israel terugGeven, maar eerst zal Israel door een grote benauwdheid heen gaan. De Here Jezus Christus zal eenmaa[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]het nieuwe leven, maar willen de oude mens niet opGeven. De oude mens is nog niet verbroken. Er heeft geen wedergeboorte plaatsgevonden. God zorgt v[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]er deze wereld. God roept iedereen om gehoor te Geven aan Zijn oproep om Hem te dienen, om zich in Hem te verheugen en om heilig ontzag te hebben vo[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...] een belofte. De meest beloften zijn aan Israel geGeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeel[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]n niet meer ontvangen, wel kunnen we meer van ons Geven aan Hem. We mogen naar Hem toegroeien. Er is er maar een belangrijk: Jezus Christus. Alle ande[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]n alle zondaars. Weten we dat alle zonden zijn verGeven en verzoend? Sarai, de moeder van het verbond en de wet. Verwachten wij het nog van het verb[...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"[...]ik zullen maken van alles wat God daartoe heeft geGeven. [...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]ezus Christus is Schaap geworden om Zijn leven te Geven voor Zijn schapen. Zijn liefde gaat heel diep. Hij kwam om zijn schapen uit de schaapskooi te [...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]t ze zich in de handen van de Heere over hadden geGeven, sloot Hij de deur achter hen voor de vijand. Als bevrijden, wedergeborenen gingen ze met Hem [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]ons geestelijk voedsel, hemels brood in overvloed Geven. God zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel opdat het volk Israel geestelijk voedsel[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...] rechterhand van God. De Here Jezus Christus is geGeven aan de gemeente als Hoofd. Hij is verbonden met ons. [...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...] het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn verGeven en we weten dat God onze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( niet op basis v[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]n, dan kunnen we niet anders dan ons volledig overGeven aan de Here. De ontdekking van Gods heiligheid resulteert in "wee mij" en geen extase. In he[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]r, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven geGeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te Geven voor een leven onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mogen geestelijk groeien door t[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"God heeft Zijn Woorden (Deuteronomium) geGeven om erna te luisteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Go[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]heeft ervaren dat de Heere haar het leven heeft geGeven. Haar naam betekent 'aangevochten, moe gestreden' wat in haar ogen terug te zien was. Niemand [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]en soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij Geven bijvoorbeeld een bittere ervaring veel ruimte in ons leven. Zelfs het kruis kan een te belangr[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]voorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te Geven. God had een bijzonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk I[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...] deze wereld. Zij wij bereid om ons getuigenis te Geven in deze wereld? De drie vrienden kozen om God te dienen ondanks het verschrikkelijke vuur. Er [...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]ikt mensen die zich volkomen aan Hem hebben overgeGeven. Zonder God, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat eeuwigheidswaarde heeft. Wij zijn God[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]enmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te Geven. We mogen in het Vaderhuis wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het Vader[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]door Jezus Christus. Wij moeten onszelf aan God Geven (geef aan de keizer wat des keizers is). 25 Adam was naar het beeld van God geschapen. Wij [...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...] Here is trouw en altijd bereid onze zonden te verGeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...] we vruchten dragen in ons leven. God wil vreugde Geven in het lezen van Zijn Woord. [...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]e fouten en tekortkomingen, maar God wil graag verGeven. God is overvloedig in vergeving. De engelen blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: z[...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...]ods grootheid en Gods vreugde. Gods heeft alles geGeven om Zijn natuur mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle toekomst zullen h[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]inneemt. Jozef heeft gekozen om zijn broers te verGeven en los te laten. Pijnlijke gebeurtenissen resoneren een poosje door ons leven, maar uiteindeli[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed geGeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit geGeven; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen d[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgeGeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhuis. Als [...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]n zijn geweken en onze zonden zijn niet alleen verGeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een ontmoet[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]e zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw leven Geven. Wij mogen in Hem leven. Wij mogen met vallen en struikelen leren te leven in Hem. We hebben d[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...] kan en wil ons redden. We mogen ons volkomen overGeven aan de Here Jezus. Alles is volbracht, wij mogen bij Hem schuilen. Alles hebben we ontvangen. [...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...] nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan Geven. We moeten leren alles af te leggen en alles van de Here Jezus te verwachten en Zijn geheimeni[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]an God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht Geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van God reinigt ons elke dag. De Israeli[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]n heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht geGeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. [...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]a de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel geGeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. [...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]cht in hemel en op aarde zijn aan de Here Jezus geGeven. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus bidt en pleit voor ons. We moeten Hem vrezen want Hij h[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]pen met God bespreken, maar we kunnen ons ook overGeven aan de Here Jezus. Dan zijn wij bereid alles te verliezen en accepteren we alle bijbehorende c[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]. Wij hebben ons hart, maar nog niet ons leven, geGeven. Zijn waarheid alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf n[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...]omen tot de Heere zoals je bent. Ik wil me zo overGeven omdat ik U nodig heb. In de Heere vind je rust en verlossing. Al begrijp je het niet, voel j[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]jke volwassenheid, zodat ons leven volledig overgeGeven is in de handen van God. In heel ons leven zijn wij afhankelijk van God: onze gezondheid, he[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...] te gebruiken. Gelovigen mogen Gods boodschap doorGeven. De Here Jezus begint veel gesprekken met een vraag. Ook Filippus begon zo zijn gesprek met de[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]. We moeten vrijwillig de controle over ons leven Geven aan de Geest van God. De Geest van God is in ons gekomen en nu hebben we de opdracht om ons vo[...]"