#1: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]ij heeft ons lief. Hij omarmt ons zonder te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, GEVEN ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tegenstelling die ons be[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#2: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]n Hem nadoen, zoals (vroeger) kinderen het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We horen het niet af te raffelen. God heeft ons alles geGEVEN om Christus nauwkeurig te volgen. Wij zijn behouden door geloof, maar verlangen we er na dat God zal zeggen 'goed gedaan'. [...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#3: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]n vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven GEVEN om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Christus en onze zonden belij[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#4: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]s de Eerstgeborene van de doden en van de levenden. De Here Jezus Christus is nu de Vorst der aarde. Hij is boven alle dingen. Hij heeft Zijn leven geGEVEN, omdat Hij ons zo lief heeft. De Here Jezus Christus heeft ons koningen en priesters gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. Nu mogen we als priesters[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#5: "Vermenigvuldigen door te delen"

Door broeder J. Heijdeman op 3 september 2017.
Trefwoorden: Problemen, GEVEN, Delen


#6: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]onder de vleugels van de Here Jezus Christus. In huis van God vinden wij rust. De Here Jezus Christus, de grote Losser, is gekomen om ons toegang te GEVEN tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij leven echter nog steeds op aarde. Als [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#7: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn rechtvaardigheidsgevoel, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te verGEVEN. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. [...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#8: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]re Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn leven geGEVEN als spijsoffer, brandoffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsoffer bij het bewegen van de schoof werd een nieuw spijsoffer gebracht met twee broden (getuigenis). Hebben wij ons le[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#9: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]en een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht GEVEN. We mogen Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mogen gaan leren om uit geloof te leven. De Here Jezus Christus vroeg Jairus om op te zien op de onzichtbare wereld van God. Juist in de[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#10: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]tte Zijn leven in voor Zijn schapen. Vervolgens riep de Here Jezus Christus Petrus op om Hem te volgen, dat wil zeggen om bereid te zijn het leven te GEVEN voor de Here Jezus Christus. Dee Here Jezus Christus vraagt van ons een radicale navolging zonder ons te vergelijken met anderen. Anderen kunnen ons inziens meer gezegend worden door de Here Je[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#11: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naar volmaaktheid geGEVEN. De eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van eeuwigheid. Hij zal ons leiden. Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn t[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#12: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...] heen kunnen we getuigen van het karakter van God. We mogen leven als priesters met een levende verwachting. We mogen onze vrijmoedigheid niet prijs GEVEN. Ons getuigenis beschermt ons tegen de wereld. [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#13: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]lechte dingen voort. Ook zijn er mensen met een hart van goud. Ons hart kan God afwijzen, maar ook verlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te GEVEN. God wil vrede aan ons GEVEN in ons hart. Salomo had een relatie met God. Hij had een nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wilde het[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#14: "Het gaat niet om mensen maar om God"

Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016.
Trefwoorden: Tempel, Uit liefde, GEVEN


#15: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]en. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God heeft Adam gezag geGEVEN. Adam heeft dat gezag zichzelf niet toegeeigend of heeft dat gezag gekregen op basis van verdienste, zoals de duivel dat heeft gedaan. Adam heeft het gezag ontvangen om het beeld van God, Christ[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#16: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade GEVEN om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedigde Paulus hen de Here Jezus Christus te blijven volgen. In het lijden ontvangen wij troost van God waarmee [...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#17: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]genade geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan moeten we terug naar de bron van de liefde: God. God heeft alles, heel Zijn liefde geGEVEN. Dit betekent dat wij onze knieen moeten buigen als we moeite hebben om de ander lief te hebben. Als we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan vertrouwen we op God. Door God[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#18: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]od. Mensen zoeken bewust de zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer GEVEN. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als een eerstgeboren zoon. Het Lam van God is onze plaats (in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: sterven of vrijgek[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#19: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]istus is het beeld (van de zichtbare gestalte) van God al voor zijn menswording. Wij zijn naar Gods beeld geschapen en behoren ons daarom aan God te GEVEN. Nu dragen wij het beeld van Adam, maar we zullen het beeld van Here Jezus Christus dragen. Ons lichaam zal gelijkvormig worden aan het lichaam van de Here Jezus Christus. Nu al is de Here Jezus[...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#20: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster GEVEN, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest


#21: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]Christus was dat Hij ook was gekomen voor niet-joden. Het is een taak van de gemeente om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormGEVEN door BLESS: Bidden, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#22: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]gen voor mannen. Als mannen mogen we een verbond sluiten met onze ogen om naar vrouwen te kijken zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de kracht GEVEN terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan met het leven van Simson. Gods genade was groter dan Gods gerechtigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toegewijd [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#23: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"De bouw van de twee pilaren in de tempel wordt uitvoerig beschreven. Niet alleen David, maar alle Israelieten hadden veel (materialen) geGEVEN voor de bouw van de tempel. GEVEN wij alles aan de Here Jezus Christus? De tempel en de tabernakel worden van binnen naar buiten beschreven. De pilaren waren ongeveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van [...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#24: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]oever gaat onze liefde voor Israel en voor onze medemens? Israel heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie geGEVEN. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van de verbonden. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods zegeningen. Niet door de afst[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#25: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"De kerk is na Pinksteren enorm gegroeid door het doorGEVEN van het evangelie en door het uitleven van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van [...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#26: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]in Jezus Christus als Goede Herder. Schapen zijn hulpeloze dieren. Zij verdwalen snel. Ze hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven geGEVEN voor de schapen. We mogen Hem vertrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren luisteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) doo[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#27: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]e bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest geGEVEN, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testa[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#28: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]s aards gericht zijn en leven als vijanden van het kruis. Er is geen onderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij willen het oude leven niet opGEVEN. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden sterven aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is altijd bij ons. Laten wij ons[...]"
Trefwoorden: Hemel


#29: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof geGEVEN. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het zwaard des Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelij[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#30: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]uurd om een ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart GEVEN aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen [...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#31: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...] Zijn Naam te bewaren en Zijn bevel te bewaren Hem te verwachten. God, de Vader, zal Zijn Naam opnieuw aan ons openbaren. Hij zal ons een nieuwe naam GEVEN.[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#32: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn GEVENde, opofferende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons leven verandert? Dragen wij vrucht? Het is vaak een strijd om ons leven te onderwerpen a[...]"
Trefwoorden: Liefde


#33: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"[...]ht alleen te zijn, maar er waren engelen, die opklommen en ook weer terugkwamen bij Jakob. God, de Almachtige, verweet Jakob niet. Hij wilde Jakob verGEVEN. God beloofde altijd bij Jakob te zijn. (Luz: amandelboom.) God waakt over Zijn Woord om dat te doen. God zocht Jakob, de bedrieger, op. Hij worstelde met Jakob (met zijn eigen listen), totdat [...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#34: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]eld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft geGEVEN. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel worden de zorgen van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en bedriegen[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#35: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...]rdt God dat met wedergeboorte in ons leven. God wil dat wij Hem volgen: dit betekent dat wij geheel ons leven (niet alleen ons hart) aan Hem hebben geGEVEN. Is hij de Here van ons leven? Als wij Hem willen volgen, dan moeten wij:
1. onszelf verloochenen; niet ons eigen ik is meer belangrijk, maar Christus.
2. Zijn kruis dagelijks opnemen[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#36: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang onderwijs geGEVEN aan de gemeente in Thessalonica. In zijn brief moest Paulus nog een paar dingen verder uitleggen. Paulus dankte God dat de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de afgoden en de Here Jezus Ch[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#37: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]erst een vloek over deze aarde. Het heeft geen zin om in te spannen om ons vlees te behagen. Niet de werken van het vlees en ook de werken van de wet GEVEN geen zin aan het leven. Er is een vloek over deze aarde (de werken van het vlees); er is een vloek over de werken van de wet, maar Christus is een vloek voor ons geworden, omdat wij niet zouden [...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#38: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]Jezus riep de verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze zonden verGEVEN en ons eeuwig leven geGEVEN. [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#39: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]ng. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon geGEVEN om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israelieten werden gered door een blik op de koperen slang zijn wij gered door het geloof in de gekruisigde Christus. H[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#40: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"[...] ons lichaam is voor de Here en de Here voor het lichaam. Onze lichamen zijn leden van het lichaam van Christus. We behoren onze lichamen niet weg te GEVEN aan een ander. Mannen zijn net taarten. Zij kunnen makkelijk een taartpunt buiten Gods leiding houden. Vrouwen zijn net schietschijven. Ze GEVEN zich eerder volledig aan God en kunnen moeilijker[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#41: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]f. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede GEVEN. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen o[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#42: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...] Het derde snoer:
1. God schenkt ons in/met Christus alle dingen. Wij zijn geestelijk zeer rijk. We mogen god danken voor wat Hij ons heeft geGEVEN. Hij heeft ons vergeving geschonken.
2. God doet alle dingen meewerken ten goede. God heeft een plan met ons leven. Vaak kunnen we achteraf zeggen waartoe dingen in ons leven hebben geleid[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#43: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...] aan een Woord van God. Raadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons geGEVEN. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de godd[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#44: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...]oven en danken we God, dan lijken we op de Here Jezus Christus. Wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? We behoren rein te leven, ons leven over te GEVEN aan de Here Jezus en we mogen daar dagelijks om vragen.[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#45: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een mens gered worden. De Here Jezus Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven te GEVEN voor ons. Een groot wonder![...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#46: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]en kennen? Wij mogen al onze vragen bij Hem brengen. Zijn wij nog steeds onder de indruk van de Here Jezus Christus? Hebben wij nog respect voor Hem? GEVEN wij alles wat wij hebben? De koningin van Sjeba ging uiteindelijk verrijkt teug naar huis. [...]"
Trefwoorden: Sjeba


#47: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]eloof is zij gerechtvaardigd (ondanks de beperkte kennis die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christus Zelf zal het land aan Israel terugGEVEN, maar eerst zal Israel door een grote benauwdheid heen gaan. De Here Jezus Christus zal eenmaal Zijn volk beveiligen. Rachab was bewogen om haar familie. Zij vroeg niet om de veiligheid van ha[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#48: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]gen. In Hem hebben wij deel aan Gods vergeving en verlossing. Veel mensen willen graag vergeving en het nieuwe leven, maar willen de oude mens niet opGEVEN. De oude mens is nog niet verbroken. Er heeft geen wedergeboorte plaatsgevonden. God zorgt voor ons. Hij weet wat we nodig hebben. Hij vindt ons kostbaar. Wedergeboorte vraagt om discipelsch[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#49: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]oide tijd; alsof het al gebeurd is. De Here Jezus Christus zal zeker komen. Hij zal zeker regeren over deze wereld. God roept iedereen om gehoor te GEVEN aan Zijn oproep om Hem te dienen, om zich in Hem te verheugen en om heilig ontzag te hebben voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#50: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]d van beloften. Als de mens in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn aan Israel geGEVEN. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#51: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]van Zijn Vader. Zijn Woord is betrouwbaar. We hebben alles, de volheid, verkregen in Hem. We kunnen niet meer ontvangen, wel kunnen we meer van ons GEVEN aan Hem. We mogen naar Hem toegroeien. Er is er maar een belangrijk: Jezus Christus. Alle andere zaken zijn aan Hem ondergeschikt. Jezus Christus is de bekwame Gids. Hij is de weg voorgegaan. [...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#52: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]s en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christus wordt een bruid bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle zonden zijn verGEVEN en verzoend? Sarai, de moeder van het verbond en de wet. Verwachten wij het nog van het verbond of van de wet? Maria, de moeder van de Here Jezus. Verwachten wij het van het volmaakte werk va[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#53: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"[...]r zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft geGEVEN. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#54: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"De Here Jezus Christus heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij geidentificeerd met Christus leven, doo[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#55: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]ijn machteloos, wij kunnen onze eigen problemen niet oplossen. Laten we voor Hem buigen. De Here Jezus Christus is Schaap geworden om Zijn leven te GEVEN voor Zijn schapen. Zijn liefde gaat heel diep. Hij kwam om zijn schapen uit de schaapskooi te roepen (Joh. 10). De Here Jezus droeg de straf van het oordeel in onze plaats. We mogen naar Israe[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#56: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]t achter hen. Voor de rivier staat Israel voor de keus: terug of met de Heere naar de overkant. Nadat ze zich in de handen van de Heere over hadden geGEVEN, sloot Hij de deur achter hen voor de vijand. Als bevrijden, wedergeborenen gingen ze met Hem op weg.... . door de woestijn van het leven. Maar nu samen met Hem die Israel en ons een nieuw leven[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#57: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]n geestelijke zegeningen. We moeten bereid zijn om onze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, hemels brood in overvloed GEVEN. God zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel opdat het volk Israel geestelijk voedsel van hun Jozef, de Here Jezus Christus, zal ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#58: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]er. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus is geGEVEN aan de gemeente als Hoofd. Hij is verbonden met ons. [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#59: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]deren, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn verGEVEN en we weten dat God onze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( niet op basis van prestaties). Het Vaderschap van God is voor eeuwig. Als ons geloof gaat groeien, dan worden we [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#60: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]de heiligheid van de Here gezien hebben. Als we een glimp van de heiligheid van de Here hebben gezien, dan kunnen we niet anders dan ons volledig overGEVEN aan de Here. De ontdekking van Gods heiligheid resulteert in "wee mij" en geen extase. In het licht van Gods heiligheid zien we onze verdorvenheid: we zondigen met onze tong al zo regelmatig. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#61: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven geGEVEN als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag da[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#62: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas veel dode stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te GEVEN voor een leven onder de leiding van de Here Jezus Christus. We mogen geestelijk groeien door te verlangen naar het zuivere Woord (en door gebed). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente be[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#63: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"God heeft Zijn Woorden (Deuteronomium) geGEVEN om erna te luisteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mogen leren, we mogen er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons leven. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#64: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...] 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het leven van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het leven heeft geGEVEN. Haar naam betekent 'aangevochten, moe gestreden' wat in haar ogen terug te zien was. Niemand zag het verdriet van Lea, maar de Heere kwam voorbij. De Heere zag haar verdriet (Ruben: ellende). H[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#65: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij GEVEN bijvoorbeeld een bittere ervaring veel ruimte in ons leven. Zelfs het kruis kan een te belangrijke plaats in ons leven krijgen, maar de Gekruisigde is het belangrijkste in ons leven. Door Zijn W[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#66: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]af of God ons liefheeft. Wij denken dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar God heeft zijn liefde onvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te GEVEN. God had een bijzonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de[...]"
Trefwoorden: Horen


#67: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]eente. We komen als gemeente of als persoon steeds vaker alleen te staan. We willen niet opvallen in deze wereld. Zij wij bereid om ons getuigenis te GEVEN in deze wereld? De drie vrienden kozen om God te dienen ondanks het verschrikkelijke vuur. Er zijn tegenwoordig veel kleine afgodsbeelden (alcohol, geld, mobiele telefoons, laptop etc. ). Zijn w[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#68: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...] toezien. God gebruikt talenten van mensen, maar Gods werk is niet afhankelijk van mensen. God gebruikt mensen die zich volkomen aan Hem hebben overgeGEVEN. Zonder God, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat eeuwigheidswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest ge[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#69: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...] we ontvangen wat God beloofd heeft en alleen door het volmaakte offer van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te GEVEN. We mogen in het Vaderhuis wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het Vaderhuis ligt veel meer klaar dan een gouden medaille. Is ons voornemen te volharden in het geloof?[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#70: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]ij was de enige, die God kon afbeelden. Andere beelden van God waren verboden. God laat Zich kennen door Jezus Christus. Wij moeten onszelf aan God GEVEN (geef aan de keizer wat des keizers is). 25 Adam was naar het beeld van God geschapen. Wij zijn naar het beeld van Adam geschapen. God wil het beeld van Zichzelf in ons herstellen. Ook de d[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#71: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw en altijd bereid onze zonden te verGEVEN. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#72: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]ot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed zullen we vruchten dragen in ons leven. God wil vreugde GEVEN in het lezen van Zijn Woord. [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#73: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]Adonai (de Heer). David herinnerde zich tijdens zijn gebed wie God is. De Boze herinnert ons aan onze fouten en tekortkomingen, maar God wil graag verGEVEN. God is overvloedig in vergeving. De engelen blijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij zien voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#74: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...]n onze vreugde kwijt raken, maar de vreugde in de Here is onze toevlucht. De schepping spreekt van Gods grootheid en Gods vreugde. Gods heeft alles geGEVEN om Zijn natuur mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle toekomst zullen hebben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de toekomst er geen vreugde kan zijn, maar toch spreek[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#75: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]tc. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Iemand, die zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. Jozef heeft gekozen om zijn broers te verGEVEN en los te laten. Pijnlijke gebeurtenissen resoneren een poosje door ons leven, maar uiteindelijk zal het verdwijnen in ons leven. God wil ons en onze omgeving zegenen. Wij moeten van tevoren keu[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#76: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed geGEVEN, maar Hij heeft ons ook kwaliteit geGEVEN; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen delen in Zijn vreugde. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel ge[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#77: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...] volk. Die keuze betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgeGEVEN om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mogen we delen in Zijn heerl[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#78: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]n Christus' ontferming hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze zonden zijn niet alleen verGEVEN, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een ontmoeting met God gehad. Hij had moeten zeggen dat hij ten onder ging, maar dat hem genade verleend was. [...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#79: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...] zo vaak de zonden vast, maar wij mogen de zonden los laten. De Here Jezus wil ons verlossen van onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw leven GEVEN. Wij mogen in Hem leven. Wij mogen met vallen en struikelen leren te leven in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kunnen nog steeds fouten maken in ons leven. Wij zijn gerechtvaardigd [...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#80: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...] weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de Here Jezus Christus gaan. Hij kan en wil ons redden. We mogen ons volkomen overGEVEN aan de Here Jezus. Alles is volbracht, wij mogen bij Hem schuilen. Alles hebben we ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#81: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]penbaard. Gods wijsheid moet niet in ons verstand blijven, maar in ons hart komen. We moeten de tijd nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan GEVEN. We moeten leren alles af te leggen en alles van de Here Jezus te verwachten en Zijn geheimenis te leren kennen. [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#82: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]ie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht GEVEN. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van God reinigt ons elke dag. De Israelieten moesten het manna oprapen. Zij moesten bukken; wij moeten op de knieen om ons te laten voeden m[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#83: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]Hij hen bekleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht geGEVEN om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


#84: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel geGEVEN. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd geGEVEN in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#85: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]e Jezus aan de rechterhand van God zit of staat; in de macht van God of op de troon van God. Alle macht in hemel en op aarde zijn aan de Here Jezus geGEVEN. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus bidt en pleit voor ons. We moeten Hem vrezen want Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. We hebben een vreze (geen angst) nodig die ons aanzet om He[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#86: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]. Verwondingen door anderen kunnen ook een last vormen. Wanneer ga je naar Jezus? We kunnen onderwerpen met God bespreken, maar we kunnen ons ook overGEVEN aan de Here Jezus. Dan zijn wij bereid alles te verliezen en accepteren we alle bijbehorende consequenties. God wil ons helpen tot de Here Jezus te gaan ( bijv. door het schrijven van een brief)[...]"
Trefwoorden: Overgave


#87: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]te gehoorzamen. God deed toen de rest. Wij kunnen ook gebonden zijn al zijn wij tot geloof gekomen. Wij hebben ons hart, maar nog niet ons leven, geGEVEN. Zijn waarheid alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. De duivel laat on[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#88: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn,... (Jes. 30:15)
Bekering is een beslissing om te komen tot de Heere zoals je bent. Ik wil me zo overGEVEN omdat ik U nodig heb. In de Heere vind je rust en verlossing. Al begrijp je het niet, voel je het niet: Rust in de Heere. [...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


#89: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...] tot die tijd geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat ons leven volledig overgeGEVEN is in de handen van God. In heel ons leven zijn wij afhankelijk van God: onze gezondheid, het klimaat om ons voedsel te laten groeien, werk, etc. Durven we ook de hoeveelheid, wat voldoende vo[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#90: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]e bereiken). We mogen in Gods kracht Zijn stem volgen. God heeft gekozen om gelovigen als instrument te gebruiken. Gelovigen mogen Gods boodschap doorGEVEN. De Here Jezus begint veel gesprekken met een vraag. Ook Filippus begon zo zijn gesprek met de kamerling. Wij moeten minder verklaren maar meer vragen in onze gesprekken met ongelovigen. De ka[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#91: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...] leven met Christus wordt steeds moeilijker. We moeten daarom des te meer nauwkeurig Christus volgen. We moeten vrijwillig de controle over ons leven GEVEN aan de Geest van God. De Geest van God is in ons gekomen en nu hebben we de opdracht om ons voortdurend te laten vullen (vol maken) met Gods Geest. Soms zijn er dingen in ons leven die vervull[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 91 preken gevonden over: 'Geven'.