#1: "Het leven van Job"

Door broeder B. van Twillert op 17 maart 2019.
Trefwoorden: GENADEtijd, Ingrijpen


#2: "De relatie met God"

Door broeder A. van den Berk op 24 februari 2019.
Trefwoorden: Relatie, GENADE, Gekend


#3: "Uit genade zalig"

Door broeder G. Vochteloo op 27 januari 2019.
Trefwoorden: GENADE, Rots


#4: "Een verwachtingsvol nieuw jaar"

Door broeder B. van der Bosch op 30 december 2018.
Trefwoorden: Tijd, Toorn van God, GENADE


#5: "Een dag van grote blijdschap!"

Door broeder J.H. Meinema op 16 december 2018.
Trefwoorden: Berouw, Spotten, GENADE


#6: "Evenwicht in de Schrift"

Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017.
Trefwoorden: Evenwicht, Drie-eenheid, GENADE en waarheid


#7: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]or de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de zegen en GENADE van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door de ogen va[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#8: "Bekering"

Door broeder C. van Aalsburg op 27 augustus 2017.
Trefwoorden: Bekering, Prediking, GENADE


#9: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"Jona mocht een boodschap van GENADE brengen aan Ninevi? 1/2 . Nahum moest ongeveer 130 jaar later een boodschap van oordeel brengen aan Ninevi? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht GENADE. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#10: "Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"

Door broeder J. Brouwer op 15 januari 2017.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertrouwen, GENADE, Redder


#11: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"Het was bijzonder dat een vreemde koningin dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door GENADE zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Ho[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#12: "Gebed om genade"

Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016.
Trefwoorden: Onze Vader, Toekomst, Arend


#13: "Micha - Deel 1 - Wie is gelijk aan De Heere?"

Door broeder J. Brouwer op 17 april 2016.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Goedheid, Oordeel, GENADE


#14: "Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 februari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Scheiden, Redder, GENADE


#15: "Hoop op God!"

Door broeder P. van der Lugt op 3 januari 2016.
Trefwoorden: Korach, Verlossing, GENADE


#16: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]eefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had GENADE gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Maria krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. Maria geloofde de boodschap die de engel h[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#17: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]n de zonde gekomen. De Here Jezus Christus is gekomen om ons te redden van de zonde. God heeft Hem een lichaam bereid. Hij heeft woorden van vrede en GENADE gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de mensen gezegend. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel H[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#18: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...] angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus GENADE geven om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedigde Paulus hen de Here Jezus Christus te blijven volgen. In het lijden ontvangen wij troost van God w[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#19: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]part plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit GENADE. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit GENADE geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan moeten we terug naar de bron van de liefde: God. God heeft alles, heel Zijn lief[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#20: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]evangelie zijn. Paulus koos er voor om de brief te beginnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods GENADE ontvangen en door die GENADE is het oude leven voorbij en het nieuwe leven groeit in ons. Kiezen wij om te leven vanuit het nieuwe leven? Paulus verlangde om de gemeente te ontmoeten om het gel[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#21: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]ng Israel krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het evangelie van het koninkrijk Gods maakt plaats voor het evangelie van Gods GENADE. Petrus werd tot twee maal toe uit de gevangenis bevrijd, maar hij zou uiteindelijk eenmaal gedood, en niet bevrijd worden. De Here Jezus Christus heeft voor ons geleden. Hij kan daardoor volm[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#22: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]en zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de kracht geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan met het leven van Simson. Gods GENADE was groter dan Gods gerechtigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toegewijd aan God maar Simson leidde een dubbelleven. Simson speelde heel bewust met vuur in zijn omgang[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#23: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]op tekijken om haar eigen leven te sparen, maar ze zette haar leven op het spel nadat ze hadopgeroepen tot vasten en gebed. En Esther vond GENADE in de ogen van de koning. Wijontvangen GENADE als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hi[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#24: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]t. Efraim moest gesnoeid worden. God zal het hart (met alle intenties) blootleggen.

4) God laat tenslotte de onweerstaanbaarheid van Zijn GENADE zien. Israels eigen kracht (en ook onze kracht) zal tekort schieten. We hebben Gods GENADE nodig. Bekeren betekent onze zonden belijden en Gods GENADE (in alles) aanvaarden. (Waarom willen wij[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#25: "De priesterlijke zegen"

Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014.
Trefwoorden: Zegen, GENADE, Vrede


#26: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]ristus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van GENADE om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan wij deeln[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#27: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"[...]van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door GENADE dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van zonden. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We m[...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#28: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]r God. Hij accepteerde de prijs voor zijn vlucht. Jona liet de storm razen. Hij was eerlijk. Hij accepteerde het lot voor zijn vlucht. Hij kende geen GENADE. God greep in. God beschikte een grote vis. Jona zat in het dodenrijk. Hij voelde zich verstoten, afgesloten van het leven. God greep in. Hij trok het leven van Jona omhoog. De Here Jezus Chr[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#29: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"[...]overgaf aan God. God, de Almachtige: de God die alles kan, de God die alles geeft aan die bij Hem schuilen, de God die zegent. De letter h staat voor GENADE. Abram werd Abraham en Sara werd Sarah. De God bij wie veilig zijn.[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#30: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods GENADE is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#31: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...]zelf verloochenen; niet ons eigen ik is meer belangrijk, maar Christus.
2. Zijn kruis dagelijks opnemen; Christus staat centraal, Hij geeft Zijn GENADE.
3. Hem volgen; achter Hem aan en niet Hem vooruit.

Haten in vers 26 wil zeggen: niet steunen op. Christus behoort op de eerste plaats te staan en niemand anders. God vraagt va[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#32: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van GENADE. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de Messias. De [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#33: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"Verschillende keren staat in het boek Richteren dat de Israelieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn GENADE zien. De zonden van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorw[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#34: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]een ontferming, geen medelijden, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar toch de triompf van Gods GENADE: zes specifieke zegeningen in de toekomst. GENADE: het tegenovergestelde van wat we hebben verdiend. Het tweede hoofdstuk vormt een rontgenfoto van Israel. God klaagt Israel aan (Gods heilighe[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#35: "Geen vermenging van wet en evangelie"

Door broeder T. Stier op 26 mei 2013.
Trefwoorden: Israel, GENADE, Wet


#36: "Wat bevrijding werkelijk betekend"

Door broeder A. Haverkamp op 5 mei 2013.
Trefwoorden: Bevrijding, Verlossing, GENADE


#37: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]n het zelf niet. We mogen ons verlangen god bekend maken en Hem vragen of Hij ons wil vullen met Zijn vreugde. Hij kan ons voortdurend wijzen op Zijn GENADE en liefde.[...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#38: "Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"

Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013.

"Kort audiofragment van twee minuten. Na een bijbelstudie over 2 Timotheus 2 en 3 vroeg een van de aanwezigen: "Moeten wij, christenen, de wet uit dankbaarheid vervullen?". [...]"
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, GENADE


#39: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]od te eten (lezen) om het te kunnen zweten (spreken). Er is hoop in de Here Jezus Christus. Er komt een oordeel over de aarde, maar er is verlossing, GENADE in Christus.[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#40: "Genade"

Door broeder A. Haverkamp op 2 december 2012.
Trefwoorden: GENADE, Verwachten, Maranatha


#41: "Jona's vlucht"

Door broeder J. Brouwer op 21 oktober 2012.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: GENADE, Gehoorzaamheid, Jona


#42: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"Epafroditus werd de broeder van Paulus genoemd. In Christus zijn wij een. Door GENADE, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de gemeente op te[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#43: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]dag: wie zijn wij tegenover de heilige God? Israel moest op het Pascha gedenken aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten zien dat alleen uit GENADE Israel verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een ni[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#44: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...] meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze zonden als we onze zonden belijden. We mogen met vrijmoedigheid gaan tot de troon der GENADE. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een mens gered worden. De Here Jezus Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven te geven voor ons. Een groot wonder![...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#45: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]o de troon in handen te krijgen. Maar bij de hemelvaart heeft Christus de troon bestegen. En wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon der GENADE, want de Here Jezus zit op de troon! Hij zit daar als Gods Zoon, maar ook als de Zoon des mensen. Hij heeft overwonnen! Het gaat bij hemelvaart niet om ons, dat de Here Jezus Christus bij ons [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#46: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]het nog van het verbond of van de wet? Maria, de moeder van de Here Jezus. Verwachten wij het van het volmaakte werk van de Here Jezus Christus, van GENADE alleen? [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#47: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]ere Jezus Christus was Zoon, maar werd Knecht van God om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te luisteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn GENADE geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst geloven voordat we kunnen vertrouwen. Ahinoam: mijn broeder is lieflijk. De Her[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#48: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]f stonden, maar God bekommerde Zich niet alleen over Jozef en Jacob, maar ook over de broers. De broers hadden niet geluisterd naar Jozef toen hij om GENADE smeekte, maar God gaf wel GENADE. God wilde de ogen van de broers openen. Jacob liet niet zien dat hij zijn vertrouwen op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#49: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...] dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn vergeven en we weten dat God onze Vader is. We zijn geborgen bij de Vader door GENADE ( niet op basis van prestaties). Het Vaderschap van God is voor eeuwig. Als ons geloof gaat groeien, dan worden we jongelingen in het geloof. Als jongelingen in het geloof behoren wij vast vo[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#50: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]t de vrucht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertellen van Gods GENADE (evangelisatie), dankzegging en lofprijzing zijn ook offers aan God. [...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#51: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...] vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods GENADE. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#52: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...] Here Jezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de GENADE tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelij[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#53: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]nkelbaar in ons geloof? Wij zijn uit onszelf zwak, maar we mogen ons volkomen overgeven aan God. Hij is groot! Hij is altijd nabij ons. Het is nu nog GENADE tijd. We hebben nu nog tijd om onze afgoden op te ruimen. [...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#54: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"De mens was zeer goed geschapen, maar de mens is in zonde gevallen. Toch zocht God de mens op en toonde Zijn GENADE. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te luisteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uitei[...]"
Trefwoorden: Mens, GENADE, Bloed


#55: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"[...]Bijbelse principe "Wie zich vernederd zal verhoogd worden" en de problemen die de mens heeft om zich te vernederen. Wanneer het woord "GENADE" valt vertelt Jack dat hij dat zo wonderlijk vindt dat hij het onbegrijpelijk vindt. Voor hem is Jezus, Here Jezus, Hij is zijn Heer en niet zijn vriend. Met een vriend overleg je en je He[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


#56: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"Veel mensen worstelen met de GENADE. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verl[...]"
Trefwoorden: GENADE, Zekerheid, Schuilen


#57: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...], maar is Hij ook God. God is onvergelijkbaar. We kunnen Hem alleen bewonderen. De Here Jezus heeft laten zien wie de Vader is. De Vader is vol van GENADE en waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#58: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]ds Woord, dan worden Gods eigenschappen weer zichtbaar. Als we denken aan Gods daden in het verleden, dan kunnen we zingen. God heeft ons gered. Door GENADE mogen we kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt zeer naar ons. Asaf zat niet meer in de benauwdheid, maar was er bovenuit getild (z[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#59: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]end zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig leven als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit GENADE zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud heeft God alles gekost. Wij hadden recht op de dood, maar ontvangen GENADE. We kunnen niet door onze gebeden, Bijbelstudies ons[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#60: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]ken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij proberen te leven zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn GENADE en heeft Zijn GENADE getoond. Wij zijn beschadigd door de zonden, maar Hij balsemt onze wonden. De Here heeft onze zonden op Zich genomen. Simeon had God gezocht en hij had het leven gevonden[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#61: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] in een tijd waarin de dialoog wordt aangegaan met andere godsdiensten. Wij worden voortdurend beinvloed, maar het Woord van God is een spiegel. Gods GENADE is niet afhankelijk van onze positie. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn Vader. Hij ziet uit naar dat moment! Wij moeten keuzes maken om [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#62: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]m. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door GENADE worden we gerekend als rechtvaardigen. In de eerste plaats gaat deze psalm over Jezus Christus. Hij is de Rechtvaardige. Hij is als een boom. Hij is ook de wortel, een loot, een twijgje van de [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#63: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]ods oogappel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest geliefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geliefde personen zijn door Zijn GENADE? Wij voelen ons vaak het zwarte schaap van de familie. Vaak was iemand anders in de familie de oogappel van onze ouders, maar wij zijn kostbaar in Gods ogen. Onze oogappels zijn zeer kwetsbaar.[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#64: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...], dan kan Hij meer doen dan wij verwachten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude Testament, alleen de weg tot God is veranderd. Wij hebben GENADE ontvangen door Jezus Christus, maar God is nog steeds heilig. In de ogen van God zijn wij zondig en onrein, maar in de Here Jezus zijn wij gereinigd. Met ontzag mogen we tot God komen. We leven[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, GENADE


#65: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]ij de wijn te doen. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods GENADE; "Kust de Zoon'. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de Here Jezus Christus gaan. Hij kan en wil ons redden. We mogen ons volkomen overgeven aan de Here Je[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#66: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...], maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog GENADEtijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De gemeente zal worden opgenomen voor de grote verdrukking. [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#67: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]Wij zijn vaak gebonden aan onze eigen overtuiging of aan een leer. God maakt ons waarlijk vrij. Hij draagt ons dag aan dag. Hij wil dat wij leven uit GENADE, elke dag weer. Er zijn ook bewakers buiten de gevangenis (ons hart), die onze bevrijding tegenhouden. Maar God wil ons waarlijk bevrijden. Wij moeten wakker worden en haastig opstaan om met on[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#68: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...] een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mogen we maken op basis van Gods goedheid en GENADE en trouw, en op basis van de ervaring van Gods liefde in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. Vervolgens krijgen we een visie op onze omgevin[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#69: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]igen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het geloof hebben we een gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door GENADE "Abba" zeggen, dat wil zeggen dat we door GENADE een volwassen relatie hebben met God. God is onveranderd. Hij is Heilig. De weg tot God is wel veranderd door de Here Jezus. God is een hemelse [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 69 preken gevonden over: 'Genade'.